Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Среднобългарска област

No description
by

Dimitar Zhelev

on 6 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Среднобългарска област

Географско положение и обхват
Териториите между Стара планина на север, Осоговска пл., Рила и Горнотракийската низина на юг.
---------------------------------------------------------
Задбалкански котловини (до Казанлъшка от запад на изток)
Средногорие
Краище
Ниските части от долината на Средна Струма
Чепън, Забърге, Видлич и Вучибаба от Западна Стара планина
---------------------------------------------------------
Планинско-котловинните части на Висока Средна България
Полезни изкопаеми
Изкопаеми горива
Рудни
Нерудни
Води
Струма - Студенски, Кракра, Чардакски, Прибойски, Земенски, Скрински проломи, притоци:
Джерман, Драговищица, Конска, Светля, Арката и др.
Почви
Антропогенно натоварване и екологични проблеми
Растителност и животински свят
Климат
Преходен (Средна Струма, Казанлъшка котловина)
Умерено-континентален
Планински вариант на умерено-континенталния

Защитени територии
Среднобългарска област

Презентация за семинарно занятие
по Природна география на България.
ас. Димитър Желев

Катедра Ландшафтознание и опазване на природната среда,
Геолого-географски факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

2014
Планини от Западна Стара планина в областта
Чепън (Петров кръст, 1206 m)
Вучибаба (Вуче баба, Голем дел, 1363 m)
Видлич - 90% в Сърбия, 10% в България (Здравченица, 1090 m)

област Забърге (Забърдие) - котловина, долината на р. Нишава
Петровски кръст, 1206 m
Чепън планина - класически пример за карстови ландшафти
Бурелска котловина
Вискяр (Средногорие)
Драгоманско блато
Драгоманско блато
- път на миграцията
на птиците Via Aristotelis

- 350 ha площ

- антропогенно въздействие

- природозащитно дело

- екотуризъм
- десен приток на река Южна Морава (Българска Морава).
- дължината ѝ е 191 km, от които в България 40 km
- 950 кв. km (в България 1 237 кв. km)
- карстов режим на подхранване .
- преминава през Годечка котловина
р. Нишава
Задбалкански котловини в пределите на областта
Бурел (Габерска котловина) - 170 кв. км
Софийска - 1180 кв. км, най-голяма
Саранска - 35 кв. км
Камарска - 20 кв. км
Златишко-Пирдопска - 120 кв. км, различно палеогеографско развитие! Само тя не е била дъно на плиоценско езеро от ЗБК - няма смолници. Хълмисто дъно.
Карловска - 280 кв. км
Казанлъшка - 800 кв. км (Твърдишка и Шивачевска котловини
)
Сливенска, Карнобатска и Айтоска не са в тази област!!!
Габерска котловина (Бурел) е различен обект от Габренска котловина (Чукуровска котловина)! И двете са в областта!
Софийска котловина
Карловска котловина
?
СРЕДНОГОРИЕ
Завалска (Китка, 1181 m)
Вискяр (Мечи камък, 1077 m)
Люлин (Дупевица, 1256 m)
Витоша (Черни връх, 2290 m)
Плана (Манастирище, 1398 m)
Лозенска (Попов дел, 1190 m)
Средна гора ( Богдан, 1604 m)
Средна гора се поделя на Ихтиманска, Същинска Средна гора и Сърнена гора
КРАИЩЕ и долината на СРЕДНА СТРУМА
Планини:
Котловини:
Трънска котловина!
- инверсии
- абсолютен рекорд
- - 38,3 С, 1947 г.
Това е!
Руйско-Верилска планинска редица:
Руй (1706 m), Стража (1389 m), Любаш (1399 m),
Черна гора (Тумба, 1129 m), Голо бърдо (Ветрушка, 1158 m), Верила (Голяма Дебелец, 1158 m)

Eздимирска пл. (Голем вр., 1219 m), Ерулска пл. (Голем вр., 1481 m), Еловишка пл. (Плоча, 1329 m),
Кървав камък (Било, 1737 m)
, Милевска пл. (Милевец, 1733 m), Пенкьовска пл. (Конски връх, 1187 m), Рудини (Сирищнишка Рудина, 1172 m), Чудинска пл. (Арамлия, 1496 m), Кобилска пл. (Чардак, 1312 m), Лисец (Връшник, 1500 m), Земенска пл. (Тичак, 1295 m), Конявска пл. (Виден, 1478 m).

Трънска (Знеполе), Брезнишка, Пернишка (Граово), Самоковска, Палакария, Дупнишка, Радомирска, Диблянска, Треклянска, Каменишка, Кюстендилска, Благоевградска
Долина на р. Шегава, Конявска пл.
Чокльово блато, с. Байкалско, Коняваска пл.
Към Кюстендилската котловина
Връх Виден, 1478 m
Към Дупнишка котловина
Долината на Струма при края на Скринския пролом
?
Софийски басейн
,
Белобрежки басейн, Станянци, Чукуровски басейн, Бобовдолски басейн, Пернишки басейн, Кюстендилски басейн
и др.
Пожарево (Mn)
"Злата", Трънско (Au)
Брезник (Cu)
Горно Уйно (Au)
Сливница, Брезе (Fe)

Най-големият язовир в България - "Искър", 673 000 000 куб. м, 50 кв. км
Минерални води!!!
Карстови извори
Грунтови води
Заблатявания
о
Искър (Панчаревски/Урвички пролом), притоци:
р. Блато, р. Лесновска (Стари Искър), Палакрия
Река Ерма
Река Нишава
Тунджа, Стряма (средни течения), Тополница, Лудна Яна, Пясъчник (Горни и средни течения)
Кафяви горски почви
Канелени горски почви
Смолници
Планинско-ливадни
----------------------------
Алувиални
Делувиални
Рендзини (Хумусно-карбонатни)
Блатни
Торфени

- силна антропогенизация на котловините и ниско-планинските части, при добива на полезни изкопаеми.
Биогеографски оазиси: Витоша, Голо бърдо, Земенска пл., Конявска пл., Същинска Средна гора и др.
Витоша се отличава с
висока степен на ендемизъм!
Геология и геоморфология
ВИТОША НЕ Е ВУЛКАН!!!
Заледяването на Витоша е спорно! Липсват убедителни геоморфоложки доказателства за вюрмско заледяване. Хипотеза за риско заледяване.
Най-дългата пещера в България е тук - Духлата (ок. 18 км), Южна Витоша, с. Боснек!
Черни връх е най-високата точка на областта - 2290 m.
Карстова морфогенеза
Ерозионна морфогенеза
Акумулативна морфогенеза
Криогенна морфогенеза
Антропогенна морфогенеза
- млади седименти в котловинните дъна.

- поредица от интрузии и ефузии сред метаморфни пластове на Средногорието (Витошки плутон, Лозенски плутон, Плански плутон и т.н.)

- Краището - крайно сложно геоложко развитие

- образуване на полезни изкопаеми
Трансформация на ландшафтите
Замърсяване на почвите, водите и въздуха
Корекция на речни легла,
осушаване на блата, прокопаване на канали, строителство на язовири
Обезлесяване
Добив на полезни изкопаеми
Урбанизация
Деривация между водосборите на Струма и Искър
Природен парк "Витоша", 1934 - 2000

Резервати:
"Бистришко бранище" (биосферен),
"Торфено бранище"

Поддържани резервати:
"Богдан" (Същинска Средна гора) и "Острица"(Голо Бърдо)
Ридове: Еледжик, Шипочански, Шумнатица, Черни рид
Full transcript