Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Analiza EKG-a

No description
by

Rusmir Gadžo

on 20 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Analiza EKG-a

Analiza
E
lektro
K
ardio
G
rama

Rusmir Gadžo, Medicinski fakultet
Univerziteta u Sarajevu, novembar 2015.

Fiziologija kardiovaskularnog sistema
Ispitivanje tehničke ispravnosti EKG snimka
Analiza ritma srčanog rada i frekvencije (FSR)
Hronološka i morfološka analiza STD odvoda
Konstrukcija električne osovine srca

Milimetarski papir, mjere i brzina snimanja
standardna
brzina snimanja:
25mm/s
adaptirane brzine: 12,5 mm/s ili 50mm/s
(kod bradikardije ili tahikardije)
najsitniji kvadrat:
0,04 s | 1mm | 0,1mV
veliki kvadrat:
0,2 s | 5mm | 0,5 mV
amplituda (mV ili mm)
trajanje (sec.)
morfologija (talas, zubac,...)
Osnovni elementi
EKG snimka
1. Ispitivanje tehničke ispravnosti snimka
"Baždarni znak" - ECG calibration mark
otklon od 10 mm pri puštanju struje od 1mV
- trebao bi se nalaziti i na kraju snimka
- ne mora imati oblik pravougaonika
odsustvo kalibracijskog/baždarnog znaka ili neodgovarajuća
visina njegovog otklona dovoljan su preduslov da se proglasi tehnički neispravnim
EKG u odnosu na pojedine faze
rada srca (srčani ciklus)
Cilj današnje vježbe je ANALIZA
elektrokardiograma, NE i njegova INTERPRETACIJA.

Interpretacija EKG-a se uvijek
mora vršiti u korelaciji sa
anamnestičkim i dijagnostičkim
podacima (kliničkim nalazima)!

(ukratko: na Patofiziologiji!)
Svi pozitivni i negativni otkloni
na EKG-u posljedica su
depolarizacije ili repolarizacije...
standardni - bipolarni
pojačani - unipolarni
prekordijalni
+ datum snimanja
+ ime i prezime
+ godina rođenja
+ vrijednost TA ispitanika
2. Analiza osnovnog srčanog ritma
SINUSNI
: prisustvo pozitivnog
P vala u najmanje dva od tri standardna bipolarna odvoda
PRAVILAN
:
ravnomjeran R-R ili P-P interval u najmanje tri puna EKG ciklusa
FIZIOLOŠKI: pravilni, sinusni ritam, frekvencije 60-100/min (bpm)
Osnovna metoda
:
Izbrojati broj R zubaca u 5 sekundi (25 kockica od 5mm). Pomnožiti dobiveni broj sa 12.

Alternativno: Odrediti vremensko trajanje
R-R razmaka (broj kvadratića x 0,04s). Dobijenu vrijednost (x) uvrstiti u formulu FSR: 60/x
3. Određivanje frekvencije srčanog rada
Praktično
:
Pronaći prvi R-zubac koji pada na debelu liniju milimetarskog papira. Ukoliko pada na prvu susjednu liniju FSR: 300bmp. Svaka naredna dijeli 300 sa 2, 3, 4... tj 150, 100, 75, 60...
4. Hronološka i morfološka analiza STD odvoda
P
= 0,10s | 0,25mV
PQ(PR)seg
= 0,10s
PQ(PR)int
= 0,12-0,20s
QRS
= 0,06s - 0,09s • 0,10s (max)
Q
= 0,3s | max 1/3 R mV
STseg
= 0,08-0,12s
T
= 0,10 - 0,25s | 0,2-0,6 mV
QTint
= 0,34s @ 80bmp
Određivanje amplitude i/ili trajanja za svaki od elementa elektrokardiograma
Određivanje srednje
električne osovine (ventrikula)
Spuštajući linije koje predstavljaju svaki od tri standardna
bipolarna odvoda (Willem Einthoven) u zajedničku tačku
(centar Einthovenovog jednakostraničkong trougla),
pod pravim uglom, dobijamo
Baileyev triaksijalni
referentni sistem
(dodavanjem pojačanih odvoda aVR,
aVL i aVF dobijamo
Cabrera
heksaksijalni sistem).

Nanosimo sumaciju otklona QRS kompleksa iz prvog i
trećeg odvoda na pripadajuće im ose u tri/heksaksijalnom
sistemu. Iz ishodišta sistema vučemo vektor prema
presjeku njihovih ortogonala, čime je nastao vektor
koji predstavlja srednju električnu osovinu srca.
Q1:
R1:
S1:
-----------
Q3:
R3:
S3:
-----------
Ocjena ?
"OK. Let's ride!"
"OK. Let's ride!"
Praktična metoda određivanja FSR
U slučaju kada je
ritam pravilan
, frekvencija srčanog rada (FSR) može se lahko odrediti brojanjem R-zubaca između
velikih
(5x5mm) kockica.

Pronaći prvi R-zubac koji pada na debelu liniju milimetarskog papira. Ukoliko pada na prvu susjednu liniju FSR: 300bmp.

Svaka naredna dijeli 300 sa 2, 3, 4... pa i frekvencija opada na: 150, 100, 75, 60...
Kako smo dobili 300
?
>>> 1min = 60 sec | 1 velika kockica = 0,2 sec
>>> 60s / 0,2s = 300
Nicolas Cage, "Gone in 60 seconds" (2000)
Baymax
- The Healthcare Companion, "Big Hero 6" (2014)
Full transcript