Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Awb

cursus abw
by

Hugo Vogel

on 5 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Awb

Algemene wet
bestuursrecht Besluit Artikel 1:3, eerste lid: Besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publieksrechtelijke rechtshandeling Schriftelijke beslissing
-wilsverklaring met definitief karakter, dus geen voornemen. Bestuursorgaan
Binnen de gemeente: Raad, B&W en burgemeester Rechtshandeling: handeling gericht op rechtsgevolg; roept voor de burger verplichtingen of rechten in het leven Publiekrechtelijk: is een beslissing op grond van een specifiek wettelijke voorschrift dat aan bestuursorgaan een bevoegdheid toekent. 1 Algemene strekking:
-Algemeen verbindende voorschriften (wetten, AMvB´s, verordeningen)
-beleidsregels
-plan 2 Concreet: beschikking
artikel 1:3, tweede lid: Een besluit van niet algemene strekking, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan. Hoe komt de beschikking tot stand? -voorfase -beschikking slaan -publicatie -Voorfase begint (meestal) met een aanvraag
Aanvraag is geformuleerd in artikel 1:3, derde lid
Zorgvuldige voorbereiding 1:3, derde lid: Onder aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een belanghebbende een besluit te nemen. Belanghebbende: wordt geregeld in artikel 1:2 Awb
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.
(Niet alleen een belangrijke vraag voor aanvraag maar vooral ook voor evt bezwaar.) artikel 4:2 Aanvraag: ondertekening, naam, adres, dagtekening en een aanduiding van de gevraagde beschikking. Indien niet goed: gelegenheid geven tot herstel, geldt ook voor andere gevraagde gegevens die van belang zijn voor beoordeling aanvraag- Nog niet goed, mogelijkheid om binnen 4 weken buitenbehandeling te stellen (artikel 4:5 Awb) Artikel 3:2 Bij voorbereiding van besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen Kennisvergaringsplicht kan leiden tot:
instellen van onderzoek
vragen van deskundigenadvies
horen van belanghebbenden (art.4:7 en 4:8); geldt niet voor financiële beschikkingen, maar let op bij subsidies (art 4:12) Vervolgens belangenafweging (artikel 3:4, eerste lid Awb)
Bestuursorgaan weegt alle rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af, tenzij dat wettelijk beperkt is.

artikel 3.4, tweede lid. Nadelige gevolgen van besluit mogen voor belanghebbende(n) niet onevenredig zijn in verhouding tot de te dienen doelen. Maken beschikking: Motivering: draagkrachtig en kenbaar Dagtekening Juiste ondertekening Rechtsmiddelenclausule Bekendmaking Deugdelijke motivering 3:46 Awb:
zorg dat de feiten kloppen
motivering moet concludent en begrijpelijk zijn
ga in op de in de aanvraag genoemde argumenten (b.v. een beroep op het gelijkheidsbeginsel moet deugelijk worden weerlegd
Kenbare motivering 3:47 Awb
motivering vermeld bij bekendmaking
zo mogelijk op grond van welk wettelijk voorschrift. Dagtekening: zorg dat de dagtekening pas gezet wordt op de datum van verzending Ondertekening:
is het besluit wel bevoegd genomen? Vraagstuk delegatie en mandaat
delegatie: het overdragen van belissingsbevoegdheid
mandaat: de bevoegdheid om in naam van bestuursorgaan besluit te en te nemen.

Voor de gemeentelijke praktijk is feitelijk alleen mandaat van belang.

Mandaten zijn geregeld in het Mandaatbesluit: http://www.hilversum.nl/Nieuws/Bekendmakingen/Mandaatbesluit/Mandaatbesluit rechtsmiddelenclausule

Aangeven waar en tot wanneer (6 weken) je in bezwaar of beroep kan gaan

Bij ontbreken van rechtsmiddelenclausule is termijnoverschrijding van bezwaarmakers toegestaan. Zie ook: http://www.publiekrechtenpolitiek.nl/raad-van-state-gaat-om-maar-maakt-het-wel-moeilijk/ Bekendmaking
artikel 3:40, een besluit treedt niet in werking voordat het bekend is gemaakt.

Hoe bekendmaken? Beschikking: is aan aan of meer belanghebbende gericht, dan door verzending of uitreiking aan hen Besluit niet gericht aan 1 of meerdere belanghebbenden (beleidsregels ed): kennisgeving in dag-, nieuws- of huis-aan-huis blad dan wel op andere geschikte wijze. Termijn
in artikel 4:13 is bepaald beschikking dient te worden gegeven binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn, of bij het ontbreken van een dergelijke termijn, binnen redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag.

Redelijke termijn? 4:13, tweede lid: in elk geval binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.
Kan een keer verlengd worden (artikel 4:14)
Termijn wordt van rechtswege opgeschort als aanvrager wordt uitgenodigd aanvraag aan te vullen. Helaas!

Burger gaat in beroep
artikel 8:1 Awb -een belanghebbende kan tegen een besluit beroep instellen bij de rechtbank, en
artikel 7:1 Awb -degene aan wie het recht is toegekend tegen een besluit beroep in te stellen, dient eerst bezwaar te maken Bezwaar ontvankelijk?
- gericht tegen besluit
- op tijd ingediend
- wettelijke vormvereisten: naam, adres, dagtekening, ondertekening, omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en gronden van het bezwaar. (artikel 6:5). Herstel hiervan is mogelijk (art. 6:6 Awb) Toetsing in bezwaar
integrale heroverweging (rechtmatig en doelmatig?)
ex nunc, dwz situatie van dit moment is van belang.
beslistermijn geregeld in artikel 7:10 binnen 6 weken (met commissie zoals in Hilversum: binnen 12 weken) gerekend vanaf de dag waarop de bezwaartermijn eindigt In Hilversum worden bezwaren ter advisering voorgelegd aan de Commissie bezwaarschriften

Uitzondering: belastingzaken, personeelszaken en besluiten die zijn voorbereid met de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (artikel 3:10 e.v.) Casus: In Hilversum staat een school


Het gebouw van de voormalige OBS in de Kivietstraat wordt door de huurder ervan, De Alliantie, onderverhuurd aan 14 studenten. De gemeente heeft geen vergunning verleend. Particuliere bewoning van de school is ook in strijd met het (inmiddels al oude) geldende bestemmingsplan.

De heer West, woonachtig in de Comeniushof, vraagt aan de gemeente om handhavend op te treden.

Je krijgt de aanvraag op je bureau. Wat doe je? En als de heer West nu enige panden in de Leeuwerikstraat heeft waarin hij kamers verhuurt? De Commissie bezwaarschriften brengt advies uit aan bestuursorgaan (meestal B&W)
B&W besluit vervolgens.

Maar wat als B&W het niet eens is met advies van de Commissie? Bij herhaalde aanvraag na eerdere afwijzende beschikking, dient aanvrager nieuwe feiten of veranderde omstandigheden aan te brengen (art 4.6)
Zo niet, afwijzen onder verwijzing naar eerder beschikking. Hilversum, 4 juni 2012,
Geachte mevrouw/meneer

Ten behoeve van onze ernstig gehandicapte zoon Marcus, geboren op 14 januari 2008, vragen wij een WMO-voorziening aan, te weten een zorgkamer.
Wij kunnen hem niet meer dagelijks naar boven tillen.
Bijgesloten treft u een medisch dossier aan van onze zoon.

Johannes en Margreet de Groot
Kivietstraat 14
Hilversum Ook van belang hierbij: beleidsregels
Heeft de gemeente vastgesteld beleid, dan moet je hieraan vasthouden, tenzij dat voor belanghebbende vanwege bijzondere omstandigheden onevenredig zou zijn in verhouding tot het doel dat gediend wordt met de beleidsregel. (4:84) Uitzondering op het motiveringsbeginsel: 3:48 als de belanghebbende daarmee instemt: alleen maar als je geeft wat men wil Ook hier geldt weer: bekendmaking
Bij afwijzende primair besluit aan de bezwaarde
bij toewijzend primair besluit aan de bezwaarde en mededeling aan de vergunninghouder 10 hoofdstukken definities besluiten rechtsbescherming rechtsbescherming besluiten Tenslotte: vragen?? https://www.yammer.com/hilversum.nl/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=1040205
Full transcript