Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Erasmus+ 8 grudnia 2016

No description
by

Magdalena Zawirska-Wolniewicz

on 20 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Erasmus+ 8 grudnia 2016

KRAJE PROGRAMU
- państwa członkowskie UE

- państwa EFTA/EOG:
Islandia, Liechtenstein, Norwegia

- państwa kandydujące do UE:
Turcja, Macedonia

Erasmus+
możliwości dla studentów PP

Projekty mobilności obejmują:
WYJAZDY NA STUDIA
Na podstawie Porozumienia o Programie Zajęć (Learning Agreement) okres studiów w uczelni partnerskiej zostanie w pełni zaliczony jako równoważny okresowi studiów na PP
wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu
na okres od 3 do 12 miesięcy
(od 90 do 360 dni)
wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu
na okres od 2 do 12 miesięcy
(od 60 do 360 dni)
wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu
na okres od 2 do 12 miesięcy
(od 60 do 360 dni)
Student danego kierunku studiów może wyjechać tylko do tych uczelni, z którymi jego wydział bądź instytut podpisał odpowiednią umowę o współpracy w ramach Erasmusa.
UCZELNIE PARTNERSKIE PP
Chciałbym jechać do uczelni zagranicznej,
której nie ma na liście mojego Wydziału/Instytutu.
Czy to możliwe?
Jak to „załatwić”?
Opcja 1 (łatwiejsza):

Zainteresowany student kontaktuje się z uczelnią zagraniczną i swoim koordynatorem.
Jeśli obie strony wyrażają zgodę na podpisanie nowej umowy => przesłać informację do DEUiM, który przygotuje umowę
Opcja 2 (trudniejsza):

Zainteresowany student przekonuje koordynatora wydziałowego, który nawiązuje w imieniu jednostki kontakt z uczelnią zagraniczną.
Jeśli uczelnia zagraniczna wyrazi zgodę => przesłać informację do DEUiM, który przygotuje umowę.
maksymalna i nieprzekraczalna
długość pobytu za granicą
to
12 miesięcy

(łącznie na studia i praktyki)
w ramach jednego cyklu studiów

praktyki absolwenckie doliczane są
do cyklu studiów po którym następują
Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r.
Zastąpił dotychczasowe programy, między innymi Uczenie się przez całe życie oraz 5 innych programów.
Realizacja programu zaplanowana jest do roku 2020.

założenia:
2 mln studentów i 800 tys. wykładowców skorzysta z programu
W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego programu LLP Erasmus.

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawę ich sytuacji na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność
– wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych.
Student przygotowuje niezbędne dokumenty, przedkłada je do podpisu u
koordynatora wydziałowego
, uzyskuje podpis koordynatora uczelnianego i zaświadczenie potwierdzające nominację na wyjazd, a następnie
SAMODZIELNIE
wysyła dokumenty do uczelni partnerskiej.

Termin zakończenia rekrutacji dla całej uczelni to
10 stycznia 2017
.
Rekrutacja dotyczy całego roku 2017/2018, także semestru letniego.
Druga rekrutacja.
REKRUTACJA NA WYJAZDY NA STUDIA
KRYTERIA KWALIFIKACJI (wyjazd na studia):
- średnia ocen,
- znajomość języka obcego
- ewentualne inne kryteria ustalone przez Wydział
- studenci, którzy wcześniej nie brali udziału
w programie (wyjazd na studia) - priorytetowo

Dodatkowe punkty za:
- pracę na rzecz Uczelni,
- zaangażowanie w ESN,
- działalność w kołach naukowych

WYMAGANE DOKUMENTY

- Formularze uczelni przyjmującej (!)
(on-line lub drukowane)

+ Learning Agreement –
NAJWAŻNIEJSZY DOKUMENT!
+ Transcript of Records
+ dodatkowe dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną
+ aplikacja dot. zakwaterowania (?)

DOKUMENTY WYPEŁNIAMY W J. ANGIELSKIM (!) lub języku uczelni zagranicznej
Na uczelni zagranicznej student nie płaci czesnego, ale może być zmuszony do uiszczenia opłaty np. za legitymację studencką, kartę biblioteczną itp.

Stypendium jest dodatkiem, nie pokrywa całych kosztów pobytu.

Niezależnie od stypendium z programu Erasmus, student nadal otrzymuje styp. naukowe czy socjalne na PP (jeżeli przysługuje).

Stawki stypendiów w ramach Erasmus+ są sztywne, takie same dla wszystkich studentów wyjeżdżających z Polski.
STAWKI STYPENDIÓW (STUDIA) 2016/17
+ dodatkowo 200 EUR/m-c dla studenta, który pobiera stypendium socjalne
w momencie rekrutacji
- praktyka zagraniczna musi być związana z kierunkiem studiów

- praktyki zagraniczne w ramach praktyk obowiązkowych bądź dodatkowych

- punkty ECTS za praktykę obowiązkową

- adnotacja w suplemencie do dyplomu – praktyki nieobowiązkowe

- praktyki realizowane są w okresie wakacji letnich – w innych przypadkach wymagana jest zgoda Dziekana Wydziału
DOKĄD NA PRAKTYKI?

praktyka w przedsiębiorstwie lub w laboratorium uczelni zagranicznej - musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Erasmus+

Posiadamy bazę firm z lat poprzednich, ale student samodzielnie szuka przedsiębiorstwa.
1. w instytucjach unijnych;

2. w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami;

3. polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.
WNIOSKOWANIE O WYJAZD NA PRAKTYKI
Otwarty nabór wniosków - decyduje kolejność zgłoszeń

Na PP finansowane są 2 miesiące praktyk (60 dni).
1. formularz zgłoszenia
2. zaświadczenie z Dziekanatu o statusie studenta
3. potwierdzenie znajomości języka obcego (oficjalny certyfikat językowy/ksero z indeksu jako potwierdzenie oceny z egzaminu/lektoratu z języka obcego na PP)
4. Letter of intent – potwierdzenie z instytucji goszczącej- skan
Po zakwalifikowaniu należy przygotować:

Learning Agreement for Traineeship (porozumienie o programie praktyk) - oryginał lub skan podpisany przez studenta, Wydział macierzysty i instytucję goszczącą)
STAWKI STYPENDIÓW (PRAKTYKI) 2016/17
www.info.put.poznan.pl/erasmus
https://www.facebook.com/Erasmus.na.PP/
www.erasmusplus.org.pl
KONTAKT

Magdalena Zawirska-Wolniewicz
Koordynator Uczelniany Erasmus +

Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej PP
Plac Marii Skłodowskiej – Curie 5
(budynek rektoratu, pokój 111)

magdalena.zawirska-wolniewicz@put.poznan.pl
erasmus@put.poznan.pl
STYPENDIUM
PRAKTYKI ZAGRANICZNE
PRAKTYKI - WYMAGANE DOKUMENTY
GDZIE
NIE MOŻNA
ZREALIZOWAĆ PRAKTYK?
PRAKTYKI ABSOLWENCKIE
WAŻNE:
na praktyki należy się zgłosić będąc jeszcze aktywnym studentem.
Praktyki można zrealizować w ciągu roku od daty obrony.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


ŻYCZĘ NIEZAPOMNIANYCH HISTORII ZA GRANICĄ
TESTY I KURSY JĘZYKOWE ON-LINE
Studenci zakwalifikowani na wyjazd muszą przystąpić do testu językowego on-line przed wyjazdem i po powrocie do kraju.
KE bada wzrot kompetencji językowych po Erasmusie.
Jeśli wynik jest niższy lub równy B1, wówczas student jest zobowiązany do zaliczenia kursu językowego on-line.
CZY MOŻNA WYJECHAĆ DO DWÓCH UCZELNI W RAMACH JEDNEGO ROKU AKADEMICKIEGO?
Tak, ale tylko pierwszy wyjazd traktowany jest priorytetowo.
Drugi wyjazd będzie zaznaczony jako wyjazd dodatkowy, z niższym priorytetem (dalsza pozycja na liście rankingowej). Stypendium - "?"
KOORDYNATORZY ERASMUS+
* lub dodatkowo 200 EUR/m-c dla studenta, który pobiera stypendium socjalne w momencie rekrutacji
Full transcript