Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Szociális ellátórendszer Magyarországon és Budapesten

No description
by

Istvan Szalai

on 24 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Szociális ellátórendszer Magyarországon és Budapesten

Szociális ellátórendszer
Budapesten

Magyarország Alaptörvénye
XIX. Cikk

(1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.
(2) Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók esetében a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg.
Szociális feladatok
1993. évi III. törvény (Sztv.)
Pénzbeli ellátások
Természetbeni ellátások
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások
időskorúak járadéka
aktív korúak ellátása
foglalkoztatást helyettesítő támogatás
rendszeres szociális segély
lakásfenntartási támogatás
ápolási díj
átmeneti segély
temetési segély
rendszeres szoc. segély (5000 Ft Erzsébet-utalvány formájában)
családi szükségletet kielégítő ellátási formák
földhasználat
mezőgazdasági szolgáltatások, juttatások
munkaeszközök
köztemetés
közgyógyellátás
eü. szolgálatra való jogosultság
adósságkezelési szolgáltatás (kerületi önkormányzatok + 40 ezer lakosúnál nagyobb települések)
Szociális alapszolgáltatások
falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás
étkeztetés
házi segítségnyújtás
családsegítés
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
közösségi ellátások (alacsonyküszöbű ellátási formák szenvedélybetegeknek és pszich. betegeknek)
Szakosított ellátási formák
támogató szolgáltatás (fogyatékkal élők otthonközeli ellátása)utcai szociális munkanappali ellátás
Sztv. szerint ellátásra kötelezettek:
- helyi (települési) önkormányzatok
- Budapesten a kerületi önkormányzatok
ápolási díj (és kiemelt ~)
átmeneti segély
temetési segély
egyéb, önként vállalt pénzbeli vagy természetbeni ellátások
Ápolást, gondozást nyújtó intézmények
idősek otthona
pszichiátriai betegek otthona
fogyatékkal élők otthona
szenvedélybetegek otthona
hajléktalanok otthona
Rehabilitációs intézmények
a pszichiátriai betegek
szenvedélybetegek
fogyatékos személyek
hajléktalan személyek számára
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
időskorúak gondozóháza (max. 1 év)
fogyatékos személyek gondozóháza (max. 1 év)
pszichiátriai betegek átmeneti otthona (max. 1 év)
szenvedélybetegek átmeneti otthona (max. 1 év)
éjjeli menedékhely
hajléktalan személyek átmeneti szállása
Lakóotthonok
fogyatékkal élők lakóotthona
szenvedélybetegek lakóotthona
pszichiátriai betegek lakóotthona
(8-12, esetleg 14 fő, rehabilitációs és ápoló-gondozási célú lakóotthon)
(napi háromszori étkezés, lakhatás, ruházattal való ellátás, mentális gondozás, egészségügyi ellátás)
Az ellátás biztosítására törvényben kötelezett szervek feladat-ellátási szerződést köthetnek nem állami szervekkel, így szociális szolgáltatást nyújtó szerv/fenntartó lehet:
központi költségvetési szerv
helyi önkormányzat vagy kistérségi társulás
egyház
civil szervezet
egyéni vállalkozó
gazdasági társaság
EGT-szerződés alapján bizonyos küldöldi jogi személyek Magyarországon bejegyzett fióktelepe
Szociális szolgáltatások fenntartása


foglalkoztatáspolitika
segélyezés
biztosítás alapú rendszerek (TB, Eü., nyugdíj)
családtámogatások
gyermekvédelmi ellátórendszer
A szociális védelmi rendszer összetevői, alrendszerei
szociális ellátórendszer
2012-ig a szakosított szociális szolgáltatások megyei és fővárosi önkormányzati feladatkörök.

2012. január 1-től a megyei fenntartású szociális intézmények (106 db) állami kézbe kerültek, a megyei kormányhivatalokhoz tartozó Megyei Intézményfenntartó Központok az új fenntartók.

2013. január 1-tők a Megyei Intézményfenntartó Központok beolvadtak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságba.
A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő szakosított szociális intézményrendszer
Szakosított szociális intézmények finanszírozása
állami normatíva (a központi költségvetésből származó, jogszabályban ellátásonként meghatározott, egy gondozottra jutó összeg)
egyházi normatíva (egyházi fenntartók esetén az állami normatíván felüli összeg (+23-25%)
nem központi költségvetési szerv esetén fenntartói támogatás
személyi térítési díj
Dr. Szentes Tamás
Főpolgármester-helyettes
Fővárosi Önkormányzat

Szalai István
önkormányzati
tanácsadó

Budapest, 2014. március 24.
A modern jóléti államok egyik alapvető célja a szociális biztonság megteremtése, vagy feltételrendszerének kialakítása (relatív szoc. biztonság), melyet a szociális védelem rendszerén keresztül biztosítanak.
Ellátásra kötelezettek a helyi (települési) önkormányzatok.

A Fővárosi Önkormányzat kötelező feladata hajléktalan személyek segélyezésének ellátása.
Társadalmi kihívások a válság idején
kettős öregedés (65 év felettiek száma magasabb, mint a 14 éven aluliaké)
tartós munkanélküliség, a munkanélküliségi ráta 10% felett
munkaerő-piac befagyása
EU-szinten alacsony iskolázottság
depriváltak száma 3 millió fő felett
a depriváltak nagyrésze időskorú, rossz eü. állapotú, egyedül él
Ezekre kell reagálni a mindenkori kormányzatnak...
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Благодаря ви за вниманието!
Full transcript