Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Verengingen en stichtingen

No description
by

Amanda Brouwers

on 19 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Verengingen en stichtingen

De kenmerken
van de vereniging en de stichting
3 soorten verenigingen
Met ieder een eigen aansprakelijkheidsregime
Bestuurdersaan- sprakelijkheid
En tips hoe het risico op bestuurdersaansprakelijkheid te verkleinen
Bestuurdersaansprakelijkheid
Bij verenigingen en stichtingen
De kenmerken van de vereniging en de stichting
De stichting De vereniging

Volledige rechtspersoonlijkheid
Volledige rechtspersoonlijkheid
(formeel) of onvolledige rechtspersoonlijkheid
Heeft alleen een bestuur,
géén leden
Heeft een bestuur én leden
Heeft altijd een doel
Is gericht op samenwerken
om een bepaald doel te verwezenlijken
Kan opgericht worden door één
of meerdere personen
Kan alleen opgericht worden door meerdere personen
Bestuur hoeft intern geen
rekening en verantwoording
af te leggen, beperkt toezicht
achteraf door rechter
Bestuur legt rekening en verantwoording af aan algemene ledenvergadering
De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Bestuurder in beginsel niet aansprakelijk, tenzij 'ernstig verwijt'

Leerstuk van bestuurdersaansprakelijkheid!
De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, niet ingeschreven bij de KvK
Bestuurder altijd aansprakelijk voor de schulden van de vereniging. De schuldeiser kan zowel het geld halen bij de vereniging als bij de bestuurder zelf (artikel 2:30 lid 2 BW).

De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, maar ingeschreven bij de KvK
Bestuurder aansprakelijk voor de schulden indien vereniging:
a. de schuld niet kan voldoen. of
b. de schuld niet wil voldoen
(artikel 2:30 lid 3 en 4 BW).
In beginsel is
bestuurder niet aansprakelijk, tenzij....

Trigger voor bestuurdersaansprakelijkheid:
Financiele problemen
Interne
aansprakelijkheid
Externe aansprakelijkheid
Behoorlijke taakvervulling artikel 2:9 BW

Onbehoorlijke taakvervulling 'ernstig verwijt'Wie kan deze vordering instellen?
(het bestuur) van de vereniging of
stichting
de curator in faillissement

“een redelijk handelend bestuurder in dezelfde omstandigheden zou niet op dezelfde wijze hebben gehandeld”
Onrechtmatige daad artikel 6:162 BW

Wederom: 'Ernstig verwijt'

Door wie kan de vordering worden ingesteld?
Een derde: bijvoorbeeld een schuldeiser

In welke gevallen?

een bestuurder gaat een overeenkomst aan namens de verenging of stichting terwijl hij weet of hoort te weten dat de vereniging of stichting deze overeenkomst niet kan nakomen....
Een voorbeeld uit de praktijk: tegenvallende kaartverkoop bij een eenmalig event…
Argumenten bestuurder stichting:
ik wist niet dat de kaartverkoop zo slecht ging dat schuldeisers niet betaald zouden kunnen worden;

de kaartverkoop was uitbesteed aan een extern bureau en de laatste cijfers waren mij nog niet bekend;

de kaartverkoop trok vlak voor het evenement weer aan.


Argumenten steigerbouwer:
De bestuurder wist dat de stichting de steigers niet zou kunnen betalen omdat:

duizenden kaarten werden tegen dumpprijzen verkocht op internet

er was reeds een slechte weersvoorspelling voor het evenement

daags voor het festival waren enkele artiesten geannuleerd

de stichting was slechts opgericht voor het eenmalige evenement; haar financiele positie zou niet meer verbeteren
Is de bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor de rekening van de steigerbouwer of niet?
Wat beslist het hof
Een voorbeeld uit de praktijk....
Collegiale aansprakelijkheid
De feiten...


de secretaris heeft geld aan de vereniging onttrokken,
dat de secretaris hiervoor aansprakelijk is en dit geld terug dient te betalen spreek voor zich, maar....

Is de penningmeester persoonlijk aansprakelijk voor het verdwenen bedrag
Waarom?
De penningmeester had geen overzicht van het aantal bankpassen dat in omloop was.

De penningmeester heeft de bankafschriften niet gecontroleerd en geen actie ondernomen toen de secretaris de bankafschriften niet verstrekte
Het hof stelt in de procedure vast dat:
de penningmeester onvoldoende invulling heeft gegeven aan zijn taak als bestuurder;
hij als penningmeester het risico op fraude onvoldoende heeft onderkend;
geen maatregelen heeft genomen dit risico te voorkomen en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te beperken.
De penningmeester voert verweer:
Ik heb minder tijd voor mijn functie dan ik aanvankelijk dacht en ik heb dit ook aangegeven
tijdens een bestuursvergadering;

Bij mijn aantreden trof ik al een ondeugdelijke administratie aan;

het bestuur heeft er mee ingestemd dat de secretaris een pinpas kreeg en de bankafschriften aan haar werden verzonden;

ik heb herhaaldelijk navraag gedaan naar de bankafschriften maar ik kreeg ze niet;

de vereniging heeft lang moeten wachten op landelijke ondersteuning van het Rode Kruis;
Het heeft lang geduurd en intensief speurwerk was nodig voordat de fraude van de secretaris aan het licht kwam.

De vereniging heeft nagelaten een antecedentenonderzoek in te stellen naar de secretaris, de secretaris was al eerder in 2003, wegens uitkeringsfraude veroordeeld.
Helpen deze verweren de penningmeester? Of blijft hij alsnog aansprakelijk
De penningmeester vervolgt zijn verweer...
Helpen deze verweren de penningmeester? Of blijft hij alsnog aansprakelijk
Conclusie
De penningmeester is aansprakelijk voor de onttrokken gelden en de schade die toegebracht is aan de vereniging
Tips om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen
Lees de statuten en de reglementen: weet wat u wel en niet mag doen.

Overleg regelmatig en leg gemaakte afspraken en de eventueel door u geuite kritiek in de notulen vast: daarmee kunt u aantonen dat u alles heeft gedaan wat in redelijkheid van u mocht worden verwacht.

Verifieer of de afspraken worden nagekomen en/of met uw kritiek voldoende wordt gedaan.

Zorg voor een adequate boekhouding.

Stel reële begrotingen op en maak tussentijdse rapportages: reken u niet rijk met inkomsten uit subsidies en sponsoring waarvan onzeker is of u deze zult realiseren.
Vervolg tips
Vertrouwen in elkaar hebben is mooi, controleren is beter.

Meld tijdig betalingsonmacht (belasting/(pensioen) premies

Zorg voor voldoende (financiele) expertise in het bestuur

Sluit adequate verzekeringen af om grote claims achteraf te voorkomen; b.v. een annuleringsverzekering voor grote evenementen en/of een ongevallenverzekering voor alle aanwezigen.

Denk aan verleende en te verlenen décharge aan het bestuur en de wijze waarop dat dient te worden gedaan.

U kunt u verzekeren voor bestuurdersaansprakelijkheid,
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Gemeentelijke collectieve vrijwilligersverzekering
Maar let op:
Geldt alleen voor onbezoldigde bestuurders
+ secundaire dekking
De verzekering verleent geen dekking:
in geval van opzettelijke benadeling of wanneer de bestuurder zelf geldelijk voordeel heeft behaald met de benadeling;
voor schade die veroorzaakt wordt door verkeerde beleggingen;
voor schade die voortvloeit uit onvoldoende verzekering;
schade die voortvloeien uit boetes of dwangsommen;
indien schade ontstaat door een gebrekkige zaak eigendom van de
vereniging of stichting;
indien schade wordt veroorzaakt door een lid aan een derde.
Check zelf de polisvoorwaarden!

Ga zelf na wat voor gevolgen bepaalde bepalingen hebben voor uw situatie!
http://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/voor-uw-bedrijf/vrijwilligersverzekering/Paginas/documenten.aspx

Polisvoorwaarden:
Een aanvullende verzekering is daarmee aan te raden...
Aansprakelijkheid
op grond van misbruikwetgeving
- persoonlijke aansprakelijkheid bij niet melding betalingsonmacht belastingen en premies
- aansprakelijkstelling door de curator in faillissement
kennelijk onbehoorlijk bestuur
geen redelijk denkend bestuurder had zo gehandeld in die situatie

Maar, in de toekomst, bewijsvermoedens van toepassing?
Een ander voorbeeld:

Aansprakelijkheid voor onbetaalde huurpenningen: rechtbank Rotterdam 1 augustus 2012, RO 2012/72
Aansprakelijkheid ex artikel 2:203 lid 2 BW
- rechtshandeling namens verenging of stichting aangegaan voor oprichting;
- vereniging of stichting kan binnen een jaar niet meer aan haar verplichtingen voldoen.
De onwetende echtgenote
Rechtbank Midden-Nederland 24 augustus 2016, NJF 2016/492
check de kredietwaardigheid van contractspartijen
Let op! Bijna zeker in de toekomst ook persoonlijke aansprakelijkheid voor toezichthouders
bij verenigingen en stichtingen!
Check ter zijner tijd de bestuurders-
aansprakelijkheidsverzekering voor dit
risico!
Full transcript