Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Käsityön OPS 2016

No description
by

marika kerola

on 26 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Käsityön OPS 2016

Johanna Wahlberg ja Marika Kerola
Käsityö uudessa opetussuunnitelmassa - perusteista käytännöksi 1
1. Oppilas kiinnostuu käsin tekemisestä sekä innostuu keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön.
2. Oppilas hahmottaa ja hallitsee kokonaisen käsityön ja dokumentoi sitä.
3. Oppilas suunnittelee ja valmistaa yksin tai ryhmässä käsityötuotteita tai -teoksia luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin.
4. Oppilas tunnistaa käsitteistöä sekä tuntee erilaisia materiaaleja ja työstää niitä tarkoituksenmukaisesti.
5. Oppilas toimii pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti. Oppilas huolehtii turvallisesta työskentelystä sekä valitsee ja käyttää työhön sopivaa välineistöä.
6. Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa.
7. Oppilas arvioi, arvostaa ja tarkastelee vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia.
8. Oppilas arvioi kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti.

TAVOITTEET
SUUNNITTELUPELI
S2 Suunnittelu


Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi tuotteeksi tai teokseksi.
Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.


Vuosiluokilla 3-6 käsityön tehtävänä on tukea ja vahvistaa oppilaiden
kokonaisen käsityöprosessin
hallintaa.
Opetus edistää käsityöhön liittyvien
käsitteiden, sanaston ja symbolien
oppimista ja soveltamista.
Materiaalien ominaisuuksiin tutustuminen edellyttää niiden
käsityöllistä työstämistä
, jonka myötä päästään kehittämään toimivia ratkaisuja.
Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu
oppiainerajat luontevasti ylittäen
.
Tähän sisältyy myös
- oppilaiden oma elämänpiiri
- paikallinen kulttuuriperintö
- yhteisön kulttuurinen moninaisuus

S3 Kokeilu


Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä. Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja, kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta kehitetään vielä eteenpäin

S4 Tekeminen


Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita.
Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.

S5 Soveltaminen


Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen työskentelykulttuuriin.
S6 Dokumentointi ja arviointi


Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja ryhmäpalautetta.

S1 Ideointi


Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden syntymistä ja energian käyttöä.

OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN
ARVIOINTI JA DOKUMENTOINTI
Kannustavaa ja ohjaavaa
-Arviointikeskustelussa ja muussa palautteessa korostetaan myönteisesti oppilaan kehittymistä ja kannustetaan osaamisen laajentamiseen ja syventämiseen.
-Perustuu dokumentoinnin avulla kokonaiseen käsityöprosessiin
Osallistavaa ja vuorovaikutteista
-ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan =itsearviointi
vertaisarviointi sekä opettajan menetelmien/työtapojen arviointi

Keskeistä havainnoida kokonaista käsityön prosessia, monimateriaalisen tekemisen tapoja, työskentelyn sujuvuutta ja tuotosten laatua sekä muissa oppiaineissa opitun soveltamista.

-lukujärjestyksessä luokalle (esim. 4A) on varattuna sekä TN- että TS-tilat samaan aikaan sekä opettajat, joilla on riittävä aineenhallinta

a. samanaikaisopetus
b. vaihtojaksot sekaryhminä (esimerkiksi neljännesvuosittain)
c. vaihtojaksot ja yhteisjakso (aihealue, jota työstetään yhdessä), jossa voi suuntautua mielenkiintonsa mukaan

-ryhmäkoossa huomioitavaa
* työturvallisuus, max 16 työskentelyn aikana, suunnittelun ja arvioinnin aikana voi olla suurempi.
* valvonnan varmistaminen ryhmien liikkuessa työtilojen välillä

Ilmiöpohjaisen opetuksen lähtökohtana ovat kokonaisvaltaiset todellisen maailman ilmiöt. Ilmiöpohjainen opetus tarkoittaa pitkälti samaa kuin
horisontaalinen eheyttäminen
. Ilmiöpohjaisessa oppimisessa edetään tyypillisesti ongelmalähtöisen oppimisen menetelmän mukaisesti. Käsityössä tehtävänantona on ongelmia, jotka nousevat ympäröivästä maailmasta ja näitä pyritään ratkomaan käsityön keinoin konkreetin työskentelyn avulla. Tämän myötä oppijalle tulisi muodostua teoreettinen ymmärrys kyseessä olevasta ongelmasta tai aihepiiristä. Muodostunutta ymmärrystä voidaan jatkossa soveltaa samankaltaisiin ongelmiin ja yleisesti ongelmanratkaisussa.
Käsityön oppimistehtävien taustalla on siis aina
ilmiö, jossa vuorovaikuttavat materiaali, energia- ja informaatio
. Oppimistehtäväksi nostetaan luokka- asteelle sopiva aihepiiri tai ongelma, jota työstetään sopivin konkreettisin- ja luonnontieteellisin menetelmin. Tavoitteena on konkreettisen, esteettisen tuotoksen lisäksi kehittää oppilaan ajattelu- ongelmanratkaisutaitoja.

Ilmiöpohjainen opetus käsityössä
turvallinen ja kiireetön tunnelma
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja ryhmäpalautetta.
Suunnitellaan ryhmissä käsityön prosessisuunnitelmia eri luokka-asteille
Luovu ja luo uus
=
LUOVUUS
http://kassaakkonaa.blogspot.fi/
MUOTOILUTEHTÄVÄ

Suunnitelkaa ja toteuttakaa ryhmässä syksyn uutuustuote.

Teemana design-kantoväline,
jonka muotoilussa on huomioitu käyttäjä ja käyttötarkoitus.

Mallinnoksen materiaalina maalarinteippi ja sanomalehti.
Full transcript