Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OR Jaarverslag 2014

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OR Jaarverslag 2014

Als OR-lid heb je meer invloed dan je als medewerker denkt


Threesje van Hooff
Samenstelling OR
De OR bestaat in 2014 uit:
Rianne Becht
Jaap Beetstra (vanaf april)
Marijke Bollaart
Marijke Hebbenaar
Hakima Lamchachti
Diana van Leeuwen
Shirley Mulder
Ruurd Palstra
Biebie Ramjiawan

Ambtelijk secretaris: Threesje van Hooff

Samenstelling OR
2014
Jaarverslag Ondernemingsraad
(Informeel) overleg met de DR
In 2014 heeft de OR 10 keer formeel overleg gehad met Jantine Kriens in de zogenaamde overlegvergadering. Naast het formeel overleg heeft de OR ook informeel overleg met de DR. Deze overleggen worden gebruikt om organisatieprocessen uitgebreider te bespreken en ook om voortijdig bepaalde signalen af te kunnen geven. Dat gold bijvoorbeeld voor de samenhang tussen de verschillende trajecten die begin 2014 binnen VNG liepen(McKinsey teams, governance, doorontwikkeling staf, nieuwe P&C cyclus etc). Met de DR is gesproken over hoe de samenhang kan worden verhelderd en de interne communicatie kan worden verbeterd.
Voor de OR is het zeer belangrijk dat besluitvormingsprocedures zorgvuldig verlopen en dat de OR tijdig wordt geïnformeerd. Daarbij moet voldoende gelegenheid zijn om voorstellen goed te beoordelen. Daar waar dat naar mening van de OR niet voldoende het geval was, zijn wij het gesprek aangegaan.

Missie en visie
De OR werkt vanuit een missie en heeft aan het begin van de zittingsperiode een ambitie uitgesproken. Dat vormde het uitgangspunt om plannen van de DR te beoordelen.

Missie:
Wij maken ons sterk voor een aantrekkelijke en vernieuwde organisatie die uitgaat van de kracht van haar medewerkers, want mensen maken de VNG.

Ambitie:
Aan het eind van onze zittingsperiode, dus mei 2015, zit de VNG in de top 100 van de beste werkgevers van Nederland.

De top 100 hebben we nog niet gehaald. Wel hebben we bereikt dat het MTO wordt uitgevoerd door het bedrijf dat de benchmark voor de top 100 uitzet. Op die manier kunnen we kijken waar de VNG staat.


Samenstelling OR
Ik wens de nieuwe OR collega’s hart voor alle medewerkers, kracht om de veranderingen mede te gaan realiseren en passie om van deze organisatie een (h)echte club van medewerkers te maken die zich blijvend inzetten voor alle gemeenten.”


Ruurd Palstra
Voorwoord
2014 was voor de OR een intensief jaar. We hebben veel aandacht besteed aan de (VNG-brede) organisatieontwikkelingen, stafontwikkelingen en de oprichting en benoeming van de hoofden van de expertisecentra. Daarnaast kunnen we terugkijken op mooie resultaten die we hebben geboekt vanuit onze missie en visie: een aantrekkelijke en vernieuwende organisatie die uitgaat van de kracht van haar medewerkers. Zo hebben we een langlopende discussie over de sluitingsdagen naar tevredenheid kunnen afronden, goede afspraken gemaakt over de klachtenregeling, het integriteitsbeleid, de klokkenluidersregeling en de werkkostenregeling. En ook hebben we aandacht besteed aan strategisch HR-beleid, de VNG in de top 100 beste werkgevers en het MTO. De OR had in 2014 in het bijzonder aandacht voor een duidelijke sturing in de organisatie.

De VNG-organisatie gaat veranderen in 2015. Wij willen dit realiseren vanuit een open en transparante cultuur. Het resultaat van de organisatieverandering kan ook gevolgen hebben voor de medezeggenschapsstructuur. De medezeggenschapsorganen van de VNG-bedrijven en de VNG-organisatie hebben al goed contact over alle veranderingen.
Dit jaar zal in ieder geval de samenstelling van de OR-VNG veranderen. De termijn van deze OR loopt 1 mei 2015 af.
De OR wenst de nieuwe OR veel succes toe in de komende drie jaar.

Ik wens de nieuwe OR heel veel succes!

Biebie Ramjiawan
Waar gaat het over
De OR pleit al enige tijd voor een volledig en samenhangend integriteitsbeleid. Het afgelopen jaar heeft de DR daarvoor de eerste stappen gezet . Dit heeft geleid tot algemene gedragsregels. Met deze regels wil de VNG handvatten bieden om integriteit te borgen in houding en gedrag van de medewerkers. Ook is er een meldingsregeling opgesteld voor de wijze waarop vermoedens van misstanden kunnen worden gemeld en onderzocht, de klokkenluidersregeling.

Standpunt OR
Algemene Gedragsregels
Wij vinden het belangrijk dat gedragsregels de bewustwording van integer gedrag vergroten. Om te voorkomen dat het een papieren ding blijft, zal P&O informatie- en discussiesessies organiseren. Deze sessies zullen al na enkele malen geëvalueerd worden, zodat ze in een vroeg stadium bijgesteld kunnen worden. In de tweede helft van 2015 wordt een tweede vertrouwenspersoon aangesteld. Wij hebben gevraagd of de vertrouwenspersonen VNG-breed kunnen gaan werken. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de positie van externen bij de VNG en van VNG-medewerkers die elders gedetacheerd zijn, wordt verankerd in de Algemene Gedragsregels.

Klokkenluidersregeling
In september 2014 hebben wij ingestemd met een meldingsregeling voor vermoedens van misstanden. Er komt een interne en een externe onderzoekscommissie die vermoedens van misstanden kan onderzoeken. Op ons verzoek heeft de DR aangescherpt wanneer welke commissie ingezet moet worden. De externe commissie is ondergebracht bij het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP).

Resultaat
Er zijn goede stappen gezet om te komen tot een nadere invulling van integriteitsbeleid. Concreet heeft dat geresulteerd tot de invoering van een meldingsregeling en het vaststellen van op de VNG toegespitste algemene gedragsregels, gevolgd door informatiesessies. Wij zijn heel blij met deze opzet en we kijken terug op een goede samenwerking met P&O.


Integriteitsbeleid
Concentratieruimten en werkplekken
Werkkostenregeling
Werkkostenregeling
Waar gaat het over
De Werkkostenregeling (WKR) is een fiscale regeling die alle vergoedingsregelingen bundelt en regelt. Tot een maximum van 1,5 % van de totale loonsom is een belastingvoordeel mogelijk. Het klinkt nogal technisch, maar dit soort regelingen raakt jou als medewerker direct, denk maar aan het gewijzigde beleid rondom lunches op rekening en het vervoersbeleid.

Inzet OR
In 2013 hebben wij samen met de DR gewerkt aan de belangrijkste uitgangspunten:
1. De WKR sluit aan bij de VNG-strategie
2. De WKR biedt keuzemogelijkheden en een gelijkwaardig pakket voor de diverse groepen medewerkers
3. Het beleid is consequent ter bevordering van gezondheid en duurzaamheid
4. De regeling wordt maximaal benut

Resultaat
Uit de evaluatie van de werkkostenregeling eind 2014 bleek dat er zowel binnen de WKR als binnen de begroting budget over was. De OR heeft in overleg met FC gekeken of het mogelijk was deze alsnog te benutten. De OR heeft toen voorgesteld om dit geld in 2014 in te zetten voor een tegemoetkoming in de ziektekosten. Deze is in december aan jullie uitbetaald.


Welkom nieuwe ORcollega’s,
Ik wens ons een prachtige periode met goede resultaten en een plezierige samenwerking!


Shirley Mulder

Waar gaat het over
Twee jaar geleden deed de OR een initiatiefvoorstel om dit onderwerp te agenderen. Dit vanwege de resultaten uit het MTO 2012 welke een ‘’all time low’’ lieten zien. Het thema Beste Werkgever kun je natuurlijk niet los zien van het speerpunt Strategisch HR beleid: een plek in de top Beste Werkgever is een logisch resultaat daarvan!

Inzet OR
Samen met de afdeling P&O heeft de OR gezocht naar een goede methode waarbij zowel een medewerkertevredenheidsonderzoek als een benchmark Beste Werkgever gecombineerd kunnen worden. Daarmee kan de VNG zich vergelijken met andere overheidsorganisaties. Twee vliegen in één klap dus. De organisatie Effectory gaat voor VNG dit onderzoek uitvoeren.

Resultaat
Beste Werkgever is geen doel op zich. Door middel van deze eerste deelname aan de benchmark Beste Werkgever hoopt de OR dat de medewerkers van de VNG vanuit een positief kritische én actieve houding het juiste gesprek met elkaar en hun leidinggevenden aangaan. Een professioneel en plezierig werkklimaat bereiken, doe je immers samen!

Strategisch personeelsbeleid
Welcome ever smiles, and farewell goes out sighing (Troilus and Cressida).
Waarmee ik maar een friendly farewell wil brengen aan de OR-leden die ons verlaten, we zien jullie node gaan, maar we blijven natuurlijk wel goede collega’s, en een hartelijk welkom aan de nieuwkomers, het is geweldig dat jullie het willen doen!Jaap Beetstra
Per 1 mei treedt de nieuwe OR aan. De oude OR wil uiteraard niet over haar graf heen regeren, dus wij zullen hier niet al te zeer ingaan op wat er nog voor ons ligt, maar alleen beknopt op het eerste trimester.

Dat heeft in het teken gestaan van de Veranderopgave. Met het verschijnen van het rapport van de McKinseyteams en de stuurgroep in december zijn de zaken in een stroomversnelling geraakt. De OR dringt aan op een zo helder mogelijke communicatie tussen collega’s, DR, management en OR.
Verder heeft het HRM-beleid, waarmee wordt gestreefd naar flexibiliteit, verantwoordelijkheid, leiderschap en professionalisering onze bijzondere aandacht gehad.

Op al die terreinen gaat nog veel gebeuren het voorliggende jaar, waarbij een scherpe en betrokken OR van groot belang is.
Wij wensen onze opvolgers dan ook heel veel succes de komende periode en wij hopen dat zij naast de serieuze kanten van het OR-leven er net zoveel plezier aan zullen beleven als wij hebben gedaan!

De nieuwe OR
De OR bestaat vanaf 1 mei uit:
1. Jaap Beetstra, Lokaal bestuur en recht
2. Marijke Bollaart, Informatie
3. Fedor Heida, Sociaal domein
4. Rogier van Luxemburg, Werkgeverszaken en gemeentelijke organisatie
5. Shirley Mulder, Financiën en control
6. Marion Veerbeek, Lokaal bestuur en recht
7. Elly Dekker, Sociaal domein

Er blijven dus twee plekken open.


Vooruitblik tot mei 2015 en nieuwe OR
Als OR vorm je een scharnierpunt tussen organisatie en achterban. Ik wens de nieuwe ondernemingsraad/OR veel gedeelde betrokkenheid toe bij de medezeggenschap: vanuit zowel de organisatie als vanuit haar achterban!

Graag wil ik de vele betrokken collega’s van harte bedanken voor de samenwerking in de afgelopen jaren.

Marieke Hebbenaar

Vanuit het Dagelijks Bestuur van de VNG is Jan Westmaas (burgemeester Meppel) portefeuillehouder voor P&O en de Ondernemingsraad en daarmee eerste aanspreekpunt namens het DB voor de OR. Naast zijn deelname aan het halfjaarlijks overleg tussen de directieraad en de OR waar gesproken wordt over de (brief) algemene gang van zaken binnen de VNG organisatie, vindt zo nodig ook tussentijds overleg plaats tussen de OR en Jan Westmaas.

Het bestuur bepaalt de agenda en de koers van de VNG. Dit heeft directe gevolgen voor de backoffice van de VNG. De OR vindt het daarom van groot belang dat het bestuur ook goed aangesloten en betrokken is bij de backoffice en haar VNG medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor het ondersteunen van de leden bij de uitvoering van die agenda. De OR heeft het DB verzocht en bereid gevonden zich te committeren aan het actief ondersteunen van de organisatieverandering binnen de VNG door zichtbaar betrokken te zijn en medeverantwoordelijkheid te dragen voor het welslagen hiervan. De uitwisseling tussen DB en OR zal daarmee de komende periode intensiveren. Bij de komende bestuurswisseling zal dit een expliciet aandachtspunt zijn bij de selectie van kandidaten.

Contacten OR en dagelijks bestuur VNG
Drie jaar OR, dat heb ik niet willen missen. Het heeft mij gesterkt in het belang van een medezeggenschap. Het gesprek tussen directie en medewerkers is van essentieel belang voor draagvlak en vertrouwen. Dit mogen wij niet uit het oog verliezen, alleen zo kan de organisatie werkelijk groeien!


Hakima Lamchachti
Waar gaat het over
Niemand kan er om heen: het zijn de ‘human resources’ binnen de VNG die handen en voeten geven aan de (vele) VNG-ambities. Hoe faciliteert de VNG haar medewerkers en leidinggevenden om dit te doen? Het antwoord hierop is voor de OR de kern van strategisch personeelsbeleid.
Eind 2013 sloten we af met de presentatie van onze visie op strategisch personeelsbeleid. De thema’s daarin: zet de medewerker centraal, voorzie in ‘groei’ en borg de samenhang tussen P&O-instrumenten. In 2014 hebben we onze visie als uitgangspunt genomen bij de bespreking van personeelsbeleid.

Inzet OR

IWP
2014 was het jaar van de introductie van IWP’s. We hebben daarbij gepleit voor wederkerigheid tussen medewerkers en leidinggevenden. Op initiatief van de OR is aan het IWP formulier een veld toegevoegd voor inzet op VNG-brede thema’s. Dit maakt de inzet en werkdruk van medewerkers zichtbaarder. Halverwege het jaar is de (gedeeltelijke) overgang naar een nieuwe gesprekscyclus ingezet. De OR vond daarbij vooral duidelijke communicatie aan de medewerkers belangrijk. De overgang naar een nieuw beoordelingsgesprek krijgt in 2015 zijn beslag.

Mobiliteitsbeleid
Groei en ontwikkeling voor de medewerkers is voor ons een belangrijk aandachtspunt. De verbreding van VNG connect naar coöperaties en de organisatie van de Klussenbeurs hebben wij daarom van harte toegejuicht. Het bleef nodig aan te dringen op een duidelijke en open werkwijze bij de vacatures en op naleving van de afspraken over werving- en selectiebeleid. Dat laat nog steeds te wensen over.

Leiderschap
Aan het begin van het jaar besprak de OR het Rijnlands leiderschapsmodel met de DR. Centraal daarin staat de sturing op heldere doelstellingen én kwaliteit. Vertrouwen, ruimte en voldoende tijd zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. Voor de VNG een heel bruikbaar uitgangspunt voor sturing en leiderschap.
Februari 2014 heeft de DR haar visie op de (nieuwe) rol van hoofden gepresenteerd én is een plan van aanpak opgeleverd voor de nieuwe EC’s. Deze ontwikkelingen hebben een belangrijke stempel gedrukt op de wijze waarop ‘leiderschap’ binnen de VNG vorm zou moeten krijgen. Van de leidinggevende wordt een meer coachende rol verwacht. De OR heeft met de DR gesproken over hoe zij de leidinggevenden daarbij ondersteunt en hun ontwikkeling volgt. Voor de DR zijn het periodieke IWP en het MTO belangrijke ijkmomenten.

Resultaat
• meer aandacht voor coachend leiderschap in gesprekken tussen leidinggevenden en DR
• afspraken over uitwerking strategische personeelsbeleid (begin 2015 op de agenda)


Strategisch personeelsbeleid, leiderschap en mobiliteit
Jammer van de vertrekkende OR-collega's, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we met de nieuwe leden weer net zo'n geweldig team kunnen neerzetten!

Marijke Bollaart
Waar gaat het over
Jaarlijks stelt de directieraad een aantal sluitingsdagen vast die worden aangemerkt als verplichte verlofdagen. Hierover hebben we al een aantal jaren een discussie met de DR of dit nog wel past in een tijd van plaats- en tijdonafhankelijk werken. In 2013 is daarom besloten dat de definitieve invulling van de sluitingsdagen rond kerst en oud- en nieuw pas zou plaatsvinden na een evaluatie van resultaatgericht werken in september. In september lag er geen evaluatie, maar wel een voorstel van de DR om op 31 december en 2 januari te sluiten. De DR was er achter gekomen dat je medewerkers niet kan verplichten om wettelijke verlofdagen op te nemen. Ook vond de DR dat bij het vaststellen van de sluitingsdagen twee zaken een rol moeten spelen: bedrijfs-economische redenen en de dienstverlening aan de leden.

Inzet OR
Wij hebben gevraagd om een nieuw voorstel voor het hele jaar 2015, waarin 2 januari was meegenomen. Wij vonden bovendien dat de DR het voorbeeld van KING moest volgen. KING liet het aan de medewerkers zelf over of ze op de sluitingsdag buiten de VNG wilden werken of een verlofdag opnemen. Ook hebben wij gevraagd om een nieuwe regeling verplichte sluitingsdagen.

Resultaat
Wij hebben de nieuwe regeling sluitingsdagen gekregen waarin is opgenomen dat bij het sluiten van het pand iedere medewerker de keuzevrijheid heeft om die dag met werk of verlof te compenseren. Al met al een mooi succes!

Sluitingsdagen
3 jaar OR – gedreven team - leerzame ervaring!


Diana van Leeuwen
Het DR plan ‘werk in uitvoering’ leidde in 2014 tot de eerste veranderingen. Vijf kwartiermakers startten elk, samen met een bouwteam, met de voorbereidingen voor de oprichting van vijf expertisecentra. Per 1 september 2014 werken zij als hoofd van een EC.
De OR heeft deze interne herstructurering op de voet gevolgd. De OR heeft tijdens het proces het belang van goede communicatie aan de medewerkers benadrukt om met elkaar vanuit vertrouwen samen te kunnen werken aan de nieuwe VNG-organisatie. Daar hoort ook een open en transparante selectieprocedure voor EC-hoofden bij.
Nadat de nieuwe hoofden zijn benoemd heeft de OR moeten constateren dat dit is gebeurd in strijd met het werving- en selectiebeleid van de VNG en met het mobiliteitsbeleid en de verwachtingen van de medewerkers over de gevolgde procedure niet zijn waargemaakt. Wij hebben de DR meegegeven dat medewerkers meer begrip hebben en er meer draagvlak ontstaat als de VNG als lerende, professionele organisatie, ook communiceert over de dilemma’s rondom besluitvorming. De nieuwe VNG wordt verder uitgewerkt in 2015. De DR krijgt nieuwe kansen om te oefenen met communiceren over veranderingen.
Oprichting expertisecentra en benoeming EC-hoofden
Door het werken voor de OR nog meer waardering gekregen voor alle collega’s binnen de VNG. Daar mogen onze leden heel zuinig op zijn!


Marieke Hebbenaar
Met ‘de 100 dagen van Jantine’ ging de VNG het jaar 2014 in. In eerste instantie betrof de koers van de DR alleen het VNG bureau. De nieuwe EC’s werden uitgewerkt door kwartiermakers en binnen de staf werd een doorontwikkeling voorgesteld om de onderlinge samenwerking verder vorm te geven. Halverwege het jaar verschoof deze focus naar de gehele organisatie en werden de EC’s deel van een grotere verandering: VNG breed. De DR wilde dit aan de hand van McKinseyteams vormgeven. Als OR hebben we er op gehamerd op een duidelijk en open proces. Zowel bij de vorming van de McKinseyteams als bij de oplevering van hun rapportage bleek dat er toch veel onduidelijkheden waren.

Verder leek in het beginstadium van het VNG breed traject de versterking van de bedrijfsvoering niet gekoppeld te zijn aan VNG breed. Zeker toen de door bedrijfsvoering zelf opgestelde rapportage en de eerste uitkomsten van de McKinseyteams los van elkaar werden geaccordeerd en er onduidelijkheid bestond wat nu de koers was voor bedrijfsvoering. Wij hebben steeds om de samenhang gevraagd zodat de staf de bedrijfsvoering kan toesnijden op de wensen van de organisatie.

De uitwerking van de nieuwe VNG volgt in 2015. Met, hopelijk bij iedereen inmiddels bekend de drie kolommen (Beleid en uitvoering, Producten en diensten, Bedrijfsvoering). Belangrijker is echter de horizontale keten waar de onderlinge samenhang zichtbaar wordt en de producten en diensten logisch voortvloeien uit beleid. Hoewel het proces erg schimmig en onduidelijk is geweest hebben we ons als OR met een aantal stevige randvoorwaarden uitgesproken om deze koers nader te verkennen.VNG breed

Waar gaat het over
Twee jaar geleden deed de OR een initiatiefvoorstel om dit onderwerp te agenderen. Dit vanwege de resultaten uit het MTO 2012 welke een ‘’all time low’’ lieten zien. Het thema Beste Werkgever kun je natuurlijk niet los zien van het speerpunt Strategisch HR beleid: een plek in de top Beste Werkgever is een logisch resultaat daarvan!

Inzet OR
Samen met de afdeling P&O heeft de OR gezocht naar een goede methode waarbij zowel een medewerkertevredenheidsonderzoek als een benchmark Beste Werkgever gecombineerd kunnen worden. Daarmee kan de VNG zich vergelijken met andere overheidsorganisaties. Twee vliegen in één klap dus. De organisatie Effectory gaat voor VNG dit onderzoek uitvoeren.

Resultaat
Beste Werkgever is geen doel op zich. Door middel van deze eerste deelname aan de benchmark Beste Werkgever hoopt de OR dat de medewerkers van de VNG vanuit een positief kritische én actieve houding het juiste gesprek met elkaar en hun leidinggevenden aangaan. Een professioneel en plezierig werkklimaat bereiken, doe je immers samen!Beste Werkgever
Full transcript