Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EĞİTİM-OKUL-SINIF İLİŞKİSİ

No description
by

firdevs canik

on 23 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EĞİTİM-OKUL-SINIF İLİŞKİSİ

SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI
Sınıfın fiziksel boyutu
Plan-Program etkinlikleri
Zaman düzenine yönelik etkinlikler
İlişki düzenlemeleri(Kuralların belirlenmesi ve benimsetilmesi, sınıf yaşamının kolaylaştırılmasına yönelik öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen ilişki düzenlemeleri)
Davranış düzenlemeleri (Sınıf ortamının istenen davranışı sağlayabilir hale getirilmesi, sınıf ikliminin olumlulaştırılması)

SINIF YÖNETİMİ MODELLERi
Tepkisel Model
Gelişimsel Model
Bütünsel Model
Önlemsel sınıf yönetimine öncelik verme
Gruba olduğu kadar bireye de yönelme
İstenen davranışa ulaşabilmek için, istenmeyenin nedenlerini ortadan kaldırma vardır.
Uygun davranış uygun ortamlarda gelişir anlayışı vardır.

Sınıf içi öğretim ve yönetim etkinlikleri farklı zamanlarda ve koşullarda farklı modellerle yürütülmesini gerekli kılabilir.
Sınıf yönetimi modelleri eğitim ve toplumsal alandaki gelişmelere bağlı olarak;
Baskıcıdan Demokratiğe
Şekil yönelimliden Amaç yönelimliye
Öğretmen ağırlıklıdan Öğrenci ağırlıklıya
Doğru bir gelişim seyri izlemiştir.


Amacı istenmeyen durum ve davranışın değiştirilmesidir.
Sınıf yönetiminin klasik modelidir.
İşleyişi; istenmeyen sonuç – tepki şeklindedir.
Düzen sağlayıcı ödül – ceza türü etkinlikleri içerir.
Etkinliklerin yönelimi gruptan çok bireyedir.
Zayıf yönü her tepkinin bir karşı tepki doğuracağının dikkate alınmamasıdır.

Önlemsel Model

Planlama düşüncesine bağlı, geleceği kestirme, istenmeyen davranış ve sonucu, olmadan önleme yönelimidir.
Amacı, sınıf sorunlarının ortaya çıkmasına olanak vermeyici bir düzenleniş ve işleyiş oluşturarak, tepkisel modele gereksinimi azaltmaktır.
Sınıf etkinliklerini bir kültürel sosyalleşme süreci olarak ele alır
Sınıfta yanlış davranışa olanak vermeyen bir sosyal sistem oluşturmaya çalışır.
Etkinlikler bireyden çok gruba yöneliktir.

Öğrencilerin fiziksel, duygusal, deneyimsel gelişim düzeylerinin gerektirdiği uygulamaların gerçekleştirilmesini temel alır.
Bu model dört basamaktan oluşur;
a)Onuncu yaşa kadar nasıl öğrenci olunacağını öğrenir
b)On-on iki yaş arası olgunlaşma – uyma – öğretmeni hoşnut etme
c) On iki-on beş yaş arası arkadaş beğenisini kazanma-birbirine bakma
d) Lise yılları kim olduğunu, nasıl davranacağını öğrenir, sosyalleşirler
On iki yaş öğretmen ve anne-baba için sıkıntılı yıllardır.

Sınıf yönetiminin etkin ve verimli olması, bir bakıma sınıf yönetimine ilişkin izlenen yaklaşıma bağlıdır. Sınıf yönetimine ilişkin izlenen yaklaşımlar geleneksel sınıf yönetimi yaklaşımı ve çağdaş sınıf yönetimi yaklaşımı olarak ikiye ayrılır.
SINIF YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
Geleneksel sınıf yönetimi yaklaşımı;

• Öğretmen merkezlidir. Sınıf içi yaşantılarda ve sınıf içindeki etkinliklerde öğretmen etkin, öğrenciler edilgen konumdadır.
• Sınıf kuralları oldukça katı ve tek yönlüdür.
• Sınıfın eğitim amaçlarının ve sınıf kurallarının belirlenmesinde öğrencilerin katılımı yoktur. Öğretmen tarafından belirlenen ve değişmez kurallar olan doğrular tartışılamaz.
• Öğrencilerin bireysellikleri dikkate alınmaz.
• Suçlama, yargılama ve cezalandırma davranışları egemendir.
• İnsancıl ve eğitsel bir ortamın olmadığı bu yaklaşımın sonuçlarından biri öğrencinin yabancılaşmasıdır.

• Sınıfta disiplinin sağlanması için otokratik yöntemler esas alınır.Önemli olan sınıfın düzenidir ve bozulmaması gerekir.
• Sınıfta çıkabilecek sorunların çözümünde öğretmenin önceden bildiği yollar vardır, sınıf kuralları nesneldir ve mutlaka uyulmalıdır.
• Öğretmenler için esas olan öğrencileri kontrol etmektir, sınıfta sağlanan kontrol iyi öğretmenliğin belirtisidir.
• Öğretmenler sınıfta öğrencilerin aktif olmasını, sınıfın kontrolünü kaybetmek olarak yorumlar.

Çağdaş sınıf yönetimi yaklaşımı;

• Öğrenci merkezlidir. Öğrenci sınıf yaşamının nesnesi değil öznesidir.
• Katılımcı ve esnek bir yapılandırmayı esas alır.
• Bu model, öğrencinin duygusal, zihinsel ve düşünsel gelişimine uygun insalcıl bir modeldir.
• Sınıfta uyulması gereken kurallar, öğretim yöntemleri dersin amaçları gibi etkinlikler birlikte tartışılarak belirlenir.
• Tartışmalarda öğretmenin rolü rehberliktir.
• Sınıf içi yaşam, dış dünyadan yalıtılmış bir ortam değil, canlı ve dinamik süreçler toplamıdır.

• Geleneksel sınıf yönetimindeki otorite bu yaklaşımda yerini etkileşmeye bırakmıştır.
• Öğretmen sınıfın etkin bir bireyi olarak sınıfı yönetir ve otoriteyi öğrencilerle paylaşır.
• Sınıfta amaç bir düzen sağlamak değil, öğrenmelerin oluşacağı ortamlar yaratmaktır.
• Öğretmenin temel amacı, öğrencileri kontrol ederek disiplin sağlamak değil, onların istekle katılacağı ve öğrenecekleri, kendi kendilerini kontrol edecekleri öğrenme yaşantıları için ortam yaratmaktır.

Sınıf yönetimi konusunda paradigmatik dönüşüm anlamında yeni bakış açıları geliştirilmiştir. Bu yeni yaklaşımlar geleneksel olan sınıf yönetimi ve disiplin anlayışını sorgulamaktadır. Bu yaklaşımlar şunlardır:
İş yönelimli sınıftan öğrenme yönelimli sınıfa geçiş
Bir yönetim oyunu anlayışından dikkatli karar vermeye dayalı yönetim anlayışı
Kurallara itaatten kendini disiplin etmeye yönelme
Kuralların öğretimi anlayışından güven ve ilgiyi geliştirmeye yönelme
Nell Noddins’e göre ilgi, bir kontrol değildir ve öğretmen öğrenci ilişkilerinin merkezinde , kontrol etme yerine sınıf yönetimine katılmalarının sağlanması düşüncesi yer alır.Bu yaklaşımda öğrencilere güven duygusunun kazandırılması ve sınıfta olumlu ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır
Geleneksel sınıf yönetimi modellerinde öğrenciler arası iletişim oldukça sınırlıdır ve sınıfı öğrenmenin olduğu bir yer olarak değilde iş yapılan yer olarak görmektedir.Oysa öğrenme yönelimli sınıflarda öğrenciler arası etkileşim ve iletişim vardır. Bu sınıfın temel özellikleri arasında işbirlikli öğrenme, problem merkezli öğretim çalışmaları, geniş seçenekler ve destekleyicilik yer alır. Öğrencinin kendi kendini yönetmesi desteklenen bir durumdur.
Kimi öğretmenler için sınıf yönetimi, bir yemek tarifine benzeyen, kısa bir çalışmayla öğrenilebilecek bir çocuk oyunu gibidir. Oysa sınıf yönetimi, bir oyun olmanın ötesinde, öğretmenin etkili olabilmesi için uzun vadeli çalışmasını ve öğrencilerle etkileşimde bulunmasını gerektirir.
Sınıf yönetimine ilişkin yeni yaklaşımlar incelendiğinde, kural koyma, ödül , ve ceza verme yaklaşımından kendi kendini disiplin etme ve ilgi göstermeye doğru bir yönelim vardır. Bu durum baskıcılıkta demokratikliğe doğru gidiş olarak da ifade edebiliriz. Sınıf yönetiminde
demokrasinin benimsenmesi günümüzde daha çok önem taşımaktadır. Eğitimde demokrasini amacı, öğrencinin özdisiplin yolu ile kendi kendisini kontrol etmesini ve otorite simgelerine körü körüne bağlanıp boyun eğmemesini, aklını kullanmasını sağlamak olmalıdır.

EĞİTİM-OKUL-SINIF İLİŞKİSİ
Eğitim; davranış değiştirme, davranış oluşturma anlamlarına gelmektedir. Öğretim ise öğrenme davranışının sağlanması amacıyla yapılan ön çabalardır.
Davranış oluşturmak amacıyla yapılan eğitim öğretim etkinliklerinin büyük bölümü eğitim öğretim amacıyla kurulmuş özel çevreler olan okullar aracılığıyla gerçekleştirilir. Okul sağladığı eğitim ortamında, öğrencinin eğitimin önceden belirlenmiş amaçları doğrultusunda belirlenmiş davranışlara sahip olma sürecini yönlendirir.
Eğitim olgusu okullarla sınırlandırılamaz. Okulların dışında, yaşamın her alanında eğitim söz konusudur. Bireyler okullar dışında da eğitim alabilirler, ancak okullar ve okullarda yer alan sınıflar bu iş için özel olarak oluşturulmuş çevreler olduğundan buralarda olup bitenlerin diğer ortamlardan farklı olması beklenir.

Okul ve sınıf öğrencinin yaşamında ayrı bir yer ve öneme sahiptir. Çocuğun belli bir döneme kadar, ailesinden, evinden sonra zamanının büyük bir bölümünü geçirdiği yerlerin okullar ve sınıflar olması bu ortamların önemini arttırmaktadır.
Okul, eğitimin amaçlarını gerçekleştirmesi beklenen kişilerin işleri ve birbirleriyle olan etkileşim biçimleri tarafından nitelenen toplumsal bir sistemdir. Bu toplumsal sistemin yapısı eğitim eğitim denilen sürecin işleyişini ve niteliğini belirler.

Tarihsel süreç içinde bürokratik yapılara dönüşmüş olan okullar, modernizmin bir olgusudur ve kapitalist ekonomik sistem, ulus devletlerin ortaya çıkması, sanayileşme ve kentleşme sonucu ortaya çıkan demografik değişmelerin eşlik ettiği bir oluşumdur.
Mevcut bürokratik yapıları ile okulların geleceğin insanını yetiştirebileceğini söylemek olanaklı değildir. Okulların ve dolayısıyla sınıfları yapısının, işleyişinin değişmesi kaçınılmazdır.
Toplumu oluşturan çeşitli kesimlerden okullara sürekli olarak eleştiriler yöneltilmesine, bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte çeşitli öğrenme olanaklarının gelişmesineve okulların eğitim öğretimdeki yeri sorgulamasına rağmen bugün okullar hala toplumsal yaşamdaki önemini korumaktadır.

Okul denilen özel çevrenin üç temel işlevi vardır. Bunlar ;

• Öğrencileri dış çevrenin güçlüklerinden korumak,
• Onlara yaşamı kolaylaştırmak,
• Okulun dışındaki çevrede yer alan toplumsal farklılıkların okulda sergilenmesine izin vermeyerek, kendi sınırları içerisinde bir denge oluşturmaktır.

Okul bu üç işlevini büyük ölçüde okulun içinde yer alan eğitim-öğretim birimleri olan sınıflarda yapılan etkinlikler aracılığıyla gerçekleştirir. Bu nedenle sınıflar ve sınıflarda olup bitenler eğitim öğretim sürecinde belirleyici nitelikler taşır.
Öğrenme öğretme etkinliklerinin önceden belirlenen amaçlara ulaşabilmesi, her şeyden öce ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirecek hedef davranışların kazandırılabilmesine olanak
sağlayacak uygun bir sınıf ortamının hazırlanması, sürdürülmesi ve etkin bir biçimde yöneltilmesi ile olanaklıdır.

Sınıf Nedir ?
Sınıf, öğrencinin yaşamında ailesinden sonra gelen ikinci derece önemli ilişkiler sistemidir.
Sınıf, eğitim-öğretim etkinliklerinin gerçekleştiği ortak bir yaşama alanıdır.
Eğitim-öğretim etkinliklerinin üretim yerleri sınıflardır. Bu nedenle sınıfın fiziksel yapısı, öğrenci özellikleri, öğretmenin yeterliği büyük önem taşımaktadır.
Sınıfı oluşturan fiziksel düzenlemeler, psikolojik durumlar ve öğrencilerin duyuş ve değerlendirmelerini etkileyen sosyal ve kültürel ögelerin etkileşiminin ürünü olan sınıf ortamı, bir sınıfı diğer sınıflardan ayıran o sınıfa özgü özelliklerin tamamıdır.

Sınıf ortamı, sınıfta bulunan herkesin yaşadığı sınıftakilerin davranışlarını etkileyen değer ve normlar olarak ifade edilebilecek özeliklerin tümüdür.
Sınıf ortamı öğrenmeye uygun bir biçimde düzenlenmelidir.
Öğretmenin sınıf içindeki etkinliklerin yürütülmesinde, öğrencilerin bu etkinliklere katılımının sağlanması ve öğrenmeye uygun biçimde düzenlenmesinde ve araç gereçlerin kullanılmasında, öğrenmenin yönlendirilmesi ve yönetilmesinde öğretmenin rolü büyüktür.

SINIFIN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
Çok Boyutluluk
Sınıfta aynı anda bir çok etkinlik bir arada yapılabilmektedir. Kimi öğrenciler okurken kimileri yazmakta, kimileri tartışmakta olabilirler. Bu sınıfın çok boyutluluk özelliğidir ve öğretmen bu etkinlikleri sınıfın amaçları doğrultusunda bütünleştirebilmelidir.
Yakınlık-Anındalık
Sınıfta olaylar anında oluşur ve bunları ileri bir zamanda düşünmek, ertelemek olanaklı değildir. Öğretmenin her olaya yetişmesi, her soruya yanıt olması gerekir.
Öngörememe
Ne kadar iyi planlanırsa planlansın sınıfta olabilecek her şeyi önceden tahmin etmek olanaklı değildir.
Açıklık
Sınıfta olup bitenlerde gizlilik yoktur. Olaylar herkesin gözü önünde yaşanır.
Ortak Tarih
Sınıf bir aile gibidir. Sınıfta yıl boyunca yaşanan olumlu ve olumsuz olayları bütün sınıf birlikte yaşar ve yaşananlar ortak bir tarih oluşturur. Bu ortak tarihin bilinmesi sınıfın geleceğine ilişkin kestirimlerde bulunmaya yardımcı olabilir.
YÖNETİM
Yönetim ortak bir amacın gerçekleştirilebilmesi için eldeki insan ve madde kaynağının etkili biçimde kullanılmasıdır. İnsan ve madde kaynağı aracılığı ile belli bir amacın gerçekleştirilmesi eylemidir. Yönetim, örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için, insan ve madde kaynağına yön verir, bunları kullanır ve kontrol eder.
Sınıf açısından düşünüldüğünde yönetim, sınıfta bulunan insan kaynağı olan öğrenciler ile madde kaynağı olan tüm araç ve gereçlerin, sınıfın amaçlarını gerçekleştirmek doğrultusunda harekete geçirmek olarak anlam bulur.
EĞİTİM YÖNETİMİ
Eğitim yönetimi, toplumun eğitim gereksinimlerini karşılamak üzere kurulan eğitim örgütünü, önceden belirlenen amaçları gerçekleştirmek için etkili işletmek, geliştirmek ve yaşatmak sürecidir.
OKUL YÖNETİMİ
Okul yönetimi, okulu önceden belirlenmiş amaçlara ulaştırmak için eldeki tüm madde ve insan kaynağının katkılarını bütünleştirmek, etkili biçimde kullanmak, amaçlara dönük politika ve kararları uygulamak olarak ifade edilebilir.
SINIF YÖNETİMİ
Sınıf yönetimi, sınıf yaşamının bir orkestra gibi yönetilmesidir, içinde öğrenmenin gerçekleştiği bir çevrenin oluşturulabilmesi için gerekli olanak ve süreçlerin, öğrenme düzeninin, ortamının kurallarının sağlanması ve sürdürülmesidir.
Sınıf yönetimi, eğitim programı ve planı, öğretim yöntemi, eğitim etkinliği, teknoloji, zaman, mekan, öğretici ve öğrenci arasında etkili bir eşgüdümleme gerçekleştirerek, öğrenmeye elverişli bir ortam ve düzenin sağlanması ve sürdürülmesi olarak tanımlanabilir.
Etkili bir sınıf yönetimi, sınıfta kuralların belirlenmesi, geliştirilmesi, öğretmenin liderlik özellikleri, sınıfta iletişim, motivasyon yönetimi, sınıf içinde zamanın kullanımı, sınıfın örgütlenmesi ve öğrenme ortamı oluşturma gibi çok geniş bir bilgi ve beceri alanını kapsamaktadır.
Sınıf yönetiminin en etkili ögesi, öğretmendir. Etkili bir sınıf yöneticisi olarak öğretmenden beklenenler; sınıfı eğitim için hazırlaması, sınıfın kurallarını öğrencilerle belirleyip öğrencilere benimsetmesi, öğretimi düzenleyip sürdürmesi ve öğrencilerin uygun davranmasını sağlamasıdır.
SINIF YÖNETİMİ TEMELLERİ
Firdevs CANİK
Ceyda KOYUNCU
Kevser KOÇ
Gamze ÖZKUMRU
Full transcript