Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Konflikty religijne w Europie w XV i XVI w.

No description
by

Marietta Julia

on 26 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Konflikty religijne w Europie w XV i XVI w.

Sprzedaż odpustów w Niemczech
Reformacja – ruch społeczno-religijny w XVI wieku w Europie, którego głównym celem była wewnętrzna reforma Kościoła katolickiego. W sprawach społecznych i politycznych dążenia zwolenników reformacji były odmienne w różnych krajach europejskich.
WOJNY RELIGIJNE W NIEMCZECH
Martin Luther
Wojna Chlopska
Pod wpływem haseł Tomasza Munzera w 1524 r. zaczęły wybuchać powstania chłopskie, które ogarnęły całe południowe Niemcy.
Program powstańców został sformowany w tzw. 12 artykułach.
Biblia jest jedynym źródłem wiary,
pozostawienie dwóch sakramentów – chrztu i komunii pod dwiema postaciami (chleba i wina),
sprawowanie liturgii w języku narodowym,
odrzucenie kultu świętych, relikwii oraz kultu Matki Bożej,
likwidacja zakonów,
zniesienie celibatu,
odrzucenie władzy papieża.
Marietta&Magda
Konflikty religijne w Europie w XV i XVI w.
Krótkie przypomnienie
Czym różni się kościół protestancki od katolickiego?
Protestanci wierzę, że tylko Pismo Święte, a nie kościół, który często błądził, jest nieomylne. Dlatego nie uznaję autorytetu papieży.

Dla nich tylko Jezus Chrystus ma być wywyższony jako pośrednik między Bogiem a ludźmi. Dlatego nie czcza świętych (w tym Marii).

Nie przywiązują znacznej wagi do sakramentów

Wierzą, że po śmierci są tylko dwie drogi. Pojednani przez Chrystusa wierzący są czyści Jego zasługami i dlatego od razu idą do Nieba. Ludzie nie oddani Chrystusowi muszą być ukarani za swe grzechy, idą więc na potępienie. Dlatego nie wierzą w czyściec, a mówienie o nim uważają za szkodliwe usypianie sumień.

Sobór był odpowiedzią na narastającą potrzebę reform w Kościele katolickim, który podjął się ich w odpowiedzi na reformację. Jest uznawany za początek okresu kontrreformacji. Odbył się w mieście Trydent (północne Włochy).
Sobór trydencki
-sobór powszechny Kościoła katolickiego,
który miał miejsce w latach 1545-1563.
1545-1563
Odłamy protestantyzmu i ich twórcy
Luteranie
- (kościół ewangelicko-augsburski) – założony przez Marcina Lutra (druga nazwa pochodzi od pierwszego wyznania wiary).

Kalwini
– od wielkiego reformatora Jana Kalwina). Do kościołów reformowanych nalezą również prezbiterianie – ruch początkowo szkocki i holenderski, obecnie działający na całym świecie.

Anglikanie
(Henryk VIII Tudor) – narodowy kościół Anglii, w którym przeplatają się tradycje katolickie, kalwińskie i obecnie charyzmatyczne.

Kryzys wewnętrzny Kościoła katolickiego na przełomie XV i XVI wieku (zeświecczenie duchownych, rozbudowany system opłat na rzecz Kościoła – annaty, świętopietrze, dyspensy, zaniedbanie obowiązków duszpasterskich) pobudził dążenia do reformy tej instytucji. Reforma ta została przeprowadzona w XVI wieku i przybrała dwie formy – reformacji i kontrreformacji.
Reformację zapoczątkował w 1517 roku niemiecki mnich Marcin Luter, który w dniu 31 X wywiesił na drzwiach kościoła w Wittemberdze 95 tez mających stanowić punkty do dyskusji nad wewnętrzną reformą Kościoła. Niezwykle szybko poglądy Lutra znalazły wielu zwolenników zarówno wśród mieszczan, rycerstwa, jak i książąt niemieckich. Wobec nieustępliwej postawy Lutra, który nie chciał odwołać swych poglądów, w 1521 roku papież ekskomunikował go, na co Luter odpowiedział spaleniem bulli papieskiej. Rozwój protestantyzmu doprowadził do wybuchu wojny chłopskiej w Niemczech (1524-1526) oraz rozpętania się szeregu wojen religijnych, które trwały do 1555 roku.
Bezpośrednim wydarzeniem, które spowodowało ogłoszenie przez Martina Luther’a 95 tez, była akcja dominikanina Tetzla, sprzedającego odpusty w imieniu arcybiskupa Albrechta Brandenburskiego i papieża.
Tezy dotyczyły wydatkowania pieniędzy zgromadzonych ze sprzedaży odpustów na budowę bazyliki św. Piotra w Rzymie, władzy papieża nad czyśćcem w zakresie odpuszczania grzechów i darowania kar oraz skuteczności odpustów. Luter ogłosił je w języku łacińskimi miały one stanowić podstawę do dyskusji wśród teologów.
Poglądy Martina Luther’a
Niemieccy uzbrojeni chłopi
I wojna Szmalkaldzka
Jan Fryderyk I Saksonski
Landgraf Philipp Heski

Karol V pod Muhlbergiem
Schmalkalden
Sejm Rzeszy w Spirze
W wyniku wojen w latach 1546-1547 wojska cesarskie pokonały zwolenników reformacji, jednak likwidacja wyznań reformowanych była niemożliwa. Wojny religijne w Niemczech zostały zakończone pokojem w Augsburgu (1555), na mocy którego wprowadzono zasadę cuius regio eius religio (czyj kraj, tego religia).
– po raz pierwszy uznano prawnie istnienie wyznania protestanckiego,
– wolny wybór religii przyznano jedynie książętom i wolnym miastom,
– dobra kościelne, które zostały przejęte przez protestantów do 1552 roku, zostały w posiadaniu protestantów,
– w przyszłości w wypadku przejścia biskupa lub opata na protestantyzm dobra kościelne mu podległe pozostają przy Kościele katolickim,
– pokój religijny miał obowiązywać do pełnego zjednoczenia się obu wyznań.
Postanowienia pokoju religijnego w Augsburgu (1555)
Konflikt w Niderlandach
Rewolucja niderlandzka to nazwa upowszechniona przez historiografię marksistowską na powstanie w Niderlandach. W tradycji niderlandzkiej określana jest mianem 80-letniej wojny o niepodległość (1568-1648) przeciw panowaniu hiszpańskiemu.
Powody konfliktu w Niderlandach
-dążenie władców z dynastii Habsburgów, Karola V i Filipa II, do centralizacji państwa poprzez odsunięcie od władzy tradycyjnych instytucji stanowych

-zwiększenie obciążenia podatkowego wynikającego z wzrastających kosztów wojen włoskich

-narastanie konfliktu religijnego pomiędzy fanatycznie katolickimi władcami a protestanckimi (gł. zwolennikami Kalwina) poddanymi
Wilhelm Oranski
Filip II
Karol V
Obawy katolickiego mieszczaństwa i szlachty przed fanatyzmem kalwińskim doprowadziły do podpisania unii w Arras 6 stycznia 1579,która uznawała króla Hiszpanii. W odpowiedzi 7 prowincji północnych 23 kwietnia 1579 zawiązało unię w Utrechcie. Wojnę toczoną ze zmiennym szczęściem przerwał 12-letni rozejm w 1609, w którym Hiszpania de facto uznawała niepodległość Zjednoczonych Prowincji Niderlandów.
Jednakże w 1621 konflikt rozpoczął się na nowo.
W 1648 roku zakończył go pokój westfalski , w którym Hiszpania już formalnie uznała nowe państwo.
Wojny husyckie
Wojny religijne toczone pomiędzy husytami a Luksemburgami w Królestwie Czech w latach 1419-1436. Były one prowadzone przez czeskich husytów przeciwko krucjatom organizowanym przez cesarza Zygmunta Luksemburskiego przy poparciu papiestwa.
1329 -1384

– angielski teolog i reformator Kościoła, profesor teologii Uniwersytetu w Oksfordzie i duchowny katolicki związany z ruchem lollardów.
Jan Wiklif
Jan Hus
-czeski duchowny i bohater narodowy, filozof, reformator Kościoła, prekursor protestantyzmu, profesor Uniwersytetu Praskiego. Działalność Husa, inspirowana myślą Johna Wycliffe'a, była zapowiedzią podobnego wystąpienia Marcina Lutra sto lat później.
1370-1415
Hus jest twórcą literackiego języka czeskiego, dla którego stworzył ortografię ze specjalnymi znakami diakrytycznymi. Jego aktywność jako pisarza przyczyniła się do rozkwitu literatury czeskiej; dzięki niemu język czeski stał się w XV wieku najbardziej rozwiniętym językiem słowiańskim i wzorcem dla literackiego języka polskiego.

Kościoły protestanckie uznają Jana Husa za bohatera wiary i męczennika. W Kościołach anglikańskich jest on świętym. Luteranie i anglikanie wspominają życie Jana Husa 6 lipca.
Jan Hus został spalony na stosie 6 lipca 1415 w Konstancji, po jego śmierci w Czechach wybucho powstanie husytów.
przywódca i strateg taborytów w czasie wojen husyckich. Czeski bohater narodowy.
Jan Żiżka
Utrakwiści(kalikstyni) Taboryci
umiarkowani radykalni
Husyci
Zygmunt Luksemburski
Klęska taborytów
W 1434 r. pod Lipanami połączone siły katolików i kalikstynów rozgromiły armię taborycką.
Porozumienie kalikstynów z Zygmuntem Luksemburskim
1436
Papież nigdy go nie uznał.
HUGENOCI KONTRA KATOLICY
Henryk II Walezjusz
Katarzyna Medycejska
Edykt tolerancyjny
1562 r.
Rzeź protestantów w Vassy
Rzeź hugenotów dokonana przez katolików w nocy z 23 na 24 sierpnia 1572 w Paryżu. Mord nastąpił z inicjatywy Katarzyny Medycejskiej i Henryka Gwizjusza. Zginęło ok. 3 tys. osób przybyłych na ślub przywódcy hugenotów Henryka Nawarskiego (Henryka IV) z Małgorzatą de Valois, córką regentki Katarzyny Medycejskiej.
Noc Św. Bartłomieja
Henryk Burbon
Henryk IV
"Paryż wart jest mszy"
Henryk IV Burbon
Edykt nantejski
Akt prawny wydany 13 kwietnia 1598 r. w Nantes przez króla Francji Henryka IV Burbona.
Full transcript