Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

กฎหมายเด็ก

No description
by

Phuttiphat Meen

on 10 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of กฎหมายเด็ก

design by Dóri Sirály for Prezi
มาตรการพิเศษแทน
การดำเนินคดีอาญา

คณะผู้จัดทำ
นายธีรพงษ์ เสวนาพร 5310850732
นายภัทรกฤติ สมทรัพย์ 5310850805
นายภาณุเดช หงส์ศุภางค์พันธุ์ 5310850821
นายวราดล สีดาพล 5310850864
นายพุฒิพัฒน์ วีรพุฒิพงศ์ 5310855327
นางสาวสุรางคนา ล่ำรุ่งเรื่อง 5310855602
นางสาวโมทนา สุเมธสวัสดิ์ 5410850076
นางสาวชยุดา จารุโรจน์ปกรณ์ 5410854713
นายชาญณรงค์ กิจรักษา 5410854730
นางสาวญาดา พัฒนะเศรษฐกุล 5410854748
นางสาวฐาปัทม์ ฤทธิ์กล้า 5410854756
นางสาวพีชยาภรณ์ ทองคำ 5410855132

1.สภาพความสำคัญของปัญหา

2.หลักสากลนั้นเป็นที่ยอมรับกันว่าเด็กและเยาวชนเป็นผู้มีวุฒิภาวะแตกต่างจาก ผู้ ใหญ่

3.สำหรับกระบวนกระบวนการยุติธรรมและข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และเยาวชนของประเทศไทย

4.มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาก่อนฟ้อง ตามมาตรา 86

5.มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาชั้นพิจารณา ตามมาตรา 90


มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาของต่างประเทศ
กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาก่อนฟ้องคดี
มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาชั้นพิจารณา

กฎหมายไทย

มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ได้มีบทบัญญัติไว้ในหมวด 7 มาตรา 86ถึงมาตรา 94 ซึ่งมีอยู่ 2 ช่วงระยะ คือ
หลักเกณฑ์ข้อที่ 1
หลักเกณฑ์ข้อที่ 2
หลักเกณฑ์ข้อที่ 3
หลักเกณฑ์ข้อที่ 4
มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาชั้นพิจารณา
1. ความผิดที่เด็กหรือเยาวชนถูกฟ้องนั้้นเป็นคดีซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกไม่เกิน 20 ปีไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม
2. ถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้ จำคุกมาก่อน


เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

3. โดยก่อนมีคำพิพากษา


3.1 หากเด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำและผู้เสียหายยินยอมและโจทก์ ไม่คัดค้าน

3.2 เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าพฤติการณ์แห่งคดีไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคม เกินสมควร


3.3 ศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้และผู้เสียหายอาจได้ รับการ ชดเชยเยียวยาตามสมควรหากนำวิธีจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งเป็น ประโยชน์ต่อ อนาคตของเด็กหรือเยาวชนและต่อผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณา พิพากษา

4. อำนาจของศาล

4.1 ให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรจัด ให้มีการดำเนินการเพื่อจัดทำแผนดังกล่าว โดยมีเงื่อนไข

4.2 คำสั่งศาลเกี่ยวกับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู

4.2.1 หากศาลเห็นชอบด้วยกับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้ดำเนินการตามนั้น และให้มีคำสั่งจำหน่ายคดีไว้ชั่วคราว

4.2.2 หากศาลไม่เห็นชอบให้ดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป

มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาชั้นพิจารณา
มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาชั้นพิจารณา
มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาชั้นพิจารณา
ประเทศสิงค์โปร
ประเทศนิวซีแลนด์
1.หลักเกณฑ์การนำมาตรการพิเศษตามมาตรา 86 มาใช้

1.1 ต้องเป็นคดีเด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาซึ่งมี อัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมาย กำหนดไว้ให้จำคุกไม่เกิน 5 ปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม

1.2 ถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา ถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

1.3 เด็กหรือเยาวชนนั้นจะต้องสำนึกในการกระทำ ก่อนฟ้องคดี

1.4 ได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายและเด็กหรือ เยาวชนด้วย

2.การจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติโดยไม่ต้องฟ้องคดี
2.1เป็นอำนาจแก่ผู้อำนวยการสถานพินิจทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชน ปฏิบัติโดย ไม่ต้องฟ้องคดี
2.2 เงื่อนไขในการทำแผนแก้ไขบำฟื้นฟู

3.เงื่อนไขในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชน ปฏิบัติ
3.1การจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหากจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองเด็กหรือ เยาวชนอาจกำหนดให้บิดามารดา ผู้ปกครองบุคคลหรือผู้แทนองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชน อาศัยอยู่ ด้วยปฏิบัติด้วยก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน บรรเทา ทดแทน หรือชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือเพื่อให้เกิดความปลอดภัย แก่ชุมชนและสังคม

4.หน้าที่ส่งแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและความเห็นต่อพนักงานอัยการ
4.1ผู้อำนวยการสถานพินิจจะต้องเสนอความเห็นประกอบแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูต่อ พนักงานอัยการเพื่อพิจารณา

4.2เมื่อพนักงานอัยการได้รับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและความเห็นของผู้อำนวยการ สถานพินิจตามวรรคหนึ่งแล้วพนักงานอัยการมีอำนาจในการพิจารณาความเห็นของ ผู้อำนวยการสถาน พินิจและแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู


หลักเกณฑ์มาตรการพิเศษตามมาตรา 86
รายละเอียดการจัดทำแผนฟื้นฟูตามมาตรา 86

ข้อห้ามของแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู
1.ต้องไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรี ภาพของเด็กหรือเยาวชน
เว้นแต่เป็นการกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ของเด็กหรือเยาวชนนั้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

2.ต้องไม่มีลักษณะเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความ เป็นมนุษย์ของเด็กหรือเยาวชน

เสนอ อาจารย์วรภัทร รัตนาพาณิชย์
มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาของต่างประเทศ
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ restorative justice คืออะไร ?
Howard Zehr

John Braithwaite
Susan Sharpe
หลักสำคัญการของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
1.เน้นที่ความเสียหายและความต้องการของผู้เสียหายอันเป็นผลต่อเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากความเสียหายนั้นรวมทั้งความต้องการของชุมชนและความต้อง การของผู้กระทำผิด

2.การจัดกำหนดภาระหน้าที่ในการแก้ไขซึ่งเป็นผลมาจากการทำให้เกิดความเสียหายนั้น ได้แก่ ภาระหน้าที่ของผู้กระทำผิด รวมทั้งภาระหน้าที่ของชุมชนและของสังคมในการแก้ไขเยียวยาความเสียหายด้วย

3.ใช้กระบวนการเปิดกว้างให้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นกระบวนการที่ทุกฝ่ายมีส่วน ร่วมมือในกระบวนการนั้น

4.ให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานการณ์นั้นเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งผู้เสียหาย ผู้กระทำผิด สมาชิกของชุมชนและสังคม
5.พยายามหาทางทำสิ่งที่เสียหายไปให้กลับคืนดีดังเดิม

รูปแบบกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์
1. การไกล่เกลี่ย ระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทำผิด
2. คณะกรรมการที่ฟื้นฟูชุมชน
3. การประชุมกลุ่มครอบครัว
4. การประชุมแบบล้อมวง


ปัญหากฎหมาย

วิเคราะห์มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาแก่เด็กและเยาวชนของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศนิวซีแลนด์

1.อายุของบุคคลที่จะได้รับความคุ้มครอง

2.การพิจารณาว่าเด็กสมควรเข้าสู่มาตราพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาหรือไม่

3.บุคคลที่จะให้ความยินยอมในการเข้าสู่กระบวนการใช้มาตรการพิเศษ แทนการดำเนินอาญา

4.ประเภทของคดีที่ไม่ควรได้เข้าสู่กระบวนการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินอาญา

วิเคราะห์มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาแก่เด็กและเยาวชนของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์

1.อายุของบุคคลที่จะได้รับความคุ้มครอง

2.การพิจารณาโทษของเด็กว่าสมควรเข้าสู่มาตราพิเศษแทนการ ดำเนินคดีอาญาหรือไม่

3.การจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูแก่เด็กหรือเยาวชน

4.บุคคลที่จะให้ความยินยอมในการเข้าสู่กระบวนการใช้มาตรการ พิเศษแทนการดำเนินอาญา

สรุป
สรุป
มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาก่อนฟ้อง

1.ประเด็นการกำหนดอัตราโทษที่สามารถเข้าสู่มาตรการพิเศษ แทนดำเนินคดีอาญาก่อนฟ้องคดี

2.ประเด็นการสำนึกในการกระทำของเด็กและเยาวชน

3.ประเด็นความยินยอมของผู้เสียหาย

4.ประเด็นการชดใช้หรือเยียวยาผู้เสียหาย

5.ประเด็นการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู

มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาชั้นพิจารณา

1.ประเด็นการกำหนดอัตราโทษที่สามารถเข้าสู่มาตรการพิเศษ

2.ประเด็นการสำนึกในการกระทำของเด็กและเยาชน

3.ประเด็นความยินยอมของผู้เสียหาย

4.ประเด็นการชดใช้หรือเยียวยาผู้เสียหาย

5.ประเด็นการจัดทำแผนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู

ข้อเสนอแนะ


1.ควรมีการบัญญัติยกเว้นความผิดหรือมีพฤติการณ์ร้ายแรงให้ไม่สามารถใช้มาตราการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา ทั้งก่อนฟ้อง และชั้นพิจารณา แทนการพิจารณาแต่บทกำหนดโทษแต่เพียงอย่างเดียว

2.ควรจัดตั้งองค์กรหรือให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทำหน้าที่ในการคัดกรองความผิดที่เกิดขึ้น และรัฐเป็นผู้เสียหาย ทำหน้าที่ให้ความยินยอมแทนรัฐได้

3.ควรจัดตั้งกองทุนหรือหามาตรการในการชดใช้หรือเยียวยาผู้เสียหายในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนมีฐานะ ยากจน เช่น อาจจะเป็นในรูปแบบการให้กู้ยืมเงิน แล้วให้เด็กและเยาวชนผ่อนใช้คืนทีหลัง เมื่อมีรายได้ในอนาคต

4.ควรมีการบัญญัติกฎหมายให้การเยียวยาชดใช้ความเสียหายแก่ผู้เสียหายตามมาตรการพิเศษแทนการดำ เนินคดีอาญา ทั้งก่อนฟ้องคดี และชั้นพิจารณา เป็นการประนีประนอมยอมความในชั้นศาล เป็นการประนีประนอมยอมความในชั้นศาล ซึ่งผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอหมายบังคับคดีได้เลย ไม่ต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งขึ้นใหม่

5.ควรมีการมองพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวให้เป็น กฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของเด็กไม่ใช่วิธีการหรือขั้นตอนที่จะนำเด็กไปลงโทษอย่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผลการดำเนินการมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา
ก่อนฟ้องและชั้นพิจารณา
การติดตามและประเมินผลมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาก่อนฟ้อง และในชั้นพิจารณา
- ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ Restorative Justice

- มาตรการดำเนินคดีอาญาก่อนฟ้อง

- มาตรการดำเนินคดีอาญาชั้นพิจารณา

- ปัญหา
- มาตรา 88 คำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการให้เป็นที่สุด

- การติดตามให้การส่งเสริมช่วยเหลือ

- มาตรา 90 มีคำสั่ง จำหน่ายคดีไว้ชั่วคราว

- ผลกระทบการดำเนินชีวิตตามปกติของเด็กและเยาวชน
children,young persons and their families act 1989
เด็ก คือบุคคลที่อายุต่ำกว่า 14 ปี
เยาวชน คือบุคคลที่อายุตั้งแต่ 14-17 ปี
มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา
children and young persons act 2001
บุคคลที่่มีอายุตั้้งแต่ 7 - 14 ปี
ประเภทคดีที่นำการประชุมกลุ่มครอบครัวมาใช้
1.คดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด
2.คดีที่เด็กหรือเยาวชนมีความประพฤติเสียหายจนบิดามารดา ผู้ปกครอง ไม่สามารถดูแลได้
3.คดีที่เด็กและเยาวชนจำต้้องได้การคุ้มครอง สวัสดิภาพ
การประชุมกลุ่มครอบครัวเพื่่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู
1.การทำให้เด็กหรือเยาวชนสำนึกในความผิดที่ตนได้กระทำลง
2.ตักเตือนเด็กหรือเยาวชนที่กระทำผิดเกี่ยวกับลักษณะของการกระทำผิด
3.กำหนดให้เด็กหรือเยาวชนที่กระทำผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายเป็นจำนวนเงินตามมติของที่ประชุมกลุ่มครอบครัวกำหนด
4.กำหนดให้เด็กหรือเยาวชนที่กระทำผิดบริการชุมชน เป็นเวลาไม่เกิน 240 ชั่วโมง โดยมีลักษณะของการบริการชุมชน ระยะเวลาและสถานที่ ต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมกลุ่มครอบครัวกำหนด
5.กำหนดให้เด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดขอโทษผู้เสียหายและครอบครัว ผู้เสียหายทั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมกลุ่มครอบครัวกำหนด
6.มีข้อกำหนดอื่นๆ เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนที่กระทำผิดได้กระทำการใดๆ ตามมติที่ประชุมกลุ่มครอบครัวกำหนดตามเหมาะสม
inter ministry on young crime (imyc)
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่มีหน้าที่คอยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
children young persons act 2001 + probation offenders act
มาตรา 295 ความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี
มาตรา 334 ความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
มาตรา 362 ความผิดฐานบุกรุก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี
จำแนกออกเป็น 3 ประเภท
1. ให้การรับสารภาพ
2. ให้การปฎิเสธ
3. จำใจยอมรับ
1. กรณีที่ผู้เสียหายเป็นเอกชน

2. กรณีผู้เสียหายเป็นรัฐ (ไม่ใช่เอกชน)
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 3
สำหรับคดีอาญาไม่มีผู้เสียหายต้องตีความว่า ไม่มีเงื่อนไขที่จะต้องได้รับ ความยินยอมจากผู้เสียหาย
ประชุมกลุ่มครอบครัว
ผู้อำนวยการสถานพินิจ
พนักงานอัยการ
ศาลเยาวชนและครอบครัว
มีอัตราโทษอย่างสูงที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกไม่เกิน 20 ปี

- ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
- ความผิดเกี่ยวกับการจราจร
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
ก่อนฟ้อง
หลังฟ้อง
ตักเตือนอย่างไม่เป็นทางการ
ตักเตือนอย่างเป็นทางการ
การประชุมกลุ่มครอบครัวอย่างไม่เป็นทางการ
ตำรวจและผู้ประสานงานเยาวชนเห็นตรงกันว่าเด็กหรือเยาวชนผู้กระทำความผิดควรถูก ดำเนินคดีในศาลและเด็กหรือเยาวชนถูกจับ และได้ถูกนำตัวมายังศาลแล้ว โดยศาลจะสั่งให้ มีการประชุมกลุ่มครอบครัว
เป็นความผิดเล็กน้อยโดยตำรวจและผู้ประสานงานเยาวชนเห็นว่าเด็กไม่ควรถูกดำเนินคดีในชั้นศาล
โดยมี 3 วิธี
บทนำ
Full transcript