Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PTUL 6/b: A KÍSÉRLETI PSZICHOLÓGIA KRITIKÁI: IRRACIONALISTA ÉS SZELLEMTUDOMÁNYOS ALTERNATÍVÁK

No description
by

Csaba Szummer

on 13 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PTUL 6/b: A KÍSÉRLETI PSZICHOLÓGIA KRITIKÁI: IRRACIONALISTA ÉS SZELLEMTUDOMÁNYOS ALTERNATÍVÁK

A KÍSÉRLETI PSZICHOLÓGIA KRITIKÁI: IRRACIONALISTA ÉS SZELLEMTUDOMÁNYOS ALTERNATÍVÁK
A PSZICHOLÓGIA KUDARCOT VALLOTT
Azt ígérte, hogy közvetíteni képes az emberi lét két aspektusa között: az ember mint pszichofizikai lény; az ember mint jelentések hordozója
A tapasztalati pszichológia elbukott. Alternatívákra van szükség.
HENRI BERGSON 1859-1941
1927 irodalmi Nobel-díj.
Elfogadja az evolúciót, de a darwini algoritmus helyett az
életerőt,
a rendetlenséggel szembeszálló
ALKOTÓ FEJLŐDÉST
állítja a központba.
Amit BERGSON kifogásol:
pozitivizmus és elementarizmus. a belső világ nem írható le atomokból előálló realitásként
Hasonló kritikák az elementarizmussal szemben: James, korai fenomenológia, würzburgi iskola,Gestalt
A lelki élet igazi megismerésére a tudományos módszer alkalmatlan. Erre az INTUÍCIÓ hivatott.
Az intuíció az ember ösztönös énjét világítja meg. Az ösztön hatalmas, végtelen, az ész gyönge, erőtlen
Van egy külső, a világgal érintkező, racionális én. És van egy
intim belső, nem racionális én
az evolúció pedig tudatos teremtőerő
Bergson megkülönbözteti a motoros SZOKÁSOKAT, melyek a tudást, az alkalmazkodást képviselik, valamint a KÉP-EMLÉKEKET, melyek énünk mély, személyes emlékeinek áramlását adják
az emberi élet TELJESSÉGE a cél, az a mód, ahogyan az emberek életüket megszervezik és ÉRTELMET tulajdonítanak a cselekedeteiknek
Az elementarizmus és a pozitivizmus elleni lázadás a kor egész német szellemi életére jellemző.
Dilthey az életfilozófiák vezéralakja, zseniális látnokként vonul be a két világháború közötti német társadalomtudományba, aki filozófiai megalapozást adott a tudományelméleti DUALIZMUS számára.
FENOMENOLóGIA
Vissza a dolgokhoz! Az elméleteket félre tenni, és friss szemmel nézni a jelenségeket
ANTINATURALISTA alapvetés. A tárgy soha nem jelenik meg NEUTRáLISAN, hanem mindig csak egy jelentéskontextusban
A fenomenológia módszere az éRTELMEZéS, a hermeneutika
Dilthey, Heidegger, Husserl, Gadamer
A HERMENEUTIKA MINT A TöRTéNETTUDOMáNY MóDSZERTANI ALAPJA
A 19. század második felében a hermeneutika filozófiai-metodológiai jelentőségre tesz szert, az értelmező tudományok, elsősorban a történetírás elméletévé válik.
A TERMéSZETTUDOMáNYOS PSZICHOLóGIA KRITIKáJA
A természettudományos pszichológia a tudati folyamatokat elemi érzetadatokra vezeti vissza, ezek egymáshoz kapcsolódását pedig az asszociáció törvényeivel magyarázza.
Ezzel azonban az élmény egészlegessége elsikkad, és a megértés helyett csupán különálló tények maradnak a kezünkben.
Ezzel szemben a megértő pszichológia a közvetlenül átélt összefüggéseket hivatott megmutatni.

AZ úJ, MEGéRTő PSZICHOLóGIA
Kiindulópontja az életösszefüggések egésze, mégpedig úgy, ahogyan az egy konkrét élményben adott.

IDŐ éS
TARTAM =FIZIKAI IDŐ ÉS ÉLMÉNYIDŐ)
A térszerű, lineáris idő és a tisztán kvalitatív tartam /durée/ megkülönböztetése a pszichológiában jelentős következményekkel jár.
LEHETőSéGEINK ALATT éLüNK
„Időnk legnagyobb részében önmagunkon kívül élünk, énünkből csak annak elszíntelenített fantomját látjuk, árnyékát, melyet a tiszta tartam a homogén térbe vetít."
1907 –
Teremtő fejlődés
A fajok kifejlődése az életlendület /
élan vital
/ alapján történik.
Ez nem engedelmeskedik a természet törvényeinek, és nem követ terveket. Az eleven élet előreláthatatlan formáinak folyamatos teremtése.
Ugyanaz a természet számára, mint a tartam a lélek számára. Az élet, csakúgy mint a tudat, teremtő dinamizmus.
HENRI BERGSON
Marcel Proust
A mély én a kontinuus, egészleges, heterogén élményáram énje.
A felszíni én gyakorlati téren fontosabb, ezen a szinten zajlik a vitális és szociális cselekvések nagy része.
Eredete a társas élet és a társas tapasztalatot tükröző nyelvhasználat, amely rátelepül az élményfolyam mély énjére.
"Létünk tehát inkább térben, mint az időben /
durée
/ pereg le; inkább a külső világnak élünk, mint magunknak; inkább beszélünk, mint gondolkodunk
…szabadon cselekedni annyi, mint visszavenni magunkat birtokunkba, visszahelyezkedni a tartamosságba.”
A TISZTA ÁLOM
(VÉGTELEN SÍK,
KÉPEK ÁRAMLÁSA)
A GYAKORLATI ÉLET
(EGYETLEN PONT,
SZAVAK "DADOGÁSA")
Proust
madeleine
süteménye
WILHELM DILTHEY
1833-1911
az ÉLETFILOZÓFIA
mozgalmának elindítója
A történetírás nem támaszkodik általános törvényekre, csupán individuális jelenségekkel, személyekkel, stílusokkal és korszakokkal foglalkozott.
Milyen módszere van? Célja az összefüggések megértése és értelmezése, nem pedig oksági kapcsolatok feltárása, magyarázata.
A természettudományos pszichológia nem megfelelő, mert adatokkal és oksági összefüggésekkel dolgozik,
következtetésképp nem tud számot adni az eleven ember egészéről, csupán létezésének fiziológiai feltételeiről.
A természetet kauzalitás és determinizmus, az embert célkitűzés és szabadság jellemzi.

HUSSERL
A MEGÉRTÉS KÖRE
A TAPASZTALÁS KÖRE
ANTINATURALISTA
IRÁNYZATOK MA
Full transcript