Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Révolution Française

No description
by

arlyn salcedo

on 7 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Révolution Française

Ang French Revolution
Ang Kasunduan sa Tennis Court
Pagbalik ng mga Estate-General
Retour de la Succession Général
Mga Sanhi ng French Revolution
Les Causes de la Révolution Française
Année 1789-99
Révolution Française
Ang French Revolution ay isang makasaysyang bantayog sa kasaysayan ng daigdig. Higit pa kaysa American Revolution ng 1776, binago ng French revolution ang takbo ng pulitika at mapa ng kontinente ng urope. Winakasan nito ang pamumuno ng mga hari at sinimulan ang panahon ng paghihimagsik na tumagal hanggang 1830. ang mahabang martsa ng demokrasya at hala na gobyerno ay nagsimula sa panahon ng French Revolution.
Sanhing Pulitikal
Ang lubos na paghahari at pagmamaluho ng mga haring Bourbon ng France ay dalawang sanhi kung bakit sila kinamuhian at itinatwa ng sarili nilang kababayan.
Haring Louis XIV
Haring Louis XV
Madame de Pompadour
Madame du Barry
Haring Louis XVI
Marie Antoinette
Sanhing Intelektuwal
Ang mga isinulat ni Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu at iba pang tagapagtaguyod ng demokrasya ay nagpaalab ang apoy ng rebolusyong noong ika-18 siglo. Nabasa ng mga French ang mga likhang ito at naunawaan ang sanhi ng kanilang kawawang pamumuhay. ang tagumpay ng American Revolution ng1776-83 ay nagpalakas ng loob ng mga French upang mag-alsa noong 1789.
Sanhing Pangkabuhayan
Réfuter Politique
Walang taga Europe na kasing api o binuwisan nang sobra ng kanilang gobyerno gaya ng mga French noong ika-18 siglo. Habang ang mga hari at mga aristocrat ay namumuhay sa luho, ang mga mahihirap ay halos walang makain at napuwersang magbayad ng sobrang buwis, kabilang ang
salt tax
, sedula at buwis sa lupa. Nagbigay din sila ng puwersangpaggawa na tinawag na
corvee
. Ang malala pa, trinato silang parang hayop at mababa kaysa mayayaman. Dagdag pa dito, ang gobyerno ay bangkarote. Walang ani, at ang bansa ay nasa bingit ng taggutom at kaguluhan.
Intellectuelle Réfuter
Réfuter Economique
Dahil sa sobrang kagipitan, humirang si Haring Louis XVI ng iba't ibang ministro ng pananalapi para iligtas ang France mula sa pagabagsak sa kabuhayan, ero walang kahit isa na nagtagumpay. Napilitan si Louis XVI na ipatawag ang Estate-General, na binubuo ng mga pari(First estate), mga maharlika(second Estate), at mga commoner(Third Estate). ang kanilang pangunahing mga delegado ay sina Count Mirabeau at Abbe Sieyes, na kabilang sa maharlika ngunit inihalal ng mga tao bilang kanilang kinatawan.
Si Maribeau, ang pinakadakilang orador ng pagpupulong, ang nagtaguyod ng usapin ng mahihirap.
Si Abbe Sieyes, isang paring maka-malaya. ay nakilala dahil sa kanyang nakagigisingna polyeto kung saan sinulat niya:
''Ano ang Third State? Lahat. Ano ito noong nakalipas? Wala. Ano ang gusto nitong maganap? Lahat.''
Accord Sur un Sourt de Tennis
Ang mga kinatawang French ay sumusumpa sa bantog na ''Tennis Court Oath'' noong Hunyo 20, 1789. Nilimitahan nila ang kapangyarihan ng hari.
Ang mga debate ay uminit at tumindi. naging tabla ang botohan sa parlamento tungkol sa panuntunan sa pagboto, at bumagal ang kumperensiya nang ilang linggo na walang nangyari. Dahil ang dalawang grupo: ang Nobilidad at mga Pari ay hindi makapayag samga commoner, ang mga delegado ng Third Estate ay kumilos nang sarili.
Noong hunyo 17, idineklara ng Third estate ang sarili bilang bagong Pambansang asamblea, ang sangay tagapagbatas ng France. pagkalipas ng tatlong araw, nang ipinid ng tropa ng hari ang bulwagan ng sesyon, ang mga delegado ng mga commoner ay nagpunta sa malapit na tennis court at gumawa ng mataimtim na sumpa na hindi sila aalis hanggat hindi sila nakakabalangkas ng bagong konstitusyon parasa France. Ang ''Sumpaan sa Tennis Court'' noong
Hunyo 20, 1789 ang talagang simula ng French Revolution, na lingid sa kaalaman ng mga tao. nang makita ng hari ang paglakas at determinasyon ng mga delegado, sumoko siya. Inutusan niya ang mga delegado mula sa ibang estado na makipagtulungan sa Ikatlong Estadosa bagong Pambansang Asamblea.
Unang Yugto ng Rebolusyon
Hunyo 1789-Agosto1792
Ang French Revolution ay may tatlong malalaking yugto. Ang unang yugto ay pinangunahan ng mga lider ng Ikatlong Estado sa Pambansang Asamblea. Ang yugtong ito ay may paminsan-minsang pagdanak ng dugo at karahasan, pero hindi pa nailalabas ng masa ang lubos nilang galit at ang kaguluhan ay hindi pa lumalaganap.
Pagbagsak ng Bastille
Hulyo 14, 1789
Première étape de la Révolution
Prise de la Bastille
Ang pagbagsak ng Bastille ang nagpasimula ng French Revolution. Mula sa Paris, ang ningas ng rebolusyon ay kumalat sa buong bansa. Ngayon taun-taong ipinagdiriwang ng mga French ang Hulyo 14 bilang ''Araw ng Bastille,'' ang araw ng kaligtasan ng France.
Mga Nagawa ng Pambansang Asamblea
Les Réalisations de l'Assemblée Nationale
Pagtatanggal ng Feudalismo
Nabahala dahil sa umiinit na rebolusyon, tinanggal ng Pambansang Asamblea ang mga pribilihiyo ng mga pari at maharlika noong gabi ng Agosto 4, 1789. Sa wakas , ang s
erfdom
,
corvee
, mga buwis ng
feudalismo
, at iba pang mga pribilehiyo ng
class
ay natapos
Deklarasyon ng mga Karapatan ng Tao
Noong Agosto 26, 1789 ipinatupad ng Pambansang asamblea ang ''Deklarasyon ng mga Karapatan ng Tao," na nagtatakda ng (1) kapangyarihan ng mga tao, (2) pagkakapantay-pantay sa harap ng batas, (3) kalayaan sa relihiyon, (4) kalayaan sa pagsasalita at pamamahayag, (5) karapatan ng tao sa buhay at kalayaan.
Pagsasabansa ng Simbahan
Noong Hulyo 12, 1790, pinagtibay ng Pambansang Asamblea ang ''Kontitusyon Sibil ng Simbahang Katoliko'' na nagsabansa ng Simbahang Katoliko. Ito ang nagsabatas ng paghalal ng mga obispo at mga pari, pagsusuweldo ng estado sa mga pari, at pagtatakwil ng pagtatapat ng mga pari sa papa.
Reporma sa Pananalapi
Upang lumuwag ang pananalapi, kinumpiska ng Pambansang Asamblea ang lahat ng mga pag-aari ng simbahan, tinanggal ang mga buwis sa panloob na kalakal at nagpalabas ng perang papel na tinawag na
assignats.
Konstitusyon ng France
Kaugnay ng "Sumpaan sa Tennis Court," sinulat ng Pambansang Asamblea ang Konstitusyonng 1791, na nagtatag ng limitadong monarkiya ng France. Nang matapos ang trabaho nito sa Konstitusyong French, sinabi ng Pambansang Asamblea na kumpleto na kanyang tungkulinat nagtapos noong Setyembre 30, 1791.
Limitadong Monarkiya (1791-92)
Monarchie Limitée
Si Haring Louis XVI ay nanatili bilang pinuno ng limitadong monarkiya. Hindi na siya naghari ayon sa biyaya ng Diyos, kundi sa kalooban ng mga tao. Ang kanyang mga kapangyarihan ay nilimitahan ng konstitusyon. Ang awtoridad sa pagbabatas ay inilpat sa isang unicarmel na Asambleang Lehislatura, na ang mga miyembro ay halal ng mga tao.

Ngunit hindi masaya ang lahat sa sitwasyon. Kaya pagkalipas ng isang taon, humakbang ang France sa ikalawang yugto ng rebolusyon.
Ikalawang Yugto ng Rebolusyon
(Setyembre 1792-Hulyo 1794)
Deuxième étape de la Révolution

Ito ay iba kaysa sa una dahil sa yugtong ito, ang France ay naging isang republika. Ikalawa, ang pamunuan ay naging sobrang radikal na mga proletariat (masa) ng Paris. Panghuli, ang rebolusyon ay naging mas madugo at marahas, una ang pagpatay sa hari at ang mga masaker ng Setyembre 1792, at natapos sa Paghahari ng Takot mula 1793-1794.
Pagsikat ng mga Radikal
Radical Hausse
Gaya ng alinmang rebolusyon, ang wakas sa France ay sunod-sunod na mga pagbabago at mainit na kumpetisyon sa pagitan ng iba't ibang grupo ng lipunan. Dalawang grupong French ang sumalungat sa bagong sistema ng limitadong monarkiya. Ang mga
radikal
(
extremists
na mga lider ng masa) at ang mga
royalista
( panig sa ganap na monarkiya).
Nanguna sa mga Lider na Radikal
Jean Paul Marat
Isang manggagamot at mamahayag.
George Jacques Danton
Isang mahusay na abogado at orador.
Maximilien Robespierre
Isang makataong hukom.
Nakuha ng mga radikal ang suporta ng mga proletariat (masa) ng Paris na hindi nasiyahan sa resulta ng bagong gobyerno. Ang mahihirap ay naghihirap pa rin, at inip na inip na sila. Dahil sa sulsol ng mga radikal na diyaryo at at mga propaganda, ang mga tao ay humingi ng isang republikang ayon sa mga prinsipyo ng ''Liberty, Equality, at Fraternity'' na naging slogan ng rebolusyon.
Pagsalakay ng mga Dayuhan
Invasion d'espèces Exotiques
Samantala, ang iba pang mapaniil na mga hari ng Europe sa Austria at Prussia sina Emperador Leopold II, kapatid ni Reyna Marie Antoinette at Haring Frederick William II ay sumugod upang tulungan ang kanilang kapatid na hari ng France. Sila ay inudyakan ng mga nandayuhang mga French na sumusuporta sa hari pero nasa ibang bansa. Noong Agosto 10, 1792 isang galit na pangkat ang sumugod sa palasyo, minasaker ang mga guwardiya, at gustong iligpit ang maharlikang pamilya.
Ang Unang French Republic
La Première République Française
Noong Setyembre 20, 1792, ang araw ng tagumpay, ang Asambleang Batasan ay pinalitan na Pambansang Kumbensyon. Pumalit ang mga radikal lider. Tinanggal nila ang limitadong monarkiya at itinatag ang Unang French Republic noong Setyembre 22.
Mula 1792-95, ang punong tagapamahala ng France ay ang Pambansang kumbensyon. Sa orihinal na pakay nga pagbuo ng konstitusyon, natapos ng Kumbensyon ang bagong tsarter noong 1793 ngunit hindi iyon ipinatupad. Sa halip, bumoto lang sila na pahabain ang bisa nito taun-taon.
Ang pamunuan ng kumbensyon ay nahati sa pagitan ng mga Girondins (moderates) at mga Jacobins (ultra-radicals), sa pangunguna ni Marat, Danton at Robespierre. Sa katagalan, kinontrol ngga Jacobin ang kapangyarihan sa france. Ngunit napakainit ng labanan ng dalawang grupo kaya noon 1793, si marat ay pinatay ng isang panatikong suporter ng Girondist.
Nabahala sa lumalakas na puwersa at popularidad ng rebolusyonaryong France, walong monarkiyang European ( Austria, Prussia, england, Spain, Portugal, Holland at Naples) ang nagbuo ng unang Koalisyon noong laban sa bagong republika . Ngunit ang mga French ay nagtanggol ng kanilang sakop na may maaalab na pagkamakabansa at sinawata angf pagsalaky sa kanilang bansa ng mga dayuhang hukbo. Ang hukbong French na pinangunahan ni General Carnot ay nananlo sa lahat ng labanan.
Pagpatay sa Hari at Paghahari ng Takot
Tuer le Roi et le Royaume de la Peur
Ang Reign of terror sa France ay humatol sa kamatayan ng 20,000 mga maharlika, pulitiko at mga kritiko ng rebolusyon.
Upang wasakin ang lahat ng oposisyon sa rebolusyon ng France ang Pambansang Kumbensyon ay lumikha ng makapangyarihang kumite sa kaligtasan ng publiko noon Abril 6, 1793.Ang kumiteng na pinamumunuan ni Robespierre, ay gumamit ng mga secret agents upang hanapin ang royalista at iba pang mga kritiko. Sila ang may kagagawan ng "paghahari ng Takot", ang nagpapatay ng may 20, 000 tao sa France at nagpagulat sa sibilisadong daigdig dahil sa pagiging brutal nito.
Ilan sa pinakasikat na biktima ng Paghahari Takot ay sina Reyna Marie Antoinette at Madame Roland, na ang mga huling binigkas ay "O, kalayaan kay raming krimen ang nagawa sa iyong ngalan!" Ang kakatwa, maging ang mga nagtatag ng Paghahari ng Takot na sina Danton at Robespierre ay naging biima din ng halimaw na ginawa nila. Nang gusto na ni danton na wakasan ang terorismo, inakusahan siya ni Robespierre ng pagtataksil. Kaya si Danton ay hinatulang mamatay noong Abril 1794. Pero sa daan papunta sa Guillotine, sumigaw siya ng " Napakasama mo Robespierre, susunod ka sa akin!'' Pagkalipas ng tatlong buwan, nawala sa kapangyarihan si Robespierre at ang Paghahari ng Takot ay nagwakas. Katunayan, ng si Abbes Siyes, ang bantog na lider ng Unang yugto ng Rebolusyon, ay tinanong ng mahalagang bagay na nagawa ng Paghahari ng Takot, matamlay siyang sumagot " nabuhay ako."
Ang Direktoryo
Annuaire
Sa pagkamatay ni Robespierre, pinatay ng rebolusyon ang sarili nitong anak mga anak. Isa isa, ang mga higanteng radikal ay nabagkasan, mga biktima ng sarili nilnag paghahanap ng karahasan para sa kapangyarihan. Ang mga natira na lamang na mga lider sa Pambansang Kumbensyon ay ang mga moderates.
Noong 1795 ang Pambansang Kumbensyon ay gumawa ng isang bagong konstitusyon (Konstitusyon ng Taong III). Inilagay ng tsarter na ito ang kapangyarihan ng pamamahala sa Direktoryo, lupong tagapagpaganap na binubuo ng limang miyembro. Kaya ang republika ay nakilala bilang Direktoryo.
Ang Direktoryo mahina. Ang mga miyembro nito ay tiwali at walang kakayanang mga lalaki na hindi maiangat sa kahirapan at kagutuman ang mga tao. Lalong lumala ang grabeng problema sa kabuhayan. Lumaganap ang katiwalian sa gobyerno. Dagdag pa sa mga problemang ito, ang Direktoryo ay tinakot ng mga royalista na nagsulong ng pagbabalik ng monarkiya, at ng mga manggagawa (pinangunahan ng editor sa pangalang Babeuf) na hininging ang lahat ng lupain at mga industriya ay maging pag-aari ng estado.
Ikatlong Yugto ng Rebolusyon
(Hulyo 1794-Nobyembre 1799)

Troisième étape de la Révolution
Ang ikatlo at huling panahon ng rebolusyon ay hindi mahalaga sa kasaysayan, di tulad ng naunang dalawa. Ang panahong ito ay walang pag-unald, maraming katiwalian at pagbibintang. Namatay na ang apoy para sa reporma ng France. Ang yugtong ito na nagsimula sa pagkamatay ni Robespierre, ay nagwaksas sa kudeta ni Napoleon Bonaparte noong Nobyembre 9, 1799.
Mga Pagkakamali ng French Revolution
Les erreurs de la Révolution Française
Ang French revolution na siyang makasaysayang pangyayari sa kasaysayan ng daigdig, ay nakagawa ng pagkakamali, ang pinakamalaki ay ang Paghahari ng Takot. Ito ang kumitil ng maraming buhay ng sikat na mga lalaking French at nagpasira ng loob ng mga nagmamahal sa kalayaan sa ibayong bansa. Isa pang seryosong pagkakamali ng rebolusyon ay ang pagsisikap nitong alisin ang Cristianismo noong Paghahari ng Takot. sa pagwawakas ng 1793, nagtatag ito ng kultong walang Diyos para pampalit sa Cristianismo. Isang magandang babae, na nagkunwang ''Diyosa ng Pangatwiran,'' ay inilagay sa altar ng Cathedral of notre dame sa Paris para sambahin. noong 1794 itinakwil ni robespierre ang ateismo at pinauso ang ''Pagsamba sa Kataastaasan'' isang uri ng paniniwala sa pagkakaroon ng Diyos. lahat ng debotong Katolikong French, lalo na sa kanayunan, ay lumayo dahil sa patakaran ng Kumbensyon na kontra sa Cristianismo.
Mga Nagawa ng French Revolution
Acquis de la Révolution Française
Sa kabila ng mga pagkakamali, ang French Revolution ay dapat kilanlin dahil sa mahalaga nitong nagawa, gaya ng sumusunod:
Ginising nito ang pagiging makabayan ng mga French. Binago nito ang France bilang isang malakas na kapangyarihan militar. Sinawata ng hukbo ng Unang French republic ang magkasanib na puwersa ng mga monarkiyang European at pinalawak ang teritoryong French hanggang sa Alps at sa rhine
Pinauso nito ang demokrasya sa Western Europe. Lahat ng titulong maharlika ay inalis. Ang isang lalaki ay tinawag na ''mamamayan'' at ang babae, ''babaeng mamamayan.'' Halimbawa, ang dugong bughaw na si Duke of Orleans, isang pinsan ni Haring Louis XVI, ay naging ''Mamamayang Philippe Egalite'' na lamang. Nagkaroon ng sistema ng karapatang bumoto ang mga may-gulang, at lahat ng kwalipikasyon sa pagboto na kaugnay ng ari-arian ay inalis. Ang mga babae ay binigyan ng pantayy na karapatan ng mga lalaki patungkol sa pagmamay-ari ng mga ari-arian. Ang pagkabilanggo dahil sa utang ay tinanggal. Ipinagbawal ang primogeniture, ibig sabihin, ang ari-arian ng pamilya ay hindi maaring manahin lahat lahat ng pinakapanganay na anak na lalaki kundi dapat hatiin ng lahat ng mga anak ng namatay na magulang
Itinatag nito ang unibersal na sistemang edukasyong pang-elementarya para sa mga batang French, at itinatag ang unang paaralang normal sa France para sa pagsasanay ng mga guro.
Ginamit ang metric system sa timbang at sukat,mas magaling kaysa ginagamit sa England at sa Estados Unidos.
Tinanggal ang pang-aalipin, na noon ay legal sa mga sibilisadong bansa, kasama ang England, United States, Austria at Holland.
Panghuli, lumikha ito ng alab para sa kalayaan at naging modelo ng maraming paghihimagsikat mga rebolusyon sa ibang mga bansa mula ika-18 siglo. Maging ang mga Pilipino ng rebolusyonaryong sina Rizal, Bonofacio at iba pa ay nagbasa at humanga sa mga simulain ng French Revolution
Mga iba't ibang Litrato noong French Revolution
Full transcript