Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tidigmoderna tiden

No description
by

Jonny Unga

on 22 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tidigmoderna tiden

Världen ca 1550 e.Kr. Motiv
Gynnsam handel med Asien (Indien och Kina)
Kyrkan ville sprida kristendomen
Europas kungar ville dra in skatt och utöka sina riken
Det Osmanska riket dominerade landvägen
Tekniska förutsättningar
Karavellen (oceangående skepp)
Kartritartekniken (boktryckarkonsten)
Roder
Kompass
Nya segel
Krutet (européerna skjuter bort andra havseglande folk)
Starkare kungamakt (agerar som drivkraft) Europa dominerar haven och världen Under slutet av 1400-talet och början av 1500-talet seglar européerna ut över världshaven Afrika - landorienterad handel med lite kust
Muslimska världen - redan i kontroll över Sidenvägen, landorienterad handel, fanns inget behov
Kina - fiender från fastlandet, genomförde kostsamma expeditioner utan större vinst = ingen egentlig anledning Varför gjorde ingen annan det? För Europa
Handeln skapade rika inkomster för Europas kungahus och skapade en ny rik köpmannaklass
Merkantilism/handelskapitalism
Européer flyttade till kolonierna
Befäste Europas kontroll över världshaven, handeln och kolonier på andra kontinenter
Kontroll över handel och kolonier blev en ny källa till konflikter inom Europa
För Asien
Växande europeisk kontroll över handel, hamnar och sedan över territorier
För Afrika
Europeiska handelsstationer längs med kusten har i sig liten effekt
Den redan etablerade slavhandeln skjuter i höjden.
Vinnare (Ashanti och Dahomey) och förlorare (krigisk slavjakt och förlorad arbetskraft
För Amerika
90 % av ursprungsbefolkningen dör av sjukdomar, som slavar och som resultat av européernas våld Konsekvenser Kungliga enväldet Under slutet av medeltiden och under början av den tidigmoderna tiden stärks kungamakten över samhället:
Effektivare skatteinsamling
Utvecklandet av en effektivare byråkrati
Riddarna förlorade sitt värde på slagfältet: pikar, pilbågar och armborst men framförallt KRUTET
Pengar återintroduceras som betalningmedel (kungen behöver inte längre ge bort mark)
Självstärkande process, de enskilda delarna verkar växelvis förstärkande av de andra vilket skyndar på processen i stort Olika resultat av processen Kyrkan och adeln segrade. Resultat: permanent försvagad kungamakt och decentraliserad statsmakt. Exempel: kungariket Polen-Litauen
Kungen segrade. Resultat: enväldig kungamakt, där kyrkan och adelns makt kraftigt försvagades. Exempel: Frankrike och Sverige
Ingen segrade. Resultat: kompromiss mellan kungen, adeln och kyrkan. Central byråkrati utan enväldigt styre. Exempel: England och Nederländerna Spanien Stormakt på nedgång
Reconquistan "återerövringen" av den iberiska halvön; muslimer och judar dödades, tvångskonverterades eller tvångsförflyttades från halvön
Den spanska inkvisitionen, religiös domstol för "brott mot Gud"
Förlust av handelsmän, hantverkare m.fl.
Var tidigt drivande i upptäcksfärderna till Asien och den nya världen
Den enorma importen av silver resulterade i inflation
Förlorade sin position som europeisk stormakt mot England 1588 (misslyckat invasionsförsök av brittiska öarna) England Hundraåriga kriget (1337-1453) försvagade England som förlorade sina besittningar i Frankrike
Kompromiss mellan kung och adeln
Rosornas krig (1455-1485), släkten Tudor vinner
Henrik VIII stärker kungamakten
Elisabeth I, sista tudormonarken, barnlös
Inbördeskrig med religiösa undertoner följer efter Tudorsläktens bortgång (katoliker mot protestanter, jämför med kopplingen till Nordirland i dag)
Maktbalanspolitik. efter inbördeskriget var över vänder sig England utåt mot ärkefienden Frankrike och bygger allianser mot denne
"Brittania rules the waves", allianssystemet blir väldigt framgångsrikt och England seglar upp som den mäktigaste Europeiska nationen. Dominerar haven och tar över andra nationers kolonier
Brittiska imperiet blir det största havsimperiet i världshistorien och består ända in i 1900-talet Frankrike Försvagat under det hundraåriga kriget mot England (1337-1453)
Jeanne d’Arc räddar Frankrike i kriget mot England (sedemera landets skyddshelgon)
I krig med Habsburgska riket under 1400- och 1500-talen
Fientligheterna mot England fortsätter en bra bit in på 1700-talet
Detta leder till att landet förlorar sin ledande position till England (och därmed flera av sina kolonier i Afrika och Asien till fienden) Reformationen 30-åriga kriget Krigets gnista tändes av religiösa motsättningar mellan katoliker och protestanter
Samtidigt var det en maktstrid inom det Tyskromerska riket, mellan kejsaren och hans vasaller (furstar)
Drog in flera av Europas stormakter, bl.a. Sverige 1630
Striden gällde i huvudsak makt, religiösa motsättningar användes mest som ursäkt
Enligt prof. Englund blev kriget Sveriges viktigaste påverkan på Europeisk historia, i.o.m. att Tysklands enande fördröjdes fram till 1870
Westfaliska freden, stor vinst för bl.a. Sverige och stor förlust för den tyskromerska kejsaren Sverige Gustav Vasa
Befriar Sverige från Kalmarunionen
Riksbyggmästare - stärker kungamakten, gör Sverige till arvrike. Adeln förlorar makt
Reformator - gör Sverige protestantiskt, stärker kungens makt på kyrkans bekostnad
Stormaktstiden
Karl XIV stärker Sveriges position i Östersjöområdet
Gustav II Adolf (r. 1611-1632) - drar in Sverige i det trettioåriga kriget. Stupar vid Lützen, Tyskland 1632
Trettioåriga kriget (1618-1648).
Westfaliska freden Sverige är en av vinnarna och befäster sin position runt om Östsjön
Räfs och reduktion: kung Karl XI beslagtar adliga ägor och bötfäller svenska adelsmän. Kronans makt och rikets sargade ekonomi stärks och adeln försvagas
Karolinska enväldet: efter räfsen och reduktionen stärks kronans makt och kungen blir enväldig
Karl XII leder riket i krig mot Sveriges fiender; Danmark, Polen och Ryssland. Efter initiala framgångar förlorar Sverige sin stormaktsposition och stormaktstiden tar slut 1718 En ny världsbild Under 1500-talet genom nya astronomiska observationer utvecklades en ny världsbild
Under medeltiden hade den geocentriska världsbilden varit dominerande
Copernicus astronomiska observationer ledde till insikten om den heliocentriska världssynen Vetenskapliga revolutionen Copernicus, polsk astronom som genom upprepade observationer bevisar att jorden roterar runt solen och inte tvärt om
Brahe och Kepler också de astronomer som fördjupade våra kunskaper om himlavalvet
Galilei - verifierade Copernicus teori om en heliocentrisk världsbild, men tvingades avsvära sin lära av kyrkan
Newton - beskrev den allmänna gravitationslagen
Vetenskapliga metoden - empirism, att ny kunskap kommer av våra erfarenheter, genom observation och experiment
Boktryckarkonsten - ursprungligen uppfunnen i Kina. Gutenberg uppfinner den europeiska versionen 1454, vilket gör att böcker blir mycket billigare att producera och idéer sprids mycket snabbare
Influenser från Mellanöstern; matematik, astronomi, medicin, grekisk filosfi m.m. Källa: http://www.historia2.se/historia123/?p=409 Ludvig XIV Regerade 1643-1715
Stärkte riket på flera plan:
Grundade ambassader och gjorde franskan till det främsta diplomatspråket
Aggressiv utrikespolitik, mot Spanska Nederländerna, mot Spanien och mot tyska områden
Kontroll över ekonomin: Merkantilismen
Lät uppföra slottet i Versailles Henrik VIII Elizabeth I Ferdinand och Isabella (gifta 1469) Habsburgska riket Dynasti som hade sin grund i dagens Schweiz/Österrike
Såg sig själva som arvtagare till romarriket
Byggde upp sin maktbas i Europa genom diplomati
Införlivar Spanien i riket genom arv på 1500-talet
Driver krigisk expantionspolitik bekostat av spanska kolonier
Riket försvagades sedan genom kostsamma krig, utspridda territorier och det 30-åriga kriget Europa i mitten av 1500-talet Källa: http://www.historia2.se/historia123/?p=412 Osmanska riket Osmanska riket erövrade Konstantinopel 1453, vilket signalerade slutet för Bysantiska riket
Konstantinopel byter namn till Istanbul och blir huvudstad i riket
Erövrar ett enormt rike (se bild 24)
Introducerar islam in i Europa (Balkanområdet)
Devşirme-systemet, där folket betalar skatt med sina söner
"Springs om" av västeuropeiska stater och förfaller över århundradena från 1571 och frammåt (långsam process)
Upphör i.o.m. första världskriget Källa: http://www.mideastweb.org/Middle-East-Encyclopedia/ottoman.htm Gustav Vasa (r. 1523-1560) Karl XI (r.1660-1697) Karl XII likfärd (r. 1697-1718) Amerikas möte med Europa Innan Européerna anledde existerade flera högkulturer på kontinenterna
Européernas framgång förklaras utifrån följande:
Massdöd på enorm skala, ca 90% av ursprungsbefolkningen hade försvunnit mellan 1500-1600
Överlevande amerikaner sattes att arbete på plantage och i gruvor
I.o.m. hög dödlighet bland arbetarna hämtas slavar från Afrika för att täcka behovet
Sådeles etablerades triangelhandeln Triangelhandeln Spaninen och Portugal först ut
Nederländerna, Frankrike och England något efter
Ekonomiskt uppsving för Europa
Införsel av nya grödor ökar populationstillväxten
Kapitalism; långsiktiga investeringar, bankväsende och internationell handel
Globalisering av världen
Europa blev den stora vinnaren
Även handelsutbyte med Asien (bekostas med silver från gruvorna i Nya världen) Europa - Afrika Rom (sprit)
Glaspärlor
Krutvapen
Kläder Afrika - Nya världen Slavar
Kaffe (sen vidare även till Europa)
Malaria
Gula febern Nya världen - Europa Potatis
Majs
Silver
Socker
Tobak
Kalkon
Grönsaker
Senare också:
bomull Europa - Asien Silver från Europa till Asien
Te, kryddor, porslin och siden från Asien till Europa Reformationen Påvens auktoritet urholkats av maktstrider inom kyrkan (upp till tre påvar samtidigt)
Martin Luthers, tysk munk, kritik av den katolska kyrkan 1517:
Tro alena
Biblen som ENDA källa
Motstånd mot påveämbetet
Motstånd mot avlatsbrev
Jean Calvin, skärper Luthers lära. Predestinationslära, flit och noggrannhet (jmfr Webers teori om framväxten av den tidiga kapitalismen)
Motreformationen, den katolska kyrkans svar
Världsliga furstar stödjer Luther p.g.a. möjligheten att frigöra sig från påvens makt (ex: Gustav Vasa)
Religionskrig i Europa 1618-1648 Martin Luther Jean Calvin 1509-64 Ignatius av Loyola, 1491-1556, grundare av jesuitorden Slaget vid Lützen 1632, Gustav II Adolf stupar Bakgrunden till upplysningen Bakgrund
Vetenskapliga revolutionen; utvecklingsoptimism och kritik av kyrkans sanningsmonopol
Utomeuropeiska kontakter; från korstågstiden och frammåt - i mötet med andra kulturer importeras andra tankar och synsätt
Framväxten av borgarklassen; växande och rik handelsmannaklass som vill ha ökade rättigheter och inskränkningar av adelns och kyrkans privilegier Upplysningsfilosofer Konsekvenser Upplysningen Upplysningens grundtankar Nya tankar inom kunskapssyn, samhällssyn och synen på religionen:
Empirismen - kunskap baserad på beprövad erfarenhet
Naturrätten - John Locke formulerade tanken att människan har medfödda rättigheter av naturen givna, ex.: åsikts-, tryckfrihets-, äganderättigheter
Maktdelningsläran
Universiella, mänskliga rättigheter
Konsekvenser Renässansens ursprung Ursprung i 1300-talets Norditalien - Florence
Geografiskt läge
Handelsutbyte; rikedom och utbyte av idéer och kultur:
Bysans (Östrom)
Mellanöstern & Asien (korstågen som en del av bakgrunden)
Social och politisk "frihet" (rik köpmannaklass)
Handelsmannaklass - mecenatsystem
Digerdöden som stimulerande faktor, där de rika får upp ögonen för andliga värden
Boktryckarkonsten 1454, dramatisk ökning på hur snabbt nya idéer och tankar kan spridas Dante, 1262-1321, "Den gudomliga komedin"
Boccaccio, 1313-1375, skrev bl.a. om Digerdödens härjningar
Leonardo da Vinci, 1452-1519, universialgeni
Niccolò Machiavelli, 1469-1527, politisk filosof "Fursten"
Miguel de Cervantes, 1547-1616, "Don Quixote"
Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (Michelangelo), 1475-1564, skulptör, målare, poet, arkitekt och ingenjör
Raffaello Sanzio da Urbino (Raphael), 1483-1520, arkitekt och målare
Shakespeare, 1564-1616, en rad kända verk, bl.a. Romeo och Julia m.fl.
Observera att denna lista INTE är komplett! Humanismen Vad var renässansen? Själva termen betyder "pånyttfödelse" och syftar tillbaka till antiken
Var inte bara en upprepning av Antiken utan en ny kulturell utvecklingsfas som kraftigt kom att påverka Europa och i förlängningen resten av världen Satte individen i centrum; hennes prestationer, intressen och kapaciteter
Ett brott med den under medeltiden dominerande tankeskolan - skolastiken
Grunden läggs för erkännandet av att varje människa kan tillskrivas ett eget värde i sig självt = de mänskliga rättigheterna
En ökande materialism gav utrymme för den sekulära tanken Renässansens utryck Konst - Utvecklas enormt med perspektiv i bilden, användningen av oljebaserad färg i stället för tempera
Litteratur - det egna språket lyfts fram
Religion - protestantismen och calvinism
Filosofi - humanism och individualism
Politik - den starke furstestaten
Vetenskap - empirismen Renässansens konsekvenser Konstnärer & författare Protestantismens grundande får betydelse både för den världsliga makten som för kristendomens utveckling
Individualism och humanism påverkar upplysningsfilosoferna vilket exempelvis har effekt på franska revolutionen och deklarationen av de mänskliga rättigheterna
Den vetenskapliga revolutionen lägger grunden för den moderna vetenskapen som den är i dag
Konst och litteratur fortsätter att utvecklas, en utveckling som fortsätter än i dag Michelangelos "David" Lorenzo de' Medici (1449–1492) Michelangelo, Gud skapar Adam, Sixtinska kapellet i Rom Leonardo da Vinci, Mona Lisa William Shakespeare Niccolò Machiavelli Upplysningen Upplysningen var
Full transcript