Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentatie RBTV, mei 2012

No description
by

Boudewijn Steur

on 25 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentatie RBTV, mei 2012

Rijksbrede Trends & Verkenningen - Veranderend klimaat vooral van invloed op ontwikkelingslanden en wonen in deltagebieden
- Nederland kwetsbaar voor overstromingen, focus op waterveiligheid
- Discours internationale onderhandelingen vooral over verdeling kosten
- Meer discussie over transitie naar duurzame economie The great rebalancing Strijd om wat de aarde te bieden heeft Veranderend klimaat en afnemende biodiversiteit Europa onder druk Mijn zorg Ontwikkeling van de kenniseconomie De metropool als middelpunt Nieuwe scheidslijnen en veranderende waardenoriëntaties Fragmentatie, detraditionalisering en deïnstitutionalisering De omgang met risico's in de samenleving De zoektocht naar de perfecte mens Meer huishoudens, andere samenstelling Medialisering van de samenleving Opkomst en impact van convergerende technolgieën Een dichtere wereld Blijvende economische onzekerheid In 1995... l Bronnen van onveiligheid - Individualisering zet verder door
- Representatie wordt lastiger, sociale media gaan grote rol spelen
- Legitimiteit overheid komt onder druk
- Samenleving wordt pluriformer - Veranderde perceptie van risico's: pech moet weg
- Risicoregelreflex: iets gaat mis, kijken naar de overheid, neiging om aan verwachting tegemoet te komen
- Paradox: mensen willen vrijheid hebben om zelf risico's te kunnen nemen - Toename van het aantal diagnosen, vooral bij kinderen
- Meer discussie over houdbaarheid van op indicatie gebaseerde regelingen - Huishoudens worden kleiner door vergrijzing en individualisering
- ‘Gezinsvormingsdal’ verdwijnt
- Groeiende variatie aan verdienerstypen, anderhalfverdienersmodel populairder
- Grotere differentiatie in individuele levensloop - Onderscheid tussen echte en digitale leven valt steeds meer weg
- Steeds meer nieuwe technologieën en wisselwerking oude/nieuwe media
- Veranderende verhouding tussen burgers onderling en burgers/overheid
- Media worden belangrijker in politieke spel - Onzekerheid over verdere technologische ontwikkeling
- Opkomst NBIC technologieën (nano, bio, informatica en cognitief)
- Veel nieuwe mogelijkheden ontstaan, maar ook ethische vragen hierover - Ontstaan van fragiele staten in gordel van Latijns Amerika via Afrika en het Midden-Oosten naar Zuid- en Centraal-Azië
- Fragiele staten vormen opgave voor Westerse wereld vanwege hun strategisch belang
- Grote bevolkingsgroei versterkt instabiliteit - Gevolgen economische crisis lang merkbaar
- Onzekerheid over economische ontwikkeling
- Angst voor nieuwe economische crisis
- Grotere opgave om overheidsfinanciën op orde te houden - Grotere verwevenheid en verdichting van de wereld
- Levenskwaliteit van mensen wereldwijd verbetert
- Concurrentie en spanningen tussen staten (en niet-statelijke actoren) - Verstedelijking zet verder voort
- Steeds meer megasteden en -regio's
- Posititie centrale overheid t.o.v. decentrale overheden verandert
- Tegenstelling stedelijke en landelijke gebieden neemt toe - Sociaal-economische scheidslijnen verliezen dominantie, opkomst nieuwe scheidslijnen
- Veranderende waardenoriëntaties in de samenleving zorgen voor polarisatie en verdeling politiek landschap - Nieuwe economieën winnen aan politiek, economisch en militair belang
- Geopolitieke verschuivingen zorgen voor veiligheidsrisico’s
- Toename van de middenklasse in nieuwe economieën
- Grotere verschillen tussen arm en rijk - Groeiende vraag naar en schaarste van grondstoffen en water
- Stijgende kans op grondstoffenconflicten
- Meer investeringen in nieuwe (duurzame) hulpbronnen en innovatie - Urgentie tot meer samenwerking om financieel-economische problemen op te lossen
- "Noordelijke" en "Zuidelijke" lidstaten groeien uit elkaar
- Groeiende tegenstelling tussen voor- en tegenstanders Europese samenwerking - Kosten van en behoefte aan zorg groeien sneller dan economie
- Toenemende vergrijzing en welvaartsziekten
- Toenemende discussie over solidariteit
- Intensivering extramurale zorg - Agrarische en industriële sector worden kleiner ten gunste van private en publieke diensten in Nederland
- Verschuiving in vereiste competenties beroepsbevolking
- Toenemende schaarste van geschikte arbeidskracht en intellect Verwachtingen voor 2010:

- Voorzichtige opkomst “Digitale Snelweg”, maar:
o Beeldschermallergie
o Vrouwen en ouderen haken af
o Hoge telefoontarieven
- EU speelt grote rol in veiligheid NL
- Belangrijkste bedreiging komt van de Balkan en voormalig Sovjet-Unie
- Rol van SER en CAO is uitgespeeld
- Grote problemen met vergrijzing en ontgroening Methodologie Nationale en internationale toekomstverkenningen
Gesprekken experts
Toekomst is open, niet leeg
Geen voorspelling!

Criteria voor selectie:
1. Relevantie voor 2025
2. Impact op rijksbeleid
3. Interdepartementale relevantie 4. Autonomie l Aftershocks The great rebalancing Europa onder druk Mijn zorg De zoektocht naar de perfecte mens Veranderende omgangsvormen in het publieke domein Meer huishoudens, andere samenstelling Fragmentatie, detraditionalisering en deïnstitutionalisering Medialisering van de samenleving De omgang met risico's in de samenleving De metropool als middelpunt Ontwikkeling van de kenniseconomie Opkomst en impact van convergerende technolgieën Strijd om wat de aarde te bieden heeft Veranderend klimaat en afnemende biodiversiteit Bronnen van onveiligheid Nieuwe scheidslijnen in de samenleving Een dichtere wereld Relaties tussen ontwikkelingen Toekomstprikkels 1. Inventariseren ontwikkelingen
2. Selecteren relevante ontwikkelingen
3. Definiëren beleidsopgave
4. Specificeren trends & onzekerheden i.r.t. beleidsopgave
5. Confronteren onzekerheden aan beleidsopgave
6. Reflecteren en opstellen kennisvragen Update - Aanleiding evaluatie Kaderwet adviescolleges
- Update 'light'
- Nieuwe titel: Rijksbrede Trends en Verkenningen
- Identificeren van gebeurtenissen voor de richting van de ontwikkelingen
- Publicatie: na de zomer
Full transcript