Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Öğretim teknolojisinin Türkiye tarihine bir bakış

No description
by

gülfer avcı

on 5 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Öğretim teknolojisinin Türkiye tarihine bir bakış

ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİNİN TÜRKİYE TARİHİNE BİR BAKIŞ:
1920-1984 DÖNEMİ

1935-1950 yılları arası
dönemin genel özellikleri
1950-1984 yılları arası
1920-1935 yılları arası
dönemin genel özellikleri
ögretim yaklasımları
Bu dönemde tekşifi (buldurucu) yöntem uygulanmaya başlanmıştır. Buludurucu yöntem bir kavramı öğrenciye doğrudan anlatmak yerine, onu soru cevap yoluyla, araştırarak, düşünerek sonuçlar çıkararak buldurmaya yönelik bir yöntemdir. Binbaşıoğlu(1995)
İstanbul Öğretmen Okuldundaki öğretmen adaylarına ilk okuma ve yazma derslerinde harflerin adının söylenerek öğretilmesi yerine, heceler oluşturulup harflerin sonumtlaştırarak öğretilmesi okuma yazma öğretiminde önemli bir adımdır.(Binbaşıolu, 1995)
1926 tarihli ilkokul programında "toplu tedris" ilkesi benimsenerek bir konu işlenirken o alanda, tarih, coğrafi bilgi, matematik problemlerinin çözülmesi, türkçe dersinin verilmesi esas alınmıştır.( Akçay,2006)
Bu dönemde ilk kez "derslerin hedefleri" başlığı altında dersin amaçlarına da yer veriliştir.( Akçay, 2006)
1926'dan sonra İhsan Sungunun öne sürdüğü Proje yöntemi olmuştur. ilkokullardaki hayat bilgisi dersinin proje yöntemiyle uygulanmasını istenmiştir.
G
azi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Ensititüsü Almanyadan geitirilen ileri öğretim araç gereçlerine ve labaoratuvar olanaklarına sahip olmuştur
.(Binbaşıoğlu, 1995)
liselere öğretmen yetiştiren istanbul yüksek öğretmen okulunda öğrencilerin ders çalışmalrına yardımda bulunan öğretmenler görevlendirilmiş, öğrencilere meslekleriyle ilgili konferanslar verilmiştir.(Doğan, 1991)
1926'da modern öğretim araçları ile yeni öğretim yöntemlerini öğretmen ve öğrencilere tanıtmak için okul müzeleri kurulmuştur.(Erdem ,1949) Bu kapsamda,(İnci, 2002)
Öğretmenlere yeni öğretim araçları tanıtılmıştır.
okullardaki eksik araç gereçler tespit edilmiştir.
öğretmen, öğrenci ve yöneticilerin farklı alanlardaki çalışmaları ve öğretim araçları toplanarak müzede sergilenmiştir.
1927'de Ankarada bazı ilkokullarda uluslararası ders araçları sergisi açılmıştır.
1928de Ankarada bazı hayvanlar mumyalaştırılarak müzede sergilenmiştir.
1928 yılındna sonra okul müzeleri aynı zamanda derslik olarak kullanılmaya başlanmış, müzeler projeksiyon ve sinema makinalarıyla donatılmıştır.
1933 yılında Gezici Eğitim Sergisi düzenlenmişir. Ankara-Samsun arasındaki tüm tren istasyonları ziyaret edilerek , öğretmen ve öğrencilere ders aletleri gösterilmiştir.
öğretmenlere eğitimde sinema ve projeksiyonlardan nasıl yararlanılacağını anlatmak için mesleki konferanslar düzenlenmiştir.
1929-1930 yıllarında liselerde kullanılmak amacıyla hayvan levhaları, ziraat tabloları, bitkli tabloları, sağlığı koruma levhaları, projeksiyon camları, harita ve marangoz takımları getirilmiştir.
1937de bakanlık tarafından fizik , kimya biyoloji derslerinde kullanılması için raraçlar satın alınmıştır.(Yücel,1938)

Eğitim politikası millilik , laiklik, batılık ilkeridir.(Özkan,2010)
Bilgileri daha canlı, pratik ve kalıcı olarak vermeyi olanlayan iş eğitimi, disiplin ve karma eğitim ilkeleri ön plandadır.(İnci,2002)
Basılı öğretim gereçleri kısıtlı
Anlama-deney-gözlem-muhakeme-dayalı nesnel yaklasım izlenmstir.(Binbaşıoğlu,2005)
Gençler pozitivist ve pragmatik görüşüyle yetiştirilmelidir.(Akyüz,2010)
Egitim hareketleri ve teskilatlanmalar
1923'te başlayan haklı bilinçlendirme ve eğitim çabaları, 1928 yılı sonlarında Latin Haflerinin kabul edilmesiyle okuma yazma seferberliği devam ettirilmiş, Millet Mektepleri kurulmuştur.(Başaran, 2008)
Tevhid-i tedrisat kanunu( medrese okul ikililiğini sona erdirerek eğitime laik bir karekter kazandırmak.)
Kadın eğitimine önem verilmesi
Kız- erkek öğrencilerinin birarada okutulması
Bu dönemde alınan kararlarda ve uygulamalarda öncelikli olarak okul, müfredat , öğretmen yapılanması gibi hususlar öncelikli olsa da öğretim teknolojileriyle ilgili konulara vurgu ve çaba rastlanmaktadır.( Sakaoğlu, 2003)
vekalet , her mektebi laboratuvar ve atölyelerle teçhiz etmek kararı almıştır.(Binbaşıoğlu,1999)ancak öğretim teknolojisi açısından kararlar yetersiz kalmıştır.
1924 yılından itibaren yurt dışından yabancı uzmanlar çağırılmıştır. hazırladığı raporlarda en çok adından söz ettiren
John Dewey'dir. raporunda öğretim teknolojisi açısından öğrencilere uygulama ve deney olanaklarının sağlanıp, okulda öğrendiklerini günlük hayatlarından kullanabilmelerini, sanayide kullanılan başlıca alet ve makinaların halka ve okullara göstermek için gezici sergilerin oluşturulmasını önermiştir.
( Doğan 2010, Binbaşıolu, 1995; Akkutay , 1996; Akyüz,1982)
1927 yılında teknik okullar ve programları inceemek için davet edilen Ömer Buyse teknik bilgi üretimini vurgulamış halk kursları, vasıflı işçilerin eğitimiyle teknik ve mühendislik eğitimi üzerinde durmuştur.
(Akkutay,1996)
1932'de Malche ders programlarının hem fazla yüklü hem de ansiklopedik nitelikte olduğunu , ders notlarının hiç geliştirilmeden aynenn okutulduğunu, kişisel çalışma ve araştırmalara düşünme ,konuşma ve tartışmaya yer vermeyen mevcurt durumu tekrar eden yöntemlerin kullanıldığını belirtmiştir. (Akyüz, 1982; Altınkanat,1958) bu rapor sonrasında İstanbul Darülfünunu yeniden yapılandıırlmış, İstanbul Üniversitesi adıyla devam etmiştirç

egitim hareketleri ve teskilatlanmalar
ögretim yaklasımları
ögretim yaklasımları
dönemin genel özellikleri
egitim hareketleri ve teskilatlanmalar
milli egitim suraları
eğitim politikasında batılılaşmanın şartı olarak görülen laiklik ve medenileşmek hakimdir.(Özkan, 2010)
1935 yılından itibaren eğitimde hedef: kültürlü insan yetiştirmektir.
1939'da 1. Maarif Kongresiyle birlikte eğitimde hümanizm görüşünün tartışılmaya başlanmıştır, (Doğan,1999)
mesleki ve teknik öğretimin gerçekleştirilmesi
köy enstitülerinin açılması, enstitülerde öğrencilerin yararlanabileceği kütüphanelerin kurulması
öğretmen eğitiminde grupla çalışma tekniği ve göze ve kulağa hitap eden araçlar dersinin konulması
Hümanizm felsefesi kitabi bilgiye ağırlık veren öğretim yöntemleri olarak yansımıştır.( Doğan,1999)
1924 yılında John Dewey raporu ve birçok eğitimcinin yönlendirmesiyle,köye göre eğitim ve köy öğretmeni yetiştirme konularında çalışmalar yapılmış,Köy ensititüleri kurulmuştur.(1940-1954)
enstitülerde öğrencilerin yaralanabileceği kütüphane kuurlmuştur. ensititünün bulunduğu bölgeye ait tarihi, etnografik, jeolojik ve zirai eşyalarla bir müzenin kurulması ve müzenin her türlü faaliyette yararlanabilir bir şekle getirilmesi esas alınmıştır(
Özkan,2010)
Bnbaşıoğlu(1995) köy ensititülerinde öğretim yöntemi olarak somut eser çıkarma odaklı "proje tabanlı öğretim " uygulandığı vurgulanmıştır. Ilgazın (1999) belirttiğine göre öğrenciler ezberden uzak, sorgulayan, araştıran, ve rasyonel düşünmeye sevk eden bir üşünce tarzına özendirilmiştir. .
köy ensititülerinde sürekli eğitim, kendi kendini yönetme, imece yöntemi, eğlenme hakkı, haftasonu şenlikleri,serbest okumagibi etkinlikler desteklenmiştir.(Başaran, 1999)
1947 yılında Edis tarafında Milli Eğitim Düsturunda, ilköğretim programlarıyla ilgili, öğretim yöntemleri açısından önemli noktalar vurgulanmıştır.
matematik dersinde sayı kavramının öğrencilere öğretilmesinde fındık, ceviz, sıra , çanta ile öğretim somutlaştıırlmıştır. matematiksel hesaplamaların öğrencilerin aylık gelir-gideri gibi gerçek hayatla bağdaştırılarak işlenmiştir.(Edis,1947)
üçüncü tertip milli eğitim düsturu( Edis, 1947) içerğindeki bilgilerle öğretim teknolojisinin o dönemde derslere nasıl bütünleştirilmesi gerektiğin anlatıldığı önemli bir kaynaktır. ne kadar etkin kullanıldığına dair bilgi yoktur.
görselleştirerek öğrenmenin önemine inanılarak basılmış olan resimli sözlükler dikkat çekmektedir.(Gülbahar, 1948)
1949da basılmış öğretim yöntemlerinden grupla öğrenme yöntemi ayrıntılarıyla anlatan bir kaynak da "Okullarda bireysel ve toplumsal etkinlikleri gerçekleştiern öğretim yolu: grupla çalışmadır". (Erdem,1949)
Erdem(1949) kitabında , bol resimli kitapların seçilmesi gereğinden bahsetmiştir.

eğitim bilimlerindeki gelişmeler Avrupadan çıkıp, ABDdeki uygulamalardan etkilenmiştir. (Akyüz,2010)
millilik ilkesi benimsenmiştir.(İnci,2002,Özakan,2010)
1970lerde okullarda araç gereçlerle eğitim öğretim yapılmasına yönelik çalışmalar yapımıştır.
1980lere gelindiğinde radyo, tv video, sinema gibi araçlar eğitimde kullanılmaya başlamıştır ancak sınırlı düzeyde kalmıştır.

1950 yılından önce okullarda kullanılan araç gereçler yurt dışından getirilirken , 1951de ÖFM kurulmuştur. Bu merkezde film çekimleri yapılmış, yabancı kaynaklı eğitim filmleri türkçeleştirilmiş,mders levhaları ve broşürler basılmıştır. öğrenci ve yetişkinleri eğitmek için eğitim filmlerini, makina ve diğer araçları okullara ödünç oalrak dağıtmış,öğretmenlere sinema ve projeksiyon araçlarını kullanma konusunda kurslar verilmesi sağlanmıştır.(İnci,2002)
1950li yılların başında birleşitirilmiş köy okulları sorunu için Amerikalı eğitici, Wofford Türkiyeye davet edilmiştir. Bu amaçla Amerikaya çeşitli gözlem ve incelemelerde bulunmak için 2o kişilik öğretmen kafilesi gönderilmiştir.(Binbaşıoğlu,2005)
Gazi Eğiitim Ensititüsü Pedagoji bölümünde "grupla çalışma tekniği" ve "göze ve kulağa hitap eden araçlar " dersleri verilmeye başlanmıştır.(Binbaşıoğlu,2005)
göze ve kulağa hitap eden araçlar dersi ise Avrupadan ve Amerikadan radyo ,teyp, projeksiyon makinaleri ve sinema makinası getirilmeye başlanmasıyla açılmıştır.
1953te okuma yazma bilmeyen vatandaşlara okuma-yazma öğretmen , onları güncel yaşamlarında başarılı kılmak için okuma odaları açılmıştır.okuma odalarında kitap, dergi, gazete, film, projeksiyon, resim, grafik gibi araçlarla donatılmıştır.(Cicioğlu,1985)
1959da ders aletleri yapım merkezi okul öncesi, ilk ve orta öğretim için ders araç gereci üretmeye başlamıştır.(Hızal,2011)
1960lı yıllarda eğitim öğretmde mektup, radyo, televizyon kullanulmaya başlanmıştır.
1960 yılında bu merkez öğretici filmler müdürlüğü haline getirilmiş, 1962de film seslendirme bölümü kurularak ilk yıl manyetik,ertesi yıl optik filmler seslendilirlmiş, ve teknoloji eğitim ortamlarında daha aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.(İnci,2002)
Teknik okulların ihtiyaç duydukları makine , cihaz ve ders vasıtalarını temin etmek için iki staj fabrikası kurulmuştur.(Özkan, 2010)
1961de bazı teknik konuları mektupla öğretmen için Mektup Öğretim Merkezi kurulmuştur
1962de Radyo ile Eğitim merkezi kuurlmuş, merkez Film-Radyo-Grafik Merkezi olarak yeniden adlandıırlmıştır.
1963te radyo ile eğitim kurulu oluştuurlmuş, yetişkinlere okul diploması vermek için radyodan eğitim yayınları yapılmıştır.(İnci,2002)
1964te ilk kez üniversitelerde bilgisayar kullanılmaya başlanmıştır.
1965te Ankara Üniversitesi bünyesinde Eğitim Bilimleri Fakültesi açılmıştır.
1965te Ankara Radyosunda fizk kimya derslerinden bütünlemeye kalan öğrenciler için yaz okulu programları yapılmıştır.
1968de TRT kuurlmasıyla, eğitimde televizyon teknolojiisnden yararlanılmaya başlanmıştır.
1974te Mektupla Yüksek Öğrenim Merkez kuurlmuş, yaygın öğretime yönelik öğretim hedeflenmiştir.(Akyüz,1982)
1974te mesleki eğitimi desteklemek için Mesleki ve Teknik AÇIK öğretim okulu kurulmuştur.
1976 yılında eğitim araçları ve donatım dairesi başkanlığı olmuştur. (MEB,2010)
1977de Alkan Türkiyedeki eğitim teknolojisini incelemiş ve hizmetin yeterli olmadığını ifade etmiştir
1981de okuma yazma seferberliği yapılmış, televizyonlarda okuma yazma dersleri verilmiştir.(Akyüz,2010)

1950lerden sonra Hümanizm felsefesi ile anlamı iyice belirginleşen yağarak öğrenme eğitime iyice etki etmiştir.
196olı yıllardaki çalışmalarda kitle eğitim ve bireysel öğretim olmak üzere iki farklı gelişme kaydedilmiştir.(Alkan-2006)
bireysel öğretim; öğrenme makinaları, görselliği ve işitselliği destekleyen slaytlar, film şeritleri, teyp bantları.
Kitle eğitim ise tv uzaktan eğitim çalışmalarının teknolojik temelleri atılmaya başlanmıştır.
1962de Türkiyede öğrencilere fizik dersinin kasetler yoluyla verildiği, gerçek ders ve laboratuvar ortamına girilmeden, kasetlerdeki laboratuvar çalışmlarının izlenmektedir.
fen programlarındaki yenileşme , fen liselerinin 1964te başlamasıyla olmuştur.(Eğitek, 1978)
Eğitim teknolojisi dairesi tarafından yayınlanan araştıtma raporunda fen liselerinin "Laboratuvarmetodu" prensibine göre düzenlenmesine , öğrencilerin deneyerek öğrenmesine, projeler hazırlamasına , en modern araçlarla ve etkin bir öğrenme ortamında çalışmalarına imkan tanındığı belirtilmiştir.
(Eğitek,1978)
1968de Milli Eğitim tarafından düzenlenen ilkokul programında öğrencilerin yaparak öğrenme planlı ve programlı çalışma , rehberlik, değerlendirme , bedensel ve zihinsel kusurlu öğrencilerin birarada yetiştirilmeleri konularına değinilmiştir.
uzaktan eğitime yönelik çalışmalar önce mektupla yapılmış, bunlar radyo televizyonla devam edilmiştir.
Pekgöz ve Hancılar (1970) görsel işitsel araçların verimli olarak kullanılmasının temel yolunun uygun durumlarda uygun araçların kullanılması olduğunu belirtmiştir.
1978de ERğitim Teknoloji Dairesi tarafından yayınlanan raporda üretilip okullara gönderilen araçların Avrupa standartlarında olduğu belirtilmiştir. ancak bu meteryallerin yeteri ölçüde kullanılmadığı , bazı okullarda paketlerinden çıkarılmadığı görülmüştür.(
Eğitek,1978)
ders kitaplarının öğretimsel öğelerle desteklenmesi , öğrenmeyi kolaylaştıracağı inancı vardır.
içinde tarih, coğrafya, astronomi, fizik, kimya , zooloji, ünlü kişiler bilim ve teknik konularını kapsayan ansiklopledi serisinde yazıların azlığı ve bol resimlerin kullanılması dikkat çekmektedir.
( ögretim teknolojisiyle ilgili ele alınan bazı konular)
1939: okullarda tek tip kitap sistemine geçilmesi
okullarda derslerin öğleden önceye alınması
mesleki, teknik kurs ve okulların açılması
1946: mesleki ve teknik okullarda meslek ve atölye derslerinin daha uygun hale getirilmesi
1949: gençlerin yeteneklerini geliştirmesi için metot ve tekniklerin uygulanması
1953: toplu öğretim anlayışının ikinci devrede de hakim olması
1957: yapı ve sanat ens. 1 devrelerinin ilk iki sınıfındaki atölye çalışmalarının azaltıması
1962: bölge okulu kütüphanelerinin kurulması, mektupla öğretim sistemlerinin geliştirilmesi, ilköğretimde ders araç gereçlerini kullanmaya yönelik yönetmeliğin hazırlanması, öğretmenlerin uygulamalı eğitimle yetiştirilmeleri, halk eğitimi için öğretici filmler merkezinin araç gereçlerinden yararlanılması
1970: teknoloji seçmeli dersinin açılmasıve bu amaçla okullara çeşitli malzeme gönderilmesi
eğitim araçları teknik işbirliği genel müdürlüğünün orta öğretim kurumlarının eğitim araçlarıyla donatılması görevini üstlenmesi
1974:ders programlarına uygun radyo-tv yayınlarının oluşturulması, orta öğretim kurumlarının uygun araç gereçlerle donatılması, laboratuvarların kurulması, yabancı dil eğitimini geliştirme projesi kapsamında hazırlanan yeni ders kitapları ve öğretim araçlarının denendikten sonra yaygınlaştırılması
1981: araç- gereç işlerini yürütmek için teşkilatlanmaya gidilmesi, halka okuma yazma öğretmek için sürekli eğitim imkanları hazırlanması, okul öncesi eğitim için ders araçları yapım merkezinde ana sınıfllar için öğretim ve oyun meteryallerinin geliştirilmesi, hizmetiçi eğitim programlarını yürütmek için eğitim teknolojisi kapalı devre paket eğitim programlarından yaralanılması
1982: yeterli araç gereci olamayan okullar için gezici laboratuvarın temin edilmesi
Kaynakça:
Çağıltay, K. ve Göktaş, Y.(2013). Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar,Eğilimler. İstanbul: Pegem Akademi
Full transcript