Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Historia integracji europejskiej

No description
by

Aleksander Szałański

on 27 May 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Historia integracji europejskiej

II WOJNA SWIATOWA NICEA
JEDNOLITY
AKT EUROPEJSKI Korzenie idei europejskiej
Starożytna Grecja - pojęcie "Europa" czyli "Kraj zachodzącego słońca"
Kiedy narodziła się Europa?
Gdy upadło imperium rzymskie 476 Respublica christiana

Chrześcijaństwo jako fundament średniowiecznej Europy
Zinstytucjonalizowane!
Imperium Karola Wielkiego
Filozofia polityczna
Pierre Dubois
Dante Alighieri
Jerzy z Podiebradu Inne próby zjednoczenia kontynentu
Krucjaty
Napoleon
Rzesza Niemiecka Charles de Saint-Pierre Monteskjusz
Immanuel Kant
Stanisław Leszyczyński Kongres Wiedeński
1815
Trójprzymierze
Trójporozumienie Następstwo wojny bezpieczeństwo jako główny cel
Liga Narodów
Pakt Brianda-Kelloga Koncepcja Richarda Coudenhove'a-Kalergiego Idee Paneuropejskie

GENEZA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ Skutki II światowej
Układ sił w Europie i świecie
Problem Niemiecki
zimna wojna - rola USA
plan Marshalla
OEEC Renesans koncepcji paneuropejskich

Kongres europejski w Hadze

Rada Europy Propozycja Churchilla
Współpraca obronna Traktat z Dunkierki
Traktat brukselski

Euroatlantyckie struktury współpracy
NATO
DEKLARACJA SCHUMANNA EUROPEJSKA WSPÓLNOTA WĘGLA I STALI CELE, ZASADY FUNKCJONOWANIA
znaczenie
Wysoka Władza - prezydent Jean Monnet
Plan Plevena

Europejska Wspólnota Obronna Odrzucenie przez francuskie Zgromadzenie Narodowe Wspólpraca polityczna
Plan Spaaka
Europejska Wspólnota Polityczna od Traktatu brukselskiego do UZE TRAKTATY RZYMSKIE Przyczyny zarzucenia idei integracji politycznej i obronnej
Znaczenie obrony - rola NATO
Postawa WB
Niegotowosc Francji EWWiS
EWEA
EWG 1959-1969
Przywódcza rola Francji Europa panstw de Gaulle'a 1973
Wielka Brytania
Dania
Irlandia 1981
Grecja Hiszpania
Portugalia Polityka pustego krzesła Kompromis luksemburski
1965/7
Traktat o Fuzji 1968 - utworzenie Unii Celnej
Europejski system walutowy

ECU - 1979 1979

Pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu TWORZENIE JEDNOLITEGO
RYNKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOT

Rozszerzenie 4 swobód (przepływu osób, towarów, usług i kapitału)
nowe obszary polityki Trzy etapy do osiągnięcia UGiW
Raport Delorsa
UTWORZENIE UNII EUROPEJSKIEJ KONCEPCJA GRECKIEJ SWIĄTYNI

3 FILARY
Wspólnoty Europejskie - WE i UGIW
WPZiB - współpraca międzyrządowa - wykonawcą WPO miała być UZE
WSiSW - współpraca międzyrządowa - bezpieczeństwo wewnętrzne

Zwieńczenie - Unia - cele (ściślejsza Unia), zasady ustrojowe (subsydiarność)
Jedyna instytucja Unii - Rada Europejska


Szwecja
Finlandia
Austria
"Najpierw reformy, pózniej rozszerzenie" Strategia dla Europy Najwazniejsze sprawy
Glosowanie w Radzie
Organizacja Komisji
Uprawnienia Parlamentu
Wzmocniona wspólpraca TRAKTAT AMSTERDAMSKI

postanowienia

rozszerzenie zakresu głosowania większośćią kwalifikowaną w Radzie
zachowanie zasady jedno państwo - jeden komisarz
III filar - Współpraca Policyjna i Sądowa w Sprawach Karnych
Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa
Przeniesienie wiz, azylu, imigracji do I filara
włączenie w ramy UE dorobku Schengen
TRAKTAT NICEJSKI

postanowienia

Wybór KE - większa rola PE i Przewodniczącego KE
Rada UE - więcej większości kwalifikowanej
nowy system ważenia głosów po akcesji nowych członków
PE - liczebność i skład
2004

Polska
Węgry
Czechy
Słowacja
Słowenia
Litwa
Łotwa
Estonia
Malta
Cypr
UNIA EUROPEJSKA
podmiotowość prawna
koniec struktury filarowej
koniec WE pakt brukselski i NATO - niewystarczajcy - brak Niemiec! Problem remilitaryzacji Niemiec Wspólna armia
1952 Wspólne instytucje
Wspólny budżet 1954 1955 Integrowanie i oddawanie pod kontrolę organów ponadnarodowych tych elementów życia politycznego i gospodarczego, które bezpośrednio lub pośrednio mogłyby być instrumentami ewentualnej polityki agresji Wówczas czynnik gospodarczy nie był uważany za kluczowy - inaczej niż dziś Remilitaryzacja Niemiec i przyjęcie do NATO oznaczało, że USA biorą na siebie odpowiedzialność na bezpieczeństwo europejskie
Integracja w sferze obronnej i bezpieczeństwa stała się niepotrzebna - stąd skupienie się na gospodarce Dla inicjatorów EWG - miała nadal charakter przede wszystkim polityczny! stąd EURATOM Cele EWG
"aby przyczynić się do harmonijnego rozwoju życia gospodarczego, szybszego wzrostu poziomu życia oraz budowania coraz ściślejszych związków pomiędzy państwami" Utworzenie Unii Celnej
Wspólna polityka handlowa
Zniesienie ogranicznen w przeplywie dóbr, uslug i kapitalu
Zapewnienie wolnej konkurencji
Wspólna polityka rolna
Wspólna polityka transportowa Hybrydowa struktura instytucjonalna
próby zrównowazenia czynnika ponadnarodowego i miedzynarodowego Rada Ministrów EWG
Komisja EWG
Wspólne instytucje trzech wspólnot
Trybunal Sprawiedliwosci
Zgromadzenie Parlamentarne
(od 1962 Parlament Europejski) Przewaga Rady - slabszy czynnik ponadnarodowy niz w EWWiS! Starcie
de Gaulle vs. Hallstein Walter Hallstein - przewodniczacy Komisji EWG - federalista Bardziej "między" niż "ponad" narodowi
Wlaczyc tez wymiar obronny - przeciw uzaleznieniu od NATO Wspólna Polityka Zagraniczna
Pierwsza propozycja - 1959
MSZ Belgii - Pierre Wigny
Co kwartal spotkania MSZ EWG EFTA
Konkurencyjny osrodek europejskiej wspólpracy gospodarczej
Charakter koordynacyjny - cel: liberalizacja handlu 1960
Wielka Brytania
Dania
Norwegia
Szwecja
Szwajcaria
Austria
Portugalia Wnioski Wielkiej Brytanii
30.06/1.07 1965 10.1965 30.01.1966 Protokół Większość kwalifikowana
Żywotny interes narodowy Dążenie do kompromisu i jednomyślności Rumunia
Bułgaria

Uzupełnienie, pogłębienie, rozszerzenie
EUROSKLEROZA frekwencja 62,5% Europejska Współpraca Polityczna Szczyt w Paryżu 1974
Rada Europejska
Bezpośrednie wybory do PE
dążenie do Unii 1970 - Raport Davignona (luksemburski)

Bez poltyki obronnej

Międzyrządowe konsultacje

Poza strukturami wspólnot jedynie 2 razy do roku spotkania z Komisją Spraw Zagranicznych PE ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Europa nie powstanie od razu ani w całości: będzie powstawała dzięki konkretnym osiągnięciom, łącząc jej mieszkańców więzami rzeczywistej solidarności. Zjednoczenie narodów europejskich wymaga by zanikła wieczna wrogość pomiędzy Francją a Niemcami; z tego powodu nasze działania muszą dotyczyć przede wszystkim tych dwu krajów.
W tym celu rząd francuski proponuje natychmiast podjąć działania w jednej, aczkolwiek fundamentalnej sprawie.
Rząd francuski proponuje podporządkowanie całej francusko-niemieckiej produkcji węgla i stali wspólnej organizacji, otwartej dla innych państw europejskich, której pracami kierowałaby wspólna Wysoka Władza.
Wspólne zarządzanie produkcją węgla i stali umożliwi natychmiastowe powstanie wspólnych fundamentów rozwoju gospodarczego – pierwszego kroku na drodze ku Federacji Europejskiej – i zmieni los tych regionów, jakże długo skazanych na wytwarzanie wojennego oręża, którego one same padały najczęściej ofiarą.
Solidarność gospodarcza, która się w ten sposób narodzi, sprawi, że jakikolwiek konflikt zbrojny pomiędzy Francją i Niemcami będzie nie tylko nie do pomyślenia, ale stanie się fizycznie niemożliwy.
1951/2 1957/8 9 MAJA 1950 PIerwsze spotkanie głów Państw i Rządów 1961 - późniejsza Rada Europejska

1986/87
1986

1995

WB jako hamulcowy
Margaret Tacher
"Odzyskać brytyjskie pinieądze" TRAKTAT PARYSKI
1985 - Biała Księga KE

Podsumowanie wszystkich działań koniecznych do utworzenia do końca 1992 roku rynku wewnętrzengo JEA
podpisany - luty 1986
wszedł w życie - 1 lipca 1987 Rozwój instytucjonalny
Rada Europejska - umocowanie traktatowe
EWP - ibid.
PE - wzmocnienie pozycji

Postanowienia dot. tworzenia Unii Europejskiej 1989-1990 Jesień narodów
Zjednoczenie Niemiec Ostatecznym celem może być tylko federalna jedność Europy i UGiW OK, ale z komponentem w sferze bezpieczeństwa i obrony niezależnym od NATO i USA Robimy to 1990-1991
Ile Unii w Unii? 1992/3

MAASTRICHT utworzenie obywatelstwa Unii
TUE
podpisany - luty 1992
wszedł w życie - 1 listopada 1993 Reformowanie i rozszerzanie
Europejska Współpraca Polityczna przestaje istnieć Potrzeba reform
Zbyt skomplikowana struktura
nielogiczna - przecinanie się kompetencji
Nieefektywny II i III filar
wyzwanie rozszerzenia 1997/9

AMSTERDAM
TWE
podpisany - październik 1997
wszedł w życie - 1 maja 1999 2001/3

TN
podpisany - luty 2001
wszedł w życie - 1 lutego 2003 2007

"Powrót do Europy" 1990


NRD - zjednoczenie Niemiec LIZBONA

2007/9

TL
podpisany - grudzień 2007
wszedł w życie - 1 grudnia 2009 I WOJNA ŚWIATOWA Kryteria Kopenhaskie
1992 Demokracja
Rzdy prawa
Prawa czowieka Gospodarka rynkowa
Sprostanie konkurencji w UE Podporzadkowanie się celom UE
Gotowość UE do przyjęcia nowych członków 1995 - "Biała Księga"
Zakres zmian niezbędnych do przeprowadzenia przed przystąpieniem do UE
Negocjacje zamknięto - 13 grudnia 2002 w Kopenhadze
Podpisanie traktatów akcesyjnych - 16 kwietnia 2003 w Atenach 2004 TRAKTAT USTANAWIAJĄCY KONSTYTUCJĘ DLA EUROPY

Osobowość prawna
Nowy podział kompetencji, reforma instytucjonalna

Europejskie siły szybkiego reagowania - Szwecja, Austria, WB
Wspólna politka społeczna i podaktowa - WB

Preambuła - Polska, Irlandia, Włochy, Portugalia, Hiszpania Przegrane referenda we Francji i Holandii 2005 zdolność osób prawnych do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych Karta Praw Podstawowych
Podział kompetencji pomiędzy UE i państwa - trzy obszary
Wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
Przewodniczący Rady Europejskiej Wzmocnienie PE
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza 1724-1804 1658-1743 1265-1321 1250-1312 1689-1755 1420-1471 1677-1766 HISTORIA
INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
ALEKSANDER SZAŁAŃSKI
KATEDRA EUROPEISTYKI
WDiNP Integracja oznacza proces tworzenia całości z części
lub łączenia pewnych elementów w całość podpisany - 18 kwietnia 1951
wszedł w życie - 25 lipca 1952 podpisane - 25 marca 1957
wszedł w życie - 1 stycznia 1958 Traktat paryski
1951
EWWiS Traktaty rzymskie
1957
EWG, Euratom Jednolity Akt Europejski
1986 Maastricht
1992 Amsterdam
1997 Nicea
2001 Lizbona
2007 Propozycja Jeana Monneta Współpraca ponadnarodowa 1949 1969/1970 Załamanie się światowego systemu walutowego Kryzys naftowy 1973 Bibliografia:

Wojtaszczyk K. A., Encyklopedia Unii Europejskiej, Warszawa 2004
Góralski W. M. (red.), Unia Europejska, Tom I, Geneza - System - Prawo, Warszawa 2007
Łastawski K. Od idei do integracji europejskej, Warszawa 2003
Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E. (red.), Unia Europejska Tom I, Warszawa 2004
Nicoll W., Salmon T. C., Zrozumieć Unię Europejską, Warszawa 2002
Aleksander Szałański
Katedra Europeistyki WDiNP UE przyjazna dla obywatela
reforma WPZiB
reforma instytucjonalna
przygotowanie do przyjęcia nowych członków
Full transcript