Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CENTRALMÄRKNINGAR ENLIGT HANDBOK 419 OCH IBL96

No description
by

Olle Andersson

on 13 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CENTRALMÄRKNINGAR ENLIGT HANDBOK 419 OCH IBL96


ELLER CENTRALMÄRKNINGAR ENLIGT HANDBOK 419 OCH IBL96

FREDAGSSKOJ MED OLLE!!
Handbok 419
IBL 77
SS-EN 61346-1 ersatt av SS-EN 81346-1
1977
1996
2006
2013
IBL 77
SS 437 01 40 (IBL 96) utg. 1
Handbok 419 utg. 1
Handbok 419 utg. 3
SS 437 01 40 utg. 3
NEJ
JA
JA
JA
JA
HELST INTE
HANDBOK 419
IBL 77/96
HANDBOK 419
Tre struktursystem
= Funktionsstruktur
- Produktstruktur
+ Placeringsstruktur
- Produktstruktur
-A1
-A1U1
-A1U1W1
-A1U1X1
-A1U1W1X1X1
Central
Rör från central
Kabel i rör
Dosa efter rör
Uttag i dosa
-A1
-A1U1
-A1U1W1
-A1U1U1
-A1U1W1U1X1
+ Placeringsstruktur
+Z1
+Z1U1
+Z1U1L2
+Z1U1L2R1
+Z1 | U1 | L2 | R1 | A1
TOMT
BYGGNAD
VÅNING
RUM
CENTRAL
= Funktionsstruktur
=A1
=N1A1
=N2A1
=N1N1A1
=N1N2A1
=N2N1A1
=N2N2A1
Metod 1
=A1
=N1A1
=N1A2
=N2A1
=N2A2
=N2A3
=N2A4
Metod 2
=A1
=N1A1
=N2A1
=N1N1A1
=N1N2A1
=N2N1A1
=N2N2A1
Två Metoder
FUNKTIONSSTRUKTUR
=N1
=N2
=N1
=N2
=A1
=N1A1
=N1N1A1
=N1N1N1A1
Metod 2 = Kinesiska Askar
eller Babushkadockor
Metod 2 = Skogsmodellen
SKOG
TRÄD
GREN
KVIST
=A1
=N1A1
=N1N1A1
=N1N1N1A1
Bokstävers Betydelse
N = Fördelning/Grening
W = Ledning för Energi, material eller information
X = Fast energiflödesförbindelse
Q = Bryta, Sluta eller Styra flöde av energi
F = Direkt skydda personal och utrustning från farliga eller oönskade tillstånd
A = Objekt som har två eller fler syften och vars huvudsyfte inte kan definieras
P = Insamla och presentera information
=A1
=N1X1
=N1N1W1
=N1Q1
=N1N1P1
(i vissa fall W1)
=N1N1A1
=N1N1N1W1
=N1N1N1X1
=N1N1F1
=N1N1N1X1
=N1N1N1X1E1
E = Energimedieomvandlare
=N1N1N1X1E2
Brister Metod 2
=A1
=N1A1
=N1N1A1
=N2A1
=N2A2
=N2N1A1
=N2N2A1
=N2N2A1
Undercentraler till överkopplade centraler blir ett problem
Lösning med Metod 1
=A1
=N1A1
=N2A1
=N1A2
=N1A3
=N2A2
=N2A3
=N2A4
Lösning med Metod 2
=A1
=N1A1
=N1N1A1
=N2.1A1
=N2.2A1
=N2.1N1A1
=N2.1N2A1
=N2.2N2A1
Enligt SEK Tekniska Kommitée TK 3
IBL 77/96
Det "Klassiska" sättet att märka centraler
Gg Ii l(L) Mm Oo Qq Ww x z Åå Ää Öö
L X Z
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Hh Jj Kk Nn Pp Rr Ss Tt Uu Vv
Ej tillåtna
Reserverade
Tillåtna
Central märks med stor bokstav
Mätare märks lika central
Vid fler än 16 huvudledningar används dubbelbokstav
Huvudledning till central har samma beteckning som centralen, dock med små bokstäver för den del av beteckningen som avser den matade centralen
Dubbelbokstav reserveras för numreringen vid fler än 16 huvudledningar
Mätare, efterliggande central samt kabel och delar av fördelning innan mätare märks lika ovan jämte siffra.
Vid överkopplingar som föregås av mätare tas numreringen för mätare bort och ersäts av en numrering för ordningen i överkopplingen
Kabelmärkning numreras ej vid överkoppling
Det finns
inte
beskrivet hur överkoppling som ej föregås av mätare skall utföras. Ej heller hur denna ska anpassas vid mätning.
Reserverade
L
X
Z
Brandskyddsutrustning, BGF, Sprinkler, Brandlarm
Luftbehandlingsutrutning för branddrift tilläggsmärks med L, (t.ex LX1)
Tillfälliga anläggningar, byggström framförallt.
FÖRDELAR/NACKDELAR
Handbok 419
IBL 77/96
+ Accepteras av alla de stora nätägarna
+ De allra flesta anläggningar är märkta på detta sätt
- Den baseras på en standard som utgick för snart 20år sen
- Det saknas instruktioner för många typer av kopplingar
+ Gällande standard, fortlöpande arbete för att anpassa till nya sätta att installera
+ Internationell standard
- Nätägare gillar inte denna typ av märkning
- Få yrkesmän förstår sig på den trots att den varit gällande i 20 år
Gammal Standard uppdaterar inte sitt tänk
Olle Rekomenderar

Handbok 419
NU ÄR DET FREDAG!
Vad säger reglerna?
Riksdagen
Ellagen 1997:857
Regeringen
Starkströmsförordningen SFS 2009:22
Elsäkerhetsverket
ELSÄK-FS 2008:1
Svenska Elektrotekniska Kommissionen
SS 436 40 00
SS-EN 81346-1 ersätter SS-EN 61346-1
1 §
Regeringen
eller
den myndighet som regeringen bestämmer
får, i den mån det behövs från elsäkerhetssynpunkt, meddela föreskrifter om kontroll, provning eller besiktning
samt andra föreskrifter som rör elektriska anläggningar
, anordningar avsedda att anslutas till sådana anläggningar, elektrisk materiel eller
elektriska installationer.
Kap 9 Skyddsåtgärder
Ellagen 1997:857
Starkströmsförordningen SFS 2009:22
ELSÄK-FS 2008:1
Elinstallationsreglerna SS 436 40 00
Handbok 419
Dokument för användning inom elektrotekniken
Vilka dokument som ska upprättas, hur de ska utformas och vilken information de ska innehålla.
- Vem får utfärda en kompletterande standard?
- Kan en upphävd standard användas som en komplettering eller ersättning?
- Vem gör den bedömningen som omnämns?
Vad är elsäkerhetsaspekten vad gäller Dokumentation?
- Överblicka och planera arbete i anläggningen
- Felsöka och åtgärda fel
- Säkerställa att rätt reservdelar och utrustning används vid arbeten i anläggningen.
Kan man med handen på hjärtat påstå att IBL96 har samma eller högre nivå på Dokumentationen än Handbok 419?
7 § Den som har nätkoncession för område är, om det inte finns
särskilda skäl
,
skyldig
att på
skäliga villkor
ansluta en elektrisk anläggning inom området till ledningsnätet.
Kap 3 Nätverskamhet
Ellagen 1997:857
Skyldighet att ansluta en anläggning
Tvister om koncessionshavarens skyldigheter enligt första stycket prövas av nätmyndigheten. Beslut i ett sådant ärende skall fattas inom två månader från det att ansökan kommit in till nätmyndigheten.
Är det
skäliga villkor
att kräva av anläggningsägaren att frångå Svensk Standard?
Kan man använda IBL96 istället för Handbok 419 och ha
samma eller högre
nivå på dokumentationen?
Om man har dokumenterat en anläggning enligt Svensk Standard, har man då
särskilda skäl
att hävda att anläggningen är felaktigt dokumenterad?
U = Hålla objekt i en definierad position
ELSÄK-FS 2008:1
Ur Starkströmsförordningen:

4 § Innehavaren av en starkströmsanläggning ska fortlöpande kontrollera att anläggningen ger betryggande skydd mot person eller egendom

5 § Innehavaren av en starkströmsanläggning ska se till att arbete som utförs på eller i anläggningen sker på ett sådant sätt att betryggande skydd för person och egendom säkerställs.
Full transcript