Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A területfejlesztés intézményrendszere

No description
by

Mátyás Hinek

on 17 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézmény-rendszere
2002-2012
(Nem kötelező anyag 2013-tól)
A területfejlesztés intézményrendszét az 1996. évi XXI. Törvény a területfejlesztésről és területrendezésről valamint módosítási határozzák meg
Intézményrendszer 2002-2012 között
Szabályozás
Területfejlesztési koncepció elfogadása
Kiemelt térségek körének meghatározása
Támogatás és a decentralizáció mértékének meghatározása
Országyűlés
Kormányzat
EU regionális politikával való kompatibilitás biztosítása
Költségvetés, pénzeszközök meghatározása
Hatáskörök, feladatok meghatározása
Országgyűlésnek beszámol a területi folyamatokról
Minisztériumok
Szakpolitikai döntések előkészítése
Végrehajtás
Területi államigazgatási szervek
Feladatok
A megyei Kormányhivatalokba integrálódott:
Országos Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőség,
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Földhivatalok
Állami Foglalkoztatási Szolgálat Regionális Munkaügyi Központjai
Regionális Egészségbiztosítási Pénztárak
Regionális Nyugdíjbiztosító Igazgatóságok
Igazságügyi Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal,
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Oktatási Hivatal
Megyei önkormányzatok
Felelős a megye területére vonatkozó területrendezési terv elkészítéséért
A hosszú távú előrejelzések alapján területileg összehangolja a kötelezően ellátandó feladatait
Biztosítja azok összhangját a megyei gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal
Helyi önkormányzatok
Helyi területrendezési tervek előkészítése és elfogadása
Helyi építési szabályzatok előkészítése és elfogadása
Helyi fejlesztési tervek előkészítése és elfogadása
A helyi fejlesztések végrehajtása
Az érdekegyeztetés legmagasabb szintű fóruma
Döntés-előkészítő, javaslattevő, véleményező, koordináló és döntéshozó szerv
Tagjai a törvény által taxatívan felsorolt személyek (miniszter, megyei ter. fejl. tanácsok elnökei, stb.)
Célja - hatással legyen az országos területi, - fejlesztési - és regionális politika folyamataira, összehangolja a politikai és szakmai érveket
Országos Területfejlesztési Tanács
A régió társadalmi helyzetének, adottságainak vizsgálata, értékelése
A régió területfejlesztési koncepciójának, programjának kidolgozása, elfogadása
Döntés a pénzeszközök felhasználásáról, fejlesztések megvalósításáról
Együttműködés a területfejlesztés szereplőivel
Tagjai
Megyei területfejlesztési tanácsok elnökei
Területfejlesztésért felelős miniszter, miniszterek képviselői
Területfejlesztési önkormányzati társulások megyénként 1-1 képviselője
Megyei jogú városok polgármesterei
Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke
Regionális Fejlesztési Tanács
Megyei Területfejlesztési Tanács
Decentralizált források elosztása
Megyei szereplők együttműködését segítik (kistérségek, gazdasági szereplők)
Megye területfejlesztési stratégiájának, fejlesztési programjának, ezek megvalósításához szükséges pénzügyi tervek kidolgozása, elfogadása
Kistérségi Fejlesztési Tanácsok
Településeket, kistérséget érintő fejlesztések
Települések képviselői, polgármesterek
2012. január 1. változások
Megszűnő szervezetek:
Regionális Fejlesztési Tanács
Megyei Területfejlesztési Tanács
Kistérségi Fejlesztési Tanács
Létrejött szervezetek:
Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum
Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum
Regionális Fejlesztési Ügynökség
Országgyűlés
Megállapítja a területfejlesztési politikát meghatározó irányelveket, célokat, hosszú távú prioritásokat
Elfogadja a területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének átfogó szabályait (törvényi szint)
Dönt a területfejlesztést és területrendezést szolgáló pénzeszközökről és pénzügyi kedvezményekről
Évente beszámoltatja a Kormányt a területfejlesztési politika végrehajtásáról és a területfejlesztésről
Kormány
Koordinálja a területfejlesztési célokat szolgáló állami pénzeszközöket és a kedvezményeket
Pénzügyi támogatásokat nyújt a területfejlesztéshez
Gondoskodik az országos területi információs rendszer működtetéséről
Meghatározza a miniszterek területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő feladatait
Meghatározza a kedvezményezett területfejlesztési-statisztikai kistérségek és települések besorolását
Minisztériumok
Nemzetgazdasági Minisztérium - a területfejlesztésért felelő miniszter
Területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok megjelennek még:
Közgazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
NGM feladatai:
Fejlesztési tervek és programok kidolgozása (NTH)
Területi információs rendszer működtetése
Régiók és kistérségek területi lehatárolása
Közigazgatási szervek területi tevékenységének koordinálása
Országos Területfejlesztési Érdekegyezetető Fórum
Kormány, megyei jogú városok, megyei önkormányzatok fővárosi önkormányzat érdekegyeztető fóruma
Elnöke a területfejelsztését felelős miniszter, 25 tagú
Infrormációcsere, javaslatok, alternatívák vizsgálata, területi egységek fejesztéseinek összehangolása
Javaslattétel
Megyei önkormányzatok és fővárosi önkormányzat
Megyei és fővárosi területfejlesztési koncepció és program kidolgozása
Részvétel az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció és program kidolgozásában
Gazdaságfejlesztési és befektetésösztönző feladatot lát el
Területfejlesztési koordinációt végez
Elfogadja a megyei területrendezési tervet
Vidékfejlesztési koordinációs feladatok
Forrásfelhasználás koordinálása
Vidékfejlesztési stratégiák és programok összehangolása
Együttműködik a települési önkormányzatokkal
Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum
Tagjai a régió területén működő megyei közgűlések elnökei
Eljár a regionális döntést, állásfoglalást, véleményezést igénylő ügyekben
Összehangolja a Megyei Önkormányzatok döntéshozatalát
Képviseli a megyei önkormányzatok egyező döntését, mint a régió álláspontját,
Javaslatot tesz a Kormánynak az EU Régiók Bizottságában (CoR) a régiót képviselő tag személyére.
Térségi Fejlesztési Tanács
Megyehatáron túlterjedő és kiemelt területfejlesztési feladok ellátására a Megyei Közgyűlések hozzák létre
Balatoni Fejlesztési Tanács
Közreműködik a területfejlesztési és területrendezési terv létrehozásában
Véleményezi az országos és a kiemelt térséget érintő koncepciókat
Figyelemmel kíséri az OP-k végrehajtását
Javaslatot tesz a megyei fejlesztési koncepciókra és programokra
Tagok:
megyei közgyűlések elnökei, és a megyei közgyűlések egy-egy képviselője, területfejlesztéséért felelős miniszter, OP-ért felelős miniszterek, kamarák, főépítész, stb.
Regionális Fejlesztési Ügynökség
Egy régió területén működő megyei önkormányzatok működtetik
Kapcsolatot tart a régióban működő közigazgatási szervekkel, intézményekkel a forrásbevonás érdekében
Szervezi a programok megvalósítását, részt vesz a programok pénzügyi finanszírozási feladataiban
Részt vesz a területfejelsztési programok lebonyolításában
Közreműködő Szervezeti feladatokat lát el az OP-k lebonyolítása során (pl. TOP esetében)
Külön megállapodás keretében részt vehet egyes ágazati területfejelsztési vagy más OP-k lebonyolításában
Közreműködik a megyei önkormányzat területfejlesztési feladatainak ellátásában
Területi államigazgatási szervek
Területrendezéssel és területfejlesztéssel kapcsolatos kormányzati feladatok végrehajtása
Térségi tervezés és fejlesztés koordinálása és hatósági ellenőrzés
A területrendezésért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes feladatokat az
állami főépítész
látja el
Véleményezi a területrendezési terveket és javaslatot tesz ezek módosítására
Véleményezi az országos és a régiót érintő fejlesztési programokat
Nyilatkozik a megyei területrendezési tervek és településfejlestési eszközök országos és a kiemelt térségi tervekkel való összhangjáról
Területfejlesztési önkormányzati társulás
A települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező területfejlesztési társulást hozhatnak létre
A kormányhivatalok felügyelik
A megyei közgyűlés és a megyei jogú városok közgyűlései működtetik.
Azonos számú képviselőt delegál a fórumba a megyei közgyűlés és a megyei jogú város
Előzetesen állást foglal a megyei közgyűlés területfejlesztést érintő ügyeiben.
Munkaszervezettel nem rendelkezik
Központi szint
Regionális és megyei szint
Települési szint
A területfejlesztés intézményi rendszere és vázlatos feladatai 2012-től (Kötelező anyag!)
Államszervezési és fejlesztési modellek
1. Unitárius
2. Decentralizált unitárius
3. Regionalizált unitárius
4. Föderalizált és szövetségi államok
Unitárius államok
A területi egységek önállósága korlátozott
Az országos politikában történő részvételük erőtlen, vagy nincs
A mezoszintek szerepe gyenge
Pl.: Bulgária, Románia, Magyarország, Írország, Ciprus, stb.

Föderalizált államok
A tagállamok és tartományok önállósággal rendelkeznek
Hatalommegosztás a szövetségi és a tartományi szint között
A tartományok erősek (saját parlament, saját költségvetés)
Pl.: Ausztria, Belgium, Németország

Decentralizált unitárius államok
Funkcióelosztás a központi és a mezoszint között
Régiók fejlesztési sajátossággal rendelkező egységek
Választott testületek
Törvények, hogy ki fejlesztenek és gyakorolnak közfeladatot
Pl. Csehország, Dánia, Finnország

Regionalizált unitárius
Alkotmány biztosítja a régiók jogait
Régióknak fontos szerepük van a hatalomgyakorlásban
Középszintű önkormányzatok tagállami jogállás nélkül is sikeresen korlátozzák a központi hatalmat
Pl. Csehország, Dánia, Franciaország, Szlovákia, Litvánia

Centralizáció, decentralizáció
Centralizáció:
hatékonyság méltányosság, elvileg gyorsabban megoldhatóak a területi szintek problémái
Decentralizáció:
helyi vagy területi információkra épül, döntések hatásait egyszerűbb követni
Kiadások, hatalom és döntések decentralizációja csökkenti a térbeli különbségeket
Intézményrendszer
Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum
Turizmus és területfejlesztés 2014/4
Forrás:
1996. évi XXI. törvény - a területfejlesztésről és a területrendezésről
Full transcript