Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Meteorització, erosió, transport i sedimetació.

Biologia 4 ESO C 2013
by

Enrique Navarro Morillo

on 23 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Meteorització, erosió, transport i sedimetació.

La meteorització
Els processos
geològics externs

Meteorització física o mecànica
La disgregació de les roques a causa de l'efecte dels agents geològics s'anomena
meteorització
Ruptura de les roques a causa de tensions.

Gelifracció Termoclàstia Descompressió
Meteorització química
Disgregació de les roques a causa de l'alteració química dels seus minerals.

Oxidació Dissolució Carbonatació Hidròlisi
Meteorització biològica
Ruptura mecànica o alteració química de les roques a causa de l'acció dels éssers vius.
Alguns organismes produeixen substàncies químiques que modifiquen les propietats dels minerals.
L'Erosió
Evacuació de detritus
Modelat característic a la superfície terrestre
Formació de peneplans
Redistribució de la massa dels continents
Els
agents geològics
erosionen el relleu causant:
L'energia
Capacitat d'un agent geològic per mobilitzar sediments
La selecció dels clasts
Els agents geològics amb molta energia, no seleccionen els clasts que transporten
Clasts grans molta energia
Clasts petits poca energia
Arrosseguen clasts de mides molt diferents
Maduració dels sediments
Canvis de forma i de mida que fa un clast durant el transport
Causes
Sediments molt madurs
Meteorització química
Trituració dels clasts per mitja dels agents geològics
Trituració en colpejar-se els clasts els uns contra els altres
Mitjans de transport
Rius
Aigues salvatges
Aigues subterrànies
Gel
Mar i oceans
Vent
per tant
Albert Milià, Gabriel Amatller, Daniel Máñez, Cristina Fernández, Marc Cánovas i Enrique Navarro
Transport
Índex
1) Meteorització (repàs)

2) Erosió (repàs)

3) Transport

3.1) Parametres que caracteritzen el transport

3.2) Mitjans de transport

3.3) Fromes de transport


4) Sedimentació

4.1) Acumulació de sediments

4.2) Ordenació de clasts. Les estructures sedimentàries

Sedimentació
relacionada amb
En contacte amb el fons
Quan el fluid no pot mantenir els clasts
en suspensió
Saltació
Rodament
Arrossegament
Sense contacte amb el fons
Còdols
Quan els clasts són fins, quan estan adherits a objectes que suren o si els materials són solubles
Flotació
Suspensió
Dissolució
Formes de transport
És la disposició dels sediments en capes d’uns quants cm o m de gruix.
Estratificació
També es produeix en llacs i mars.
Les causes son físiques i químiques.

Disposició en capes de pocs mm de gruix.

Passa quan la sedimentació ha tingut lloc en un corrent d’energia baixa, procés de decantació o activitat biológica que formen un tapís sobre el sediment.
LAMINACIÓ
SEDIMENTACIÓ GRADUADA
Ordenació dels clasts segon la mida.
Més gruixuts es queden a sota.
Més fins a sobre.
Té lloc quan el sediment ha estat arrossegat en un corrent turbulent i després s’ha decantat.
Disposició en làmines que es tallen les unes a les altres.

Es forma quan la sedimentació té lloc en presència de corrents.

Encara que la laminació encreuada es troba normalment en sediments sorrencs i en calcàries oolítiques, també es presenta en alguns tipus de calcàries clàstiques.
LAMINACIÓ ENCREUADA
Acumulació de sediments
Decantació
Procés mitjaçant el qual es produeix la precipitació dels clasts quan hi ha un aturament del transport.
Acreció cinètica
Procés d'acumulació dels sediments mitjaçant el xoc amb un obstacle que els atura mentre estan sent transportats.

L'acumulació dels sediments es dóna un a sobre de l'altre.
Ordenació dels clasts i les estructures sedimentàries
Parametres que caracteritzen el transport
La sedimentació és l’acumulació dels materials que transporta un agent geològic
Sedimentació
EL CICLE SEDIMENTARI
Els sediments del primer cicle es caracteritzen per la presència de minerals i fragments de roca menys resistents
Quants més cicles sedimentaris sofreix un sediment, aquest es fa més madur i estarà dominat per minerals resistents, ben arrodonits
AMBIENT SEDIMENTARI
Part de la superfície terrestre on s'acumulen sediments i es diferencia física, química i biològicament de les zones adjacents
ZONES EN PROCÉS D'AIXECAMENT
Situades a molta altura sobre el nivell del mar
Els sediments que s’hi dipositin tornaran a ser transportats encara que siguin en un termini de milers o centenars de milers d’anys
ZONES EN PROCÉS D'ENFONSAMENT
Reben el nom de conques sedimentàries
El fons s’enfonsa lentament a mesura que els sediments s’hi apilen en capes
Els materials que han quedat enterrats profundament es transformaran per l’acció de tres factors
1) GRAN PRESSIÓ

2) TEMPERATURA ELEVADA

3) CIRCULACIÓ DE L'AIGUA CONTINGUDA EN ELS SEDIMENTS
En aquestes zones els agents geològics poden acumular milers de metres de gruix de sediments, que acabaran transformant-se en roques sedimentàries
zones deprimides de l’escorça terrestre on s’acumulen els sediments
Aquest procés s’anomena diagènesi o litificació
Sostmeses a erosió
facebook.com/geologiamag
@Earth_News
Per si esteu interesats en la geologia:
Albert
Marc
Cristina
Enrique
Dani
Esperem ...
... que us hagi agradat!
Preguntes
que són ...
Full transcript