Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KORELASYONEL ARAŞTIRMA

No description
by

Şerife Yegane Toksoy

on 2 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KORELASYONEL ARAŞTIRMA

Sıla bir lisede fizik öğretmenidir.Birçok öğrencisi fizik dersinde istediği düzeyde başarılı olamamaktadır.Kendi dersinde başarısız olan öğrencilerin başka hangi derslerde başarısız olduklarını merak etmektedir.Sıla'nın öğrencilerin başarılarının hangi derslerde paralel olarak yükseldiğini ya da düştüğünü belirleyebileceği araştırma korelasyonel araştırmadır.
Itır büyük bir ilde emniyet amiridir.Suçluların örgüt yapılarını belirlemek için son beş yılda yakalanan suçluların hangi suçları daha çok birlikte işlediklerini bulması gerekmektedir.Itır'ın suçluların hangi suçları birlikte daha çok işlediklerini bulmak için yapacağı araştırma korelasyonel araştırmadır.
KORELASYONEL ARAŞTIRMA
Örnek Araştırma Durumları
Örnek Araştırma Durumları
Korelasyonel Araştırma Nedir ?
Korelasyonel araştırma,iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkinin herhangi bir şekilde bu değişkenlere müdahale edilmeden incelendiği araştırmalardır.
Korelasyonel Araştırma Nedir ?
Değişkenlere müdahale edilmemesi nedeniyle korelasyonel araştırmalar nedensel karşılaştırma araştırmalarına benzer.
Korelasyonel Araştırma Nedir?
Nedensel karşılaştırma araştırmalarında bir bağımlı değişkeni etkileyen bağımsız değişkenler neden-sonuç ilişkisi içinde belirlenmeye çalışırken korelasyonel araştırmalarda sadece değişkenlerin birlikte değişimleri incelenir.Bu inceleme bir neden-sonuç ilişkisinin olabileceği konusunda araştırmacıya fikir verebilir fakar kesinlikle neden-sonuç şeklinde yorumlanamaz
Korelasyonel Araştırma Nedir ?
Örneğin;bir öğrencinin müzik dersi başarı notu ile matematik dersi başarı notu yüksek düzeyde ve pozitif yönde ilişkili olabilir.Ancak bu durum müzik dersi başarısının matematikteki başarıdan ya da matematik dersindeki başarının müzik dersindeki başarıdan kaynaklandığı şeklinde yorumlanamaz.
Korelasyonel Araştırma Nedir ?
Bu iki değişkeni de etkileyen ve öğrencinin başarılı olmasını sağlayan ve araştırmada ele alınmayan üçüncü bir değişken bu başarıların gerçek nedeni olabilir.
Değişkenler arasındaki ilişkilerin tanımlanması nedeniyle korelasyonel araştırmalar,betimsel araştırmaların bir türü olarak da nitelenirler.(Fraenkel ve Wallen,2006)
Korelasyonel Araştırmanın Özellikleri
Hem bireysel hem de sosyal ilişkiler içerisinde insan davranışlarının tanımlanması ve incelenmesi oldukça karmaşık bir süreçtir.
Bu süreci biraz daha anlaşılabilir bir hale getirmenin bir yolu daha basit düzeyde bu ilişkileri belirleyerek anlamaya çalışmak olabilir.
Korelasyonel araştırmalar işte bu ilişkilerin belirlenebilmesini hedeflemektedir.(Cohen ve Manion,1997)
Korelasyonel Aratırmanın Özellikleri
Bu anlamda korelasyonel araştırmaların,değişkenler arasındaki ilişkilerin açığa çıkarılmasında,bu ilişkilerin düzeylerinin belirlenmesinde etkili ve bu ilişkilerle ilgili daha üst düzey araştırmaların yapılması için gerekli ipuçlarını sağlayan önemli araştırmalar oldukları söylenebilir.
Korelasyonel Araştırmaların Özellikleri
Korelasyonel araştırmalarda değişkenler arasındaki ilişki,farklı türdeki değişkenler için farklı teknikler kullanılarak hesaplanan bir korelasyon katsayısı ile gösterilir.
Bu katsayı +1 ile -1 aralığında değişen bir değer alır.
Katsayının pozitif olması bir değişkende artış meydana geldiği zaman diğer değişkendede artış olduğunu,negatif olması ise bir değişkende artış görülürken diğerinde azalma meydana geldiğini göstermektedir.
Korelasyonel Araştırmanın Özellikleri
Korelasyonel katsayısının +1,-1 olması mükemmel bir ilişkiyi, 0 olması ise iki değişken arasında hiç ilişki olmadığını gösterir.
Korelasyonel Araştırmanın Özellikleri
Katsayısı 0.30'dan küçük ise ilişkinin zayıf,0.30 ile 0.70 arasında ise orta düzeyde 0.70'den büyük ise yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.(Köklü,Büyüköztürk ve Çokluk,2007).
Korelasyonel Araştırmanın Özellikleri
Bir korelasyon katsayısının yorumlanmasında katsayı değeri dışında istatistik anlamlılık ve açıklanan varyans değerlerinede bakılır.Katsayının anlamlılığının hesaplanması örneklem büyüklüğünden etkilenir ve araştırmacının yorum yaparken anlamlılığı dikkate alarak esnek olmasını gerektirir.
Korelasyonel Araştırmanın Özellikleri
Korelasyonel katsayının karesi alınarak hesaplanan determinasyon katsayısı(açıklanan varyans) değişkenlerden birinde gözlenen değişkenliğin ne kadarının diğer değişken tarafından açıklandığını yorumlamada kullanılır.(Büyüköztürk,2007a)
Korelasyonel Araştırmanın Özellikleri
Açıklanan varyans değeri arttıkça bir başka deyişle iki değişken arasındaki korelasyon değeri büyüdükçe değişkenlerden birinden yola çıkarak diğerinin değerini belirlemek mümkün olabilir.
Korelasyonel Araştırmanın Türleri
Korelasyonel araştırmalar 2'ye ayrılabilir.Bunlar
KEŞFEDICI
ve
YORDAYICI
korelasyonel araştırmalardır.
Keşfedici Korelasyonel Araştırmalar;

-Değişkenler arası ilişkileri çözümleyerek önemli bir olayı anlamak için kullanılır.
-Araştırmalarının yürütülmesinde uzak hedef neden-sonuç ilişkilerinin belirlenmesi de olabilir
Örneğin;Bir araştırmacı öğrenmenin nasıl daha iyi gerçekleştiğini belirlemek istediğinde;öğrencilerin akademik performans puanlarını etkileyebilecek değişkenlerin bu puanlarla ilişkisini bu yöntemle inceleyebilir.
Yordayıcı Korelasyonel Araştırmalar;

-Değişkenler arası ilişkiler incelenerek değişkenlerin birinden yola çıkarak diğeri yordanmaya çalışılır.

Bu değişkenlerden ,yordama işlemi yapılacak olan değeri bilinen değişkene yordayan değişken(yordayıcı);değeri belirlenecek değişkene ise ölçüt değişken denir
Iki değişken arasındaki ilişki ne kadar yüksekse bu belirlemenin o kadar doğru yapılacağı söylenebilir.
Bu yöntem özellikle fen bilimlerinde nicel madde analizlerinde ve buna benzer olarak hastanelerde sık kullanılmaktadır.
Örneğin;Kanın içindeki bir maddenin bulunma düzeyinin kanın özel bir tür ışığı geçirme düzeyiyle pozitif yönde ve yüksek düzeyde ilişkisi olsun.Kandaki maddenin miktarı farklı düzeylerdeyken belirlenir ve bu bulunma miktarına karşılık gelen ışık geçirme miktarları da belirlenir.BU ÇALIŞMA YORDAYICI BIR KORELASYONEL ARAŞTIRMADIR.
Sosyal bilimlerde öğrencilerin ders çalışırken kullandıkları öğrenme stratejilerinin düzeyinin akademik başarıları üzerindeki etkisi incelenerek belli düzeyde başarı sağlamaları için hangi düzeyde öğrenme stratejisi kullanmalarının yararlı olabileceği söylenebilir.Burada öğrenme stratejileri
YORDAYAN DEGIŞKEN
.öğrenme performansı ise
ÖLÇÜT DEGIŞKEN
dir.
Yordayıcı korelasyonel desenler yordayıcı değişkenin sayısına göre ikiye ayrılabilir.Çalışmada tek bir yordayıcı değişken var ise tek faktörlü yordayıcı korelasyonel desen,iki veya daha çok yordayıcı var ise çok faktörlü yordayıcı korelasyonel desen söz konusudur.
Çok faktörlü yordayıcı korelasyonel desenler ise sadece doğrudan ilişkileri test etmeye yönelik olabileceği gibi hem doğrudan hem de dolaylı ilişkileri test etmeye yönelik olabilir.
Birincisi doğrudan ilişkileri test etmeye yönelik çok faktörlü yordayıcı korelasyonel desen,ikincisi ise doğrudan ve dolaylı ilişkileri test etmeye yönelik çok faktörlü yordayıcı korelasyone desen olarak tanımlanır.
Özellikle LISREL,AMOS gibi istatistik paket programlarının yaygınlaşmasıyla birlikte doğrudan ilişkilerin yanında dolaylı,aracılı ilişkilerin de toplu olarak incelenebildiği modelleri test etmeye yönelik araştırmalara ilginin arttığı ifade edilebilir.
Doğrudan ilişkilerin test edildiği modeller çoklu regresyon analizi ile test edilebilir.
Değişkenler arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkiler ise örtük(gizil) değişkenlere ya da gözlenen değişkenlere dayalı olarak yol(path) analizi kullanılarak test edilebilir.
KORELASYONEL ARAŞTIRMALARIN YÜRÜTÜLMESiNDE DiKKAT EDiLMESi GEREKEN KONULAR
Korelasyonel araştırmaların aşamaları genel olarak:
Problemin belirlenmesi,
Örneklemin seçilmesi,
Veri toplama araçlarının geliştirilmesi,
Verilerin toplanması,
Verilerin analiz edilmesi,
Yorumlanması ve Raporlaştırma aşamalarından oluşmaktadır.
Bu araştırmaların yürütülmesinde dikkat edilmesi gereken konular şunlardır:

Korelasyonel araştırmalarda değişkenlerin belirlenmesinde ilişki durumunun incelenmeye değer olup olmadığına karar verilebilmesi için
önceki araştırma sonuçlarından,
kuramlardan,
uzman görüşünden ya da bireysel deneyimlerden destek alınmalıdır.
(Fraenkel ve Wallen,2006)
Değişkenlerin tanımlarının açık ve net olması,araştırma sonuçlarının da anlaşılabilir olması açısından önemlidir.

Bu tür çalışmalarda genellikle şu araştırma sorularından biri veya birkaçı sorulmaktadır
(Fraenkel ve Wallen,2006,s.342):
1.
X değişkeni Y değişkeni ile ilişkili midir?

2.
A değişkeni B değişkenini yordamakta mıdır?

3.
Araştırmaya dahil olan değişkenler arasındaki ilişkiler nelerdir?Bu ilişkilere göre hangi değişkenler birbirini yordamaktadır?
Korelasyonel araştırmalarda olabildiğince seçkisiz yöntemleri kullanarak örneklem seçilmelidir.
Korelasyonel araştırmalarda sonuçta nicel veriler elde edilmek üzere her türlü veri toplama aracı kullanılabilir fakat veri toplama araçlarının yüksek düzeyde geçerli ve güvenilir olmasına önem verilmelidir.
Bu araştırmalarda bir korelasyon katsayısı hesaplanır.
Korelasyon katsayısı ne kadar büyük ise değişkenler o oranda birbirleriyle ilişkilidir.
Ancak bu ilişki neden-sonuç şeklinde yorumlanamaz.

Örneğin O(1) ve O(2) ölçümleriyle iki değişken arasında ilişkinin belirlendiği durumda neden-sonuç bağı ile ilgili üç durumdan söz edilebilir
(Fraenkel ve Wallen,2006,s.343):
1.

O(1) ölçümü ile ölçülen değişken O(2) ölçümü ile ölçülen değişkenin nedeni olabilir.

2.

O(2) ölçümü ile ölçülen değişken O(1) ölçümü ile ölçülen değişkenin nedeni olabilir.

3.
Bilinmeyen,tanımlanmamış ve ölçülmemiş üçüncü bir değişken hem O(1) hem de O(2) ölçümleriyle ölçülen değişkenlerin nedeni olabilir.
Bu nedenle bulguların yorumlanmasına dikkat edilmelidir.
Korelasyonel araştırmalarda ilişkili olduğu belirlenen iki değişkenin neden sonuç olarak algılanıp bu şekilde yorumlanmaması gerekir
Arasında ilişki olduğu saptanan iki değişkeni etkileyen hatta bu değişkenlerin nedeni olabilecek üçüncü bir değişken olabilir.
Bu nedenle bu araştırmaların desenlenmesinde ve bulguların yorumlanmasında bu konuya dikkat edilmelidir.
İki değişken (X ve Y) arasındaki ilişki incelenirken üçüncü bir değişkenin (Z) diğerlerini etkilediği gözlemleniyorsa Z değişkenin, araştırmanın iç geçerliğini sağlama açısından kontrol edilmesi gerektiği söylenebilir.
Bu durumda Z değişkeni kontrol değişkeni olarak ele alınıp iki değişken üzerindeki etkisi sıfırlandıktan sonra,X ve Y değişkeni arasındaki ilişkinin incelenmesi önerilir.
Araştırmanın iç geçerliğinin sağlanması açısından tüm ölçümlerin mümkünse deneklerin benzer şekilde etkilenecekleri aynı ortamda yapılması önerilmektedir.
(Fraenkel ve Wallen,2006).

Veri toplayanların ya da katılımcıların yorulması sonucunda ölçme araçlarını düzgün yanıtlamamaları araştırmayı olumsuz etkileyebilir.
Bazen araştırmacılar çok sayıda değişken arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla birçok ölçme aracının birlikte yer aldığı uzun soru formları oluşturup kullanmaktadırlar.
Bu tür formlar hazırlanırken öğrencilerin bir seferde düzgün bir biçimde yanıtlayabilecekleri soru sayısı mutlaka dikkate alınmalıdır.
Birden çok kişi araştırma kapsamında veri toplayacaksa bu kişilerin sempatik/antipatik,sevecen/itici,üniformalı/sivil vb. bireysel özelliklerinin katılımcıları etkilememesine,veri toplama işlemini farklılaştırmamasına dikkat edilmelidir.
Korelasyonel araştırmalarda verilerin toplanması sırasında herhangi bir değişkenle ilgili ölçümün yapılamadığı katılımcılar veri setinin dışında bırakılmalıdır.
Bu nedenle veri toplama sürecinin denek kaybı en az olacak şekilde planlanmasına dikkat edilmelidir.
Katılımcıların veri toplama araçlarını doldururken adlarını belirtmeleri kendileriyle ilgili gerçek durumu yansıtmamalarına neden olabilir.

Bu nedenle veri toplama sürecinde katılımcıların adları alınmayabilir.

Bu durumda farklı zamanlarda ya da farklı soru formlarıyla veri toplanması planlandıysa aynı deneklere ilişkin ölçümlerin eşleştirilmesi için bir çözüm geliştirilmelidir.
Ölçme araçlarının bir formda toplanması ya da katılımcıların(her ölçümde aynı) takma ad yazmalarının istenmesi çoğunlukla başvuruları çözümlerdir.
Örnek Araştırma Özeti
Geometri tutumu ile geometriye yönelik öz-yeterlik inançları arasındaki ilişki.
Araştırmanın amacı geometri tutumu ile geometriye yönelik öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Araştırma korelasyonel modelde gerçekleştirilmiştir.

Verilerin analizinde Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda öğrencilerin geometri tutumları ile geometriye yönelik öz-yeterlik inançları arasında pozitif yönlü ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.
Araştırmada etkili öğrenmenin sağlanması için tutum ve öz-yeterlik inançları gibi duyuşsal değişkenlerin de dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir.
Kaynak:
Unlu,M.,Avcu,S. & Avcu,R.(2010).The relationship between geometry attitudes and self-efficacy beliefs towards geometry,Procedia-Social and Behavioral Sciences,9,pp 1325-1329.DOI:10.1016/j.sbspro.2010.12.328
Problemin Belirlenmesi
Örneklemin Seçilmesi
Araştırmanın dış geçerliğinin sağlanması açısından ve korelasyon katsayısının anlamlılığının örneklem büyüklüğünden etkilendiğini göz önüne alarak bu araştırmalarda her bir gözenekteki örneklem büyüklüğünün 30'un altına düşmemesine özen gösterilmelidir.
(Fraenkel ve Wallen,2006).
Veri Toplama Araçlarının Geliştirilmesi
Verilerin Toplanması
Korelasyonel araştırmalarda aynı denekler üzerinde iki ya da daha çok değişkene ait verileri belirlemek için ölçme yapılır.

Bu ölçmeler genellikle veri toplama araçlarının bir seferde uygulanmasıyla gerçekleştirilir.


Deneklerin zamana bağlı olarak değişebileceklerini göz önüne alarak bu şekilde ölçme yapılmasının uygun olduğu söylenebilir.
Ancak değişkenlerin farklı zamanlarda açığa çıktığı örneğin öğrencilerin çalışma saatleri ile bir dersten aldıkları başarı notu arasındaki ilişkinin belirlenmesi için yapılacak bir araştırmada ölçmeler zorunlu olarak farklı zamanlarda gerçekleştirilebilir.
Verilerin Analiz Edilmesi ve Yorumlanması
Korelasyonel Araştırmalarda İç ve Dış Geçerlilik
Araştırmada eğitim fakültesinde okuyan öğrenciler arasından kolay örnekleme yolu ile seçilen 65'i kız,65'i erkek olmak üzere 126 öğrencinin geometri tutum puanları ile geometriye yönelik öz-yeterlik inanç puanları arasındaki ilişki incelenmiştir.
Full transcript