Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sistema solar

No description
by

serafina ecobo lopeo

on 14 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sistema solar

Organització
espacial i temporal
criteris i instruments d'avaluació
Cercant la casa de l'E.T!
Objectius
Judit Barba
Francesc Casals
Serafina Ecobo

Continguts
Avaluació i conclusió
Activitat a classe
Introducció
Interdisciplinarietat
Les
àrees
que engloba el projecte són:

Coneixement del
Medi
Educació
Visual i Plàstica
Educació
Musical
Llengües:
Català, Castellà i Anglès
Matemàtiques
TIC
Competències
Les
competències
que treballem en aquesta unitat didàctica són:
-Competència d'aprendre a aprendre
Activitats en grups/individuals
Escoltar als companys
Reflexions individuals i grupals

-Competència artística i cultural
Maquetes
Dibuixos
Mapes

- Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària, cooperativa i dialogant, argumentar les pròpies opinions i contrastar-les amb les dels altres.

- Conèixer la diferència principal que hi ha entre un satèl·lit i un planeta.

- Conèixer i saber identificar les característiques principals dels planetes del Sistema Solar.

- Treballar mitjançant el llenguatge escrit i oral.

- Fomentar l’ús de les TIC, com a recurs didàctic per a l'aprenentatge.

- Promoure la llengua estrangera, en el nostre cas l’ Anglès.

- Ser capaç de treballar en grup, de forma cooperativa.

Metodologies
Procedimentals-Aplicació d’activitats i jocs que permetin la pràctica amb els nous continguts i ajudin als alumnes a fer un aprenentatge significatiu d’allò que és nou per ells.

-Utilització d’imatges i materials per reconstruir el sistema solar.

-Realització diferents dinàmiques i activitats que permetin aprendre els noms dels planetes en les 3 llengües: català, castellà i anglès.

- Producció de textos orals i audiovisuals amb preparació prèvia utilitzant recursos adequats.

-Creació de maquetes.

-Aprenentatge d’una cançó sobre els planetes en llengua anglesa.

-Recerca d’informació utilitzant diferents webs.
Conceptuals
El Sol i la seva funció dins del sistema solar.

Els vuit planetes del Sistema Solar.

Caracterització dels planetes.

Vocabulari relacionat amb el sistema solar: noms dels planetes, dels moviments de la Terra, lluna, gravetat, etc.

Cançons i poemes.

Utilització del Glogster, com a recurs d'aprenentatge.
Actitudinals
Autoresponsabilitat i compromís davant la mestra i els companys.

Participació activa.

Respecte pels companys i les normes i regles establertes.

Presentació de la tasca neta i polida.

Utilització correcta del material propi i comú.


-Storyline
Seguiment de les sessions

-Treball cooperatiu
Grups base

-Treball individual

-Treball per racons

Temporalització
Consta de 20 sessions.
Es desenvolupa els divendres: "Dia del projecte".
Segon trimestre.
Seqüenciació didàctica de les sessions
Dificultats a l'hora de planificar i adaptar les activitats per cobrir les necessitats dels alumnes nousvinguts, del nen amb TDA i de l'alumne amb altes capacitats.

Hem intentat planificar sessions que no fossin repetitives.

Professionalització de la tasca de planificació.

Resultat obtingut força interessant, encara que faltaria l'implementació posterior per valorar l'UD.

Estem satisfets amb el treball en grup que hem realitzat.
Moltes gràcies per la vostra atenció!!!
Avaluació
Rúbriques d'autoavaluació pels alumnes


Rúbriques d'avaluació individual i grupal
Conclusions
- Capítol The Simpsons
especial Halloween


Pretext
per introduir l'E.T.
Tema principal
El sistema solar:

la Terra i la Lluna

Els vuit planetes: Nocions bàsiques.
Context
Escola "
La Farigola del Clot
"

Destinat a 4t de Primària

Classe de
25 alumnes
1 alumne amb
altes capacitats
1 alumne amb
TDA
3
nouvinguts

Comunicativa lingüística i audiovisual
Intervencions i preguntes.
Producció de textos propis.
Lectura.
Treball a partir de les TIC.
Artística i cultural
Aprendre a aprendre
Autonomia i iniciativa personal
Maquetes, dibuixos, mapes.
Utilització del Glogster.
Presentacions.
Activitats amb responsabilitats i autoresponsabilitats.

Participació en petit i gran grup.

Reflexions i opinions, crítiques constructives.
Presa de decisions
Motivació per les tasques.
Acceptació de crítiques.
Capacitat d'afrontar problemes.
"Inventem un planeta per l'E.T!"

Continguts
Objectius
Desenvolupament
de l'activitat
Materials
Pel mestre/a
Per l'alumnat
Procedimentals
Elaboració lliure d’un planeta per a E.T. l’extraterrestre

Identificació de les característiques
comunes en els planetes.

Resolució de preguntes sorgides
durant les sessions.
Conceptuals
Actitudinals

El planeta: característiques principals.
Respecte per el treball elaborat per la resta de companys i companyes de la classe.

Actitud positiva enfront les tasques a realitzar.

Proposar un projecte de planeta (nom, el per què d’aquest nom, les característiques principals, creació del planeta amb els materials que creguin necessaris) on creguin els i les alumnes que viu l’E.T.

Exposar a la resta de la classe el treball realitzat del grup: el planeta inventat i la experiència d’aquesta elaboració.
OBJECTIUS
Organització espacial i temporal
Tasca 1

Els i les alumnes distribuïts en petits grups de treball, començaran a idear un planeta on podria viure l’E.T.. Amb els coneixements que han anat adquirint durant tot el projecte saben quines són les característiques i trets importants que tenen els planetes.
A partir de les idees aniran confeccionant un treball lliure sobre aquest planeta.


Acabaran les tasques que tinguin pendents i a la tarda realitzaran una exposició a la resta del grup, presentant el seu planeta.
Tasca 2

Guia didàctica de les sessions.

Eines de recollida d’informació per a la sessió.

Materials per escriure.

Materials plàstics.

Fulls i cartolines.

Ordinadors.
Dues sessions

Aula ordinària

Aula de tallers

Aula d'informàtica
Avaluació de
l'activitat
Rúbrica d'avaluació
ORGANITZACIÓ
ESPACIAL I TEMPORAL
L'avaluació d'aquesta activitat es faria mitjançant l'observació directe del procés dut a terme pels grups i de la presentació del resultat final. Tot això es reflectiria en una rúbrica d'avaluació.
Full transcript