Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Bản trình bày bảo vệ luận văn Thạc sĩ 1/2015
by

Bùi Quốc Hùng

on 21 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC


BÙI QUỐC HÙNGTUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CHƯƠNG CACBON-SILIC HÓA HỌC 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG


Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học
Mã số: 60 14 01 11


LUẬN VĂN THẠC SỸ SƯ PHẠM HÓA HỌC


Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. NGUYỄN THỊ SỬUHà Nội - 2014
Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
Nghiên cứu, tổng quan các tài liệu về lý luận dạy học có liên quan đến đề tài.

Sử dụng phối hợp các phương pháp phân tích, đánh giá, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa… các tài liệu đã thu thập được từ các nguồn khác nhau.

Nhóm Phương pháp nghiên cứu lí luận

Nhóm Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

Điều tra, phỏng vấn GV và HS về thực trạng việc phát triển năng lực GQVĐ cho HS trong dạy học hóa học.

Thực nghiệm sư phạm đánh giá hiệu quả và tính khả thi của hệ thống bài tập và các biện pháp đã đề xuất để bồi dưỡng năng lực PH và GQVĐ.

Quan sát quá trình học tập của HS qua các giờ học, phỏng vấn HS.
Nhóm Phương pháp xử lí thông tin

Sử dụng phương pháp thống kê toán học trong nghiên cứu khoa học giáo dục để xử lí kết quả thực nghiệm sư phạm.

Bảng 3.2. Kết quả quan sát tính tích cực, tự lực của HS

Bảng 3.10. Tổng hợp các tham số đặc trưng

Bảng 3.12. Bảng giá trị của p và mức độ ảnh hưởng ES

CẢM ƠN
EM XIN
CHÂN THÀNH

Đối chiếu mục đích và nhiệm vụ đề ra từ ban đầu, chúng tôi đã đạt được
một số kết quả sau:

Đây là hướng nghiên cứu có tính thực tiễn cao, phù hợp với xu hướng đổi mới giáo dục định hướng phát triển năng lực cho người học, nhất là việc xây dựng hệ thống BTHH dạng GQVĐ và gắn với bối
cảnh thực tiễn nên chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập
các nội dung chương khác trong chương trình Hóa học 11 và Hóa học 10, 12 THPT. Thứ hai,
chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến dạng bài tập gắn với tình huống bối cảnh thực tiễn thành
các bài tập dạng PISA áp dụng giảng dạy phát triển các năng lực chung và năng
lực chuyên biệt khác cho HS.
Kết quả TNSP đã khẳng định được tính hiệu quả, khả thi của các đề xuất và biện pháp rèn luyện, phát triển năng lực PH và GQVĐ cho HS.
5. Tiến hành thực nghiệm sư phạm tại 6 lớp 11 ở 2 trường THPT tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, đã tiến hành 4 bài dạy TN và 2 bài kiểm tra, chấm tổng số 232 bài và xử lí thống kê kết quả bài kiểm tra.
4. Đã thiết kế 4 giáo án bài dạy minh họa cho PP rèn luyện, phát triển năng lực PH và GQVĐ cho HS.
3. Đã tuyển chọn và xây dựng BTHH gồm 82 bài tập chương Cacbon-Silic Hóa học 11 THPT nhằm định hướng rèn luyện, phát triển năng lực PH và GQVĐ. Trong đó có chú trọng đến các mức độ của bài tập định hướng phát triển năng lực HS, bài tập gắn liền với bối cảnh, tình huống thực tiễn.
Nghiên cứu phương pháp sử dụng hệ thống BTHH trong dạy học để phát triển năng lực PH và GQVĐ cho HS.
2. Đã điều tra thực trạng dạy và học Hóa học của GV và HS THPT thuộc thành phố Hải Phòng trong việc phát triển năng lực PH và GQVĐ cho HS.
1. Đã tổng quan cơ sở lý luận của đề tài, làm rỗ khái niệm năng lực PH và GQVĐ, những
biểu hiện của năng lực PH và GQVĐ và cách kiểm tra đánh giá năng lực này. Đã nghiên cứu
cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề phát triển năng lực PH và GQVĐ thông qua hệ thống BTHH
có liên quan đến thực tiễn.
KẾT LUẬN
Các năng lực cần hình thành và phát triển cho HS
Bảng 2.1. Cấu trúc nội dung chương Cacbon-Silic

Bảng 3.5. Bảng phân phối tần số, tần suất, tần suất lũy tích- Bài kiểm tra số 1
Biểu đồ 3.1. Biểu đồ phân loại HS bài KT số 1
Bảng 3.7. Bảng phân phối tần số, tần suất, tần suất lũy tích- Bài kiểm tra số 2
Biểu đồ 3.2. Biểu đồ phân loại HS bài KT số 2
Full transcript