Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BHM1-JUR Les 6

Les 6
by

M.A van Rijswijk

on 20 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BHM1-JUR Les 6

(a)sociaal recht
Afsluiting & evaluatie
Volgende les?
Wat ging er goed?

Wat kan er beter?
Volgende week: Wrapp-up!
Supranationaal
Internationaal sociaal recht
Internationale organisaties
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)
Internationale organisaties
Richtlijnen en verordeningen
Richtlijnen en verordeningen
Richtlijnen:
Betreffen opdrachten aan regeringen van de lidstaten
Nationale rechtsregels dienen worden aangepast aan de richtlijn (implementatie)
Lidstaten zijn vrij in de keuze, vorm en middelen waarmee ze de gestelde eisen willen bereiken
Burgers kunnen zich na omzetten op de nationale wetgeving beroepen
Internationale en Europese organisaties stellen
richtlijnen
en
verordeningen
op waaraan landen zich moeten houden!
Wat is een verdrag?
Raad van Europa
Europese Unie (EU)
Internationale Arbeidsorganisatie
Doelen:
Bevorderen van het recht op werk
Verbeteren van de kans om werk te krijgen en te behouden voor mannen en vrouwen
Invoeren en uitbouwen van sociale zekerheid
Bevorderen van sociale dialoog tussen werkgevers, werknemers en overheid
De IAO is wetgever: neemt verdragen en aanbevelingen aan
Geen directe werking -> 'soft law'
'Kleurt' de term 'goed werkgever' in
Minimum normen
Raad van beheer
Dagelijks bestuur van de IAO
Vaststellen van de jaarlijkse agenda
Benoeming van de directeur-generaal
Tripartiet: overheid, werkgever en werknemer
Internationaal Arbeidsbureau
Hoofdkwartier
Voorbereiden van conferentievergaderingen
Uitvoeren besluiten
Lidstaten rapporteren regelmatig hoe zij omgaan met verdragen
Raad van Europa
Doelen:
Veilig stellen en ontwikkelen van idealen en beginselen die de landen gemeenschappelijk hebben
Bevorderen van economische en sociale vooruitgang
Europees Sociaal Handvest
o.a. Arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, vrijheid vakvereniging, sociale zekerheid en veiligheid.
Directe werking
Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) ->
Het verdrag van Rome
Rechtstreeks beroep op bepalingen door burgers
Rechtspraak door Europese Hof van de Rechten van de Mens
Europese Unie
Noem de organen van de Europese Unie!

Geef vervolgens aan wat de taken van deze organen zijn
Raad van Ministers
Ministers van regeringen van de lidstaten
Wisselende samenstelling: hangt van agenda af
Wetten goed- of afkeuren
Internationale verdragen sluiten (politieke en economische samenwerking tussen de lidstaten)
Begrotingstaak (samen met het Europees Parlement)
Europese Commissie
Dagelijks bestuur van de EU
Onafhankelijke commissarissen uit de lidstaten
Wetsvoorstellen indienen
Controle op de naleving van Europese wetten
Woordvoerder van de EU
Europees Parlement
Gekozen door ingezetenen van de lidstaten (verkiezingen ééns per 5 jr)
Controleren van beleid van de Europese Commissie
Wetten goedkeuren of afkeuren
Begroting (samen met de Raad van de Europese Unie)
Hof van Justitie
Spreekt recht ten aanzien van EU-regelgeving (controle op naleving)
Uitlegging van verdragen
Europese Raad
Staatshoofden van de lidstaten
Impulsen geven voor de ontwikkelingen van de Unie
Bepalen van algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten
Voorzitter
Supranationaal karakter
Landen geven een deel van hun soevereiniteit op
Altijd
rechtstreekse werking in de nationale rechtsorde
Verordeningen:
Algemene bindende bepalingen
Werken door in rechtssfeer van de lidstaten
Burgers kunnen zich er rechtstreeks op beroepen (directe werking)
Een
richtlijn
is een wettelijk besluit dat een bepaald doel vastlegt dat alle EU-landen moeten bereiken. Maar zij mogen zelf bepalen hoe zij dat doen.
Een voorbeeld hiervan is de arbeidstijdenrichtlijn, die een grens stelt aan overwerk. De richtlijn schrijft weliswaar bepaalde minimumrusttijden en maximumarbeidstijden voor, maar elk EU-land moet die zelf in zijn eigen wetgeving vastleggen.
Richtlijn
Een
verordening
is een bindend besluit dat in de hele EU van toepassing is.
Zo heeft de EU de benamingen van landbouwproducten uit bepaalde streken, zoals Parmaham, met een verordening beschermd.
Verordening
Internationale regels bóven nationale regels
1.
Rechtstreekse
werking ->
Doorwerken in de nationale rechtsorde
2.
Directe
werking ->
'De burger bindende bepalingen'
Full transcript