Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Tamir DM

Presentation 1
by

Enkhmaa Chimed

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Tamir DM

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТОГТОЛЦООГ ЗОРИЛТОТ БҮЛЭГТ ЧИГЛҮҮЛЭХ ШИНЭЧЛЭЛИЙН БОДЛОГО ӨМНӨ НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН АЖИЛТНУУДЫН ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН Улаанбаатар хот, Төрийн ордон
2012.11.28 Хүн амын хөгжил,
Нийгмийн хамгааллын яам Илтгэгч,
Дэд сайд Монгол Улсын нийгмийн халамжийн тогтолцоо ОДОО ЦААШИД 1. өнөөгийн байдал

2. шинэчлэх шаардлага

3. зорилтот бүлгээ зөв тодорхойлох

4. цаашдын зорилтууд “Монголын нууц товчоо”- ны 217 дугаар зүйлд

“Хуйлдар анд алалдан байлдах цагт урьтаж ам нээж, байлдсан гавъяа бий тул түүний хөвгүүд, ач нарт, өнчдөд олгох өршөөл тусламжийг хүртээсүгэй” хэмээн Чингис хаан зарлиг буулгаж байсан гэжээ. Монголын нууц товчоо 217-р тал. Ц.Дамдинсүрэн., УБ 1990 он Төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн үед Нийгмийн халамжийн социалист тогтолцоо, нийгмийн даатгал, халамжийн тогтолцооны эрх зүйн орчин бүрдэж, нэгдмэл агуулгатай байсан. 1990 Эдийн засгийн шинэ харилцаанд шилжсэний дараа "Нийгмийн халамжийн тухай" тусгай хууль баталж, аймаг, дүүрэг, сум хороонд хэлтэс, ажилтантай болсон. 1995 1998 2006 2012 Нийгмийн халамжийн тухай хууль "Нийгмийн халамжийн тухай хууль" шинэчилсэн найруулга хийсэн (3 удаа) хуульд нэмэлт, өөрчлөлт орсон 2000 2008 НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН
ТОГТОЛЦООНЫ ӨНӨӨГИЙН
БАЙДАЛ -Нийгмийн халамжийн хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн

-Халамжийн санхүүжилтийг жил бүр төсөвт суулгадаг

-Улсын хэмжээнд үйлчилгээ хүргэх байгууллагын бүтэцтэй

-Хүн амын эмзэг бүлгүүдэд /хүүхэд, ахмад, ХБИ-д/ тусламж, үйлчилгээ үзүүлж хэвшсэн

-ТББ болон хувийн хэвшлээр халамжийн үйлчилгээг үзүүлэх эхлэл тавигдсан - Зорилтот хэсэгт халамжийг чиглүүлэх тогтолцоо бүрдээгүй

-Халамжид зарцуулж байгаа хөрөнгийн өсөлт нь ядуурлыг бууруулахад үзүүлж буй нөлөөлөл бага

-Улс төрөөс хамаарал ихтэй

-Үйлчилгээний чанарт хяналт тавих, сайжруулах механизм бүрдээгүй

-Салбарын ажилтнууд тогтвор суурьшилтай ажиллах, мэргэших боломж муу

-Бусад салбарын ядуурлыг бууруулах бодлоготой уялдаа холбоо сул

-Хэт олон төрлийн тэтгэмж, тусламж, хөнгөлөлттэй /68 нэр төрөл/ Ололт Дутагдал 2011 оны эцэст Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн нийт зарлага: 2011 оны эцэст Монгол Улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн:
Хүн амын бүлгээс эмзэг бүлгийг сонгох /категорийн аргачлал/

Газар зүйн байрлалаар

Орлогоор нь

Орлогыг орлуулан тооцох аргаар

Эрсдэлтэй байдлаар нь

Өөрөө өөрийгөө сонгох аргаар НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ЗОРИЛТОТ БҮЛГИЙГ ТОДОРХОЙЛДОГ АРГУУД Нийгмийн халамжийн бодлогыг шинэчлэх шаардлага Тэтгэмж, тусламжийг зорилтот бүлэгт чиглүүлж, эмзэг ядуу хэсгийг халамжид хамруулах; Зорилтот бүлгийг тодорхойлохдоо категорийн аргаас гадна өрх, иргэний амьжиргааны түвшингээр тодорхойлох аргыг хэрэглэх; Нийгмийн халамжийг хүртээх зарчимаар бус, ядуурал, тэгш бус байдлыг бууруулахад чиглүүлэх; Бусад салбаруудын ядуурлыг бууруулах бодлоготой уялдуулах, нэгдмэл бодлогыг хэрэгжүүлэх; Халамжийн сангийн зардлын төсөвт үзүүлэх нөлөөллийн тогтвортой байдлыг хангах; 10.2 их наяд төгрөг 3.7 их наяд төгрөг Халамж хүртэх Зорилтот бүлгийг улс төрөөс ангид нэгдсэн аргачлалаар тодорхойлно Зорилтот бүлгийг бодитоор тодорхойлох нэгдсэн тогтолцоо, хүн амын хөгжил, ядуурал, ажилгүйдлийн талаар нэгдсэн динамик баазтай болно Баг, хороо, сум, дүүргийн улс төрийн албан тушаалтнуудаас ангид халамжийн үйлчилгээг хүргэж, чанарыг сайжруулна Мэдээллийн сангийн тусламжтайгаар салбар хоорондын бодлогыг төлөвлөлтийг зорилтот бүлэгт чиглүүлж, хэрэгжилтийг уялдуулна Ядуурал, ажилгүйдэл, тэгш бус байдлыг бууруулна Орлогыг орлуулан тооцох аргачлал (ООТА)-ыг улс даяар нэвтрүүлнэ ООТА-д сонгосон багц “ХУВЬСАХ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД” ГҮРЖ улсын халамжийн
шинэчлэлийн туршлагаас... 15% 37% 37% 15% халамж хүртэж буй хувь ШИНЭЧЛЭЛИЙН
ДАРАА ООТА-аар хийсэн судалгаа 329 310 496 342 488 670 367 578 ӨРХИЙН ГИШҮҮДИЙН ТОО ӨРХИЙН ТОО 85 266 135 544 125 351 97 797 НИЙТ 1 681 900 443 958 Судалгааны талаар иргэд мэдээлэл сайтай

Судалгаа төрийн байгууллагуудын эрх мэдэлтнүүдийн оролцоог хязгаарлаж чадсан

Цаашид олон салбарт бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд ашиглаж болох Мэдээллийн сан бий болсон. Нийгмийн ажилтнуудын хариуцлага сул

Хамрагдаагүй үлдсэн иргэд бий

Хөдөлмөрийн насны эрүүл, хөдөлмөрийн чадвартай залуучууд халамж хүртэж байгаа

Бэлэнчлэх, халамж хүссэн сэтгэлгээ давамгайлсан

Барьцах, худал мэдээлэл, талцах Эерэг Сөрөг ХАНДЛАГА Мэдээллийн санг ашиглах боломжууд Засгийн газраас цаашид хэрэгжүүлэх халамжийн шинэчлэлийн бодлогууд
Нийгмийн ажилтны тоог нэмэгдүүлж, олон нийтийн дунд байнга ажиллуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах нөхцөл бүрдүүлэх

Сэтгэл судлаачдыг олноор сургаж, хүн амын бүлгүүдийг нийгэмшүүлэх, дэмжих

Үйлчилгээг олон шат дамжлаггүй хүнд сурталгүй хүргэх тогтолцоог бий болгох Бусад салбарын бодлогыг зорилтот бүлэгт чиглүүлэх зорилтууд Удаан хугацаанд ядуурал, ажилгүйдэл ихтэй байгаа бүс нутаг, аймгуудад хөдөлмөр зарцуулалт ихтэй, ажиллах хүчний шингээцтэй боловсруулах үйлдвэр, газар тариалангийн аж ахуйг төрийн дэмжлэг оролцоотой барьж байгуулах


Хот тосгоныг хөгжүүлэх, тэдгээрт дэд бүтцийг бий болгох Анхаарал тавьсанд
баярлалаа Нийгмийн халамжийн зардал ба хувь хишиг, 2011 онд Нийгмийн халамжийн зардал ба нийтлэг мөнгөн тусламж ДНБ-д эзлэх хувь Нийгмийн халамжийн зардал ба нийтлэг мөнгөн тусламж нэгдсэн төсвийн зарлагад эзлэх хувь 2012.07.01 Тэтгэмж, тусламжийг зорилтот бүлэгт чиглүүлж, эмзэг ядуу хэсгийг халамжид хамруулах Өрх, иргэний мэдээллийн санг сайжруулах, өргөдөл барагдуулах тогтолцоог бий болгох

Бусад мэдээллийн сангуудтай холбох

Зорилтот бүлэгт хүргэх тусламж, үйлчилгээг чанартай, эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн оновчтой болгох

Халамжийн тусламж, үйлчилгээний чанарт хяналт тавьдаг тогтолцоотой болох

Стандартуудыг боловсруулж, мөрдүүлэх
Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг сайжруулах Өрх, иргэний мэдээллийн санг 2-4 жил тутам судалж, тогтмолжуулах, үр дүнг хянах

Зорилтот бүлгийг халамж хүртэх, бэлэнчлэх сэтгэлгээнээс хөдөлмөрлөх сэтгэлгээтэй болгож хөгжүүлэх, дэмжих

Халамжийн тэтгэмж, хөнгөлөлтүүдийг багцлах /68 нэр төрөл/

Үйлчилгээ, зөвлөгөө өгөх төвүүдийг аймаг, дүүргүүдэд байгуулах Мэдээллийн сангийн тусламжтайгаар бусад салбар, олон улсын донор байгууллагуудын хөтөлбөр, төслийг уялдуулж, зорилтот бүлгүүдэд чиглүүлэх

Нийгмийн ажилтнууд иргэдийг нийгмийн бусад үйлчилгээнд холбож өгөх, ядуурлаас гаргах тогтолцоо бүрдүүлэх

Нийгмийн халамжийн бүх шатны мэргэжилтнүүдийг шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр бэлтгэх, сургах
Full transcript