Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teknoloji Yoğunluklu Eğitim Yaklaşımı Olarak Uzaktan Eğitim

fazlı-kadir ödev
by

kadir yeğen

on 18 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teknoloji Yoğunluklu Eğitim Yaklaşımı Olarak Uzaktan Eğitim

Teknoloji Yoğunluklu Eğitim Yaklaşımı Olarak Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim, bir eğitim yaklaımı olarak geleneksel eğitimden oldukça farklı
özelliklere sahiptir. Uzaktan eğitim yaklaşımıyla bireylere hangi olanaklar sağlanmaktadır?
• Yaşanan yerde eğitim görme
• Yaşamın her döneminde eğitim görme
• İşi ve eğitimi birlikte yürütme
• Öğrenmeyi kendi hızında ve kendine uygun yöntemle gerçekleştirme
• Düşük maliyetle eğitim görme GİRİŞŞ
Dünyada bir yandan bilgi çağına ayak uydurmaya duyulan gereksinme, öte yandan toplumsal sorunlar ve ekonomik bunalımlar, ülkeleri eğitimde yeni seçenekler üretmeye yöneltmektedir. Uzaktan eğitim, bu seçeneklerin en önemlilerinden biridir.Uzaktan eğitim yaklaşımı, Türkiye'de de 1960 yılından bu yana, ancak geliştirilmiş ve düzenli olarak 1982 yılından bu yana uygulanmaktadır. Bugün hem yükseköğretim düzeyinde hem de ortaöğretim düzeyinde programlarla uzaktan eğitim yaklaşımından Türk eğitim sisteminde yoğun biçimde yararlanılmaktadır. Uzaktan eğitim, teknolojinin olanaklarını kullanarak kitlelere eğitim hizmeti sunulan bir yaklaşımdır. Bu eğitim yaklaşımında bireylere, daha doğrusu öğrencilere ders kitabından bilgisayar destekli öğretim programına dek çeşitli öğretim gereçleri sunulur. • Uzaktan eğitim, sistemli bir yapıya sahiptir.
• Uzaktan eğitim sistemi, öğrenci destek hizmetleri ile genişler, gelişir.
• Çağdaş uzaktan eğitim sistemi, önceki yalın yazışmalı ya da yayınlı eğitim
modellerinden farklıdır.
• Uzaktan eğitimde öğrenci ile öğretim elemanı ayrı ortamlardadırlar.
• Uzaktan eğitim bireylere eğitim için yeni seçenekler sunar.
• Uzaktan eğitimde, çeşitli öğretim ortamları işe koşulur. 3. Kurumsal Yapı Özellikleri
Uzaktan eğitim kurumları, bu kurumsal yapı farklılıklarına dayalı olarak, genelde bağımsız ve karışık yapılı kurumlar olarak kümelendirilebilir.Bağımsız kurumlar, tümüyle uzaktan eğitim hizmeti sunan kurumlardır.Karışık yapılı kurumlar ise, hem uzaktan eğitimin hem de örgün eğitimin yapıldığı kurumlardır.
Günümüzde yaygın ve etkili biçimde uzaktan eğitim hizmeti veren kurumlar, çoğunlukla yükseköğretim düzeyindedirler. Yükseköğretim düzeyinde uygulanmakta olan, uzaktan eğitimdeki başlıca kurumsal yapı modellerini şöyle sıralayıp açıklayabiliriz:
• Merkezden yönetilen bağımsız üniversiteler:
• Bölgesel yönetimli bağımsız üniversiteler:
• Birleşik yapılı özde bağımsız üniversiteler:
• Geleneksel üniversitelerin olanaklarını kullanan bağımsız merkezi sistemler:
• Tek bölümlü karışık yapıda uzaktan eğitim modeli:
• Çok bölümlü karışık yapıda uzaktan eğitim modeli:
• Çok kurumlu karışık yapıda uzaktan eğitim modeli: Uzaktan eğitim kurumları, sisteminişlemesini sağlamak için birtakım işlevleri yerine getirmekle sorumludurlar.Bu işlevleri şöyle sıralayabiliriz: • Politika belirleme ve denetim

• Gereç geliştirme

• Gereç üretimi

• Gereç dağıtımı

• Özel nitelikli öğretim ve danışmanlık

• Kayıt sistemi geliştirme

• Değerlendirme

• Ekonomik kaynak sağlama 4. Öğrenci Özellikleri
Uzaktan eğitim öğrenci topluluklarının özellikleri, uygulamaların yapıldığı ülkedenülkeye, kurumdan kuruma, hatta programdan programa değişiklik göstermektedir.Örneklemek için, değişik ülkelerin yükseköğretim düzeyindeki uzaktan eğitim kurumlarında yapılmış araştırmalarla belirlenmiş olan uzaktan eğitim öğrencilerine özgü başlıca özellikleri şöyle sıralayabiliriz: • Uzaktan eğitim öğrencileri, oldukça geniş bir yaş dağılımına sahiptirler.
• Çoğu uzaktan eğitim öğrencileri yarı-zamanlı olarak öğrenim görmektedirler.
• Uzaktan eğitim programlarında öğrenci kitlesinin büyük kesimini erkekler oluşturmaktadır.
• Uzaktan eğitim öğrencileri, ev, pansiyon, çiftlik, tutukevi gibi yaşadıkları ortamlarda öğrenim görmektedirler. • Uzaktan eğitim öğrencileri, genellikle, yüksek düzeyde güdülenmiş kişilerdir.
• Uzaktan eğitim öğrencileri, çoğunlukla toplumun zengin ve seçkin olmayan kesiminden gelmektedirler.
• Uzaktan eğitim öğrencileri, yerleşim yerleri bakımından iki ayrı biçimde dağılım göstermektedirler.
• Uzaktan eğitim öğrencileri, oldukça farklı eğitimsel geçmişe sahiptirler. 5. Programların Genel Özellikleri
Dünyada varolan uzaktan eğitim etkinlikleri, özelde "belirli ders ya da kurs programları" biçiminde düzenlenmektedir. Okuma-yazma öğretiminden akademik derece kazandırmaya dek uzanan değişik nitelikteki bu programlar, dışarıdan sınıf geçme ve bitirme sınavlarına hazırlama, mesleki yetişim kazandırma, çalışanların verimliliğini artırma, öğretmeni bulunmayan derslerin öğretimini sağlama ve boş zamanları değerlendirme gibi değişik amaçlarla hazırlanıp uygulanmaktadır. Uzaktan eğitim programlarının genel özelliklerini, programların düzeyleri, türleri
ve öğretim alanları olmak üzere üç ayrı yönden inceleyip ortaya koyabiliriz. 5.1. Programların Düzeyleri
Yükseköğretim düzeyinde uzaktan eğitim programları, gelişen ve gelişmekte olan birçok ülkede giderek yaygınlık kazanmaktadır. Önlisanstan doktora derecesine dek olmak üzere bütün akademik derecelere yönelik uzaktan eğitim programları uygulanmaktadır. Ancak, en yaygın olanının, lisans düzeyindeki uzaktan eğitim programları olduğu söylenebilir. 5.2. Programların Türleri
Uzaktan eğitim yaklaşımıyla uygulanmakta olan programlar, tür olarak oldukça zengindir. İlköğretim programları gibi geniş kapsamlı ve uzun süreli programların yanısıra daha dar kapsamlı, kısa süreli ve değişik amaçlı uzaktan eğitim programları da uygulanmaktadır. Sertifika, yetişkinler eğitimi, belirli bir programa hazırlık, işe giriş eğitimi, yenileştirme programları bunlar arasındadır. 5.3. Öğretim Alanları
Değişik ülkelerde temel okuma-yazma öğretiminden tıpa dek çok çeşitlialanlarda uzaktan eğitim programları uygulanmaktadır. Eğitim, ekonomi, yabancı dil, muhasebe, bankacılık, sekreterlik, mühendislik, tıp, elektrik, elektronik, tarım, matematik, fen, beslenme, müzik, sanat, yönetim, toplum bilimleri, otelcilik, dekorasyon, ev ekonomisi, fotoğrafçılık, yarışma ve bitirme sınavlarına hazırlık uzaktan eğitim yoluyla öğretimi yapılan alanlar arasındadır. 6. Öğretim Ortamları
Öğretme-öğrenme sürecinde, uzaktan eğitim öğrencileri, örgün eğitim öğrencilerine göre daha az öğrenme kaynağına sahiptirler ve öğrenmeyi daha yalnız olarak -bir başkasından yardım almaksızın gerçekleştirmek durumundadırlar. Uzaktan eğitimde kullanılan öğretim ortamlarını basılı gereçler, görsel-işitsel ortamlar, uygulamalı etkinlikler ve bireylerarası etkinlikler olmak üzere dört ana kümede toplayabiliriz. • Basılı Gereçler
Basılı gereçler, gerçekleri açıklama, kimi beceriler geliştirme, bilginin öğrenilmesi için nasıl düzenlenebileceğini gösterme ve öğretim elemanlarıyla öğrenciler arasında iletişim sağlama işlevlerini yerine getirir.
• Görsel-İşitsel Ortamlar
Programlarda radyo, ses kasetleri gibi işitsel ortamlar, drama ve müzik gibi birincil kaynak gereci aktarmaya, dil becerilerinin öğretimine, hızla bilgi vermeye ve güçlük çekilen konularda ek öğretim etkinlikleri sağlamaya yarar. • Uygulamalı Etkinlikler
Uygulamalı etkinliklerle, öteki ortamlarla öğrenilen teknik, beceri ve kavramlar gerçek durumlara uygulanır ve belirli fen ve teknoloji programlarının temelini oluşturan becerilerin öğrenilmesi gerçekleştirilir.
• Bireylerarası Etkinlikler
Bireylerarası etkinliklerle, öğrenci ödevlerinin değerlendirilmesi, ödevlerin içerik ve düzeniyle ilgili yorumlar getirilmesi, öğrencilerin ders gereçlerindeki konularla ilgili olarak aydınlatılması ve öğrencilerin ortaya çıkan sorunlarının
çözümüne yardım edilmesi amaçlanır.
7. Öğrenci Destek Hizmetleri
Destek hizmetleri ile, öğrencilerin belirli sorunlarına çözümler getirmenin yanısıra onların güdülenme düzeylerinin yükselmesi, uzaklığın ve yalnızlığın oluşturduğu kimi engelleri gidermeleri ve sistemden kopmamaları da sağlanır. Uzaktan eğitim öğrencilerinin eğitimleri sırasında duydukları başlıca gereksinmeler,uzaktan eğitim kurumu ile ilişki kurma ve sistemle ilgili bilgi edinme, topluluk üyeliği kimliği geliştirme, öğretim elemanlarıyla ilişki kurma ve öğrenme güçlüklerini gidermeye yönelik yardım almadır Öğrenci destek hizmetleri içinde özel nitelikli öğretim, önemli bir etkinliği oluşturur. Bu öğretimde, genellikle, öğrencilere akademik güçlüklerinin giderilmesine yönelik yardımlarda bulunulur. Uzaktan eğitim kurumlarınca öğrencilere, öğrenci destek hizmeti olarak danışmanlık hizmeti de verilmektedir. Danışmanlık, öğrencilerin sistem içinde iyi bir ilerleme göstermelerini sağlamayı amaçlayan öneri, yardım ve destek niteliğindeki etkinlikleri içerir. 8. Öğretim Süreci

Öğretim süreci, planlanmış olan eğitimin yürütülmesinde, belirli eğitim amaçlarının
gerçekleştirilmesine yönelik öğretim etkinliklerinin yapıldığı aşamadır.
Kuşkusuz ki, amaçların gerçekleştirilmesinde öğretim sürecinin etkili biçimde uygulanmasının
payı büyüktür. 8.1. Yazışmalı Öğretim
Yazışmalı öğretim, uzaktan eğitim ilkelerine göre hazırlanmış olan basılı gereçlerle yapılan öğretim biçimidir. "Mektupla öğretim" olarak da adlandırılan bu öğretim biçimi, uzaktan eğitimde geleneksel nitelik taşır. Yazışmalı öğretimde, genellikle, çoğaltma biçiminde ders metinleri, ders kitapları, çalışma kılavuzları ve çeşitli alıştırmalar kullanılır. 8.2. Çok Ortamlı Öğretim
Uzaktan eğitimde modern bir öğretim biçimi olan çok ortamlı öğretim, basılı gereçlerle öğretimin öteki öğretim ortamlarıyla bütünleştirilmesidir.Çok ortamlı öğretimde, basılı gereçlerle öteki ortamların bütünleşmesine yönelik olarak başlıca şu etkinlikler yapılmaktadır: • Toplanma merkezleri oluşturma

• Kısa süreli yatılı kurslar düzenleme

• Görüntülü-yazılı öğe ve ödevler kullanma

• Dönemlik uygulamalar yaptırma

• Bireysel öğretim araç-gereçleri kullanma • Görsel-işitsel araçlar işe koşma

• Radyo ve televizyon yayınları yapma

• Ses bantları kullanma

• Bilgisayardan yararlanma

• Programlı öğretim, kendi kendine öğretim ve takım öğretimi tekniklerini
Uygulama 9. Öğretimin Değerlendirilmesi
Geleneksel eğitim sisteminde olduğu gibi, uzaktan eğitimde de öğretimin değerlendirilmesinin temel amacı, öğrencilerin öğrenmelerine ilişkin dönüt sağlamak ve onların başarılı ya da başarısız olduklarına karar vermektir.Öğrenci ile öğretim elemanının aynı ortamda bulunmadığı uzaktan eğitim sürecinde, öğrencilerin kendi öğrenmelerine ilişkin dönüt sağlamaları özel bir önem taşır.Bu nedenle, uzaktan eğitim basılı ders gereçlerinde genellikle her ünitenin bitiminde konuyla ilgili kendini değerlendirme sorularına yer verilir. Öte yandan, öğrenci başarısını belirlemek için de, öğretim dönemi içinde ve sonunda ödev ve sınavlar aracılığıyla çeşitli değerlendirmeler yapılır.
Full transcript