Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Acompanyament socioeducatiu a joves que han sortir de centres de justícia juvenil

Ecologia urbana i educació multicultural. Coral Granero, Verónica Puente, Silvia Rodríguez, Esther De La Vega.
by

Esther De la vega

on 23 May 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Acompanyament socioeducatiu a joves que han sortir de centres de justícia juvenil

La inserció laboral com a eina educativa als centres de justícia juvenil. Introducció 1. Marc teòric
Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil
2. Centres de Justícia Juvenil.
L'educació als centres, i el paper de l'educador.
3. Cas concret
Istituto don Calabria (Verona)
CIRE (Centre d’ Iniciatives per a la Reinserció)
4. Conclusións 1. Marc teòric Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil Garanteix els drets i deures dels menors de 14 a 17 anys i als joves de 18 a 23 anys infractors.

Funcions:
Supervisió dels processos de mediació i reparació extrajudicial (3 Fases: Informació, trobada entre les parts, acords presos)
Assessorament a les instàncies judicials sobre les circumstàncies socials i personals dels menors i joves encausats
Execució de les mesures dictades pels òrgans judicials. L'acció socioeducativa dels centres s'enmarca dins del PEC i el PEI dels joves. 2.Centres de
Justícia
Juvenil L’Educació als centres de justícia juvenil Programa de formació ocupacional i d’inserció laboral (FOI)
Objectiu: promoure la inserció laboral com a element clau en el procés d’incorporació activa i positiva dels joves a la societat.
Mitjançant: la formació, l’orientació, la inserció i el seguiment. Les intervencion s'orienten a l'educació reglada i no reglada, la formació d'hàbits i habilitats, les estratègies de control dels seus actes (Violència i consum de drogues) etc. Funcions de l'educador als centres de justícia Contextualitzar el medi, el grup normatiu i les metodologies educatives.
Esdevenir referent de la institució i model educatiu.
Programar, planificar, anticipar actuacions. 3. Cas concret Istituto don Calabria (Verona) Institució sense ànim de lucre destinada a l’acció social. Gestiona diferents Centres de residència diürns, duen a terme activitats en el camp de la rehabilitació orientades a l’educació dels joves infractors, gent jove en risc i immigrants. Les activitats de la “Comunità San Benedetto” es basen en dues l’inies d’acció:
- L’area dels menors sota mesures privatives de llibertat.
- Programes nacionals i internacionals. Àrea dels menors sota mesures privatives
de llibertat. Servei residencial i diürn: allotjant adolescents amb un programa educatiu marcat pels Serveis Socials i Justícia Juvenil.
Menors amb mesures preventives que han de dur activitats lligades a la mesura.
La Casa de la Intervenció Educativa: acompanyament individualitzat per a menors amb dificultats.
Projectes d’intervenció específics en cooperació territorial. Programes nacionals i internacionals Implementació d’iniciatives i projectes a diferents nivells: regional, nacional i internacional.
Àmbits d’actuació: joves estrangers sense acompanyament, justícia juvenil, us de substàncies en la comissió del delicte i treball com a factor d’integració.
Col·laboració enter el Departament de Justícia i el sector públic i privat.
Projectes amb diferents països (Bèlgica, Espanya, Regne Unit, Països Baixos, Bulgària, Romania, França, Alemanya etc.) en la temàtica de joves infractors entre d’altres. 1.Sensibilització de les empreses
Fomentar activitats amb les associacions, confederacions, empreses del territori.
Crear sinergies continuades i constants.
Crear una xarxa àmplia d’empreses que es sumin al projecte.

2. Acompanyament a joves que han sortit de Centres de Justícia Juvenil en les seves pràctiques laborals
Prèvia a les pràctiques laborals:
El jove ha d’explicar què el motiva a voler experimentar aquesta experiència
Disponibilitat del jove a exercir el seu paper en primera persona, el tutor és un mediador.
Signatura per part del jove d'un contracte Servicio Laboral Istituto Don Calabria de Itàlia Procés d'inserció laboral Acceptació de la responsabilitat :Identificaicó de les potencialitats del jove. Signatura del contracte (normes)
Inserció-supervisió: Immersió del jove en l'empresa i contacte amb el tutor. Comprovació d'objectius i competències del jove. Establiment d'una estratègia educativa que faciliti el creixement del jove.
L'autonomia :Que el jove assoleixi més autonomia alhora de fer eleccions en tots els àmbits de la seva vida.
El temps: Els projectes d'inserció laboral són individualitzats per tant les hores de pràctiques poden variar.
Formació dels educadors tutors: Els educadors que duen a terme pràctiques formatives pels joves reben formació continua.
Legislació
Procediment burocràtic CIRE (Centre d’ Iniciatives per a la Reinserció) El CIRE és un Centre públic vinculat al Departament de Justícia que té la finalitat de garantir la reinserció sociolaboral d’adults i joves dels centres de justícia per mitjà de la formació professional i el treball productiu.

Treballa per l’obtenció d’encàrrecs d’empreses i Administració Pública, per tal d’augmentar l’ocupació i les oportunitats de feina remunerada dels interns Funcions del CIRE Planificar, organitzar, gestionar i dirigir:
Programes de formació professional adreçats als interns
El treball que duen a terme els interns
Programes d’inserció sociolaboral adreçats a col·lectius sotmesos a mesures judicials
Dur a terme activitats industrials, comercials o anàlogues i, en general, les operacions relacionades amb el treball penitenciari
Promoure fórmules de col·laboració amb entitats, públiques o privades, que permetin d’assolir d’una manera progressiva i efectiva la inserció de les persones sotmeses a mesures penals.
Vetllar perquè en el seu àmbit d’actuació es respectin els drets fonamentals de les persones sotmeses a mesures judicials.
Promoure actuacions per a assolir la igualtat d’oportunitats per a les dones, particularment per a les dones estrangeres Línies d'actuació Pel que fa a projectes i serveis interiors podem destacar el model FOI 

Els serveis Exteriors s’encarreguen de donar una primera oportunitat laboral a aquells interns que estan en règim de semillbertat, de tal manera que aquests tenen l’oportunitat de desenvolupar un treball a l’exterior El Taller productiu del Centre Educatiu de Justícia Juvenil l’Alzina a Catalunya Es treballa la inserció dels joves, la formació ocupacional i els tallers productius.

Els joves que treballen en aquest taller tenen un contracte social i cotitzen a la seguretat social. Complementa l’activitat formativa que s’ha dut a terme al centre. Elements d'intervenció socioeducativa Principis educatius
-Principi de globalitat
-Principi de participació activa
-Principi d’individualització
-Principi d’autonomia i responsabilitat
-Principi de temporalitat.

Metodologia
-Detecció de necessitats i interessos per realitzar un PEI d’acord amb les circumstàncies del menor o jove.
-Procés educatiu continu.
-Potenciació dels aspectes que afavoreixen el desenvolupament maduratiu de la persona.
-Estimulació de vincles socials i familiars per tal de crear una xarxa social.
-Participació i compromís per part del menor en la seva educació (feedback interessos, suggeriments, ..) 4. Conclusions El treball és una eina molt potent de reinserció degut a l’adquisició d’habilitats bàsiques pel món laboral transferibles a altres dimensions de la persona.

Permet que els joves adquireixin nous valors, competències, habilitats tant instrumentals com socials, i permet que el jove es responsabilitzi d’allò que fa.

Permet als joves dels Centres de Justícia Juvenil descobrir nous camins de desenvolupament i autonomia que els permeti desenvolupar la seva identitat i trobar un lloc a la societat allunyats de la delinqüència.

Es treballa amb el context familiar per tal de que a la seva sortida el jove pugui comptar amb una xarxa social que li doni suport. L'experiència laboral ofereix a aquests joves la possibilitat d'apropar-se al món del treball per conèixer i apreciar les seves característiques, els seus avantatges i el seu valor, però també desenvolupar-se com a persones.

Caldria que hi haguessin iniciatives a Catalunya que permetés fer un treball socioeducatiu un cop el joves han sortit dels Centres de Justícia Juvenil.

Educació social i àmbit de justícia: difícil per l’escassetat de recursos, treball poc valorat, poca visió de la “presó” com a eina de rehabilitació, limitacions legislatives.
Full transcript