Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

No description
by

Basia Filipowicz

on 11 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego
Opracowała: Barbara Filipowicz
§7 ust. 2 pkt 1
Umiejetność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
§7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Przedszkole Gminne im. Misia Uszatka w Krzeszycach
Data rozpoczecia stażu:01.09.2011
Data zakończenia stażu:11.07.2014

Wymogi niezbedne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
§7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej

§7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

§7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postepowania w sprawch nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela działań

Poznanie procedury awansu zawodowego:
- analiza przepisów prawa oświatowego
- udział w szkoleniu "Nauczyciel kontraktowy w drodze do awansu zawodowego"
-opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego
Podjęcie współpracy z opiekunem stażu:
- zawarcie "kontraktu"
- wspólne przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych
- wzajemne obserwowanie prowadzonych zajęć
- rozmowy i konsultacje
Monitorowanie i ewaluacja własnej pracy:
- opracowywanie planów dydaktyczno - wychowawczych
- prowadzenie diagnozy osiągnięć dzieci 5 i 6 letnich
- prowadzenie ciągłej obserwacji pod kątem zdobytych wiadomości i umiejetności
- opracowywanie półrocznych sprawozdań z przebiegu pracy dydaktyczno - wychowawczej
- wypełnianie arkuszy samooceny
Pogłębianie swojej wiedzy i umiejetności zawodowych:
- kurs
"Przygotowanie nauczycieli do praktycznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej"
- szkolenie
" Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego bazą do efektywnego podjęcia nauki w szkole podstawowej"
- seminarium
"Planowanie, organizacja i dokumentowanie pracy nauczyciela w przedszkolu"


Opieka nad praktykantami:
- prowadzenie zajęć obserwowanych przez praktykantów
- pomoc w przygotowaniu i obserwacja zajęć prowadzonych przez studentów
- konstruowanie rzetelnej opinii po zakończonych praktykach
- prowadzenie zająć pokazowych dla studentów z Niemiec
Rozwijanie zainteresowań dzieci:
- obserwacja zainteresowań i uzdolnień dzieci
- prowadzenie kółka plastycznego "Tęcza"
- przygotowywanie dzieci do występów artystycznych
- przygotowywanie dzieci do konkursów min. turnieju "Bezpieczna zerówka"
- kurs dokonalący
" Prezentacja multimedialna w programach Power 2007 i PowerPoint 2010"
- warsztaty
"Idą święta - formy aktywności plastycznych dzieci"
- kurs grantowy
" Atrakcyjne formy realizacji zajęć plenerowych w przedszolu"
- warsztaty
" Nauczyciel kontraktowy w drodze do awansu"
- kurs
"Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku"
- warsztaty
" Tańce integracyjne oparte na rytmach tańców ludowych"
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych:
- przygotowanie rady szkoleniowej:
"Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia dziecka"
Organizowanie wycieczek o charakterze edukacyjno - kulturowym, współpraca ze środowiskiem lokalnym:
- wycieczka do Urzędu Gminy Krzeszyce
- wycieczka do Urzędu Poczty Polskie w Krzeszycach
- wyjście do Kościoła Parafialnego w Krzeszycach
- wyjście do Biblioteki Gminnej w Krzeszycach
- wycieczka do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszycach
- wycieczka na stadion Pogoni Krzeszyce
- wycieczki do lasu, na łąkę, do parku

Udział w akcjach i programach edukacyjnych:
- udział w akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom"
- udział w programie "Zostań Kubusiowym Przyjacielem Natury"
- zorganizowanie akcji "Pomóż Ptakom Przetrwać Zimę" - przy wspólpracy ze Stołecznym Towarzystwem Ochrony Ptaków STOP
- udział jako koordynator w programie profilkaktycznym "Akademia Aquafresh"
- realizacja programu "Czyste Powietrze Wokól Nas" przy wspólpracy z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Sulęcinie
- udział w akcji organizowanej przez Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszycach
"Góra Grosza"
- zorganizowanie akcji promującej zdrowe odżywianie "Witaminka"
Poznawanie środowiska dziecka oraz uwzględnianie jego potrzeb rozwojowych:
- analiza kart zgłoszeniowych
- obserwacja i rozmowy z dziećmi
- stałe kontakty z rodzicami
- ankietowanie rodziców dzieci w pierwszym roku edukacji przedszkolnej
- praca z dziećmi z trudnościami edukacyjnymi
- praca z dziećmi zdolnymi
Współpraca z rodzicami:
- organizowanie zebrań grupowych
- konsultacje indywidualne
- pedagogizacja rodziców
- organizowanie zajęć otwartych, imprez i uroczystości rodzinnych
- organizacja wycieczki integracyjnej do "Wioski Wikingów" w Wolinie
- wycieczka do domku myśliwskiego Koła łowieckiego "Cyranka" w Krzeszycach
- wycieczka nad rzekę Postomię w miejsce starego młyna wodnego
- wyjazd do Parku Narodowego "Ujście Warty" w Chyrzynie
- udział w obchodach "Krzeszyckiej Jesieni"
- administrowanie stoną internetową naszego przedszkola
- kontaktowanie się z informatykiem w celu utworzenia linku na stronie Urzędu Gminy Krzeszyce

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych:
- przygotowywanie dokumentacji przedszkolnej
- przygotowywanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym
- tworzenie i wyszukiwanie w internecie materiałów do pracy z dziećmi
- przygotowywanie ogłoszeń i informacji dla rodziców

Promowanie działalności przedszkola poprzez:
- publikowanie zdjęć i informacji na przedszkolnej stronie internetowej
- redagowanie i przesyłanie drogą elektroniczną artykułów dotyczacych wydarzeń w przedszkolu
- zapoznanie rodzicow z prezentacją multimedialną
Wykorzystywanie znajomości obsługi komputera na rzecz przedszkola:
- opracowywanie dokumentacji przedszkolnej, ogłoszeń, zaproszeń, dyplomów i podziękowań
- przygotowywanie wraz z Panią dyrektor wniosków na dofinansowanie uroczystości przedszkolnych
Wyszukiwanie informacji na temat awansu zawodowego:
- analizowanie ustaw i rozporządzeń oraz śledzenie zachądzacych w nich zmian
- gromadzenie dokumentacji w formie biblioteczki multimedialnej
- aktualizowanie i poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

- współpraca z logopedą
- rozmowy i konsultacje z wychowawcą klasy I Szkoły Podstawowej

- przeciwdziałanie konfliktom w grupie, wspólne opracowywanie kodeksu zachowań
- integrowanie grupy, uczenie wrażliwości na drugiego człowieka
- organizowanie zajęć związanych z przestrzeganiem praw i obowiązków dzieci
- przygotowanie referatów w ramach pedagogizacji rodziców
- rozmowy indywidualne z rodzicami, szukanie wspólnej drogi radzenia sobie w trudnych sytuacjach
Poznanie zewnetrznych dokumantów regulujących pracę przedszkola:
- Ustawa o systemie oświaty
- Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczegolnych typach szkół
Szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją przedszkolną:
- Statut Przedszkola Gminnego im. Misia Uszatka w Krzeszycach
- Regulamin Rady Pedagogicznej
- Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci
- Koncepcja Przedszkola
- udział w radach pedagogicznych pedagogicznych poświęconych konstruowaniu, modyfikowaniu i wdrażaniu dokumentów wewnątrzprzedszkolnych
- zapoznanie sie z Rozporzadzenieniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Podsumowanie:
- zrealizowanie zadań ujetych w Planie Rozwoju Zawodowego
- poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
- poznanie prawa oświatowego
- pogłębianie swojej wiedzy poprzez samodzielne szukanie informacji
- wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Dziękuję za uwagę
Opracowała:
Barbara Filipowicz
Full transcript