The Internet belongs to everyone. Let’s keep it that way.

Protect Net Neutrality
Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ungdomstrinn i utvikling - skolebasert kompetanse

Skolebasert kompetanseutvikling

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ungdomstrinn i utvikling - skolebasert kompetanse

Velkommen til Middagsselskapet
ROLLER
Skolebasert kompetanseutvikling
Ungdomstrinn i utvikling
Planen for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2013-2017:

Beskriver hvordan arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling skal foregå i satsningen Ungdomstrinn i utvikling

Rammeverket for skolebasert kompetanseutvikling:

Informasjon om nasjonale rammer, prinsipper, roller
og organisering av skolebasert kompetanseutvikling i klasseledelse, regning, lesing og skriving
Alle skal inkluderes og oppleve mestring
Alle skal beherske grunnleggende ferdigheter
Alle skal fullføre videregående opplæring
De nasjonale bakgrunnsdokumentene
Målet med meldingen er å gi elevene på ungdomstrinnet økt motivasjon for styrket læring og bedre læringsresultater.
Strategidokumentet redgjør for regjeringens mål, hovedelementene
i de prioriterte satsingene og aktørenes roller og ansvar.
bidra til erfaringsutveksling, refleksjon, faglig utvikling og profesjonalisering
Involvering og kunnskapsutvikling på alle nivå
legge til rette for skolebasert kompetanseutvikling og økt samarbeid gjennom nettverk og utarbeide pedagogisk støtte- og veiledningsmateriell
Universitets- og høyskolesektorens rolle
Skoleleders rolle
Initierer og leder pedagogisk utviklingsarbeid på egen skole
Etablerer gode arenaer for deling av kompetanse og erfaring på skolen og mellom skoler
Legger til rette for å utnytte tilgjengelig støtte- og veiledningsmateriell
Deltar i lokale nettverk for skoleledere
Skoleeiers rolle
Støtter skolenes arbeid for å få til mer praktisk og variert undervisning
Analyserer skolenes behov og legger til rette for den skolebaserte kompetanseutviklingen
Legger til rette for at skolelederne og lærerne har tid til å følge opp arbeid med strategien
Deltar aktivt i lokalt og regionalt samarbeid om strategien
Tilbydere av skolebasert kompetanseutvikling innenfor de prioriterte satsningsområdene
Utvikle kunnskap i fag og fagdidaktikk
Dokumentere god praksis og samarbeide med de nasjonale sentrene
Legge til rette for at lærerstudentene bringer perspektiver fra UH-sektoren inn i sin praksis i skolen
Skolebasert kompetanseutvikling, et lokalt læringsfellesskap

Velge mellom 4 satsingsområder – lesing, skriving, regning eller klasseledelse – enten ett eller flere

Tidsrom: 3 semestre
Oppsummering
Et godt utgangspunkt
Elevene på ungdomstrinnet trives i stor grad og har gode relasjoner til lærerne sine
Hovedutfordringen består i at en relativt høy andel av elevene går ut av grunnskolen med så svake grunnleggende ferdigheter at de får problemer med å ta videregående utdanning.
Skolens evne til å ta vare på elevenes talenter ved å gi alle utfordringer å bryne seg på, uansett utgangspunkt, kan også forbedres
Elevenes motivasjonen i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10.trinn
Omfatter 1250 skoler, 190 000 elever og 19 000 lærere
30 høgskoler og universiteter + fagmiljøer og nasjonale sentre
Gjennomføring fra juni 2013 – desember 2017
Deltakere i pulje 1:
19 fylker
130 skoleeiere (7 private)
252 skoler
22 universiteter og høgskoler, fordelt på alle lærerutdanningsregionene
Alle er med!
Mål for 1. samling
Avklare forventninger, behov og roller
Informere og bidra til felles forståelsesramme
Bygge kompetanse for dialog og samhandling
Skape et godt grunnlag for videre planlegging og oppstart av skolebasert kompetanseutvikling
Overordnede mål
Organisasjonslæring
Satsingsområder
klasseledelse
regning
lesing
skriving
Oversikt over samlinger for skoleeiere, skoleledere og utviklingsveiledere
Hovedvirkemidler
Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass.
Skolebasert kompetanse-utvikling
Lærende nettverk
Pedagogiske ressurser
DEFINISJON
Virkemidler
Vurdering for læring

Klasseledelse
Regning
Lesing
Skriving
Vurdering for læring
Organisasjons-læring
Skolebasert kompetanseutvikling i:
Elever:
økt motivasjon, mestring og læringsutbytte
Lærere:
mer praktisk og variert undervisning, kultur for deling og refleksjon over praksis
Skoleledere:
lede skolens skolebaserte kompetanseutvikling, utvikle skolen som lærende organisasjon og utnytte støtte og veiledning
Skoleeiere:
støtte skolens skolebaserte kompetanseutvikling, prioritere satsingsområdene i planverk, utviklingsarbeid, og styringsdialog
Regionale/lokale nettverk:
UH-sektoren:
bidrar med faglig støtte, analyse, refleksjon og organisasjonsutvikling
Nasjonale myndigheter:
Overordnet Plan og Rammeverket
Fornying av ungdomstrinnet skal skje gjennom en bred tilnærning til kunnskap og læring
Opplæringen gjøres mer motiverende for alle elever gjennom å være praktisk og variert, utfordrende og relevant
Alle aktiviteter skal ha et klart mål for læring
Alle elever trenger å lese, skrive og regne godt som grunnlag for all annen læring
Deltakere
Lærende nettverk
Kompetansemiljøer
Utviklingsveiledere
Skoleledere og skoleeiere
Lærere
Nettverk for:
Organiseres av:
Koordinerende institusjon i lærerutdanningsregionene
Skoleeiere (GNIST-prosjektledere)
Skoleeiere
Skoleeiere og ressurslærere
Fokus på
kompetanseheving og kompetansemobilisering

Det er det
som skjer i
klasserommet
som avgjer
om skolen endrar seg

Michael Fullan (2001)
Nettressurs på
http://www.udir.no/Ungdomstrinnet/
Foreldre


Videre arbeid
• Kartlegging av skolenes forutsetninger og behov som selvstendige organisasjoner og som grupper
• Vurdering av organiseringen og gjennomføringen av støtten (fra UH, utviklingsveiledere og ressurslærere) til skoleeiere og skoleledere, herunder om skolene skal delta samlet eller fordeles på puljene
• Vurdering av organisering og gjennomføring av lærende nettverk
• Vurdering av digital samhandling i støtte og nettverkssammenheng
•Vurdering av kostnadene ved skolenes deltakelse i satsingen.
Frist; mai 2014

Skoler i utlandet - utredning
Anbefaling
Norske skoler i utlandet inviteres til å delta i pulje 3 eller 4.
Antall elever på ungdomstrinn fra høsten 2015 og ut 2017?
Antall lærere på ungdomstrinn fra høsten 2015 og ut 2017?
Antatt turnover i lærerstaben i perioden fra høsten 2015 og ut 2017?
Identifisering av lærere i ressurslærerrollen?
Antatt turnover i skoleledelsen i perioden fra høsten 2015 og ut 2017?
Etablerte samhandlingsarenaer (møter, nettverk og digital samhandling)?
Spesielle forhold i forbindelse med skoleeierskapet?
Spesielle forhold i forbindelse med norsk/utenlands lovverk?
Vurdering av egen organisasjons forutsetninger, behov og kapasitet i lys av skolebasert kompetanseutvikling?
Spesielt gunstige/ugunstige perioder for gjennomføringer av samlinger, samhandling med UH-sektoren og utviklingsveiledere?
Spesielle utfordringer med hensyn til økonomi, IKT eller andre ressurser?

Skoler i utlandet - spørsmål?
Erik Nordlund:
eno@udir.no
+4791800797
Takk for oppmerksomheten!


Kontaktinformasjon
Full transcript