Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

No description
by

Artitta Tartar'

on 9 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

ความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ

มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของบุคคลทุกคนที่ต้องการเป็นคนที่มีสุขภาพดีเพราะจะเป็นทุนใน การประกอบกิจกรรมและภารกิจในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น การออกกำลังกายเป็นประจำ , การกินอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
2.บทบาทของการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน คือ การเข้าร่วมกิจกรรมที่เอื้ออำนวยให้คนในชุมชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น ชมรมแอโรบิก กลุ่มทูบีนัมเบอร์วัน ชมรมผู้สูงอายุ


3. ชมรมสร้างสุขภาพ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจในกิจกรรมด้านสุขภาพ
ซึ่งเป็นชมรมหรือกลุ่มที่มีอยู่แล้วในชุมชนหรือมารวมกลุ่มใหม่แล้วสมัครเป็นเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพกับสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข

4. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ด้วยการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมลดปัญหาภาวะโลกร้อน เช่น รณรงค์ลดใช้พลังงานในบ้าน ปลูกต้นไม้ ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก
ใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า

design by Dóri Sirály for Prezi
1. นายกล้าตะวัน เพ็ญศศิธร เลขที่ 4

2. นายกิตติธร ม่วงมี เลขที่ 5

3. นางสาวนันทวรรณ จันทร์พวง เลขที่ 9

4. นางสาวปิยะกมล สุโพธิ์ เลขที่ 25


การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการปฏิบัติเพื่อสุขการแข็งแรงเจริญเติบโตปราศนากโรคภัย และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

การป้องกันโรค หมายถึง การกระทำบางอย่างเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเป็น โรคหลีกเลี่ยงมิให้เจ็บป่วยหรือกลับเป็นซ้ำภายหลังการหายจากการเป็นโรคแล้ว

จัดทำโดย
1.รักษาสุขภาพของตัวเองให้ดี ป้องกันตัวเองจากโรคภัย และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น
เพราะเป็นการป้องกันโรคติดต่อในชุมชน

2.ดูแลสุขภาพคนในครอบครัว ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคและพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง ตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

3.รักษาบริเวณบ้าน ชุมชนให้สะอาดและเป็นระเบียบ มีอากาศถ่ายเทเพื่อป้องกันโรคติดต่อ
ในชุมชน เช่น เป็นอาสาสมัคร สาธารณสุข


4.ร่วมกิจกรรมที่ช่วยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน .

5.สอดส่องดูแลสินค้าและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนในชุมชนและ
แจ้งให้สมาชิกในชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐรับทราบถึงสินค้าอันตรายเหล่านั้น

6.มีส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

ความหมายและความสำคัญของ
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

ความหมายและความสำคัญของ
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

1.การชี้นำเพื่อสุขภาพ โดยตั้งบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน และภราดรภาพ

2.การลงทุน เพื่อการพัฒนานโยบายที่ยั่งยืนและเพื่อการดำเนินงาน ตลอดจนจัดโครงสร้างพื้นฐานที่จะจัดการกับปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดด้านสุขภาพ

3.การสร้างศักยภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย สร้างภาวะผู้นำ พัฒนาทักษะการส่งเสริมสุขภาพการถ่ายทอดความรู้และศึกษาวิจัย ตลอดจนมีความแตกฉานด้านสุขภาพ

4.การออกระเบียบและกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองจากอันตรายและมีโอกาสที่จะมีสุขภาพดีเท่าเทียมกัน

5. การสร้างภาคีเครือข่ายและพันธมิตร ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศเพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน

แนวคิดของการสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคในชุมชน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
สุขภาพชุมชน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15
เสนอ
อ. คนึงนิจ ประพาศพงษ์
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม


แนวทางการสร้างเสริมและ
พัฒนาสุขภาพของชุมชน

1.ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมด้านสุขภาพในรูปของชมรมด้านสุขภาพ ดังนี้

(1) ออกกำลังกายวันละ 30 นาที อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอ
(2) เลือกซื้อและบริโภคอาหารที่สะอาดมีคุณค่าและปลอดสารปนเปื้อน
(3) สร้างอนามัย สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อความสะอาดปลอดภัยของที่อยู่
อาศัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ
(4) มีอารมณ์ดี และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชมรมต่างๆในชุมชนเพื่อการมี
สุขภาพที่ดีและแจ่มใส
(5) ปลอดโรค " อโรคยา“โดยเฉพาะโรคที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตในลำดับแรกๆ
คือ มะเร็ง หัวใจ เบาหวาน
(6) ลด ละ เลิก อบายมุขเพื่อลดปัญหาสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ สุรา สารเสพติด และการพนันในชุมชน

บทบาทและความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน

สรุป
สุขภาพเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิต เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนดังนั้น
การสร้างเสริมสุขภาพจึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน เพื่อนำไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ควรมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนา และการป้องกันจากโรคในชุมชน หากเรามีสุขภาพที่ดีแล้ว ผู้อื่นก็จะมีสุขภาพที่ดีด้วย ช่วยกันส่งสริมสุขภาพเพื่อเป็นการทำให้ชุมชนของตนมีความเข้ม แข็งและยั่งยืนตลอดจนไปถึงประเทศชาติ

โครงสร้างหลักของระบบสุขภาพชุมชน

ถ้ามีการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องจะทำให้ไม่เจ็บป่วยเป็นโรค ต่างๆโดยเฉพาะโรคที่สามารถป้องกันได้
เช่น โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือที่เกิดจากวิถีชีวิต
ได้แก่ โรคความดันเลือดสูง , โรคอ้วยลงพุง
Full transcript