Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Część 6. Publikacje drukowane

Dla moich studentów Vistula_EWS
by

Bogdan Kaminski

on 7 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Część 6. Publikacje drukowane

Etapy prepress
Kolejne etapy prepress, to:
wytwarzanie makiety publikacji
wprowadzanie tekstu
tworzenie ilustracji
łamanie publikacji
impozycja arkusza drukarskiego
wykonanie odbitek próbnych
wytwarzanie form lub skierowanie do drukowania.
VI.1. Prepress
Część VI. Publikacje drukowane

VI.2. Cyfrowe tworzenie publikacji
Budowanie makiety
Makieta powinna zawierać:
zwymiarowane elementy kolumny: format, rozmieszczenie tekstu i ilustracji, marginesy, spady, paginację itp.
kolorystykę: numery wzornikowe barw, składy procentowe CMYK, próbki barw itp.
fonty: nazwy, stopnie, wyróżnienia, interlinie
dołączone szkice, fotografie, obrazy itp.
Formaty plików w prepress
Format PostScript
realizuje funkcję tłumaczącą pomiędzy różnymi SO
działa w formie rozkazów programowych
nazywany jest PS interpretowalnym
Interpretowanie zachodzi w tzw. RIP (w efekcie powstaje mapa 1-bitowa B&W).
Kompresja plików w prepress
kompresja
- zmniejszanie objętości pliku na nośniku magazynującym
dekompresja
- przywracanie obrazowi jego objętości początkowej
Rodzaje kompresji:
bezstratna (od 2:1 do 8:1)
stratna (do 100:1)
Algorytmy bezstratne
: TIFF (kompresja LZW), WinZip, Arj, Pkzip, Rar, StuffIt, Disk Doubler
Algorytmy stratne
: JPEG
Prepress
– to ogół czynności, które muszą zostać wykonane, aby możliwe było uzyskanie publikacji w postaci reprodukcji w dowolnej formie i na dowolnym medium.
Prepress jest centralnym punktem dla drukowania i operacji związanych z drukowaniem.
Końcowym etapem prepress mogą być:
CtF (computer-to-film) - na kliszę naświetlarki laserowej)
CtP (computer-to-plate) - na płytę tworząc formę drukową
CtPs (computer-to-press) - na cylinder formowy maszyny drukarskiej
CtPt (computer-to-print) - na cyfrową maszynę drukarską bez formy drukowej.
Format EPS (Encapsulated PostScript)
Standard wymiany gotowych elementów prac.
plik w formacie EPS ma dwie części: rozkazy PS i podgląd zapisanego obrazu (preview)
zapisuje: wektory, obrazy bitmapwe i teksty
Elementy zapisane w EPS nie są edytowalne w programach realizujących publikację.
Format PDF (Portable Document Format)
Najważniejszy format dla prepress
Odczytywalny w różnych SO.
Acrobat Reader lub każda nowoczesna aplikacja DTP odczytują format PDF.
Nowoczesna aplikacja DTP wytwarza plik w formacie PDF.
Zachowuje fonty, obrazy wektorowe, bitmapy i ich rozmieszczenie na stronie.
Acrobat Distiller konwertuje PS na PDF.
Ma cechy kompresujące
PDF w digital workflow to przełom w DTP!
Format TIFF (Tagged Image File Format)
Najważniejszy format dla bitmap
Standard zapisu obrazów bitmapowych.
Zapis: B&W, Grayscale, RGB, CMYK, Lab.
Obraz zapisany jest pikselami z ich poziomami jasności.
Zapisuje ścieżki odcięcia i kanały alfa zawarte w obrazie.
Format JPEG (Joint Photographics Expert Group)
Najczęściej stosowany dla zdjęć cyfrowych
Kompresuje obrazy, czyli zapisuje obraz na dysku w objętości mniejszej, niż zajmuje on w RAM.
Podczas wczytywania do pamięci obraz dekompresuje się i zajmuje znowu tyle miejsca, co przed kompresją.
Kompresja JPEG jest stratna.
Należy zapisywać obrazy końcowej jakości.
Jakość zapisu do formatu JPEG zawsze ustalana jest przez użytkownika.
Format rodzimy aplikacji
Związany z konkretną aplikacją graficzną, np. Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDraw itp.
Aplikacje DTP umożliwiają także odczyt i zapis w formatach innych niż rodzime (niezbędne są wtedy konwertery do tych innych aplikacji).
Makieta (projekt) – pomysł graficzny pracy.
Makieta musi być zaakceptowana przez zamawiającego pracę (klienta).
Makietę wykonuje grafik lub redaktor techniczny.
Propozycję makiety może wykonać klient.
Makietę wykonuje się dowolną techniką, ale najlepiej sporządzić ją w formie cyfrowej.
Makieta publikacja i jej realizacja na podstawie tej makiety
Wprowadzanie tekstu
Obecnie duże ilości tekstu przygotowuje klient.
Jest kilka metod wprowadzania tekstu do aplikacji DTP:
wpisywanie z klawiatury w programie łamania,
wykorzystanie edytorów tekstowych,
rozpoznawanie optyczne (OCR),
rejestrowanie głosu (AVR),
systemy komunikacyjne i media przenośne.
Praca z fontami cyfrowymi
Font to zestaw znaków drukarskich (liter, cyfr, symboli, linii, ornamentów) zapisanych w pliku na dysku.
Fonty stosowane w DP są wektorami skalowalnymi.
Gdy znak wektorowy ma być opublikowany, np. na monitorze lub naświetlony w naświetlarce, następuje stadium zamiany go do formy bitmapy (
rasteryzacja
). Fonty wprowadzane w formie wektorowej zawsze na wyjściu są w formie zrasteryzowanej.
Każda grafika wektorowa zawsze na wyjściu jest zrasteryzowana.
Tworzenie i wprowadzanie materiału ilustracyjnego
Materiał ilustracyjny do publikacji tworzy się następującymi metodami:
Skanowanie
Programy grafiki wektorowej
Programy grafiki bitmapowej
Cyfrowe aparaty fotograficzne
Biblioteki grafiki wektorowej
Biblioteki grafiki bitmapowej
Pierwsze cztery metody omówiono we wcześniejszych wykładach.
Biblioteki wektorowe (cliparty) - to gotowe rysunki w postaci edytowalnej.
Biblioteki bitmapowe - to fotografie. Biblioteki dostarczają użytkownikowi obrazy na życzenie, zaoszczędzając czasu na ich realizacje.
Łamanie
Łamanie obejmuje operacje związane z poprawnym wprowadzaniem i formatowaniem tekstu do przygotowywanej publikacji oraz rozmieszczaniem w niej elementów ilustracyjnych.
Podczas procedury cyfrowego łamania praca jest całkowicie zautomatyzowana, tzn. wszelkie operacje są przeprowadzane w komputerowych systemach łamania i obserwowane na monitorach.
Miary typograficzne
Mierzenie w poligrafii jest odrębne od innych. Określa je typograficzny system miar.
W Polsce obowiązuje
system Bertholda
(normalny lub metryczny), gdzie 1 m podzielono na 2660 punktów typograficznych. Najmniejszą i podstawową jednostką jest 1 pkt (pt, pkt). Według punktów oblicza się
fonty
,
linie
i
justunek
. Do innych elementów stosuje się miary metryczne.
Jednostką większą jest 1
cycero
równe 12 pt – do określania długości wierszy tekstu, szpalt, łamów, kolumn, małych ilustracji itp.
Jednostką większą jest 1
kwadrat
= 4 cyc. = 48 pt – określanie szerokości i długości kolumn, wymiarów stronicy, ilustracji (też mm).
Justunek
– puste miejsce w tekście (w pionie lub poziomie)
Szpalta
– nieprzełamany skład tekstu o dowolnej liczbie wierszy. W wyniku łamania ze szpalty są tworzone łamy
Łam
– liczba wierszy składu tekstowego, odpowiadająca długości kolumny
Kolumna
– przełamany skład tekstowy, odpowiadający jednej stronicy. Rozróżnia się kolumny: jedno- i wielołamowe, spuszczone (ok. 1/4 wysokości od góry jest niezadrukowana), rozkładowe lub sąsiadujące (obok siebie parzysta i nieparzysta).
System uwzględniający zapis obrazów bitmapowych w dwóch rozdzielczościach: niskiej i wysokiej (komentarze).
System OPI (Open Prepress Interface)
Naświetlanie
Serwer OPI
Łamanie
Gotowa publikacja
Cyfrowy system łamania DTP
Mając pracę złamaną, następnym stadium jest impozycja. Jest to rozmieszczenie drukowanych stronic na określonym formacie arkusza drukarskiego w takim położeniu, żeby uzyskać właściwą ich kolejność w tzw. składce.
Impozycja jest stosowana do wszystkich technik drukowania. Schematy impozycyjne wynikają z końcowej postaci produktu.
Proces polega na wczytaniu plików utworzonych w oprogramowaniu do łamania. Impozycja może być wykonywana z formatu aplikacji źródłowej lub PDF.
Zewnętrznymi programami do impozycji są: PdfOrganizer (AC&C HSH), Preps (ScenicSoft), INposition (DK&A).
VI.3. Impozycja arkusza drukarskiego
Obie strony arkusza z impozycją składki 16-stronicowej
VI.4. Próby barwne (proofy)
Odbitki próbne są to kopie publikacji (lub jej części) do skontrolowania przed drukowaniem nakładu.
Systemy analogowych prób (proofów)
Kopiorama
Zmontowany wyciąg barwy i folia
Wałki laminatora spajają folię z białym podkładem
Laminator
Etapy tworzenia próby Analog Cromalin
2014-09-19

Są to profesjonalne drukarki cyfrowe. Systemy cyfrowych prób barwnych wykorzystują następujące technologie:
sublimacja barwnikowa
druk i kopiowanie laserowe
woski termiczne
atramenty
Systemy cyfrowych prób (proofów)
System atramentowej próby barwnej Digital Cromalin
Określanie liczby form drukarskich
VI.5. Separowanie cyfrowe barw
Otrzymywanie form drukowych (tradycyjne drukowanie) wymaga cyfrowego rozdzielenia (separacji) każdej impozycji na układ tylu części, iloma farbami będzie drukowana praca:
jeżeli impozycję zrealizowano do drukowania wielobarwnego (CMYK), to wymagane są 4 formy
jeżeli impozycja została zrealizowana do drukowania wielokolorowego (kolorami specjalnymi), wtedy musi powstać tyle form drukowych, ile kolorów specjalnych w niej użyto
jeżeli impozycja została zrealizowana kolorami CMYK i kolorami specjalnymi, wtedy liczba form jest 4+liczba kolorów specjalnych.
Separację wykonuje urządzenie RIP (Raster Image Processor).
Tak będzie drukowana praca czterema farbami CMYK (publikacja wielobarwna)
Tak będą wyglądały 4 wyciągi barw (separacje) CMYK (tonalności poszczególnych farb)
Rastrowanie amplitudowe (AM)
VI.7. Rastrowanie cyfrowe barw
na punkty
Wielkość punktów rośnie z tonalnością.
Obrazy tonalne reprodukuje się rastrowo.
Raster rozkłada tonalność:
Sposób budowy przez urządzenie laserowe punktów AM dla określonej liniatury przy danej rozdzielczości urządzenia oraz zreprodukowana skala tonalna od świateł do tonów średnich
Rastrowanie stochastyczne (FM)
Metoda rastrowania stochastycznego (częstotliwościowego) stosowana jest w nowoczesnym prepress.
Rastrowanie wykonuje urządzenie naświetlające.
Punkty są jednakowe i kilkakrotnie mniejsze niż w AM.
Punkty rastrowe są rozłożone losowo.
Punkty rastrowe mają różną gęstość.
Korzyści stosowania rastrowania FM:
reprodukcja zbliżona do ciągłotonalnej
wyeliminowanie szkodliwych efektów „mory”
Punkty rastrowe FM mają wymiary 7-20 mikrometrów.
Budowanie przez naświetlarkę punktów FM oraz skala tonalna punktów rastrowych utworzonych techniką rastrowania FM
VI.6. RIP (Raster Image Processor)
RIP to najważniejsze urządzenie w procesie drukarskim. Jest to specjalizowany komputer lub jest to oprogramowanie innego komputera. Efektem jego pracy jest otrzymanie naświetlonych laserowo (najczęściej) klisz do produkji form drukarskich lub od razu gotowych form drukarskich.
Proces naświetlania składa się z dwu części: rastrowania w RIP oraz laserowego drukowania o wysokiej rozdzielczości.
RIP działa na zasadzie interpretowania instrukcji. Instrukcje są zarejestrowane w wynikowym pliku (PDF) w postaci poleceń języka interpretowalnego. RIP przekształca te polecenia na mapę 1-bitową (B&W), którą zapamiętuje w swoim RAM.
Mapa
1-bitowa
stanowi dane zrozumiałe i możliwe do odwzorowania przez laserowe urządzenie drukujące, będące drugą częścią urządzenia.
Zanim RIP rozpocznie rastrowanie musi najpierw wykonać separacje na poszczególne kolory składowe (np. CMYK).
Następnie RIP definiuje rozmiar i kształt tzw.
komory rastrowej
, czyli realizuje rastrowanie cyfrowe. Aby określić wielkość punktu wstawianego do tej hipotetycznej komory, RIP odczytuje piksele obrazu cyfrowego objęte komorą. Piksele każdego z kanałów koloru są
poziomami jasności
tej barwy składowej. Im jasność jest większa, tym punkt ma mniejsze wymiary. Jeśli jasność wynosi 255 punkt ma wymiar zerowy, a jeśli jasnośc jest 0, wtedy punkt pokrywa całą komę. Jeśli komorą objętych jest więcej pikseli, RIP uśrednia końcowy poziom.
Po zakończonej procedurze rastrowania w RAM znajdują się wszystkie zrastrowane
wyciągi barw
. Obrazy te są podawane na część wyposażoną w laser, gdzie następuje ich odrysowanie.
VI.8. Klasyczne techniki drukowania
Drukowanie klasyczne polega na przenoszeniu farby z formy drukowej na podłoże.

Każda forma drukowa ma:
elementy drukujące (przenoszą farbę)
elementy niedrukujące (nie dają zadruku)
Klasyczne techniki drukarskie dzielą się na kilka typów:
drukowanie
płaskie
(np.
offeet
)
drukowanie
wypukłe
(np.
fleksografia
)
drukowanie
wklęsłe
(np.
rotograwiura
)
inne
(np.
sitodruk
)
Drukowanie
płaskie
- elementy drukujące na jednym poziomie z częścią niedrukującą.
Drukowanie
wypukłe
- elementy drukujące wystają ponad poziom niedrukujący.
Drukowanie
wklęsłe
- elementy drukujące znajdują się poniżej poziomu niedrukującego.
Najbardziej popularne w świecie i Polsce techniki drukowania klasycznego, to :
offset
,
fleksografia
,
rotograwiura
,
sitodruk
.
Drukowanie offsetowe
Cylindry:
formowy
pośredni
drukowy
Offset cd.
Zalety
:
taniość procesu
ogólna dostępność technologii
duża szybkość drukowania
duży wybór podłoży
powtarzalność procesu
Wady
:
mała jaskrawość i nasycenie barw
druk na papierach i cienkich kartonach
Zastosowanie
:
drukowanie jedno- i wielokolorowych oraz wielobarwnych akcydensów, ulotek, czasopism, książek, plakatów, map, opakowań.
Drukowanie fleksograficzne
Cylindry:
formowy
drukowy
Drukowanie rotograwiurowe
Cylindry:
formowy
drukowy
1 forma
2 obszar niedrukujący
3 elementy drukujące
Rotograwiura cd.
Zalety
:
druk na podłożach niewsiąkliwych
bardzo duże nakłady z kompletu cylindrów
szeroka gama barw
Wady
:
trudność wykonania form drukowych
wysoka cena form
Zastosowanie
:
drukowanie opakowań na podłożach niewsiąkliwych (tworzywa sztuczne i papiery specjalnie powlekane)
drukowanie na dobrych papierach bardzo dużych nakładów wysokiej jakości czasopism, albumów, opakowań itp.
Drukowanie sitowe
Sitodruk cd.
Zalety
:
druk na podłożu płaskim i walcowatym
druk na każdym rodzaju podłoża (np. papier, szkło, metal, tkanina, folia)
bardzo grube warstwy farb (10-15 mikrom.), dające znakomite nasycenie barw
Wady
niska wydajnosć
ograniczenie liniatur do 100 lpi
wysoka cena farb i form
nieska wytrzymałość form żelatynowych
duży przyrost punktu rastrowego
Zastosowanie:
drukowanie na dowolnym podłożu użytków reklamowych, plakatów, etykiet
VI.9. Tradycyjne wykonywanie form
Dla wykonania form drukowych metodami tradycyjnymi należy wykonać wyciągi barw na kliszach w naświetlarce laserowej. Różne techniki drukarskie wymagają różnej postaci tych klisz.
Podstawy wytwarzania form
Roto i sitodruk
Fleksografia
Offset
Przykład realizacji form dla techniki offsetowej
Celem będzie wydrukowanie techniką offsetową farbami CMYK reprodukcji jak niżej:
C100
M100
Y100
K100
C100M100
C100Y100
M100Y100
K
Y
M
C
Potrzebne są cztery wyciągi barw na kliszach z naświetlarki:
1. Dziurkujemy astralon (przezroczysty celuloid) i wkładamy na kołki na podświetlanym stole:
2. Na pierwszy astralon przyklejamy przylepcami wyciąg cyan:
3. Na drugi astralon przyklejamy przylepcami wyciąg magenta:
4. Na trzeci astralon przyklejamy przylepcami wyciąg yellow:
5. Na czwarty astralon przyklejamy przylepcami wyciąg black:
6. Dziurkujemy pierwszą płytę, wkładamy na kołki, nakładamy astralon z cyanem emulsją do dołu i naświetlamy w kopioramie:
7. Dziurkujemy drugą płytę, wkładamy na kołki, nakładamy astralon z magentą i naświetlamy w kopioramie:
8. Dziurkujemy trzecią płytę, wkładamy na kołki, nakładamy astralon z yellow i naświetlamy w kopioramie:
9. Dziurkujemy czwartą płytę, wkładamy na kołki, nakładamy astralon z black i naświetlamy w kopioramie:
10. Każdą płytę wywołujemy otrzymując formę drukową, którą napinamy na oddzielny cylinder, nadajemy właściwą farbę i drukujemy:
Istota Prepress
Druk precyzyjny
VI.10. Cyfrowe wykonywanie form drukarskich (CtP)
Drukiem precyzyjnym określa się reprodukcję, dla której forma drukowa została wykonana technologią cyfrową, zwaną CtP (
C
omputer-
t
o-
P
late).
Technologia CtP to nowa era, czego skutkiem są:
wydruki o wyższej jakości
szybsza produkcja
mniejsza ilość odpadów.
Punkty rastrowe naniesione cyfrowo na formę dają lepsze odwzowanie szczegółów, aniżeli formy wykonane z klisz.
Najpopularniejsze są systemy CtP do wytwarzania offsetowych form drukarskich. Istnieją jednak systemy CtP dla innych podstawowych technik drukowania, tzn. fleksografii, rotograwiury i sitodruku.
Formy płaskie (offset)
Urządzenia CtP mają najczęściej budowę bębnową z bębnami: wewnętrznym lub zewnętrznym.
W systemach wewnętrznych naświetlana płyta jest nieruchoma (wyłożona w bębnie), podczas gdy źródło światła laserowgo się obraca. W CtP zewnętrznych płyta montowana jest na zewnętrznej stronie bębna, a następnie obracana przed laserową głowicą obrazującą.
Naświetlarka CtP z bębnem wewnętrznym do płyt offsetowych
Formy wypukłe (fleksografia)
System wykorzystuje sterowany przez komputer laser CO2 wielkiej mocy, który selektywnie usuwa gumowe obszary nie zawierające obrazu z powierzchni walcowej.
Po wygrawerowaniu nie jest potrzebny żaden dalszy proces. Laser może wytwarzać wypukłą powierzchnię drukującą wraz z wbudowanym automatycznym nieproporcjonalnym wyciąganiem, istotnym dla otrzymania druku bez odkształceń.
Formy wklęsłe (rotograwiura)
Są dwa typy systemów CtP do wytwarzania cylindrów rotograwiurowych.
System pierwszy używa diamentowego rylca, który poprzez drgania wybija kałamarzyki wklęsłodrukowe w miedziowanym walcu stalowym dającym formę wklęsłą. Rylec jest sterowany impulsami, które są odczytywane z danych dostarczanych do komputera sterującego.
System drugi CtP to urządzenie zwane Gravostar (MDC), w którym grawerowanie płyty odbywa się przy udziale lasera CO2 wypalającego wgłębienia w miedziowanym cylindrze.
Formy sitowe (sitodruk)
Płaskie sito pokrywa się światłoczułą emulsją. Cyfrowy obraz odczytywany z komputera aktywuje specjalizowaną drukarkę atramentową, która osadza na emulsji nieprzezroczysty, czarny atrament typu woskowego, blokujący obszary nie zawierające obrazu.
Sito jest następnie eksponowane światłem UV. Obszary, które były zamaskowane atramentem nie naświetlają się.
Następuje proces wywołania (typu fotograficznego) i naświetlone lampą UV obszary są wypłukiwane odsłaniając w ten sposób sito, a atrament pozostaje na nim dając miejsca niedrukujące (szablon).
Istota drukowania cyfrowego
VI.11. Cyfrowe techniki drukowania (CtPt)
Przy tradycyjnym drukowaniu produkowany jest z zestawu form drukowych, raz za razem, dokładnie ten sam wydruk, czyli duży nakład.
CtPt (
C
omputer-
t
o-
P
rin
t
) zmienia to podejście. W tym drukowaniu nie występuje klasycznie rozumiana forma drukowa. Występuje tylko forma wirtualna do wykonania jednego wydruku.
W CtPt dane do drukowania mogą być dostarczane przez Internet lub nośniki magazynujące (najczęściej w PDF).
Drukowanie spersonalizowane
CtPt umożliwia uzyskanie dowolnych nakładów (od 1 szt.) oraz drukowanie tzw. spersonalizowane.
Personalizacja dostarcza wydruki o dowolnej zmienności danych wejściowych, tzn. każdy następny wydruk może być zupełnie inny od poprzedniego lub w sterowany sposób do niego podobny.
Personalizacja polega na możliwości wprowadzania zmieniających się tekstów i bazy graficznej. Jest to podobne do korespondencji seryjnej, np. MS Word, ale tam zmieniać się może tylko treść tekstową.
Profesjonalne systemy CtPt
Systemy B&W
Nipson Varypress:
druk magnetograficzny
papier ciągły
szybkość do 105 m/min (ponad 700 A4).
Oce Pagestream:
druk atramentowy
papier ciągły
rozdzielczość 300 dpi
szybkość do 350 A4/min.
IBM InfoPrint:
druk laserowy
papier ciągły
system dupleksowy (dwustronny)
szybkość 436 A4/min.
rozdzielczość 600 dpi.
Systemy Color
Indigo E-Print 1000 (maszyna arkuszowa)
Indigo Omnius (maszyna zwojowa)
Agfa Chromapress (maszyna zwojowa)
Xeikon DCP/32D (maszyna zwojowa)
IBM InfoColor (maszyna zwojowa)
Xerox DocuColor (maszyna zwojowa).
Indigo E-Print 1000
Xerox DocuColor
Agfa Chromapress

Plotery (szerokoformatowe systemy color)
Color Span Europe DisplayMaker:
ciągły przepływ atramentu, rozdzielczość 1200 dpi, szybkość 5,3 m2/h.
Hewlett Packard DesignJet:
atramenty wodne, rozdzielczość do 600 dpi, szybkość 3 m2/h.
RasterGraphics Piezo Print:
atramentowa piezoelektryczna, druk zwojowy o szeroko-ściach do 1320 mm. rozdzielczosć do 307 dpi, szybkosć 35 m2/h.
CalComp CristalJET:
atramentowa na dowolny typ atramentu, regulowana wielkości plamki, rozdzielczości 720 dpi.
3M Scotchprint:
atramentowa elektrostatyczna, rozdzielczość 400 dpi, szybkość 240 m2/h, platforma - Sun Sparc.
Fleksografia cd.
Zalety
:
drukowanie na różnorodnych podłożach
Wady
:
drogie formy fotopolimerowe
możliwość odkształcania giętkich form podczas drukowania
Zastosowanie
:
drukowanie na foliach o dowolnej grubości i papierach: toreb, odzieży specjalnej, proporcy, koszulek, opakowań spożywczych, gazet, biletów, kart kredytowych itp.
drukowanie na papierach z klejem etykiet, nalepek, znaczków itp.
Przykładowa offsetowa maszyna drukarska 8-kolorowa
Podajnik arkuszy papieru (maszyna arkuszowa)
Podajnik zwoju papieru (maszyna zwojowa)
Ploter atramentowy Montana
Ploter atramentowy AgfaJet Sherpa
Maszyny sitodrukowe
Lampa UV do naświetlania sita
Forma sitowa
KONIEC
publikacji drukowanych

Przykładowa maszyna rotograwiurowa 8-kolorowa
DTP (DeskTop Publishing) łączy wszystkie elementy publikacji (pismo, tintę, grafikę) w kompletne strony lub obrazy.
Budowa systemu łamania DTP:
komputer główny
monitor, klawiatura i mysz
pakiet oprogramowania
urządzenia peryferyjne (on-line lub off-line)
Najlepsze oprogramowanie na wszystkie platformy, to: InDesign, QuarkXPress.
Elementy pracy poprawnie przygotowanej do drukowania
Zasady składu i łamania
wcięcie akapitowe tekstu podstawowego (zasada szerokości 6 kwadratów)
wcięcie akapitowe oddzielnych części tekstu identyczne
końcowy wiersz akapitu może być krótszy od pełnego wiersza co najmniej o 1 firet
końcowy wiersz akapitu nie może być krótszy od dwukrotnego wcięcia
odległość międzywyrazowa normalna = 1/2 firetu (min. 1/4, max. 1,5)
niedopuszczalność powstawania "korytarzy" lub "rynien bieli"
nie zawieszać pojedynczych wyrazów: a i o u w z
przy wąskim składzie (do 4 k.) petitem lub garmondem nie przenosić więcej jak 4 kolejne wiersze, a przy szerszych składach więcej jak 2
nie przenosić wyrazu czteroliterowego i cienkiej sylaby
grupy cyfr powyżej 3 rozdzielać spacją
znaki ułamków, potęg, procentów, minut, stopni itp. - bez odstępu. Skróty typu cm, mm itp. rozdzielać sztywną spacją
wyrazy dwuczłonowe zawierają dywiz, a nie pauzę lub półpauzę i nie zawierają spacji
tytuły powinny być ujednolicone w tekście i o takim samym kroju jak tekst podstawowy; dopuszcza się w dziele oddzielny font dla tytułów i tekstu zasadniczego, ale fonty takie muszą się zdecydowanie różnić.
w tytułach nie dzielić wyrazów
w tytułach wersalikowych od 16 pt bezwzględnie stosować kerning
przy wyliczeniach liczbowych, za cyfrą stosować kropkę i spację, a za literą stosować nawias, spację i tekst z małej litery bez kropki na końcu
12 pt
16 pt
20 pt
łamać na określoną liczbę wierszy w łamie, dobierając odpowiednio justunek przed i po akapitach tytułowych (wielokrotność interlinii)
nie rozbijać kolumny „na papierki”
nie rozpoczynać kolumny „bękartem” (wdową) i nie pozostawiać u dołu kolumny „szewca” (sieroty)
bękart (wdowa)
szewc (sierota)
pagina zwykła - cyframi arabskimi; pagina żywa - wersalikami, kapitalikami lub tekstem – obie stopniem o 1-2 mniejszym o podstawowego
Przykładowa maszyna fleksograficzna
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
©Bogdan Kamiński©
.
®Wszelkie prawa zastrzeżone®
Full transcript