Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Decentralisaties en IKC´s

Netwerkbijeenkomst van directies integrale kindercentra 0-4
by

Bas Wesseldijk

on 19 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Decentralisaties en IKC´s

Bas Wesseldijk
Gemeentelijke transities en passend onderwijs
De decentralisaties
Voorschoolse voorzieningen
Jeugdzorg
AWBZ - WMO
Passend Onderwijs
Participatiewet
Wet op de Jeugdzorg
Jeugdwet op 1 januari
2015.....
Doelgroep?
Mensen met een arbeidsbeperking kunnen bij een gewone werkgever aan de slag.
Taken:
jeugdbescherming;
jeugdreclassering;
gesloten jeugdzorg (jeugdzorgplus);
jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (jeugd-ggz);
provinciale jeugdzorg
zorg voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (jeugd-lvb).
Uitbreiding WMO met AWBZ-functies:
Extramurale begeleiding (inclusief vervoer)
Kortdurend verblijf (inclusief vervoer)
Persoonlijke verzorging
Doelgroep?
Cliënten met een AWBZ grondslag, die matige of zware beperkingen hebben op het terrein van:
de sociale redzaamheid;
het bewegen en verplaatsen;
het psychisch functioneren;
het geheugen en de oriëntatie of
die matig of zwaar probleemgedrag vertonen.
Participatiewet
Uitgaan van zelfredzaamheid;

van de burger zelf en van de omgeving
Uitgaan van wat wél kan
Meedoen is belangrijk
Voorkomen is beter dan genezen
Integrale, gezinsgerichte aanpak
De leefomgeving is het fundament
Minder beroep op zware zorg
Bezuiniging (maar nog steeds enorm budget)
Gemeenschappelijkheid
Opgave?

Efficiëntiemaatregelen:
‘Met minder geld goede zorg kunnen bieden’

Inhoudelijke hervorming:
‘Het moet beter en anders’
"Participeren naar vermogen"
1 januari 2015
Hervorming wetgeving:
Wet Werk en Bijstand (WWB)
Wet Werken arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)
Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
Voorbeelden?
Integrale vroeghulp (Tilburg, Den Bosch...)
Deskundigheid vroegsignalering
Wat te doen?
Stand van zaken transitie jeugdzorg
Visievorming
Transitiearrangementen

Stand van zaken passend onderwijs
samenwerkingsverbanden gevormd
ondersteuningsplannen

9-10-2012
wetsvoorstel passend onderwijs
aangenomen
Waarom passend onderwijs
In het huidige systeem…
Vallen te veel kinderen tussen wal en schip.
Moeten ouders zoeken naar een plek voor hun kind.
Bestaat te veel bureaucratie rondom de indicatiestelling.
Zitten er teveel kinderen in het het speciaal onderwijs.
Staan stoornissen centraal: ‘medicalisering en labeling’.
Is onderwijsondersteuning niet afgestemd met jeugdhulp.

We willen naar een systeem toe dat…
Meer maatwerk mogelijk maakt en geen kinderen tussen wal en schip vallen.
Scholen verplicht een goede plek voor elk kind te zoeken
Meer kinderen in het reguliere onderwijs plaatst.
Handelingsgerichte arrangeren centraal stelt
Integraal werkt: een kind, een gezin, een plan
Aandacht voor de doorgaande leerlijnen!
daarom:
Zorgplicht voor schoolbesturen: alle leerlingen een passende plek
Samenwerking tussen schoolbesturen om dekkend aanbod te realiseren
Lichte en zware ondersteuning in één hand
Toewijzing ondersteuning door samenwerkingsverband (minder bureaucratie)
Meer mogelijkheden voor ondersteuning in de klas
Budgetfinanciering en verevening
Afstemming met brede (jeugd)zorgdomein, voorschoolse en gemeenten!
Hoe gaan we dat organiseren?
Geografisch afgebakende regio’s voor po en vo waarin regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samenwerken.
Afspraken vastgelegd in het ondersteuningsplan.
Op overeenstemming gericht overleg met gemeenten.
Instemming ondersteuningsplanraad (Ouders en Leerkrachten).
Passend onderwijs
Op overeenstemming gericht overleg met gemeenten over ondersteuningsplan passend onderwijs
Afstemming over hulp aan kind met jeugdhulpinstellingen
Afstemming over onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer

Concept Jeugdwet
Het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en kinderopvang;
Op overeenstemming gericht overleg met onderwijs over jeugdhulpplannen;
Afstemming met onderwijs over hulp aan kind.
Netwerkbijeenkomst van directies integrale kindercentra 0-4
Insteken op preventie en vroegtijdig signaleren
Zorgstructuur in en om de school
Thuiszitters
Leerlingenvervoer
Onderwijshuisvesting
Doorgaande leerlijnen
OOGO overleg
Lokale afstemming
Waarom?
Forse groei van kinderen in (gespecialiseerde) jeugdzorg
7,5% groei jeugdzorg per jaar
12,5% groei binnen het speciaal onderwijs
Problematiseren/medicaliseren van vragen
Kosten onbeheersbaar
Geen effectieve hulp
Bureaucratie
Wachtlijsten
Kracht van hulpvragers en omgeving onderbelicht
“Van recht op zorg naar de (opvoed)plicht om kinderen te ondersteunen en te stimuleren bij hun ontwikkeling”
De leefomgeving van het kind (wijk, school, vrije tijd) is het fundament bij het opgroeien en de ontwikkeling van kinderen
Ondersteuning moet gericht zijn op het versterken van de eigen kracht en die van de omgeving (familie, wijk school)
De nadruk ligt op normaliseren en niet op problematiseren
Eén kind, één gezin, één plan, één coördinator
Hulp vindt plaats IN het gezin
Opvoeden is normatief, bij risico’s wordt ingegrepen
Uitgangspunten
Allert4you (samenwerking kinderopvang en jeugdzorg
Integrale kindcentra
Gemeentelijke transities en Passend Onderwijs
Gemeenschappelijkheid
Rol van voorschoolse voorzieningen
Passief of actief?
Discussie
Ik ben betrokken bij de ontwikkelingen omtrent de gemeentelijke transities en passend onderwijs.
Ik ben op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent
de gemeentelijke transities en Passend Onderwijs
Ik zou meer betrokken moeten worden bij de ontwikkelingen omtrent de gemeentelijke transities en passend onderwijs.
Tijd voor een filmpje!
http://www.k2.nl/brabantskenniscentrumjeugd/publicaties/e-book-transitie-gemeentelijk-sociaal-domein/
Lokaal vs regionaal!
Gemeente Enschede
Regionaal -> lokaal
Full transcript