Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

אוכלוסיית ישראל

No description
by

Itai Divinsky

on 20 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of אוכלוסיית ישראל

לארשי תייסולכוא
לארשי תייסולכוא תא ביכרמש ישונאה ספיספה
:םידוגינ הברה תללוכו תנווגמ דואמ איה לארשי תייסולכוא

יברע טועימו ידוהי בור *
םישדח םילועו םיקיתו םיבשות *
תונוש אצומ תונידממ םיבשות *
םיימואל םיייתד ,םיינוליח ,םידרח -תונוש תוידוהי תוצובק *
םיסקר'צ ,םיזורד ,םירצונ ,םימלסומ -תונוש תוידוהי אל תוצובק *
:בחרמב דיחא הניא לארישב הייסולכואה תסורפת

ןוכיתה םיה ףוח רושימב תזכורמ לארשי תייסולכוא בור *
לארשי ןופצב רתוי םינטק םיזוכיר םנשי *
רתויב לילדה רוזאה וניה םורדה רוזא *
םידרפנ םיבושיי וא תונוכשב תורגתסמ תונושה תוצובקה םיבר תומוקמב*
(24 מע) "
יבחרמ לודיב
" הנוכמ הז בצמ
םיגשומ - תויסולכוא לש היפרגואיג
םוקימבו הייסולכואה לדוגב םייוניש רקיעב ,םייוסמ םוקמב הייסולכואה בכרהו לדוג תא רקוחה עדמ -
היפרגומד
הייסולכואה תסורפתו

םימוד םיינושלו םייתד ,םייתוברת םינייפאמ םע םדא ינב תצובק -
תינתא הצובק

תוצובקמ לדבנב דחיב תוררוגתמ ('וכו הפש ,אצומ ,תד ןוגכ) םימוד םינייפאמ םע תוצובק ובש בצמ -
יבחרמ לודיב
.תורחא הייסולכוא

הריגהל רשק אללו התומתו הדולי ןיב ןזאמהמ האצותכ לחש הייסולכואב לודיג -
יעבט יוביר

.םינייפאמ לש ןווגמ סיסב לע תויהל הלוכי םירזגמל הקולחה .ול ידוחיי ןייפאמ םע הייסולכואהמ םייוסמ קלח -
רזגמ
..דועו (יאודבה רזגמה) ינתא סיסב לע ,(ידוהיה רזגמה) יתד סיסב לע -לשמל

:לארשי רשקהב םייפרגומד םיגשומ

הב לדגו לארשיב דלונש ימל יוניכ -
רבצ

תולגב תורוזפה תוידוהי תוליהק לש הטילקה ךילהתל יוניכ -
תויולג ץוביק

.(תיביסמ היילע התייה ןהבש םינש) היילע ילגל הקלוח תונויצה תישארמ לארשי ץראל םידוהי לש היילעה
-היילע ילג
(90-ה תונש תישאר לש היילעה לגו 50-ה תונש ישאר לש היילעה לג) .םינוש םנייפאמ היילע לג לכל

תודיחא רוציל תפאוש הלשממה ךותיהה רוכ תשיג יפ לע .הנידמב םיבר םירגהמ תטילקל השיג -
ךותיה רוכ
.םיקיתווהו םישדחה םילועה ברקב
תידוהיה הייסולכואה
ןוילימ 6-כ הנומ *

לארשי תייסולכואמ 75%-כ הווהמ *

םיינוליחו םייתד ,םיקיתוו םישדח םילוע ,ל"וח ידיליו (70% לעמ) ץראה ידיליל תקלחתמ תודהיה הייסולוכאה *
ס"מלה ינותנ -הייסוכוא לודיג תורוקמ
:(היילע) לארשי תנידמ לא תידוהי הריגה
היילעה תא םידסממש םיקוח ינש וקקוחו םידוהיל הרגיה תוינידמ לע הלשממה הטילחה הנידמה תמקה םע רבכ
:דואמ הלודג תובישח הל םינתונו
(ותדלומל "בש" םצעב הלועה ) לארשי תנידמל רגהל רתומ םלועב םוקמ לכב ידוהי לכל יכ עובקה קוח -
תובשה קוח
+
תיתמוטוא הצרא הלועש ידוהי לכ יכ עבוק קוחה .לארשי תנידמ חרזאל ךופהל ןתינ ךיא עבוקה קוח -
תוחרזאה קוח
+
תוחרזא לבקמ
:םה תידוהיה הייסולכואה לודיג תורוקמ
תויתד תוידוהי תוצובק ללגב רקיעב תוחתופמ תונידמל תיסחי הובג -(םיבשות ףלאל 15-כ)
יעבט יוביר
+
ינש ביבס רקיעב ,הברהב לודג היה הריגהה ביכרמ רבעב -(םיבשות ףלאל 1.3-כ הריגה ןזאמ)
הריגה-לארשיל היילע
+
(תוצעומה תירבמ 90-ה תונשבו ברע תוצראמ 50-ה תונשב) םלודגה היילעה ילג
:םילועה ןיב הנושהו ףתושמה
םינשה ךרואל םילועה ןיב בחר ףתושמ סיסב תורצוי
תידוהיה תרוסמהו תדה
+
דועו ,הקיסומ ,םיגהנמ ,תוברת,הפש האיבה הצובק לכ -הרבחה לע הלודג העפשה שי םילועה לש
אצומה ץרא
ל +
תוצובקה ןיב
םירעפו םיתומיע הברה
םג ךא לארשיב
תנווגמ דואמ הרבח
רצוי הז בצמ .האצומ ץראמ
:תידוהיה הייסולכואב יבחרמ לודיב
ץראה יבחרב םירעב תברועמ הרוצב היח לארשיב תידוהיה הייסולכואה בור *
:לשמל .יבחרמ לדיבב תונייפאתמש תומייוסמ תוצובק ןנשי *
םייתדו םידרח ,םינוליחל
תודרפנ תונוכש שי תובר םירעב +

הובג יתרבח ילכלכ דמעממ
םיבשותל תודרפנ תונוכש שי םירעה בורב +
(דחוימ םייח חרוא םע םיבושיי וא םיצוביק לשמל)
םייוסמ ינויער סיסב
לע ומקוהש םיבושייו תונוכש שי +
תידרחה הייסולכואה איה רגתסהל ןוצרב תטלוב יכהש תידוהיה הצובקה +
דואמ הובג יעבט יובירב תנייפאמ תידרחה הייסולכואה

.לארשי תנידמו ינויצה ןויערה םע תוהדזמ ןניאש תידרחה הייסולכואב
תוינוציק תוצובק
ןנשי
היתורישמ תנהנו הנידמב
םוימויה ייחב תבלשתשמ םוי
כ תידרחה הייסולכואה בור,תאז םע

:תודדובמ תונוכשו םיבושייה התוזכרתב אוה לארשיב ידרחה הייסולכואה לש יזכרמ ןמס
.דועו תיליע רתיב ,דעלא ,לאונמע ,קרב ינב םירעב ,םילשוריב תונוכש דועו םירעש האמ תונוכש

?ידרח "וטג"ב רגתסהל םידרחה םירחוב עודמ

דועו תואווקמ ,שרדמ יתב ,תסנכ יתב -םהלשמ בחרמו םינקתמ םיכירצמש םיידוחיי הליהק ייח םילהנמ םידרחה *
בייחמ םיינרדומה םירעה יזכרמ ןיבל ידרחה םייחה חרוא ןיב דוגינה .םירעב תררוגתמ תידרחה הייסולכואה בור *
םהלשמ תונוכשב רגתסהל םידרחה תא
ינרדומה םלועה לש םייותיפב םחליהל הבוט יכה ךרדה אוה יבחרמה לודיבה *

:םיה עמאב דדוב יא וניא ידרחה בחרמה -תאז לכ תורמל

םייחה חרואב עגפת אלש וזכ -תמייוסמ תוינרדומ םהייחב בלשל תורחוב רשא תוחפשמ שי +
ןהיתוחפשמ תא סנרפל דיכ תויח ןהב םירעה יזכרמב דובעל תאצוי תובר תוידרח םישנ +
םידרחה .םידרח םשב םיעודי הירבחו ,תיסקודותרואה תינברה תודהיב םימרז תביטח איה תידרחה תודהיה
.תיתוברתו תיתכלה תונרמשב םידחייתמו ,תידוהיה הכלהה תרימש לע הבר הדפקהב םינייפאתמ
?םהימ -םידרחה
תיברעה הייסולכואה
ןוילימ 1.5-כ הנומ *

לארשי תייסולכואמ 20%-כ הווהמ *

,םיזורד ,םירצונ ,םימלסומ -תונוש תוינתא תוצובקו תונוש תותד ינבל תקלחתמ תיברעה ייסולכואה *
םיוודבו םיסקר'צ
:םה תיברעה הייסולכואה לודיג תורוקמ
.הובג דואמ יעבט יובירמ עבונ תיברעהה ייסולכואב לודיגה -(םיבשות ףלאל 23-כ)
יעבט יוביר
+
תיספא
איה לארשי תנידמל םיברע לש הריגהה +
(תונכשה ברע תונידממ רתוי )
םלועב םיהובגהמ
אוה תיברעה הייסולכואב יעבטה יובירה +
:לארישב תיברעה הייסולכואה בכרה
םיהובג דואמ יעבט יוביר ירועיש םע

םימלסומ םיברע לש דואמ לודג בור שי +
םימלומל סחיב ךומנ יעבט יוביר ללגב
ןטקו ךלוה םקלחש יזורדו ירצונ טועימ
שי םימלסומה דצל +
:יתד עקר לע אל תחצוק ןיב םילדבה םג תונמל ןתינ +
היילעב אצמנ םיינוירעה רועישו
(95%-כ) תינוריע
לארשיב תיברעה ייסולכואה בור *
הירפירפבש ולאמ הברהב ןתיא ילכלכ סיסב שי זכרמבש ולאל -
םייברעה םיבושייה ןיב יבחרמ
לדבה שי *
היילע תמגמב תאצמנ הלכשהה תמרש רמול ןתינ .דואמ
הכומנ הלכשה תמר םע תוצובקו תוליכשמ
תוצובק ןנשי *
2004
2001
:תיברעה הייסולכואה תסורפת
ןופצה זוחמב היח תיברעה הייסולכואהמ תיצחמכ *
חרזמ תללכהו םימיה תשש תמחלמ תובקעב הובג הז ןותנ) םילשורי זוחמב היח תיברעה הייסולכואהמ 18%-כ *
הליל ןיב םילארשי תויהל וכפה ןדריב ויחש םיפלא ךכ .לארשיב םילשורי
םורדהו זכרמה תוזוחמב היח תיברעה הייסולכואהמ טועימ קר *
:םויכ בצמל ליבוהש עקר
טועימל בורמ וכפה םהו לארשי ייברע רובע תואיצמה דואמ התנתשה לארשי תנידמ תמקה םע 1948 תנשב *
וברחנש םירפכ םוקישב ,ךוניחב ,חותיפב העקשה דואמ טעמ -יאבצ לשממ תחת םיברעה ויה 1966 תנש דע *
לארשי תנידמ ראשל המודב ריהמ חותיפ וענמש תובר תויעב דועו המחלמב
רזגמל םיביצקת רתויו רתוי תוריבעמ תולשממ םויכ .יטיא חותיפ ךילהת לחה יאבצה ןוטלשה בצמ םויס םע *
.ידוהיה רזגמה לומ חותיפה ירעפ תא קיבדהל תוסנל הרטמב יברעה
םימלסומה םיברעה
םירצונה םיברעה
םיזורדה
םלסיאב ינוסה םרזל
םיכייתשמ לארשיב םימלסומה םיברעה

וז תונושש
תובר תוינתא תוצובק
הליכמו תנווגמ וז הייסולכוא
החפשמה לדוגבו הלכשהב ,םייחה תמרב ,םייחה חרואב וזמ
:תוידוחיי תוצובק 2 לע טרפנ

םייודבה
לילגב 50,000-ו םורדב 100,000 ,לארשיב 150,000-כ *
עבק יבושייל ורבע עירכמה םבור םויכ ,םידוונ יטבש רבעב ויה*
םירכומ אל םיבושייב םייח ינשה יצחהו םרובע דחוימב ומקוהש םיינורע םיבשוייב םייח תיצחמכ *
.דועו למשחו םימל רוביח ,ךוניח ,האופר ומכ םייסיסב םיתורישב רוסחמ שי םירכומ אלב םיבשוייב *
דועו ךומנ הלכשה רועיש,ההובג הלטבה ,השק ינועמ םילבוס בגנב םייודבה *םיסקר'צה
שיא 4000-כ *
אמכ רפכו הינחיר -לארשי ןופצב םירפכ ינשב םייח *
,הירוסל ועיגה קלחו היכרותב ושייתה םבור .היסורב זקווקה רוזאב הישרושש הצובק יהוז *
לארישו ןדרי
םתויימואלב םיברע םניא םה ךא םדב םינוס םימלסומ םה םיסקר'צה *
יוטיב ,ודיחי תילארישה הרבחב בלתשהלו יתוברתה םדוחיי לע רומשל םיסנמ םיסקר'צה םויכ *
ל"הצל הדעה ינב סויגב תוארל ןתינ הז ןויסנל
הביבסו תרצנ ריעב רקיעב ,
ץראה ןופצ
ב םייח לארשיב םירצונה םיברעה בור

תונוכשו םיבשויי םתואב
תורחאה תויברעה תויסולכואה דצל םיררוגתמ
םירצונה םיברעה בורל

:תירצונ תיברעה הייסולכואה ינייפאמ

םיכומנ הדולי ירועיש
*
תורחאה תויברע ויסולכואל סחיב
ההובג הלכשהה תמרו םייחה תמר
*
םירעל
תימינפ הריגה
הנשי .םירחאה םיברעל סחיב םירצונה םיברעה לצא
הבר הריגה
הנשי *
תוירצונה ברעמה תוצראל הבר
תינוציח הריגהו
(ופיו הפיח רקיעב ) תולודגה
שוג ובא -היבילוא ריזנה

ןונבלו הירוס ,לארשיב קריעב,ת"הזמב היח
ש םיבשות ןוילימכ לש הנטק הצובק םה םיזורדה

לילגבו ןלוגב ,למרכב םיירפכ םיבושיי רפסמב -
דבלב ץראה ןופצב םייח
םיזורדה לארשיב

תדרפנ הצובק םמצע םיאור םקלחו םיברע םמצע םיאור םלקח ,
םימלסומ םני
א םיזורדה

קלח ונשי תיזורדה הייסולכואב .םדוחיי לע םירמושו תורחא תוצובקב םיללובתמ םניא םיזורדה
(תידוהיה היסולכואל המודב) ינוליח קלחו דואמ יתד

םיזורדה םיגהונ ךכו ,
םייח הב הנידמה לש ןמאנ חרזא
תויהל גוהנ תיזורדה תרוסמה יפ לע
םתוילארשיב םיאגו תירבע םירבוד ,אבצב םיתרשמ םה -לארשיב
?הללק וא הכרב אוה ןווגמה בכרהה םאה
םיבר תונורסחו תונורתי (םירגהמ תנידמ איהש ךכמ עבונה) לארשי תייסולכוא לש ןווגמה בכרהל
הרבחה לע םיעיפשמ םה ךיא ןוחבו םהילא בל םישל בושח
תונורתי
תונורסח
םיססות הרבח ייח תרצויה תינוג בר הרבח *

החימצו יעבט יוביר ירועישמ תינהנ לארשי *
תודוה (תחתפתמ הנידמ לשו מכ ) םיהובג
הייסולכואה לש ןווגמל

ימרוג םע תנווגמ תוריית חותיפ רשפאמ *
.םינווגומו םינוש םייתוברת הכישמ
תונושה תוצובקה ןיב םייתוברת םירעפ שי *
הרבחה תא םיערוקש םיעסשל ךופהל םילוכיש

םימדקמ רוביצה ירחבנ -םירזגמ לש הקיטילופ *
רוציל השקו םייוסמ רזגמ לש םירצ םיסרטניא
.תימואל העקשה
הרבחה לע התעפשהו םינייפאמ -לארשיל הריגה
"
תויולג ץוביק
" -הילא םידוהי לש הריגה לארשי תנידמ הדדוע םינושארה הימימ
תועפשה שי היילעה ילגל .
היילע ילג
תוארקנ ולא -םילוע הברה םע תופוקתו םילוע טועימ םע תופוקת ויה םינשה ךרואל
.לארישב הרבחהו תובשייתהה ,הלכלכה ,הייסולכואה לע תובר
90-הו 50-ה תונשב ויה רתויב םילודגה היילעה ילג ינש
50-ה תונש לש היילעה לג
היילעל םימרוגהו עקרה

הנידמה תמקה םע היילעה ירעש תחיתפ
לש ןנוחטבל ששחהו "
הטילפה תיראש
" לש םתקוצמ םע בולישב
תוימלסומ תונידמב תוידוהי תוליהק
היילעה ינייפאמ

!!!!ןומה -
שדוח לכ 10,000-30,000
ולע תונושארה םינשב *
רקיעב ואבש תומדוק תוילע תמועל ,
תונידמ ןווגממ
ועיגה םילועה *
לארשי סלטאב לארשיל היילעה תופמ
-הפוריאמ
םישישק הברהו םידלי הברה
ב הנייפאתה
היסאו הקירפא
תונידממ היילעה *
.(האושה ללגב רקיעב)

םישישקו םידלי טעמב
הנייפאתה
הפוריאמ
הילעה *
ירסח ועיגה םיברו ,בורל
דורי היה םילועה לש ילכלכה ,יתואירבה
םבצמ *
.הלכשה
תילארשיה הרבחה לע היילעה תטילק תועפשהמ המכ

םהו הנידמה תא ולהינש הלא ויה םיקיתווה -
יתדע עקר לע חופיק תושוחת
*
.רקיעב יפוריא אצוממ ויה
תילארשי תוברת רוציל
אלא ץבקל קר התייה אל הפיאשה -
ךותיה רוכ
*
תרוסמהמ קתנתהל םילועהמ םימעפל ושרד ךכ םשל .השדח תידוהי
םייפוריאה
םיקיתווה לש ולא תא ץמאל
ו םהלש םינישה םיגהנמהו
תוברתהו תרוסמה תא תלבקמש
תיתוברת בר
השיגל רבעמ לח ןמזה םע *
הייסולכואה תוצובק לכ לש
בורו הלש
ןיסולכואה רוזיפ תוינידמ
שומימל היילעב השמתשה הלשממה *
ךכ .תוקחורמה םירעבוםילוע יבשומ ,חותיפ תורייעב
הירפירפב ובשוי םילועה
םיבושייה -לארשי סלטא
.לארשיב אצומ עקר לע יבחרמה לודיבה דלונ
המקה תפוקת יפל םיידוהיה
90-ה תונש לש היילעה לג
: היילעל םימרוגהו עקרה

תובקעב מ"הרב תונידמב הריגהל םירעשה תחיתפו תילכלכ הקוצמ *
היצרדפה תוקרפתהו יטסינומוקה ןוטלשה תוטטומתה
היילעה ינייפאמ

תוירוה דח תוחפשמו םישישקו םישנ הברה ,
תונטק תוחפשמ
רקיעב ועיגה *
ועיגה םה ךא לארשיב
עצוממהמ הובג התייה םילועה לש הלכשהה
תמר *
.םיילכלכ םיעצמא טעמ םע
לארשי תייסולכוא תא ולידגה) 2000ל 1988 ןיב םילוע 1,000,000 לעמ *
.(%20 לעמב
תילארשיה הרבחה לע היילעה תטילק תועפשהמ המכ

ועקתשי ןכיה עבקת אל הנידמה
ש טלחוה רבעה תויועטמ ענמיהל ןויסינב *
הל רוזעיש (
הטילק לס
) יפסכ קנעמ הלביק החפשמ לכ ,םוקמב .םילועה
("
הרישי הטילק
" תארקה וז הטיש) ורחביש בושייב עקתשהל
םתפש ,
םתוברת לע רומשלו לדבתהל םיטונ
מ"הרבמ םילוהמ םיבר *
תויונח ,היזיוולט יצורע ,םינותיע ומקוה ךכמ האצותכ .םיירוקמה םהיגהנמו
תיסור תורבוד תוגלפמ ףאו
םיבלתשמ ןכ םילועה ןמ םיבר
םאצומ ץרא תוברת רומיש םע דחי *
.תילארשיה הרבחב םייחה ימוחת לכב
תרוקיב הברה םימעפל ורצי הפשהו אצומה ץרא תוברת רומיש *
םיקיתווה ברקב הדילסו
לארשיב
תובשייתהה תפמ תא תיתועמשמ וניש אל
םילועה *
הייסולכואה תוצובק לש םיירבח םיילכלכ םינייפאמ
תונושה

םירעפה תא ןחבנו תיברעל תידוהיה הייסולכואה ןיב הוושנ
הלכשהו ךוניחה םוחתב
הסנרפה םוחתב
אוה לארשיב םידוהיה לש ילכלכ-יתרבחה םבצמ
םידדמה לכב תיברעה הייסולכואה לשמ רתוי בוט
םוכיסל
:רוקמ
םידוהי ןיבל םיברע ןיב םיילכלכ-םייתרבח םירעפ -םהרבא ןרק לש ח"וד
:רוקמ
םידוהי ןיבל םיברע ןיב םיילכלכ-םייתרבח םירעפ -םהרבא ןרק לש ח"וד
:רוקמ
םידוהי ןיבל םיברע ןיב םיילכלכ-םייתרבח םירעפ -םהרבא ןרק לש ח"וד
םייפרגומד םינייפאמ
םייבושיי םינייפאמ
תואלקחב (רבעב וקסע וא) םיקסוע םיבשותה בורל .םיבשות 2000 דע םיררוגתמ וב ןטק בושיי -
ירפכ בושיי

.תימוקמ הצעומ י"ע להונמ אוה םיבשות 20,000-2000 וב םיוררוגתמש בושיי -
ינוריע בושיי

הייריע י"ע תלהונמ ריעה .ריע לש ימשר דמעמ לביקו םיבושת 20,000 לעמ הנומה לודג בושיי -
ריע

תיזכרמה ריעה .םיחותפ םיחטשו םיירפכ םיבושיי ,םיינוריע םיבושיי ,םירע ללוכה לודג ינוריע ףצר

-
ןילופורטמ
."תיזכרמה ריעה" תארקנ ןילופורטמב

עקרק תדיחי לכ לע תובר תוחפשמ תוררוגתמ םהבש תומוק יתב לש ינב -
היוור היינב

(דועיי שי ץראב חטש לכל טעמש) תוידיתעה היינבה תוינכותב תמייוסמ עקרקל עיפומש דועייה -
עקרק דועיי
םיגשומ
לארשיב תובשייתהה בצמ תנומת
לדוגו גוס יפל םיבושייה תפמ
- םיבושיי 1191 םנשי *

םיירפכ 952-ו םיינוריע 239 *

םידוהי אל 136-ו םידוהי 1064 *

(2011 ףוסל ןוכנ) תינוריע הייסולכוא 91.5%-כ *
:םיבר יוניש יכילהת םירבוע לארשי יבושיי

חטשבו םיבשותה רפסמב םילדג םיבושייה בור *

(םיניולפורטמה תעברא תנידמ) תויבושיי תוכרעמכ םידקפתמ םויכו םיקדהתמ םיבושייה ןיב םירשק *

שטשטמ םיירפכל םיינוריעה םיבושייה ןיב לדבההו םייוניש םירבוע םיבשוייה יגוס *
הנידמה םוק רחאל
ומקוה םיידוהיה םיבושייה בור *
םינש תואמו יפלא ינב
םוקיתוו םיבושיי םג םנשי *
הפוקתה חור
תא ואטיבש תונוש בשויי תורוצ ומקוה תונוש תופוקתב *
:(םילועה רקיעב)
תדסיימה הייסולכואהו
תיאלקחה הבשומ
ה תא הדסיי הנושארה יילעה +
ץוביקה
תא הדסיי הינשה היילעה +
םילועה בשומ
תא הדסיי תישילשה היילעה +
ינוריעה בושייה
תוחתפתה תא וציאה תישימחהו תיעיברה היילעה +
תאו
םירעה
תא וקיזח 50-ה תונש לש היילעה לגו תישישה היילעה +
םילועה יבשומ
םייתיליהקה םיבושייה
ודסוייו
תושדח םירע
ומקוה 90-הו 80-ה תונשב +
רקיעב ויה הנידמה םוק דע .
םיקיתו םיבושיי רקיעב םה םייברעה םיבושיי
ה *
םיינוריע םיבושייל וכפה םבורו הברה ולד זאמ ,םיירפכ
:תוצובק יתשל ןיימל ןתינ וללה תובשייתהה תורוצ לכ תא

יברע רפכו יתליהק בושיי ,הבשומ ,בשומ ,ץוביק -
םיירפכ םיבושיי
תורייעהו םירעה -
םיינוריע םיבושיי
לארשיה תושייתהה תפמ תוחתפתה
םיידוהיה םיבושייה
םיינוריעה םיבושייהו םירעה
םיירפכה םיבושייה
הייסולכואהמ 90% תררוגתמ םהבש (םירע 75 םכותמ) םיינוריע םיבושיי 239 שי לארשיב

דודשאו צ"לשאר,הפיח ,א"ת ,םילשורי - (200,000 לעמ תונומה) תולודג םירע 6 שי *

רושימב תואצמנ ,עבש אבל טרפ, ןבור רשא (םיבושת 100,000-200,000 ) תובר תוינוניב םירע ןנשי *
(עבש אבל טרפ) םיינילופורטמ םיכילהת ללגב רקיעב ולדג ולא םירע. ףוחה
תוקיתעה םירעה
,דול ,ופי ,הירבט ,תפצ ,םילשורי
הלמר ,וכע

יפלאו תואמ ןב קיתע רוזא שי ןלוכב
.הפוצר תבושייתה התייה ןלוכבו םינש

םירעה לכב הירבטו תפצמ ץוח
תברועמ םויכ היסולכואה תוקיתעה
םילשורי
,הנש 3000 הזמ תמייק .םינשה ךרואל תובר םימעפ
םילשורי תופמ
.תובר םימעפ הברחנו התנבנ

תפצ
.תופיצרב הנש 2000 לעמ תפצב םייק ידוהי בושיי
ןכלו המדא תדיער י"ע הברחוה הנש 150-כ ינפל
השדח ריעב קיתע ןיעלג :תפצ תפמ
.השדח הבור

הירבט

םירחואמ הב םידירשה .הנש 3500-כ הזמ תמייק
רתוי הברה

ופי
ירקיעה למנכ .השמיש .הנש 4000-כ הזמ תמייק
ונבנ םויכ הב םינבמה .םינשה לכ ךרואל י"א לש
ביבא לת ןילופורטמ תפמ
.םינמתועה י"ע

וכע
הבושח למנ ריע התייה .הנש 4000-כ הזמ תמייק
.םירחואמ םויה םידירשה בור .תומייוסמ תופוקתב
...המוח תפקומ הקיתע ריע :וכע תפמ
םיריית תכישמ דקומ
תווהמ וללה תוקיתעה םירעה

תשרומ ירתא"
כ תורכומ ףא ןהמ םייתשו לארשיל
(ם"ואה) וקסנוא י"ע
"תימלוע
םירעהו תושדחה םירעה
תושדוחמה
םישדח םיינוריע םיבשויי ומקוה 1963 דע
תושדח םירע
ויה םקלח -ץראה יבחרב
ומקוהש ולאכ)
תושדוחמ םירע
םקלחו
(תויברע םירע םוקמב
הקוצמב ורתונ וללה םירעהמ תובר
וחתפתה ןקלחו תיתרבחו תילכלכ
י"ע ןבצמ תא ורפיש םירעה ןמ קלח
וקזחתה תורחאו
ךוניחב העקשה
90-ה תונש לש
היילעה לג תובקעב
:םידיקפת 'סמ ויה ולא םירעל

הייסולכוא רוזיפ
*
(םילועל רויד רסח היה)
היילע תטילק
*

םייאלקחה םיבושייל םיתורי
ש קפסל *
תלצנמה
היישעתל םדא חוכ
קפסל *
(בגנבו חלמה םיב רקיעב) עבט יבאשמ
וספתנ ומקוהש תושדחה םירעה תורשע
םיישק ולגתה רהמ
ךא ,
הליחתב החלצהכ

:ויה םיירקיעה םיישקה

תווהל הלכי אל
ךומסה ירפכה בחרמב
תואלקחה
*
קפסמ ילכלכ
סיסב
הלאשכ ,
דחא לעפמ לע וססבה
תומלש תורייע *
הקוסעתה הרמגנ ורגסנ

הלכשה אלל םילוע
רקיעב ןהב וזכור *
וכישמהו תושדחה םירעה לע
"וגליד" םירפכה יבשות
*
.(...הנטק הנידמ) תולודגה םירעב םיתוריש ךורצל
המקה תפוקת יפל םיידוהיה םיבושייה תופמ
תוברועמה םירעה
תידוהי 'כוא תוררוגתמ ןהבש םירע
וז דצל וז תיברעו
הפיחו ופי-א"ת ,םילשורי

הנידמה םוק ינפל
דוע תוברועמ ויה

:וכעו הלמר ,דול
םוק ירחא
. הנידמה םוק ינפל ויברע ויה
םיידוהי םילוע ןהב ובשייתה
הנידמה


אחישרת-תולעמ
יתש
דוחיא תובקעב
תברועמל הכפה
תימלסומ תחאו היידוהי תחא -תויושר
:לארשיב תוברועמה םירעב תופעות

תודרפנ תונוכשב םייח םידוהיהו םיברעה -
יבחרמ לודיב

תחא הצובקמ םישנא לש הריגה -
"השרוהו הרידח"
תונוכשש בושחל לבוקמ .היינשה הצובקה לש תונוכשל
"שרת" השדחה הצובקהשו ינמז בצמ ןה תוברועמ
.ריעה תונוכש דוע "חיוורת" ךכו הנוכשה תא
ריעב תויברעה תונוכשל
רפכהמ תיברע 'כוא לש הריגה
תוינגומוה םירעל סחיב ךומנ יתרבח ילכלכ בצמ
סחיב
תיברעה 'כואה לש בוט יתרבח-ילכלכ בצמ
םידדמה לכב טעמכ לארשיב תיללכה תיברעה 'כואל
:המגודל ריע

יבחרמה לודיבה
.דואמ הקיתע תברועמ ריע -םילשורי
הקיתעה ריעב קר םייק בוריעו
דואמ רורב ריע
ב
תוביסמ םידוהי לש הרידח תובקעב תוכומס תונוכשבו
.(
השרוהו הרידחל ןויסנ
) תויגולואידיא
לודגו גוס יפל םיבושייה-תפמ
תושדחה תוידרחה םירעה
תידרח איה ןתייסולכוא לכש םירע
בר יבחרמ לודיב לע תרמושה
:ולא םירעל םיידוחיי םינייפאמ המכ

יצראה עצוממהמ 2 יפ לודג
ךוניחל דעוימה חטשה
*
שילשכ םה יאנפ תוליעפל םידעוימה
םיחטשה *
יצראב עצוממהמ
םע םירשקו יפוא לע תורמוש תושדחה םירעה *
ינרותה זכרמה
תויהל וכישמה רשא תוקיתווה
יתקוסעתהו

ביצי ירחסמ
ילכלכ סיסב רוציל תושקתמ
םירעה *
תורחא םירעל םיממוי וא םידבוע אל םירבגה בור יכ
ןיא 'כואהמ %76-ל
תירוביצ הרובחתב תולת
*
דחוימב םירעה יבשות לע השקמ הז .יטרפ בכר
תיסחי תוקחורמה םירעב
?תושדחה תוידרחה םירעה ודלונ המל

,םירעש האמו קרב ינב תוקיתווה תוידרחה םירעב *
ארונ הובג יעבט יוביר ללגב
עקרק יריחמ תוילע
שי
השרוהו הקיחד היה
וז היעבל ןורתפה
רבעב
*
תוברועמ וא תוינוליח תונוכשב
תונבנש תושדח םירע
ל םירבוע םיבר םידרח
םויכ
*
:ןרובע דחוימב
תיליע רתיב+
תיליע ןיעידומ +
שמש תיב תומר +
דעלא +
:תופסונ תוידרח םירע תמקהל תועצה

רוידב לודגה רסוחה
ללגב םיכמות םידדצמה *
הייסולכואל הנש לכ תופסונה תוברה וחשמל
ולאה םירעה תא םקמל םישרוד םידגנתמה *
רשפאל ידכ
קרב ינב-םילשורי-דודשא שלושמב
רודל ןשיה רודה ןיב םיברה םירשקה תא רמשל
תידרחה הייסולכואה לש שדחה
םיינוריעה םירוורפה
עונימה תמרו םייחה תמרב היילעה
רובעל תוקזחה 'כואל תרשפאמ
הילא םמוילו ריעה ילושב םירוורפל
?םירוורפה םהימ

ומכ
ןמצע ינפב תולודג םירע
ל וכפה םויהש םיבושיי *
םירוורפכ וליחתה דועו ןג תמר ,םייתעבג ,ןולוח
םינילופורטמה יזכרמל םיכומסה
םיירפכ
םיבושיי *
םינילופורטמה יזכרמל תובורק
תונטק םירע
*
:םירוורפל םיידוחיי םינייפאמ המכ

עקרק ידומצ םיתב הברה ,
הכומנ םירוגמ תופיפצ
*
ריחמב הובג םייחה תמר -
תוריעצ תוחפשמ יוביר
*
םידלי םע תוחפשמ ךשומ ריעל סחיב ךומנ
הבר הדימ היולת 'כואה -
הלודגה ריעב תולת
*
םיתורישלו הקוסעתל הלודגה ריעב
תופיפצהו תוממויה ללגב -
יטרפ בכרב תולת
*
.יטרפ בכר איה םירוורפב דיינתהל תירקיעה ךרדה
זכרמה רוזאב תבכרה תוחתפתה םעש ןייצל בושח
.יטרפה בכרב תולתב הדירי הלח
דמעמ ינב 'כואה בור -
תוינגומוה תיסחי תוליהק
*
.תיסחי הובג יתרבח-ילכלכ
הינתנל ךומס ירפכ בושיי -םירדה
םיירפכ םיבושיי 952 שי לארשיב

(םייברע םירפכ םבור) םירחא 131ו םייתליהק םיבושיי 113 ,םיצוביק 266 ,םיבשומ 442

רדעהו הכומנ הייסולכוא תופיפצ םה םיירפכה םיבושייה לש םיירקיעה םינייפאמה
היוור היינב

(םבורב) תואלקחב קוסיעה תקספה םע הנתשה דואמ םיירפכה יבשוייה יפוא
רוורפ לש יפואל רבעמו
תובשומה
י"אב השדחה תידוהיה תובשייתהה לש ןיערגה והז
השכרנש תיטרפ עקרק לע ומקוהש
םייאלקח םיבושיי
הלא
הנושארה היילעה ישנא י"ע
המקהה תפוקת יפל םיידוהיה םיבושייה
ומקוה תובשומהש רוריבב תוארל ןתינ הפמב
:ןושאר בלשב םישוג השולשב
דועו רובת רפכ ,הלוטמ ,הניפ שאר -לילגה שוג *
דועו הרדח ,המלש תב ,בקעי ןורכז -ןורמושה שוג *
ודעו ןויצל ןושאר ,אבס רפכ ,הווקת חתפ -הדוהי שוג *
:םישוג ינש דועב ומקוה ינש בלשב
דועו םענקי -לאערזי קמע*
דועו ןג תמר ,הננער -םירדהה רוזא -ףוחה רושימ *
תויונבו תוננכותמ ויה תובשומה -
ןונכתו בר רדס
*

*ויהש םייברעה םירפכל דוגינב תרדוסמ הרוצב.הפוקת התואב ץראב
:תובשומה רויע
ולחה ץראה זכרמב תובושמה 30-הו 20-ה תונשב
רויע יכילהת רובעל
:רויעל םימרוג

,תונסדרפב וקסע ולא תובשומ -
היסולכואב ריהמ לודיג
םילועפ תובשומב בשייתהל ולחה ןכל ,םדא חוכ ריתע ףנע
.םיסדרפה ףנעב ודבע רשא םייאלקח
ףנע חתפל תובשומה ולחה הייסולכואה לודיגמ האצותכ
םירעל וכפה םצעב ךכו יאמצע םיתוריש

תא ובסה תובשומה יאלקחמ םיבר -
תויטרפ ויה תועקרקה
התייה הבסהה .היינבל תודמאל םהלש תויאלקחה תוקלחה
שוקיב ורציש תולודגה םילועה תויומכל תודוה תמלתשמ
.ץראה זכרמב בר

םירוורפ תורצוויהל איבה-
ביבא לת לש ריהמה חותיפה
תובשומהמ קלחךכ.הנממ םילודג םיקחרמב םעפ לכ
.ינוריע רוורפ לש יפואל תירפכ הבשומ לש יפואמ ורבע
רויע תורבוע
רתוי תוקחורמה תובשומה וליפא םויכ
.תבכרה תמגודכ תחתופמ הרובחתל תודוה
1910
םויכ
הווקת חתפ
(220-252 מע)
(22-27 מע)
(46-58 מע)

םיצוביקה
.1909-ב הלחהש לארשיל תידוחיי בושיי תרוצ
ןורקעכ
םיבאשמה לש תנגוה הקולח
אוה ןויערה
הנש 100 ינפל תובשייתהה יישק םע דדומתהל ךרדכו
:םינשה ךרואל םיצוביקה לע ורבע םיבר םייוניש

,
ךרדה תליחתב דבלב תואלקחב
וקסע-
הקוסעת
*
,תוריית ,היישעת יפנע ומיקה
הנידמה םוק יחראו
םילהונמ רשא דועו תינוריעה היסולכואל םיתוריש
ליגר קסע לכ ומכ
יאמצע ןפואב

םירבחהו ץוביקה לש היה שוכרה לכ רבעב -
הטרפה
*
.םיתורישה רובע םימלשמ םויכ ."םניחב" לוכה ולביק
ץוביקב םייחה תמר
ךרדה תליחתב-
םייחה תמר
*
המקהה בלש לש םיברה םיישקה ללגב הכומנ התייה
םייחה תמר ,ךשמהב .ץראה זכרמ םיקחורמ םירוזאב
.תחלצומהו הברה תילכלכה תוליעפל תודוה
התלע
דואמ םיצוביקה תייסולכוא
-הייסולכואה בכרה
*
לש הצוחה הריגהו ךומנ יעבט יוביר ללגב הנקדזה
ץיצובירה ןויערהמ ובזכאתהש םיבר םיריעצ
רקיעב םיצוביק 268 ומקוה 20-ה האמה ךרואל *
תולובגה לע הנגהב תובר ועייס םה -
רפסה ירוזאב
לדוגו גוס יפל םיבושייה תפמ
םייפש םימה קראפ
ןירבוג תיב ץוביקב םיעוריא ןג
םיבר םיצוביק
םידבכ תובוחל ועלקנ 80-ה תונשב
*
וצלאנ םה האצותכ .לארשיב ילכלכ רבשמ תובקעב
ץיאהלו םייחה תמר תא דירוהלו םיילכלכ םיפנע רוגסל
.הטרפה יכילהת
םעפב םירבחה רסמב הדירי הלח רבשמה תובקעב
1985-ב הנושארה
םינשה בור ילילש היה םיצוביקה לש הריגהה ןזאמ *
ךא הטרפהה ךילהת תא ומייס םיצוביקהמ םיבר םויכ
וכפה ןכלו וכפהו תרחא ךרדב תאז השע ץוביק לכ
. םיגוס ינימ לכמ םיבושייל
ןוויכמ רתוי ינוריע יפוא ולביק
א"תל םיבורקה
םיצוביק
םיצוביקה דועב םיתוריש יפנע הברה םהב שיש
םיבשומל וכפה רתוי
םיקחורמה
םיבשומה
םבורש םייאלקח םיבושיי םה םיבשומה םיצוביקל המודב
.היירפירפב ומקוה
םייפותיש תוחפ
םה םיבשומהש אוה םהיניב לדבהה
תא םיקוושמו ףתושמב דויצ םישכור
-םידבוע בשומ
ךא םיבוט םיאנתמ תוניהל ידכ ףתושמב תרצותה
.החפשמ לכל םייטרפ הכירצהו רוצייה
םיפתושמ רוצייהו קווישה ,דויצה תשיכר
-יפותיש בשומ
.החפשמ לכל תיטרפ הכירצה קרו
םידבוע יבשומ ויה ומקוהש םיבשומה בור
:םינשה ךרואל םיבשומה לע ורבעש םייוניש
הסנרפ
םיבשומה יאלקחב םג םעגפ 80-ה תונש רבשמ +
:םירחא הסנרפ תורוקמ שפחל וצלאנ ולאו
ץוחמ
םיריכשכ דובעל
ולחה םיאלקחהמ קלח+
.םייאלקחה םילודיגל ליבקמב בשומל
וא תשיכר י"ע
םחטש תא ולידגה
םימייוסמ םיאלקח+
.הדבעל וקיספהש םיאלקחמ עקרקה תרכשה
היישעתו םיתוריש יפנע
וחתיפ םימייוסמ םייאלקח +
םהלש תואלקחה תומדא לע
רווריפ
םייחה תוכיא ללגב םיבשומה לא םירגהמ םיבר +
םתסנרפל ריעה לא םמויל םיכישממו
םיריכשמו םילודג םיתב םינוב םישדחה םיבשותה +
איבמש המ םייאלקח אל םישומישל תומדאה
בשומב םייחה תוכיא קר לע םיבר םיכוכיחל
תא ןיטולחל ודביא טעמכ םצעב זכרמה יבשומ +
.רבד לכל םירוורפ השעמל פהו יאלקחה יפואה
םיסנרפתמ ןיידעו הנוש הנומתה ןופצבו םורדב+
.תואלקחמ םיבשומהמ קלחב
תומליד םילעמ םיבשומה לע םירבועש םייונישה
:(241 'מע )

תילארשיה הרבחב תובר
דועי תא תונשל םיצוביקה יבשות לש םתוכז םאה
?םייאלקח אל םידועייל תיאלקחה עקרקה
איהו הנידמל תכייש עקרקהש הז ןיינעב רוכזל בושח
.
תיטרפ הניא איה
-םיאלקחה י"ע תרכשומ
םייתליהקה םיבושייה
ינוריע םייח חרוא רשפאמה ירפכ יפוא לעב בושיי
קוסיע אלל תירפכ םייח תוכיאל שוקיבה תא אטבמ *
תילכלכ תויפותיש אללו תואלקחב
רקיעב םויה דעו 70-ה תונש זאמ 120 לעמ ומקוה *
א"תו םילשורי ,הפיח
ןילופורטמל םיכומסה
םירוזאב
.הסנרפל ןילופורטמב תולתה ללגב
חטש הברהו
עקרק ידומצ םייטרפ םיתבב
םינייפואמ *
קורי
תואמל תוחפשמ תורשעמ ענ םלדוג *
ידילי לש
תוריעצ תוחפשמ
איה הייסולכואה בור *
םיישפוח תועוצקמ ילעב םה םיברו
םיליכשמ
ץראה
:יתליהקה בושייב תויפותיש
הניא איה ךא תויפותיש תמייק יתליהקה בושייב םג *
תילכלכ.
תלבקמ הליהקה -דבלב תיתרבח איה תויפותישה *
תד ,תוברת ,ךוניח ומכ םיאשונב תופתושמ תוטלחה
.םירחא םייתרבח םיאשונו
?ןורומשו הדוהיב םיאצמנ םייתילהקה םיבושייה בור המל
רפסמ םיקהל לןתינש אוה םייתליהק םיבושיי לש ןורתיה
תיסחי העקשהב םיבשייתמ טעמ םע םיבושיי לש לודג
.הסנרפל דבל םמצעל םיגאוד םיבשייתמהש ןוויכמ הנטק
םידדובה תווח
לילגבו בגנב השדח תובשייתה תאוצ
דבלב תחא החפשמ תררוגתמ הווח לכב
תורייתו תואלקחמ םיסנרפתמ םיאווחה
םידדוב תווח המכ שי םויכ
?תחא החפשמל םיבחרנ םיחטש תתל המל

ולצונ וא ובשויי אלש םיקחורמ םירוזאב ומקוה תווחה *
יביתנלו רקפה יחטשל וכפה וללה םיחטשהמ םיבר *
הנידמה תולובג לכמ תוחרבה
?תווחה תמקה לש הרטמה ןהמ

םישלופ ינפמ
םואלה תומד
א לע רומשל *
הכ דע ולצונ אלש
תומדא לצנל *
ןאצ רקיעב -םימייוסמ
תואלקח יפנע חתפ
ל *
ןייל םיבנעו תוניבגל
תידוחיי תירפכ תוריית חתפל
*
תווח לע
זירכהל הלשממה הטילחה 2002
תנשב
לע הרימשלו לילגהו בגנה חותיפל יעצמאכ םידדובה
ימשר ןפואב םואלה תועקרק

תווח 25 -
ןייה ךרד
תינכות הרשוא וז הטלחהמ האצותכ
תואלקחו תוריית תובלשמה בגנב
יואר ינויצ טקיורפ ןה תווחה יכ םימיכסמ םלוכ אל
תומיוסמ תויסולכוא תבוטל הילפה תווחב םיאור םיבר *
לודגה חטשה תומכ ללגב תווחל םידגנתמ םיקוריה *
.דבלב תחא החפשמל תושרוד ןהש
םייברעה םיבושייה
םאלסיאה איה תטלשה תדהו תיברעב ךוניחה ,תיברע איה תטלשה הפשה םהבש םינגומוה םיבושייב םייח םיברעה לארשי יבשות בור
רפכ קוידב אל רבכ -יברעה רפכה
ינוריע בושייל ךפוה רפכה
לדג אל םיבושייה רפסמ לבא דואמ הלדג תיברעה הייסולכואה םינשה ךשמב *
('וכו הבייט ,הריט) םירעל ףע םקלחו םיינוריע םיבושייל וכפה םירפכה בור ךכמ האצותכ *
םירחא םיבושייל םיממוימ ןהיבשותו יתיישעתו ילכלכ סיסב חתפתה אל ולאה םיבושייב *
םויה דע תוידוהיה םירעב היישעתה ירוזאלו
םאתהב םינתשמ רפכב הקוסעתה יפנע

:םיינוריע םיפנעל רחסמו תואלחקמ -הנידמה םוק זאמ ונתשה םירפכב הקוסעתה יפנע *

'וכו תואירב ,ךוניח ,תימוקמ תושר ידבוע -
םיירוביצ םיתוריש

+
'וכו יתוריש ידבוע ,חוטיב ינכוד ,ןיד יכרוע -
םייקסע םיוריש
+
יוניבהו היישעתה יפנעב רקיעב
-םייעוצקמ םידבוע
+
ומקומ תובר םימעפש הכאלמ יתב וא תוינח -
הלודג העקשה םישרוד םניאש םיקסע
+
םיישארה תובוחרל םיונפש םירוגמ יתב לש עקרקה תמוקב
: םיירפכו םיינוריע םינייפאמ לש בוליש -םייברעה םיבושייל םיידוחי םינייפאמ
:םיינוריעה םינייפאמה

הלודג הייסולכוא*
תואלקחב קוסיע טעמ *
היינבה תופיפצב היילע *
הלכשהה תמרו םייחה תמרב היילע *
הדוליה רועישב הדירי *
החפשמה לש הלדוג םוצמיצ *
:םיירפכה םינייפאמה

םייתרוסמ םיגהמ לע הרימש *
םירחא םיבושייל הטעומ הריגה *
בושייה יבשות ןיב םיבורק םיסחי *
תבחרומה החפשמה ינב םע תונוכשב םירוגמ *
םבושיי םע םיבשוה לש תוהדזה תשוחת *

לע םיפופצו םינטק
םירפכמ דואמ הנתשה רפכב ףונה םינייפאמה בולישל תודוה
דצל
םייברעמ םינייפאמו תינרדומ היינב םע רתוי םיחוורמ
םירפכל
תונורדמ
םייתרוסמה םינייפאמה
הרערע רפכב תיב
ערק רפכב תיב
םיבר םיישק םע םידדומתמ ןיידע םה םירפכה בצמב לחש רופישה תורמל
:םוחתפתה תא םיבכעמה

,םדא חוכו תויתשתב רוסחמ ,ןונכת רדעה :ךכל תובר וביס ןנשי -
רחסמו היישעת ירוזא טועימ
*
םיידוהיה םיבושייב עיקשהל תיתלשממ הפדעה רקיעבו
תויתשת תמקה םויה דע המלשוה םיבושייה לכב אל
-הכומנ המרב הרובחתו האורבת תויתשת
*
תוינרדומ האורבתו הרובחת
תיררה היפרגופוטו ריהמ הייסולכוא לודיג ,ןונכת רדעה ןה ךכל תוביסה -
רוביצ יחטשב רוסחמ
*
םייברעה םיבושייהמ רכינ קלחב
לודג קלחש ללגב תוכומנ תויברע תויושר לש תוסנכהה -
תוימוקמה תויושרה לש השק ילכלכ בצמ
*
םיסיממ הכומנ הסנכהל ףסונב .םילעפמו םיקסע טעמ ןמוחתב שיש ללגבו ןיינע ןהיבשותמ
הייסולכואה לודיג בצקב דומעל ידכ םיקיפסמ אל םייתלשממה םיביצקתה
ריהמ לודיגו םייתחפשמ עקרק ידומצ םיתב לש תיתרוסמה םירוגמה תרוצ
-רויד תקוצמ
*
םירפכב םינבנה םיניינבהו חילצמ אל בורל הבוגל היינב לש ןורתפה .רויד תקוצמל ואיבה הייסולכואב
.םירפכב הבוגל הינבל רובעלמ סונמ היהי אל דיעתבש הארנ .ינוע ירזואל םיכפוה
הובג וניב םייברעה םיבושייב םילטסומה רועיש האצותכ -
הדובע תומוקמב רוסחמ
*
תפכענ הניא אהיש וא ראתמ תינכות הנכוה םרט םיבר םיבושייב -
ןונכת יכילהת תסנכהב ישוק
*
ןונכת אלל םייאלקחה םיחטשה לא טשפתמ טושפ רפכה ןכלו
:בצמה תא רותפל תוניויסנ
חווט ךורא רדוסמ
יתלשממ ןונכת אובל בייח
םיירעה םיבושייה בצמ תא רפשל תנמ לע *
.וללה תויעבה לכל הנעמ ןתיש
ומאת אל םהש ןוויכמ בורל
ולשכ םייברעה םיבושייל ןונכתו רדס איבהל ויושרה לש רבעב תונויסנ
*
תיתרוסמ היינבב ךרוצה םע ודדומתה אלו תיברעה הרבחב םייטיאה יונישה בצק תא

םיננכתמ םייעוצקמ ןונכת ישנא -
"ףתושמה ןונכתה
" ארקנ ולא תויבל םיעצומה תונורתה דחא
הייסולכואה לש תונוצרהו םיכרצה תא ןיבהל ידכ דעיה תייסולכוא םע דחיב
םייברעה םיבושייב חותיפה יכילת זוריזל איבהל לולע וז הטיש לש חלצומ םושיי
(תוברועמה) תולודגה םירעב (40%) ראשהו םירפכב ויח (60%) םיברעה בור 20-ה האמה תליחתב*
תוברועמה םירעב ןטק טועימ וראשנ םיברעהו וחרב םיבר תואמצעה תמחלמ תובקעב*
םיינוניבו םינטק םירפכב ויח םיברעה בור הנידמה םוק רחאל*
תויברעה םירעה
תוינוריע תוקוסעתב תקסוע ותיסולכוא בורשו םיבשות 20,000 לעמ םע בושייל ןתינ ריע לש דמעמ ס"מלה תורדגה יפל
םחפלא םואל הנושארל הז דמעמ ןתינ 1984 תנשב קרו ריע דמעמ לבקל םייברע םיבושיי לע
התשקה וז הרדגה
ריע לש דמעמל וכז תולודגה תויברעה תויושרה לכ זאמ
לארשיב הלודגה תיברעה ריעה -תרצנ
ןותחתה לילגב יררה רוזאב תנכוש
ימלסומ בור הב שי םויכ ךא םירצונ ויה היבשות בור רבעב
םייברע םירפכ הברהב סלכואמה הביבס לודג רוזאל יתוברתו ילכלכ זכרמ הווהמ תרצנ

תרצנב רואל יאצוי תיברעב םינותיעה בור ,תד תודסומ ,האופר -
תיברעה הייסולכואל םיתוריש ןווגמ
תקפסמ *
הכאלמו רחסמ יקסיע הברה הב שי-התביבסל
הקוסעת זכרמ
הווהמ תרצנ *
(תברועמ ריע) תיליע תרצנלו התיבסב
םיידוהי םיבושייל םיתוריש
תקפסמ םג תרצנ *
(לעופב ןילופורטמ תרדוגמ הניאש ורמל)
תווהתהב ןילופורטמ לש תונוכת תרצנ רוזאל שי ולא לכ ללגב *
:תוביס המכ ךכל .םירחא םייברע םיבושיי לש לודיגה בצקל סחיב יטיא היה ריעה לודיג

רויד תקוצמו הבר תופיפצ *
(תופיפצהמ עבונש) ריעב עקרקה רקוי םע בולישב הקוסעת תומוקמב רוסחמ *
תיליע תרצנלו הביבסב םירפכל הצוחה הריגה *
:שמוממ וניאש רידא יתוריית לאיצנטפ םע השודק ריע

ושי לדג הבש םינימאמש ןוויכמ
תורצנל השודק
תרצנ ריעה *
הב םימייקש םיברה םירזנמהו תויסנכב רוקיבל ריעל (לגר ילוע
) םיניילצ יפלא
םעיגמ הנש ידמ *
םייתניב בושח יתוריית זכרמל ההכפה אל ריעה -
הב םינל אל כ"דבו רצק ןמז קר
ריעב םיראשנ םירייתה בור *
לארשיב תובושחה תויברעה םירעה תחא -םחפ לא םוא
הרע ידאו זכרמב רימא רה לע תנכוש
ךלמה ךרדל הרבחתהו ףוחה תא הבזע םיה ךרד ןאכ -הבושח םיכרד תמוצ לע ןכוש יכ בושח בושיי היה רבעב
םחפ תנכהמ רבעב וסנרפתה רפכה יבשותש ןוויכמ הל ןתינ המש
הבר תיברע הייסולכוא לעה רוזא -שלושמה רוזאב לודגה ינוריעה דקומה איה םחפ לא םוא
.םיבר םיילארשי םייברע םיבושיי םיזכורמ ובש ,ןורמושה ירה תולגרמל ,ןורשה חרזמב רוזא אוה שלושמה
.םדא ינב 000,-מ רתוי שלושמה רוזאב םיררוגתמ תונוש תוכרעה יפ לע .ןורמושה לש ינופצה וקלחב לבוג רוזאה
תאו התוא ריבעהל ועיצהש תונוש םיחטש יפוליח תוינכות תובקעב תונורחאה םינשב תורתוכל התלע םחפ לא םוא
םכסהב יניטסלפל התביבס

הב ורקיב ןימיהמ תסנכ ירחשכ םיתומיעל דוקמ התייה םג רחא הרקמב
בגנב םייודבה םיבושייה
ץיקב םירדעה םע ודדנ
-הצחמל ידוונ םייח חרוא
בגנה םיאודבה ומייק הנדימה םוק דע
"
גייסה רוזא
"ל רובעל ושרדנ רשא דבלב םיאודב 11,000-כ בגנב ורתונ תואמצעה תמחלמ ירחא
בגנב םימוצע םיחטש תולעב
לע םיאודה ןיבל הנידמה ןיב םירמ םיחוכיוו םנשי םויה דע
:תיאודבה הייוסלוכאה רובע םיינוריע םיבושיי תמקה

תיאודבה הייסולכואה לש רדוסמ בושייל
תורייע םיקהל ולחה 60-ה תונש ףוסב
*
הייקלו הרוח ,עבש לת ,םולש בגש ,בגנב הרערע ,הפיסכ ,טהר :ןה ומקוהש תורייעה *
םירחאה םיינוריעה םיבושייבו טהר ריעב ררוגתהל ורבע
םורדב םיאודבהמ תיצחמכ
*
םירכומ יתלב םירפכב
םיררוגתמ םיאודבה הייסולכואה לש ינשה יצחה *
םילבקמש םיתורישה תא רידסהל ידכ וללה
םירפכב הרכהל איבהלו תוסנל תומזוי
ןנשי ולא םימיב *
םיחופת םיחטש לש תנסורמ יתלב תוטלתשה ךשמה עונמל ידכו םירחזאה
יתלבה תא ,םייתרבח םיילכלכה םידדמה לכב
המישרה תיחתב םיאצמ
נ םיאודבה םיבושייה *
רתוי דוע עורג םש בצמהש חינהל ריבס ךא םיקדוב אל וליפא
:תומדוק תומקהמ םיחקל ודמלנ טהר תמקהב *
הל םיאתמה תיבה תא הנוב החפשמ לכש ךכ
ךתיב הנב
תטישב המקוה ריעהו +
יאודבה םייחה חרואב שרדנכ
תולומח סיסב לע תונוכש
םיקהל םיבשותל ורשפיא +
תפפותצמו תכלוה ריעה םינשה םעו
הכומנ תיסחי תופיפצב התשענ היינבה הליחתב
+

עבש ראבל ןופצמ תנכוש *
1994 תנשב ריעכ הזרכוהו םיאודבל עבק יבושיי תמקהמ קלחכ המקוה *
ריהמ הייסולכוא לודיגמ עבונה והבגה שוקיבה לע תונעל ידכ
הלדוגב רוורפל םינייפוא ומכ םיתוריש הב ישו רבד לכל ריע איה טהר *
דועו םיתוריש ,היישעת ,היינב ןוגכ םינוש םימוחתב עבש ראבל תממוימ הייסולכואה בור *
דחוימב הובג הלטבא רועיל האיבמ ריעב הכומנה הלכשהה תמר *
טהר
Full transcript