Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ESG

Overzicht stromingen economische en sociale geschiedenis (RUG)
by

Adriaan Duiveman

on 30 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ESG

Klassieke economie
Neo-klassieken
Keynes
Econometrie
New Economic History (NEH)
Historische school
Traditionele economische geschiedenis
Cliometrische revolutie
Methodenstreit
Evenwicht
Nastreven eigenbelang = dienen algemeen belang
Werkloosheid lost zichelf op: tekort vraag - lager loon - meer vraag - geen werkloosheid
Aanbodoverschot - lagere prijzen producten - grotere vraag
Oftewel: The Invinsible Hand
Adam Smith, Malthus en Ricardo zijn grondleggers
Wealth of Nations, 1776
Evenwicht
Werkloosheid lost zichelf op: tekort vraag - lager loon - meer vraag - geen werkloosheid
Aanbodoverschot - lagere prijzen producten - grotere vraag

Oftewel: The Invinsible Hand
Oftewel: Crisis lost zichzelf vanzelf op, op de lange termijn
1. positivisme (objectieve kennis)
2. deductief
3. algemene wetmatigheden
4. bouwen theoretische modellenNachtwakersstaat

Rol overheid: garanderen eigendomsrecht, contracten en verzekeren openbare orde
Markt = perfect
Nastreven eigenbelang = dienen algemeen belang
Nachtwakersstaat
Rol overheid: garanderen eigendomsrecht, contracten en verzekeren openbare orde
Concurrentie is het toverwoord
Darwiniaanse 'survival of the fittest'
Kosten laag, productie hoog
Geen monopolies of kartelvorming
NB: Belang winstmaximalisatie is belang bedrijfstleiding. Eigenaar = management. Winst is zijn inkomen.

Althans, zo hoort dat.
Visie op korte termijn
Goede korte termijn beslissingen zullen op de lange termijn ook goed uitpakken
Fout: geen rekening gehouden met speculatie
Alfred Marshall
die van de 'Oostenrijkse school'
Wordt verder nauwelijks genoemd in Drukker
John Maynard Keynes (1883-1946)
Voorspelde rampspoed na Vrede van Versailles
Liep daar boos weg bij vergadering
Annales
Carl Menger
Econoom, bril en baard
Overheid krijgt actieve rol
Markt = niet perfect
Inflexibele arbeidsmarkt: loonstarheid
Vraaguitval niet op te lossen door lagere prijzen: oppotten
"Betalen we morgen nog minder?"
Marktgroepen werken ALTIJD rationeel: homo economicus
Overheid moet vraaguitval compenseren met overheidsbestedingen
Toegenomen vraag overheid > meer werk, meer investeringen > meer werk door investeringen > meer uitgaven werkenden > etc. etc.

Inverdieneffect! Meer omzet = meer belastinginkomsten.
Jaren '30
Vanaf einde 19e eeuw
Shit is aan tussen Duitsers/Oostenrijkers/etc. (economen uit nog niet geïndustrialiseerde landen) en Engelsen en Fransen.

Verschillende economische posities voeden wetenschappelijk debat over de vrije markt.
jaren '30 - Keynesiaanse invloed
Van verklaren naar voorspellen: welke invloed hebben de verhoogde overheidsinkomsten?
Wiskundige modellen op grond van veel empirisch (statistisch) materiaal
jaarreeksen
Nu de studie waar je wel rijk mee was geworden. Belachelijk rijk.
Vanaf jaren '50
Invloeden
Econometrie: methode
Theorie: Neo-klassieken
Vraagstelling stuurt onderzoek naar bronnen, niet andersom (wordt verklaart in Drukker)
Cliometrie: Clio van de muze van de geschiedsschrijving, metrie van de (econo)metrie
NEH: weg met laffe kwalitatieve geneuzel van de traditionelen, rekenen zul je!
Traditionelen: Boehoehoe.
Economische theorie en modellen toegepast op kwantitatieve gegevens van het verleden.
1. positivisme (objectieve kennis)
2. deductief
3. algemene wetmatigheden
4. bouwen theoretische modellen
1. historisme (kennis is subjectief)
2. inductief
3. zoeken algemene patronen in het verleden
4. wetmatigheden tijd en plaatsgebonden
Voornamelijk Duits/Oostenrijks/etc.
Voor bescherming eigen markt: infant industry
Vrije markt geeft niet overal goed resultaat
Fan van fasentheoriën (zie Drukker)
?
Wel genoemd door Drukker en Paping, maar positie binnen economische historiografie onduidelijk
Kenmerken
Sociale groepen i.p.v. grote namen
Regio's i.p.v. staten
Statistiek en cijfers spelen grote rol
Invloed andere wetenschappen
Eenvoudige oorzaak-gevolg relaties
Constant op zoek naar 'oerstructuur'
Voorbeelden narekenen:
de Reaper (Paul Davids)
Spoorwegen en kanalen (Fogel)
Slavernij (Conrad & Meyer, Fogel & Engerman)
Kenmerken
Informatie en feitjes verzamelen, vervolgens vragen stellen
Nadruk op beschrijven, i.p.v. verklaren (zoals economie vaak doet)
Verklaring buiten de economie: cultuur en politiek
Geen modelmatige aanpak
Cijfers vaak enkel illustratie
Tweede helft negentiende eeuw
Gustav Schmoller (1838-1917) en Friedrich List (1789 – 1846)
Bloch, Febvre, Roy Ladurie en Braudel
Jaren '30 ontstaan, grote populariteit in jaren '60
Overzicht stromingen binnen de economische geschiedenis
Overzicht stromingen sociologie
Presociologen
Klassieke sociologen
Structureel functionalisme
Kritische sociologie
Post-structuralisme
Op de toekomst gericht
geen verschil gesch. en soc.
August Comte (1798 –1857)
Encyclopedisch
Alles weten is mogelijk
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
Bedenker termen
sociologie (wetenschap van de samenleving)
positivisme (objectieve kennis is mogelijk)
Teleologisch (zoekend naar doel achter dingen
1800-1850
1850-1930
1930-1965
1965-1980
1980-heden
Karl Marx
Onderbouw (productie/economie) bepaalt bovenbouw (samenleving/cultuur/etc.)
Geen onderscheid economie/sociologie
Geen onderscheid sociologie/geschiedenis
(De mens kan geschiedenis schrijven, maar bouwt wel voort op het voorgaande.)
Ongelijkheid op basis van productiemiddelen
Bourgeoisie had kapitaal, proletariër alleen zijn arbeid
Speculatief: Klassenstrijd -> revolutie
Empirisch, maar vooral theoretisch onderbouwt
Max Weber
Hoogleraar economie: eerste academische socioloog
Wisselwerking economie en sameleving
Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus
Kapitalistisme en voortvloeiende rijkdom door kapitalisme
Spaarzaamheid en hoog arbeidsethos
Kooplieden zien handel als 'beruf' (beroep en roeping)
Over sociale ongelijkheid: 3 bases
Klasse: anders dan bij Marx, de positie in de markt. Economische vooruitzichten.
Stand: gekenmerkt door levensstijl
Partij: positie binnen de politiek
Vierde weg: charisma en politiek talent voor bliksemcarrière
Empirist, veel meer nog dan Marx
Over sociale ongelijkheid
Natuurmens = gelijk
Oorzaak ongelijkheid: families vergaren rijkdom
Emile Durkheim
Eerste hoogleraar sociologie op de Sarbonne
Mens van nature solitair, maar door 'sociale feiten bij elkaar gebracht
Voorbeeld: arbeidsverdeling
Hadden FUNCTIE voor sociale cohesie
La Suicide (1897)
Zelfmoord niet individuele daad
Zelfmoord komt meer voor onder bepaalde sociale omstandigheden
A-historisch: scheidlijn gesch. en socio. treedt op
Drie grondleggers. Zie hiernaast.
Erg a-historisch
Grote invloed op antropologie
Functies van Durkheim overgenomen. Drie vormen.
Manifeste functies: functies die zorgen voor samenhang
Dysfuncties: functies die maatschappij opbreken
Latente functies: functies die men niet verwachtte, maar niet dramatische zijn
Gericht op problem-solving: ruim dysfuncties op
Talcott Parsons
Theoreticus die moeilijke boeken schreef
Robert K Merton
Schreef ook wel eens wat over geschiedenis
ondanks dat structureel functionalist
Bijv. omgang met techniek in 17e eeuw
Grepen terug op Weber en Marx
o.i.v. Frankfurter Schule uit jaren '30 - '40

Belangrijke namen:
Jörgen Habermas
Theodor Adorno
Max Horkheimer
C. Wright Mills
Schrijver van THE POWER ELITE
Positionele analyse: welke poppetjes op welke posities
Conclusie: sinds jaren 40 en 50 teveel banden tussen overheid en wapenindustrie in USA
Kwam op lijst McCarthy
Aandacht voor taalstructuren in de wetenschap

Wetmatigheden uit het verleden halen. Niet langer a-historisch.

Grote verbanden gebaseerd op empirie.
Norbert Elias
Figuratie
socioloog: relaties leiden tot vervlechtingen en menselijke bindingen.
Schreef over proces naar civilisatie
Vervlechting leidt tot zelfbeheersing
Bijv. adel op Versailles met hun verfijnde danspasjes
>> Adel neemt verfijning mee naar platteland: verspreiding

Over sociale ongelijkheid
clusters in menselijke bindingen
hierin centrum en periferie
Ook onderscheid tussen 'gevestigden' en 'buitenstaanders'/'nieuwkomers'
Op basis van onderzoek naar nieuwe woonwijk onder de rook van Londen
Pierre Bourdieu
Onderzocht sociale ongelijkheid op basis van landelijke enquêtes in Frankrijk
Ongelijkheid op basis drie (eigenlijk vijf, maar je hoeft er maar drie te kennen) complementaire
kapitaalsoorten
die het
HABITUS
vormen:
1. Economisch (het aantal cijfers voor de komma op je bankrek.)
2. Sociaal: je netwerk
3. Cultureel: opleiding, kunstcollectie, smaak, etc.
HABITUS
kun je inzetten in een
VELD
HABITUS
krijg je voornamelijk mee uit het gezin, en in mindere mate via onderwijs (daar waar
Blau & Duncan

nadruk op leggen) en de partnerkeuze.
4 grote namen. Zie rondom.
Charles Tilly
Socioloog en historicus. Misschien wel de belangrijkste socioloog, volgens Duyvendak. Ondanks dat nauwelijks info over hem.
Staatsvorming kwam voort uit oorlogvoering. Oorlogen waren duur, dus moest er meer belasting binnen komen. Centralisatie en staatsvorming was noodzaak.
Onderzocht verder volksopstand tegen Fra.Rev. in Le Vand'e. Conclusies hiervan onbekend.
Anthony Giddens
STRUCTURARION THEORY
Sociale structuren beheersen levens mensen, maar via
AGENCY
zijn structuren wel aan te passen.

Door agency is, bijvoorbeeld, ook het gevecht tegen climate change te winnen, aldus Al Gore en Giddens.
Full transcript