Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Банкны зээлийн эрсдэлийн удирдлага

No description
by

Yuu Baina

on 30 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Банкны зээлийн эрсдэлийн удирдлага

Банкны зээлийн эрсдэлийн удирдлага
Ж.ХУЛАН
Зээлийн эрсдэл гэж юу вэ

Зээлийн эрсдэл гэдэг нь зээлдэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхгүй зээлээ хугацаанд нь төлөөгүй тохиолдолд үүсэх боломжит алдагдал юм.

Зээлийн эрсдэлийн ангилал
Хэвийн зээл- үндсэн өр болон хүү нь хугацаандаа төлөгдөж байгаа
 Хугацаа хэтэрсэн- үндсэн өр болон хүү 90 хүртэл хоног хугацаа хэтэрсэн
 Хэвийн бус - үндсэн өр болон хүү 91-180 хоног хугацаа хэтэрсэн
Эргэлзээтэй - үндсэн өр болон хүү 181-270 хоног хугацаа хэтэрсэн
Муу - үндсэн өр, хүү 271-ээс дээш хоногоор хугацаа хэтэрсэн

Чанарын хүчин зүйлсийн нэгдсэн үнэлгээ нь


 40-50 оноотой бол дээрхи ангиллыг хэвээр байлгана.
25-39 оноотой бол дээрхи ангиллыг нэг шатаар
0-24 оноотой бол дээрхи ангиллыг 2 шатаар тус тус бууруулна.

Ингэснээр тухайн активын ямар ангилалд орох нь тодорхой болно.

1.Зээл,хүлээж болзошгүй үүрэг ба үнэт цаасны хувийн хэргийн бүрдэл – 10 хүртэл оноо

2.Зээлдэгч, хүлээж болзошгүй үүргийн дагуу хариуцлага хүлээсэн этгээд, ба үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн үзүүлэлтүүд – 25 хүртэл оноо

3.Бусад (барьцаа болон батлан даалт, зээлийн мэдээллийн сангаас авсан мэдээлэл гэх мэт..) -10 хүртэл оноо

Зээлийн эрсдэлийн сан
Эрсдэлээс хамгаалах санг зардлаар байгуулах тул активын чанар муудахын хирээр банкны зардал төдий хэмжээгээр өсч, орлого буурна. Хэрэв активын чанар сайжирч, ангилал дээшлэх юм бол сангийн хэмжээг бууруулж, тэр хэмжээгээр зардал буурч, орлого өснө. Ингэснээр банкны болзошгүй эрсдэлийн сангийн өөрчилөлт нь эцэстээ банкны ашгийн хэмжээнд шууд нөлөөлнө.
САНХҮҮЖЛТИЙН ХҮРТЭЭМЖ
САНХҮҮЖИЛТИЙН ХҮРТЭЭМЖ
ТЕХНИКИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ
2012 ОНЫ 6 ДУГААР САР
ДЭЛХИЙН БАНК
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ХУВИЙН САЛБАРЫН ХѲГЖЛИЙН
ДЭД ЕРѲНХИЙЛѲГЧИЙН ГАЗАР
ЗҮҮН ѲМНѲД АЗИЙН ДЭД ЕРѲНХИЙЛѲГЧИЙН ГАЗАР

2010 оны эцэст хувийн салбарт олгосон зээлийн хэмжээ ДНБ-ний 49 хувь, хадгаламж ДНБ-ний 60 хувийг эзэлж байна.

Монголчуудын ихэнх нь (78 хувь) албан ёсны санхүүгийн байгууллагад хувийн данстай, хүн амын 25 хувь нь санхүүгийн байгууллагаас зээл авсан буюу тэдгээрт хадгаламжтай байна.
Хүн амд ногдох санхүүгийн байгууллагын салбараар хэмжихэд Монголд санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмж харьцангуй өндөр байна.
Өрх болон байгууллагад олгох банкны зээл хурдацтай өсч байна
Нийт зээлийн ихэнх хувь Улаанбаатар хотод ногдож, эдийн засгийн 5 салбар-худалдаа, барилга, орон сууц, уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарт нийт зээлийн 65 хувь олгогдсон байна.
БЖДҮ-ИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ
2011 оны эцэст банкны нийт зээлийн 19 хувь нь үйлдвэрлэгчид болон ЖДҮ-т олгогдсон.
Монголд санхүүгийн зуучлал хурдацтай өсч байгаа ч аж ахуйн байгууллага тухайлбал, бичил, жижиг дунд үйлдвэрт (БЖДҮ) санхүүгийн хүртээмж багатай хэвээр байна.
Банкнууд БЖДҮ-д зээл олгохдоо болгоомжтой хандаж байна. Учир нь удирдлагын дадлага туршлага сул, санхүүгийн муу тайлагналаас болж тэднийг зээл авах чадваргүй гэж үздэг.
Хаан банк, Хас банк гэсэн микро зээл дээр ноёрхогч банкууд бичил санхүүгийн гол тоглогчид юм. Учир нь ЖДҮ-ийн нийт зээлийн 38 хувийг олгосон. Үүнээс Хаан банкны зээлийн 15 хувийг, Хас банк 23 хувийг тус тус бүрдүүлж байна.

ҮСХороо

Чанаргүй зээл 2013 оны 06 дугаар сарын эцэст 316.6 тэрбум төгрөг болж өмнөх сараас 0.4 хувиар буурч, өмнөх оны мөн үеэс 2.8 % өссөн байна.
Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл 2013 оны 06 дугаар сарын эцэст 149.7 тэрбум төгрөг болж өмнөх сараас 2.3 хувиар, өмнөх оны мөн үеэс 2.9 дахин өсчээ.
Зээлийн өрийн үлдэгдэл 2013 оны 06 дугаар сарын эцэст 8607.7 тэрбум төгрөг болж өмнөх сараас 4.6 хувиар, өмнөх оны мөн үеэс 36.2 % өссөн байна.

Full transcript