Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Akční pole andragogiky

OA/ÚdA
by

Vitek Docekal

on 16 January 2019

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Akční pole andragogiky

Akční pole
andragogiky

vzdělávání
formální vzdělávání
školský systém
výsledkem je dosažený stupeň vzdělání
neformální vzdělávání
mimo formální vzdělávací systém
cílem není získání formální kvalifikace
zájmové vzdělávání
informální vzdělávání
učení se ze zkušenosti
vliv masmédií, společnosti, komunikace
edukace
= přenos a osvojování znalostí, dovedností a návyků potřebných pro výkon sociálních rolí, absorbci kultury a včleňováni individua do kulturního systému
certifikace
podniková výchova
kulturní výchova
občanská výchova
propagace a reklama
postpenitenciární výchova
zdravotní osvěta &
tělesná výchova
= utváření osobnosti, personalizace a socializace
= osvojování sociálních regulativů a normativní části kultury a sociálních rolí
adaptace nových pracovníků
firemní kultura
výchova k občanské společnosti
politická gramotnost
zpřístupňování kulturních hodnot
sociogenetická funkce socializace
osoby propuštěné z výkonu trestu nebo vykonávající alternativní tresty
resocializace
mobilizace a modifikace struktury sociálního kapitálu
Jochmann řadí do péče
osvojení zdraví prospěšných forem chování
spoluutváří společenské normy
střet edukace a komerčních zájmů
vytváří sociální tlak - často nástrojem studu
průzkum trhu, marketing
péče
podniková péče
kulturní práce
volný čas & rekreace
sociální péče & práce
seberealizace
= zjednávání sociálních a psychických podmínek pro výchovu a seberealizaci, život člověka, výkon jeho sociálních rolí a podíl na kultuře
tvorba podnětného prostředí
zlepšování pracovních podmínek
rozvoj a hledání nových nástrojů rozvoje
tvorba podmínek pro vytvoření protiváhy pracovnímu času
knihovnictví, muzeologie...
jedna z původních profilací integrální andragogiky
využívání kultury jako prostředku pro formování osobnosti člověka
tvorba vhodného prostředí pro dosažení osobního blaha
důraz na sociální spravedlnost a základní lidská práva
různé cílové skupiny
nabídka alternativ životních cílů
poradenství, animace
vojenská výchova
organizovanost
školský systém

rekvalifikace
podnikové vzdělávání
lidové univerzity
mimoškolní kurzy
funkcionální prostředí
dělení dle Jochmanna
dělení dle UNESCO
funkcionální působení
masové komunikační prostředky
organizace
působení prostředí
= nezáměrné působení sociálního prostředí
= důležitý rozlišující prvek od výchovy dětí
jejich kulturní a osvětové působení
osvětová činnost
neformalizovaný rozvoj gramotnosti
ekologie, enviromentalizmus
sociální ekologie
Jochmann
po převedení

na instituce
mimoškolní vzdělávání
podniková a pracovní sféra
kulturní & kulturně-výchovná zařízení
sociální práce a sociální péče
profilace
personální management
sociální práce
kulturní práce
+
vzdělávání dospělých
Knowles
podnikání a průmysl
univerzity a VŠ
profesní vzdělávání
náboženská sféra
primární a sekundární vzdělávání
nápravné vzdělávání
akční pole = aplikace andragogiky v různých prostředích
pomoc dospělým v návratu ke vzdělávání
externí studium
vzdělávání lektorů dospělých
distanční vzdělávání
sebeřízené učení
HR pracovníci
sociální pracovníci
poradenství a péče (např. zdravotnický personál)
spíše jako zdroj poznání a komparace
skupina jako zdroj pro učení
zkušenosti dětí vs. dospělých (Brookfield)
vzdělávání imigrantů
postpenitenciární péče
vzdělávání manažerů
biblické vzdělávání dospělých
komunitní vzdělávání
induktivně shromažďoval informace o aplikaci andragogických principů v různých prostředích a organizacích
+ další dělení (např. Bočková)
viz terminologický kontext vzdělávání
vzpomenete si, co to znamená?
a jaká je druhá funkce socializace?
https://goo.gl/2Ptaq3
Full transcript