Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rakendusantro 1 seminar

No description
by

Marko Uibu

on 8 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rakendusantro 1 seminar

Millal on andmed koos?
- kui kerge/komplitseeritud on ajutine tagasipöördumine „väljale“
- teatud ajalise vahega tagasipöördumine on kasulik (uurimuse "kitsus" ajaliselt)

Teemavalik
Ligipääs
Uuringu läbiviimine
Väljalt lahkumine
Materjali kokkukirjutamine
3.3 Vaatlused veebitoimetustes
Viisin 19. aprillil kell 7.00 – 15.00 läbi vaatluse Postimees.ee toimetaja M-i juures ja 30. aprillil kell 9.30 – 17.00 Delfi uudistetoimetuses. Vaatluse käigus kaardistasin ajakirjanike töötingimusi, omavahelist suhtlust ja arutelu, ning kommentaare ja käitumist sellel päeval sisse tulnud pressiinfo osas. Toimetuste palvel ei avalikusta ma nende sisemisi tööprotsesse ega seo ajakirjanike nimesid konkreetsete kommentaaridega.
Kuidas kirjutada uurimuse meetodist ja protseduurist?
Antropoloogid VS sotsioloogid
http://samm.ut.ee/etnograafiline-uurimus
Uuringus vaatlesin …
Uuringus vaatles autor …
Uuringus on vaadeldud …
Töö keskendub...
Töös keskendub autor...
Töös keskendutakse...
Töös keskendun...
Kuidas määratleda juhtumit?
Indiviid, grupp, sündmus, protsess, probleem jne
Kriitiline juhtum
Äärmuslik-unikaalne
Tüüpiline
Paljastav
Longituuduuring
(Yini 2003)
Miks just see?
Juhtumianalüüs:
Üksikult üldisele loogika
Juhtumi "tihe" kirjeldus
Järelduste tegemine võib olla keeruline
Diagnostiline eesmärk: konkreetse juhtumi puhul avalduvad laiemad mehhanismid
Praktilised kaalutused
Juhtumianalüüsi väärtused ja probleemid
Annab konkreetse raami
+
-
1. Mida ja keda uurid?
2. Mis on sinu uuringu fookus? Millise(id) keskse(id) küsimusi oma uurimuses tõstatad?
5. Kas oled (olnud) kohal olulistel/iseloomulikel hetkedel? Kuidas materjali salvesta(si)d (kirjutamine märkmikku/arvutisse, heli/video salvestamine, teha fotosid)?
3. Millised on uuringus barjäärid (ei pääse uuritavatele piisavalt ligi, uuritavad ei käitu loomulikult vms)? Kuidas saad/ oled saanud ligipääsu?
a. Välitöömärkmete tsiteerimine
b. Intervjuukatked
c. Materjali kvantifitseerimine (nt vaatlustulemuste esitamine protsentidena, kasutades mõisteid "enamik" vms)
d. Võrdlus erinevate välitööpaikade vahel
e. Võrdlus varasemate uuringute ja teooriaga
f. Uurija enda kohalolek tekstis (mina-vorm, enda kogemusele viitamine)
Universalismi-partikularismi probleem
Uuring vaatleb...
Sügav - piiritletud
Rakendusantropoloogia
Meetodi osa lahtikirjutamine (näidistööde põhjal)
Kas tundub loogiline?
Kas midagi tundub kummaline, ebasobiv, üleliigne?
Millised elemendid (ja kuidas) esitatud on?
o
Keda
uuritakse?
 Kas ja kuidas uuritavate tausta lahti kirjutatakse?
o
Kes
uurib?
 Mis on uurija enda kogemus ja taust? Kuidas see mõjutab, kujundab uuringu tulemust?
 Kuidas suhestub uuritavaga?
o
Kuidas
uurib?
 Kuidas kogub materjali?
 Kuidas analüüsib?
o Kas ja milliseid
metodoloogilisi eeskujusid
esitatakse?
 Kui, siis milliseid meetodit kirjeldanud autoreid kasutatakse? Kas ja kellele viidatakse metodoloogilise eeskujuna?
4. Milliste eetiliste küsimustega kokku puutud? Kas ja kuidas saad/said nõusoleku? Kas pead eetikast lähtuvalt oma uuringu fookust kujundama? Kas ja kuidas anonümiseerid uuritavaid?
Uurijapoolsed valikud etnograafilise meetodi puhul ei tähenda meetodi nõrka esindatust (või suisa puudumist), vaid põhjalikumat uurimuse protseduuride ja metodoloogiliste aluste lahtikirjutamist
Kvantitatiivsed, eksperimentaalsed (sotsiaal)teaduslikud uuringud
Autoetnograafia < --- >
Uurija kohalolek tekstis
juhtum VS kultuur
„Väli“ taasuuritav?
- tänud uurimistöös osalejatele,
- tagasiside, hilisem uurimistöö tutvustamine?
- „väli“ tuleb jätta nii, et teised uurijad ka teretulnud oleksid

Annist, Aet (2011). Otsides kogukonda sotsialismijärgses keskuskülas. Arenguantropoloogiline uurimus. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus
Etnograafilise uuringu tulemuste esitamise näide
4. loeng - seminar
Marko Uibu
Eetika
Triangulatsioon:
materjali analüüs lähtuvalt erinevatest perspektiividest.

Eri ajahetked: tagasiminek nt 6 kuu pärast
Eri uurijad: antropoloog, insener ja turundusekspert
Eri rollide võtmine: osaleja, uurija, ekspert (mängulisem: kui ma oleksin …)
Eri allikad: emic-perspektiiv (eri rollides ja taustaga osalejad), eksperdid.
Eri teooriad: marksistlik, sotsiaalkonstruktsionistlik, funktsionalistlik
Eri meetodid: vaatlus, intervjuu, materjalide analüüs
Tulemuste esitamine: lugude jutustamine
Harjutus:
Leidke 2 kõnekat lugu oma välitöödelt (võtke vajadusel 1-2 min mõtlemiseks)
Jutustage need lood oma kaaslastele (koos aruteluga u 10 min)

Kuulajatele: Kuulake kõnelejat ja kirjutage üles märksõnu (mis tundub oluline; mis emotsioonid, suhtumine lugudest välja paistab?)
Tulemuste kokkukirjutamine
Andmeid analüüsiti ...
Autor analüüsis andmeid ...
Analüüsisin andmeid ...
Väljalt lahkumine
Uuringumeetodi avamine
Many threads are woven into the fabric of my life, but the four that form the warp and weft are nursing, research, teenage pregnancy, and the garden. They are now so intertwined that it is hard to imagine that I ever conceived of them as separate strands.
Muncey, T. (2005). Doing autoethnography. International Journal of Qualitative Methods
Väljalt lahkumine
6. Kas sul on piisavalt materjali, et uuring kokku panna?
7. Millist uuringumaterjali kasutad? Kuidas kasutad vaatlusmärkmeid, fotosid, videot?
8. Millise küsimuse uuringu keskseks küsimuseks valid?
9. Kust ja millist kirjandust leiad?
"Ma arvan, et see uuring on jama, sest ma näen ju oma silmaga, mis ümberringi toimub," rääkis Tsahkna ERRi raadiouudistele.
Triangulatsioon
Uuringumaterjali esitamine (lugude jutustamine)
Uurija kohalolu ja osalus konkreetse protseduuri disainimisel on suurem, kui struktureeritud uuringumetodoloogiate ja lähenemiste puhul.

Ei järgi etteantud (jäika) juhendit, vaid loob enda unikaalse lähenemise (abiks eelnevate uuringute ülevaatamine inspiratsiooni saamiseks, plaanide tegemine ja nende arutamine kolleegidega.)
Elemendid, mis näitavad autori enda ideoloogiat
Midagi, mis tundub liiga subjektiivne, et seda saaks väita. Milles see subjektiivsus väljendub?
Probleemsed kohad?
K igavleb
Õhustik on veidi ärev
M püüab luua korda
Mis mulje tekst jätab?
Full transcript