Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Modellskolan

No description
by

Maria Radler

on 5 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Modellskolan

- ett skolutvecklingsprojekt som fokuserar kompetensutveckling hos lärarna
Modellskolan
Hur går det till i praktiken?
Resultat & Utvärdering
3O-modellen
En modell för den kollektiva kompetensutvecklingen
Göra det långsiktigt hållbart
Kan användas i andra sammanhang
Marie, Mathilde, Karolina & Maria
Modellskolan
Bakgrund
Man kom fram till att den dåliga måluppfyllelsen på länets (Jönköping) skolor kunde förklaras på tre nivåer:

Målen är för höga
Det beror på eleverna
Lärarkompetensen är för låg

Av dessa tre orsaker var lärarkompetensen den enda som man ansåg sig kunna arbeta med på lokal nivå.
Grundidé
Modellskolan ska vara en skola som:

är baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
har lärare som bedriver forskning
arbetar med kollektiv kompetensutveckling
arbetar med kollegial kompetensutveckling
når full måluppfyllelse

Modellskolan ska vara en modell för andra skolor
Centrala antaganden
om all kunskap är ett resultat av lärande är kunskapen om lärandet den viktigaste komponenten i lärarnas arbete

denna kunskap bör ligga till grund för undervisningen

om läraren saknar denna kunskap kan undervisningen inte nå hög kvalitet

om läraren saknar denna kunskap måste den införskaffas

om läraren skaffar denna kunskap genom studier eller forskning kan man tala om "en skola på vetenskaplig grund"
Grundläggande krav
starkt förankrat politiskt stöd

starkt förankrat stöd hos skolledningen

långsiktig satsning (minst 5 år)

kollektiv kompetensutveckling - alla ska vara med

utförs enligt 3O-modellen

studierna ska kunna integreras i arbetet

ett universitet eller högskola stödjer projektet

En central didaktisk idé är lärande som professionellt objekt.
Input
Ny teoretisk kunskap
Till exempel föreläsningar, litteraturläsning, studiebesök, lärarnas egen forskning
Vetenskapliga modeller som gör att man kan undervisa utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt
Bearbetning
Integrering
Genomförande av modellen
Praktiska aspekter av modellen
Exempel på skolor
Ribbaskolan 2010-2015
Strövelstorpsskolas 2011-2016
Skolor i Karlskrona 2012-2017
Resultat
Utvärdering
Karlstad Universitet
Åsa Söderström - Lektor i pedagogik
Lena Karlberg - Utbildningsledare Rektorsprogrammet
Diskussion
Referenser
Förankring i styrdokument

Implementering

Interna/Externa förändringsprocesser och utvärderingar

Kausalitet

Praktiska aspekter

Kritik mot Kroksmark
Kroksmark, Tomas (red.) (2014).
Modellskolan - en skola
på vetenskaplig grund med forskande lärare
. Lund:
Studentlitteratur.
Sandberg, Bo, Faugert, Sven(2012).
Perspektiv på
utvärdering
. Lund: Studentlitteratur.
Skolverket (2011).
Läroplan för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet 2011
. Stockholm:
Skolverket.
Söderström, Åsa, Karlberg, Lena (2015).
Eftertänksam
framtidsskola - Utvärdering av Modellskoleprojektet
på Ribbaskolan
. Karlstad: Institutionen för
pedagogiska studier Karlstad universitet.
Österberg, Jonas (2014).
Resultatanalys i skolan
. Lund:
Studentlitteratur.
Arbetsgång och arbetsfördelning
Gruppen har träffats fyra gånger

Alla har sökt information och delat denna med varandra

Förberedelser och diskussioner både enskilt och i grupp

Gemensam sammanställning och utforming av Prezi
2010 var Ribbaskolan på sista plats i Jönköping med genomsnittligt meritvärde på 196 poäng och 40% av eleverna saknade betyg i ett eller flera ämnen

2013 Skolinspektionen: Ribbaskolan har förbättrats och att de arbetar systematiskt

2013 Kroksmark: Ribbaskolan på tredje plats med genomsnittligt meritvärde på 222,9 poäng och färre än 5% av eleverna saknade betyg i ett eller flera ämnen

2014 Söderström, Karlberg: 18% av eleverna saknade betyg i ett eller flera ämnen.
- betygen på nationella provet 13/14 var över rikssnittet
Positivt
Ökad yrkesstolthet
Kollegialt lärande
Ökad medvetenhet om lär. & und.
Ändrad syn på eleverna
Elever trivs
Lärarna: ökat elevinflytande
Negativt
Kritisera?
Alla involveras inte lika mycket
Hög arbetsbörda (några positiva)
Dålig förberedelse
Skulle inte rekommendera
Elever: Finns ingen lärare som bryr sig om vad vi säger/tycker
Läraren bearbetar och reflekterar över den aktuella forskningen

Användning av forskningsresultaten i undervisningen

Skuggning är en interaktiv observation där en kollega tar rollen som en kritisk vän

Efter skuggningen möts lärarna i forskarteamet för att tillsammans analysera dokumentationen från skuggningens resultat
Cirka 3-4 timmar i veckan
Lärarnas arbetsavtal 35+10,5 timmar i veckan eller 40 timmar inklusive modellskolearbete
Undervisningen omfattar cirka 18-20 timmar i veckan
Enligt kompetensutvecklingssamtalet (ÖLA 2000) ges lärarna 104 timmar kompetensutveckling på arbetstid (om året)
Lärarna (några eller alla) kan erbjudas möjligheten att koppla den arbetsförlagda kompetensutvecklingen till universitet- och högskolekurser
15hp per termin
Hur den teoretiska kunskapen omsätts i yrkesutövandet
Gemensam tolkning av teorierna i seminariediskussioner
Kontinuerlig uppföljning genom gruppsamtal
Diskuterar frågeställningar i förhållande till inputen och bearbetningen
Full transcript