Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

tiếp tục hòa thiện thể chế kinh tế thị trường ddinhjj hướng

No description
by

halemshady shady

on 6 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of tiếp tục hòa thiện thể chế kinh tế thị trường ddinhjj hướng

II. CHỦ TRƯƠNG TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ÐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
A- Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
I. Mục tiêu và quan điểm cơ bản
Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
B- Hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh
c. Hoàn thiện thể chế bảo đảm đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ các loại thị trường
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

II. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
III. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế, nguyên nhân
I. Mục tiêu và quan điểm cơ bản
1.Thể chế kinh tế và thể chế kinh tế thị trường
2.Mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa
3.Quan điểm về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Thể chế kinh tế
Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Thể chế kinh tế
thị trường
ĐN
: Là hệ thống các qui phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các chủ thể kinh tế các hành vi sản xuất kinh doanh các quan hệ kinh tế,

Bao gồm
: các đạo luật, qui chế, qui tắc, chuẩn mực
và các chế tài xử lí vi phạm.

ĐN
: Là một tổng thể bao gồm các bộ qui tắc, luật lệ, hệ thống các thực thể, tổ chức kinh tế được tạo lập nhằm điều chỉnh các hoạt đông tra đổi giao dịch trên thị trường.
Bao gồm:
Cá qui tắc về hanh vi kinh tế diễn ra trên thị trường
Cách thực hiện các qui tắc nhầm đạt được mục tiêu
Các thị trường_nơi hang hóa được giao dịch, trao đổi.

ĐN
: Là thể chế kinh tế thị trường trong đó các thiết chế công cụ và nguyên tắc được tạo lập và sử dụng để phát triển lực lượng sản xuất vì mục tiêu theo đuổi kinh tế xã hội tối đa, chứ không phải
lợi nhuận tối đa.
Mục tiêu
Mục tiêu
cơ bản
Mục tiêu trước mắt
• Làm cho thể chế phù hớp với
những nguyên tắc cơ bản của
thị trường
• Thúc đẩy kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa phát triển nhanh,
hiệu quả,bền vững
• Xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ
quốc việt nam.Cơ bản hoàn thành vào
năm 2020

1.phát huy vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước,
xây dựng đồng bộ hệ thống pháp luật
2,phát triển đồng bộ,đa dạng hóa các loại thị trường cơ bản thống nhất
3,giải quyết tốt vấn đề phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội
4.phát triển đồng bộ đa dạng các loại thị trương
cơ bản thống nhất
5,nâng cao năng lực.hiệu quả quản lí nhà nước,
vai trò mặt trận tổ quốc,nhân dân
Nhận thức đầy đủ, tôn trọng,
vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường,thông lệ quốc tế,phù hợp với điều kiện việt nam.
Đảm bảo tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế, thể chế kinh tế với thể chế chính trị,hài hòa giữa tang trưởng kinh tế và công bằng xã hội phát triển văn hóa và bảo vệ môi trường.
Kế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn đổi mới ở nước ta.chủ động tích cức họi nhập kinh tế quốc tế
Chủ động tích cự giải quyết mâu thuẫn các vấn đề lí luận và thực tiễn
Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lí nhà nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống trính trị, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
A- Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
B- Hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh.
C- Hoàn thiện thể chế bảo đảm đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ các loại thị trường
D- Hoàn thiện thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường.
E. Hoàn thiện thể chế về vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước và sự tham gia của các tổ chức quần chúng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
Một số quan điểm cần thống nhất
* Sử dụng kinh tế thị trường làm
phương tiện xây dựng chủ nghĩa xã
hội
* Kinh tế thị trường làm cơ sở kinh tế
của sự phát triển theo định hướng xã
hội chủ nghĩa
* Kinh tế thị trương định hưỡng XHCN tuân theo qui luật kinh tế thị trường
dưới sự dẫn dắt chi phối bởi nguyên
tắc và bản chất CNXH

Sự chưa thống nhất
1. Nền kinh tế dưới sự dẫn dắt của cơ chế thị trường sẽ đem đến cho xã hội cả những điều không mong muốn, kể cả làm tổn hại đến quốc phòng-an ninh, bởi sự kích thích của yếu tố lợi nhuận.
2. Đây là mối quan hệ dễ bị vi phạm, mà kết quả là: hoặc buông lỏng, bỏ mặc cho thị trường điều tiết; hoặc bỏ qua yêu cầu của các quy luật kinh tế khách quan khi Nhà nước thực hiện các biện pháp quản lý.
a. Hoàn thiện thể chế về sở hữu.
b. Hoàn thiện thể chế về phân phối.
* Phương hướng cơ bản về hoàn thiện thể chế sở hữu là.

-Khẳng định Đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân và đại diện là nhà nước, đảm bảo mọi quyền lợi của người sử dụng đất.

-Tách biệt vai trò của nhà nước, tách chắc năng chủ sở hữu tài sản vốn của nhà nước với chức năng quản trị kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước.

- Quy định rõ quyền sở hữu, những người liên quan đến các loại tài sản, trách nhiệm nghĩa vụ của chủ tài sản đối với xã hội.
Hoàn thiện thể chế về phân phối.
Hoàn thiện luật pháp về cơ chế chính sách phân bổ nguồn lực,phân phối lại đảm bảo lợi ích của nhà nước,doanh nghiệp,người lao động được hài hòa và đảm bảo lợi ích về kinh tế xã hội.
Đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các chủ thể trong nền kinh tế,phát huy vai trò chủ đạo của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,thu hẹp độc quyền nhà nước.
Đổi mới phát triển hợp tác xã,tổ hợp tác theo nguyên tắc,tự nguyện,dân chủ,bình đẳng,cùng có lợi và phát triển cộng đồng,không phân biệt hình thức sở hữu thành phần kinh tế.
Đổi mới cơ chế quản lý của nhà nước,để đợn vị sự nghiệp công lập phát triển mạnh mẽ.
Hoàn thiện thể chế về giá, cạnh tranh và kiểm soát độc quyền trong kinh doanh.
Đa dạng hóa các loại thị trường, phát triển các loại thị trường mới.
Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng hàng hóa.
Hoàn thiện hệ thống pháp luật về chế độ phân phối, bảo đảm lợi ích của mỗi bên
khi được tham gia vào thị trường.

Phát triển đồng bộ các loại thị trường

+ Thị trường hàng hóa dịch vụ.
+ Thị trường chứng khoán.
+ Thị trường bảo hiểm.
+ Thị trường sức lao động.
+ Thị trường khoa học công nghệ.
a.Hoàn thiện thể chế bảo đảm đồng bộ các yếu tố thị trường
Hoàn thiện thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường.
- Hoàn thiện luật pháp, chính sách bảo vệ môi trường, có chế tài đủ mạnh với các trường hợp vi phạm, xử lí triệt để những điểm ô nhiếm môi trường nghiêm trọng và ngăn chặn không để phát sinh thêm.
Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa dạng, linh hoạt, phù hợp.
Thực hiện chính sách
khuyến khích làm giàu đi đôi
với tích cực thực hiện giảm
nghèo
Phát triển các hình thức tổ chức tự nguyện, nhân đạo, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội.
Về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
Trong lĩnh vực lao động và việc làm
Sự nghiệp giáo dục có bước phát triển mới về quy mô, đa dạng hóa về loại hình
Hoạt động khoa học và công nghệ có bước tiến đáng ghi nhận.
Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có tiến bộ.
Chỉ số phát triển con người (HDI) tăng đều đặn và liên tục suốt mấy thập niên kỷ qua
Về bình đẳng giới vẫn còn những hạn chế, bất cập và đứng trước những thách thức không nhỏ.
b. Hạn chế và nguyên nhân

Hạn chế
- Hạn chế quá trình xây dựng, hoàn thiện còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách chưa đầy đủ, chưa đồng bộ và thống nhất.
- Vấn đề sở hữu, quản lý và phân phối trong doang nghiêp nhà nước chưa giải quyết tốt, gây khó khăn cho sự phát triển và làm thất thoát tài sản nhà nước.
Điều đáng quan tâm là những yếu tố đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế chưa được tăng cường còn nhiều hạn chế, yếu kém.

Hoàn thiện thể chế về vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước và sự tham gia của các tổ chức quần chúng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
- Vai trò lãnh đạo của Đảng thể hiện rõ ở chỗ chỉ đạo nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn để xác định rõ, cụ thể và đầy đủ hơn mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt những nội dung định hướng xã hội chủ nghĩa để tạo ra sự đồng thuận trong xã hội.
- Đổi mới và nâng cao vai trò, hiệu lực quản lý kinh tế của nhà nước. Vai trò kinh tế của nhà nước thể hiện rõ ở chỗ phát huy mặt tích cực và hạn chế, ngăn ngừa mặt trái của cơ chế thị trường, tạo điều kiện thuận lợi để nền kinh tế thị trường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả.
- Các tổ chức dân cử, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp và nhân dân có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Để tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đại hội XI của Đảng nhấn mạnh những nội dung quan trọng đó là :
+ Phát triển mạnh các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp
+ Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường.
+ Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

a. Kết quả và ý nghĩa
1- Sau 25 năm, chuyển đổi thành công từ thể chế kinh tế kế hoạch tập trung qua liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
2- Chế độ sở hữu với nhiều hình thức và cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được hình thành : từ sở hữu toàn dân và tập thể, từ kinh tế quốc doanh và hợp tác xã là chủ yếu chuyển sang nhiều hình thức sở hữu, nhiềuu thành phần kinh tế đan xen, hỗn hợp.
3- Các loại thị trường cơ bản đã ra đời và từng bước phát triển thống nhất trong cả nước, gắn với thị trường khu vực và thế giới.
4- Việc phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, xoá đói giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực.


Tóm lại: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hình thành và từng bước hoàn thiện, thay cho thể chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp. phát huy hiệu quả tích cực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, khắc phục được khủng hoảng kinh tế xã hội, tạo ra những tiền đề cần thiết đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá.

Nguyên nhân
-Việc xây dựng thể chế kinh tế này là
vấn đề hoàn toàn mới chưa có tiền lệ trong lịch sử.
-Năng lực thể chế hoá và quản lý, tổ chức thực hiện của Nhà nước còn chậm, nhất là trong việc giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc
-Vai trò tham gia hoạch định chính sách,
thực hiện và giám sát của các cơ quan dân cử,mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
chính trị-xã hội,các tổ chức xã hội
nghề nghiệp còn yếu

3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế, nguyên nhân
THANK YOU FOR WATCHING
Full transcript