Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

verselemzés

No description
by

Anikó Géczy

on 8 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of verselemzés

(cc) photo by Metro Centric on Flickr
(cc) photo by Franco Folini on Flickr
(cc) photo by jimmyharris on Flickr
(cc) photo by Metro Centric on Flickr
Verselemzés
Cím
A vers külső képe
formája

Műfaj
dal, óda, elégia, epigramma, rapszódia, episztola, ...
Műforma

szonett, tercina,
villoni balladaforma
Bevezetés
Főrész
Befejezés
Keletkezési körülmények
Korszak
Pályaszakasz
Szempontok
(kívülről befelé haladva)
Recepciótörténet, a mű helye az életműben
Lezárás, összegzés, esetleg idézet
Személyes hatás
címjóslás, mire utal - beválás
fajtája: reklám, cimke (témajelölő), műfajkijelölő
versszakok/astrofikus
sorok hosszúsága
központozás
rímtechnika
rímképlet
versritmus
refrén
asszonánc
tiszta rím
ragrím
játékos rímek
páros rím aabb
keresztrím abab
bokorrím aaaa
ölelkező rím abba
félrím axax
időmértékes
- verslábak - hosszú-rövid szótagok szabályos váltakozása
jambikus, trochaikus
hexameter, disztichon, szapphói, alkaioszi... strófaszerkezet
ütemhangsúlyos
(magyaros) - ütemek, hangsúlyos-hangsúlytalan szótagok szabályos váltakozása
négyütemű tizenkettes...
Vershelyzet
Beszédhelyzet
Téma
Szerkezet
"Itt ülök csillámló sziklafalon"
Lírai én: E/1, E/3
Valakinek a szerepében
Odafordulás személyhez/közösséghez
Önmegszólítás
miről szól?
érzelmi/hangulati/gondolati
1.
2.
Nyelvi szint
Képi szint
Gondolati szint
Intertextualitás, evokáció
3.
hangok hatása, hangutánzás, zeneiség, dallamosság, keménység/lágyság
alliteráció, belső rím
Hangzás
Grammatikai eszközök
verbális/nominális szókincs - statikus/dinamikus jelleg
mondatok fűzése, hosszúsága, modalitása, elhallgatás (.../-)
Szövegkohéziós eszközök
Toposzok
Archetípusok
Motívumok
Szóképek
Metafora,
metonímia (szinekdoché),
hasonlat, szinesztézia, szimbólum,
allegória
Hangnem, hangulat
Üzenet, mondanivaló
Értelmezés, "megfejtés"
Rétegek
(stilisztikai eszközök 2.)
Magamban, lassan, gondolkodva járom
az elhagyott, a puszta néma tájat,
s szemem vigyáz, hogy arra most ne járjak,
hol a homokban emberé a lábnyom.

Menekvésem csak ez: rejtőzni vágyom
az emberek elől, kik rámtalálnak,
mert arcom őrzi visszfényét a lángnak,
mely bennem ég, s jókedvem tűnni látom.

S már azt hiszem, csak a hegyek s a völgyek,
folyók és erdők érthetik meg éltem,
mert máshol mélyen rejtve van keserve.

De bármilyen vad s zord utakra törjek,
el nem hagy Ámor, ő kíséri léptem
vitázva, kérdezgetve és felelve.

Petrarca /Ford.: Szabolcsi Éva/
ritmus=szabályos ismétlődés
"A rakodópart alsó kövén ültem"
- lineáris (idő, tér); összefüggő, logikai menet, pl. Petőfi;
idő- és értékszembesítő,
keretes, pilléres, körkörös, ellentétre épülő...
Jan van Eyck: Az Arnolfini házaspár
Fernando Botero: Az Arnolfini házaspár
A meghatározható műfajt hozd összefüggésbe a vers stílusával, szerkezetével, stb.

A beszélő és az ábrázolt valóság viszonyának kifejezője a hangnem (tárgyilagos, elégikus, humoros, patetikus)
Síkváltás
konkrét – absztrakt
térbeli - időbeli mozzanatok
érzéki - eszmei mozzanatok
különböző érzéki területek váltása

(kompozíció)
Ha lényeges változás történik => új szerkezeti egység
Full transcript