Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

P-TIL CP ANTÒNIA ALZINA

No description
by

Jordi Josep Rosselló

on 6 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of P-TIL CP ANTÒNIA ALZINA

Una mica d´història Objectius generals Decret TIL Innovacions PROJECTE EDUCATIU Projecte TIL 1. Coneixement i domini tant oral com escrit de la llengua castellana i la llengua catalana.

2. Assolir les competències adequades en anglès.

3. Normalització lingüística de la llengua catalana.

4. Potenciar l ´us del llenguatge i desenvolupar la competència lingüística general. article 3

article 4

article 20

disposició addicional CEIP ANTÒNIA ALZINA TRAJECTÒRIA "... aconseguir que els alumnes
de les Illes Balears adquireixin
el domini de les dues llengües
oficials i les competències
adequades en la llengua estrangera
del projecte educatiu del centre ...". PRINCIPIS - ... promoció del plurilingüisme
- ... igualtat d´oportunitats per a tots els alumnes.
- ... AICLE com a referent metodològic.
- Flexibilitat i adaptació a la realitat del centre. FINALITAT article 17 "El projecte de TIL, com a part
del projecte educatiu del centre,
ha de tenir com a objectiu
fonamental d´aconseguir ... la competència lingüística en les llengües oficials i
... en l´anglesa. " ALTRES PROCEDIMENTS " ...Foment de l’autonomia dels centres ...
... distribució horària diferent ...
... poden aprovar un altre projecte
de tractament de llengües." Foment de la investigació, ...
l’experimentació i la
innovació educatives, a fi de
millorar la pràctica docent
en relació amb el
tractament integrat de
les llengües. dels professors ESBORRANY Principis metodològics L´aprenentatge NUCLI
AICLE - ensenyament plurilingüe
art. 12
Progressivitat
Enfocament competencial Competència lectora
Expressió escrita
Dimensió oral
Tractament de textos Competència lingüística Tractament de llengües INFANTIL

PRIMÀRIA Lectoescriptura català
Tallers setmanals castellà
Introducció rutines anglès

DIMENSIÓ ORAL (art. 13)

Llengua del primer ensenyament
art. 6 Primer cicle Segon cicle Tercer cicle Educació plàstica anglès
Educació física castellà
Enfocament globalitzat Educació plàstica anglès
Educació física castellà
Enfocament plurilingüe Educació plàstica anglès
Educació física castellà
Enfocament plurilingüe Moviment d'Escoles Mallorquines
Premi Emili Darder 1987
Premi Baldiri i Reixac 2012

Compromís amb la funció
normalitzadora Llei de normalització lingüística,
de 29 d´abril de 1986 Article 1.

"... Assegurar el coneixement i l'ús progressiu del català com a llengua vehicular en l'àmbit de l'ensenyament.
... Fomentar l´ús del català en tots els mitjans de comunicació social.
... Crear la consciència social sobre la importància del
coneixement i l'ús de la llengua catalana per tots els ciutadans." Decret 15/2013, 19 d´abril Article 5
Currículum "... mòduls o àmbits de coneixement ... les agrupacions d’àmbits que inclouen diverses àrees ... els projectes transversals, es poden impartir en català, castellà i anglès." Tractament integrat de continguts Tractament plurilingüe de:
- Castellà-català
- anglès Tractament integrat de continguts Tractament plurilingüe de:
- castellà/català
- anglès QUADRE RESUM Projecte d'innovació
d´anglès Incorporació progressiva de l´anglès a l´àrea de coneixement del medi.
A tots els cicles. (art. 7) Enfocament plurilingüe Projecte centrat en l´aprenentatge
Innovacions pedagògiques - metodologia AICLE
Mínim de 5-6 hores lectives en castellà i en anglès
Funció normalitzadora de la llengua catalana
Implementació completa TIL 2018 "El català és la llengua vehicular de l'ensenyament i de comunicació del centre." INTEGRACIÓ CURRICULAR Reforç de les àrees lingüístiques
Dimensió oral (art. 7, art. 14)
Tractament d'imatges
Tractament de textos
simplificació horària PROGRAMACIONS
DIDÀCTIQUES Llei orgànica de l'Educació
Llei 2/2006, de 3 de maig art. 7 disposició addicional art. 7 art. 11 art. 20 art. 18.8 Annex Projecte Educatiu - Llei de normalització lingüística Coneixement
del Medi Enfocament globalitzat
ADEQUAR EL PAS

INFANTIL PRIMÀRIA ANG
CAT
CAST metodologia AICLE AICLE Coordinació docent Coordinació interna
Compromís del claustre
Coordinació IES SINEU
Escoles mesures comunes CEIP RODAMILANS
CEIP ARIANY
CEIP SON JUNY
CEIP NADAL CAMPANER
CEIP JUNÍPER SERRA
CEIP DURAN ESTRANY
CEIP ANTONI MONJO
CEIP ANTÒNIA ALZINA ACORDS article 20
Plàstica anglès
5/6 h en castellà PORTAFOLI
EUROPEU
DE LES LLENGÜES AVALUACIONS DE DIAGNÒSTIC proves IAQSE 2010-2011
CAT CAST ANG mitjana IB
559 520 461 500 500 500

Conclusions
ANG mesures quantitatives i qualitatives
CAT/CAST mesures qualitatives Foment de la cultura i tradicions
Consens
Foment de la innovació Estructura de rutines
Simplificació horària Matemàtiques música Coneixement
del Medi 1h/set Coneixement
del Medi Metodologia AICLE 1 h/set Incorporació progressiva incorporació progressiva Educació física
Tractament plurilingüe
Full transcript