Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Unia Europejska

No description
by

Agnieszka K

on 13 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Unia Europejska

Unia Europejska
Historia powstania

początek lat 50. -Europejska
Wspólnota Węgla i Stali
1958r. - traktaty rzymskie:
Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG)
i Europejska Wspólnota Energii Atomowej
Parlament Europejski
1992r.
traktat z Maastricht
- powołanie Unii Europejskiej, ustanowienie obywatelstwa unijnego i unii walutowej (euro)
2000r.
traktat z Nicei:
określenie składu i struktury UE po rozszerzeniu i ustalenie nowego podziału głosów
2004r. pomysł uchwalenia
traktatu konstytucyjnego
, który został odrzucony, ale większość jego postanowień zostało przyjętych w 2007r. jako
traktat lizboński
Państwa członkowskie

1952r.
: Francja, Włochy, Niemcy, Belgia, Holandia, Luksemburg
po 1958r.
: Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania, Portugalia
1995r.
: Szwecja, Finlandia, Austria
2004r.
: Polska, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia, Węgry
2007r.
: Bługaria, Rumunia
2013r.
: Chorwacja
Łącznie 28 państw.
Dewiza: In varietate concordia (Jedność w różnorodności)
Hymn: Oda do radości
ćw. CZTERY TRAKTATY str. 59
Strefa Szengen

#brak kontroli obywateli na granicach wewnętrznych Unii przez większość krajów UE
#nie przystąpiły do niej: Wielka Brytania, Irlandia, Bługaria, Cypr, Rumunia
# wzmocnienie granic zewnętrznych, np. wschodniej granicy Polski
# ułatwienie podróży, poszukiwania pracy, nauki, kontaktów prywatnych i służbowych

Traktat z Masstricht

#prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej
#zawarcie unii monetarnej
# szersza współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, bezpieczeństwa
#obywatelstwo unijne – obywatele mają prawo do:
-
swobodnego poruszania się i przebywania
na obszarze państw członkowski;
-
głosowania i kandydowania
w wyborach lokalnych i do Parlamentu Europejskiego w tym państwie członkowskim, w którym przebywają;
-
ochrony
zapewnianej przez władze dyplomatyczne i konsularne wszystkich państw członkowskich;
-
zgłaszania petycji
do Parlamentu Europejskiego i
skarg
do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Unia Gospodarcza

#pełne otwarcie granic dla przepływu towarów i kapitałów
# zwiększenie konkurencji między firmami – ograniczenie kosztów, obniżenie cen, poprawa jakości towarów i usług

Elementy funkcjonowania UE
Dwie główne zasady

• Zasada solidarności
• Zasada pomocniczości

Traktat Lizboński

# zwiększenie roli Parlamentu
#stworzenie stanowisk: Przewodniczącego Rady Europejskiej oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
# ograniczenie zastosowania zasady jednomyślności wśród członków UE
# zmiana od 1 listopada 2014r. systemu głosowania w Radzie UE – podwójna większość (konieczne poparcie 55% państw członkowskich reprezentujących 65% obywateli UE)
#Karta Praw Podstawowych

Instytucje Unii Europejskiej
RADA EUROPEJSKA
#wyznacza główne kierunki polityki Unii
#tworzą ją szefowie państw lub rządów państw Unii oraz przewodniczący Rady UE i przewodniczący Komisji Europejskiej - spotykają się oni na wspólnych posiedzeniach 2 lub 3 razy w ciągu roku
RADA UNII EUROPEJSKIEJ
#jest organem decyzyjnym UE
#uczestniczą w niej przedstawiciele rządów wszystkich państ należących do Unii (w zależności od rodzaju sprawy, moga to być ministrowie rolnictw, edukacji, itp.)
#podejmuje decyzje na podstawie propozycji przekładanych jej przez Komisję oraz gdy jest po konsulatacji z Parlamentem Europejskim
#czasami decyduje jednomyślność, ale w większości spraw ustawodawczych decyzje podejmuje się większościa głosów

KOMISJA EUROPEJSKA
#jest organem wykonawczym i administracyjnym Unii
#w jej skład wchodzi 27 członków (komisarzy), a kadencja trwa 5 lat
#jej zadaniami są: nadzór nad przestrzeganiem postanowień, traktatów oraz wysuwaniem projektów aktów prawnych UE (rozporządzenia i dyrektywy) oraz zapewnienie realizacji ustanowionego prawa
#jej siedziba mieści się w Brukseli
PARLAMENT EUROPEJSKI
#jest organem doradczym i kontrolnym
#liczy 736 posłów (kadencja - 5 lat; wybierani przez obywateli Unii - wybory powszechne, bezpośrednie i proporcjonalne)
#zatwierdza budżet Unii, kontroluję pracę Komisji (ma prawo ją rozwiązać), podejmuje inicjatywy ustawodawcze oraz zatwierdza wnioski o przystąpienie do UE
RADA EUROPEJSKA
RADA UNII EUROPEJSKIEJ (RADA)
KOMISJA EUROPEJSKA
PARLAMENT EUROPEJSKI
TRYBUNALŁ SPRAWIEDLIWOSCI
UNII EUROPEJSKIEJ
TRYBUNAL SPRAWIEDLIWOSCI UNII EUROPEJSKIEJ
#Obejmuje Trybunał Sprawiedliwości i wszystkie inne sądy
#jest najwyższym organem sądowym Unii
#składa się z 27 sędziów ( po 1 z każdego państwa członkowskiego) oraz rzeczników generalnych (kadencja 6 lat)
#orzeka o zgodności aktów prawnych wydawanych przez organy UE i państw członkowskich, rozstrzyga spory między państwami Unii
KTO SIĘ TYM ZAJMUJE?/64
BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ
Najważniejsze źródła finansowe Unii:
•składka członkowska - zależna od dochodu narodowego
•cła - pobierane od towarów importowanych z państw nie będącymi członkami Unii
•podatek VAT - procent

Sposób ich wydawania jest określony w unijnym budżecie ( uchwala go Komisja Europejska, Rada i Parlament Europejski).

Perspektywa finansowa to cele i priorytety, jakie musi odzwierciedlać każdy budżet.
EUROPA PRZYSZŁOŚCI
#rozwój przemysłu nieszkodliwego dla środowiska
#gospodarka cyfrowa
#wzrost zatrudnienia, walka z ubóstwem
#badania naukowe, rozwój technologii
#działania na rzecz ochrony klimatu
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
Maja Micewicz i
Agnieszka Kielar kl.3B
Full transcript