Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rewolucja i wojna domowa w Rosji

No description
by

Gosia Bartelak

on 23 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rewolucja i wojna domowa w Rosji

FONTS
W wyniku I wojny światowej w Rosji zaczęły narastać nastoje rewolucyjne. Armia rosyjska poniosła wielkie straty i utraciła kontrolę nad zachodnią cześcią kraju (Królestwo Polskie, Litwa, Łotwa, część Białorusi i Wołynia). Liczba żołnierzy, którzy zginęli w walkach wyniosła około 4 milionów. Pogłębiał się kryzys gospodarczy i pojawił się głód. Ludzie organizowali demonstracje, w których żądali ograniczenia władzy cara, demokratyzacji życia politycznego, jedzenia, pokoju i reform agrarnych (rolnych).
Sytuacja w Rosji
podczas I wojny światowej
Rewolucja w Rosji w 1917 r
Car Mikołaj II, w celu uspokojenia nastojów politycznych zgodził się na zwołanie posiedzenia Dumy Państwowej. Miał to być znak, że zamierza poznać opinie społeczeństwa na temat obecnej sytuacji.
Na początku marca 1917 roku w Piotrogrodzie panował głód, który wywołał ogromne napięcie społeczne, w wyniku którego doszło do zamieszek w zakładach przemysłowych. Na ulice wyszły rzesze ludzi, a wojsko, które miało stłumić protest, przyłączyło się do nich. Generałowie wystąpili przeciwko carowi, a Duma Narodowa zażądała ustąpienia cara.


Rewolucja lutowa
okresem dwuwładzy.
Po swoim przyjeździe do Piotrogrodu Lenin wygłosił referat na zebraniu działaczy bolszewickich, tzw. Mówiły one o:
-zakończeniu wojny;
- walki z rządem;
- kontynuowania rewolucji;
- oddanie władzy masom ludowym.

W sierpniu 1917 r, dowódca armii rosyjskiej generał Ławr Korniłow podjął próbę zamachu stanu. Próba ta nie powiodła się, a bolszewicy dostali szansę utworzenia własnych oddziałów zwanych Czerwoną Gwardią. Zdominowali oni Rady Delegatów i Robotników, której przywódcą został Lew Trocki.

Rewolucja październikowa
Na początku listopada 1917 roku rozpoczęło się zbrojne powstanie (rewolucja październikowa) Doszło do:
- opanowania strategicznych punktów w mieście (dworców, centrale telefoniczną i telegraficzną);
- zaatakowania siedziby Rządu Tymczasowego;
- ogłoszenia przejęcia władzy przez Rady Delegatów;
- utworzenia Rządu Komisarzy Ludowych z Leninem na czele;
- ogłoszenia wycofania Rosji z działań wojnennych;
- wezwania wszystkich krajów walczących do rozmów pokojowych;
Sytuacja Rosji
po rewolucji lutowej

Bolszewicy uważali, że jedynie klęska Rosji w wojnie spowoduje wybuch rewolucji i umożliwi im przejecie władzy w kraju. Obecna sytuacja sprzyjała szerzeniu radykalnych haseł. Jednak gdy zorganizowano w lipcu demonstrację uliczną, rozgromiło je wojsko wierne Rządowi Tymczasowemu , a Lenin uciekł ze stolicy.
tezy kwietniowe.
Pod koniec listopada 1917 roku odbyły się wybory do
Zgromadzenia Konstytucyjnego
. Bolszewicy zdelegalizowali wszystkie partie oprócz swojej. Rolę rządu pełniła Rada Komisarzy Ludowych, a rolę parlamentu - Zjazd Rad.
W grudniu 1917 roku została powołana
Wszechrosyjska Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (WCzeKa),
a na jej czele stał Feliks Dzierżyński.
W 1918 roku ustanowiono trybunały rewolucyjne i przywrócono karę śmierci. Wprowadzono obowiązek pracy i kartki żywnościowe.
Rosja stała się federacją republik radzieckich. Przyjęła nazwę
Rosyjskiej Federacji Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
. Zaczął się okres dyktatury proletariatu. Był to okres dyktatury partii bolszewickiej, która od marca 1918 roku nazywała się
Rosyjską Komunistyczną Partią (bolszewików) RKP(b)
.
Bolszewicy u władzy
Car Mikołaj II z rodziną
Ławr Korniłow
Lew Trocki
W Rosji wybuchła wojna domowa, pomiędzy bolszewikami, a ludźmi, nazywanymii byli białymi. W czasie wojny domowej wiele narodów zamieszkujących tereny imperium podjęło walkę o niepodległość i odłączenie się od Rosji. Bolszewicy nie chcieli uczestniczyć w I wojnie światowej, za to skoncentrowali się na walce o władzę w Rosji.
3 marca 1918
roku w Brześciu nad Bugiem podpisano oddzielny pokój z Niemcami i Austrio- Węgrami.

Ententa zainterweniowała w Rosji. Na wybrzeżach rosyjskich pojawiły się siły francuskie, brytyjskie, amerykańskie i japońskie.
Pod koniec stycznia 1918 roku bolszewicy utworzyli
Robotniczo–Chłopską Armię Czerwoną
.
Po trzyletniej wojnie domowej, bolszewicy opanowali Rosję. Rosja stała się państwem zbudowanym na przemocy i terrorze. W ruchu socjalistycznym nastąpił podział na partie komunistyczne i socjaldemokratyczne.

Wojna domowa
Flaga Armii Czerwonej
Dokument Traktatu Brzeskiego z 1918
15 marca 1917 r.
W tym samym czasie, w większych miastach powstały
Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich
, które składały się z przedstawicieli fabryk i wojska. Działali w nich głownie socjaliści, mienszewicy i eserowcy. Największe znaczenie miała rada istniejąca w Piotrogrodzie. Rady stanowiły ośrodki władzy niezależne od rządu. Okres ten nazywamy
Demonstracja robotników z Zakładów Putiłowskich w Piotrogrodzie, marzec 1917
Mikołaj II abdykował. Władzę przejął
Rząd Tymczasowy, w którego skład wchodzili przedstawiciele liberalnej burżuazji i ziemiaństwa.
Barykada w Piotrogrodzie, 12 marca 1917

Amerykańscy żołnierze we Władywostoku podczas alianckiej interwencji w Rosji, 1 sierpnia 1918 roku
Sztandar Armii Czerwonej
Oddział Armii Czerwonej podczas wojny domowej w Rosji
Maszynopis abdykacji, w prawym dolnym rogu podpis cara
czyli przyczyny wybuchu rewolucji
Rząd Tymczasowy wprowadził swobody demokratyczne (wolność prasy, zgromadzeń), ale nie przeprowadził reformy agrarnej oraz nie wycofał Rosji z wojny, chciał dotrzymać zobowiązań sojuszniczych. Doszło do kolejnych strat i niepowodzeń na froncie.
Aleksander Kiereński
premier Rządu Tymczasowego.
Rząd Burżuazyjny
Full transcript