Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PhD Thesis Defense

No description
by

Slobodan Marić

on 18 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PhD Thesis Defense

Razvojna dimenzija
upravljačke orijentacije
malih preduzeća

DOKTORSKA DISERTACIJA
Mentor:
Prof. dr Božidar Leković

Kandidat:
Mr Slobodan Marić

Komisija:
Prof. dr Ilija Ćosić, član
Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Prof. dr Božidar Leković, mentor
Ekonomski fakultet u Subotici
Prof. dr Dušan Bobera, član
Ekonomski fakultet u Subotici
Istraživački problem
Tema disertacije
respektuje značaj velikih preduzeća
koncentracija kapitala - pregovaračka moć
velika moć i uticaj (ekonomski, politički, kulturni)
kontrola: 3/4 tehnologije, 2/3 trgovine, 1/2 proizvodnje
nosilac istraživanja i razvoja

mala preduzeća - realna privredna potreba
nosioci restrukturiranja privrede
potencijal privrednog rasta
specifičan oblik privređivanja - preduzetnički

mala preduzeća, preduzetništvo - popularizam
mala preduzeća, preduzetništvo - svemoćno rešenje privrednih problema - krize
mala i velika preduzeća - međusobno suprotstavljeni
preduzetničko ponašanje svojstveno malim preduzećima


1 Metodologija istraživanja
Istraživački problem
učinak malih preduzeća na niskom nivou
učinak se povezuje sa menadžment praksom
koncepti i tehnike menadžmenta razvijeni i primenjuju se od strane velikih preduzeća - realne mogućnosti
postojeći konecepti i tehnike menadžmenta ne uvažavaju specifičnosti malih preduzeća (priroda poslovnog sistema i stručna znanja)
menadžment praksa u malim preduzećima na nivou pojedinačnih i povremenih (adhoc) aktivnosti - bez sistema menadžmenta
model menadžmenta
za mala preduzeća i
model implementacije
koji podrazumeva
usvajanje potrebnih stručnih znanja
SISTEMSKI PRISTUP
MENADŽMENT
ORIJENTACIJA
PREDUZETNIČKA
EKONOMIJA
PREDUZETNIČKO
OBRAZOVANJE
Lary
Page
Istraživački pristup
Konceptualni okvir istraživanja
Sergey
Brin
susret - razvoj ideje
1995
1997
osnovan Google.Inc
SISTEMSKI PRISTUP
PREDUZETNIČKOG
MENADŽMENTA
1998
100.000 $
1 zaposleni
poslovni prostor - garaža
2013
268,44 mld $
#5 Forbes
53.861 zaposleni
Misija
Organizacija svetskih podataka
Područje istraživanja
mala preduzeća (bez mikro i srednjih)
suštinski - kvalitet istraživanja
kompatibilnost
Administrativna klasifikacija
privrednih društava u Republici
Srbiji prema Zakonu o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS",
br. 46/06 i 111/09)
Predmet istraživanja
analiza poslovnog učinka malih preduzeća u odnosu na nivo primene i stepen formaliza menadžment prakse
1 Metodologija istraživanja
Ciljevi istraživanja
utvrditi odnos poslodnog uspeha/učinka i upravljačke prakse;
izvršiti selekciju ključnih indikatora poslovnog uspeha/učinka;
definisati prirodu i karakteristike menadžment prakse;

utvrditi postojanje razlika između formalnog i neformalnog obrazovanja V/P/M u odnosu na nivo primene formalne menadžment prakse;
identifikovanje ključnih znanja za postizanje upeha/učinka;
utvrditi uticaj menadžment znanja na nivo svesti i prepoznavanje potrebe V/P/M za menadžment praksom;

identifikovati uticaj poslovnog okruženja na razvoj menadžment prakse i uspeh/učinak;
identifikovati uticaj poslovnog okruženja na mogućnost sticanja preduzetničkog i menadžment znanja
Izvor
: MMF na osnovu podataka
EUROSTAT, DG Enterprise and
Industry i Republičkog fonda za razvoj
Izvor:
Republika Srbija, Agencija za privredne registre, www.apr.gov.rs, pristup: 15.02.2014. god. Poslednje ažurno stanje se odnosi na period od 01.01-30.09.2013. god.
76,5%
107,5%
109%
104%
Izvor:
Levie, J., Autio, E. (2008),
A theoretical grounding and
test of the GEM model, Small
Business Economics, Vol. 31,
Issue 3., pp 235-263
1 Metodologija istraživanja
Dizajn istraživanja
Upitnik
C1 - Vlasnik/preduzetnik/menadžer
C2 - USPEH/UČINAK
C2a. Opstanak, C2b. Rast, C2c. Profitabilnost, C2d. Subjektivni uspeh
C3 - Menadžment znanje i formalna menadžment praksa
C4 - OKRUŽENJE
C4a. Izvori finansiranja, C4b. Vladina politika, C4c. Obrazovanje i obuka
Osnovni skup (2603) i uzorak (260) malih preduzeća
1 Metodologija istraživanja
Prikupljanje podataka
metod istraživanja e - survey (google drive)
ispitanici - vlasnici/preduzetnici/menadžeri malih preduzeća
matematičko - statistički postupci
procena normalnosti raspodele;
otklanjanje netipičnih tačaka;
deskriptivni statistički pokazatelji;
T - test nezavisnih uzoraka;
Jednofaktorska ANOVA različitih grupa sa naknadnim testovima
Pirsonova korelacija
2 Teorijske osnove područja istraživanja
2.1 Uspeh i/ili učinak malih preduzeća
dilema i definisanje uspeha/učinka malih preduzeća
uspeh V/P/M malih preduzeća
faktori izbora preduzetničkih ciljeva
ograničenja finansijskih indikatora učinka
Indikatori uspeha V/P/M

2 Teorijske osnove područja istraživanja
2.2 Menadžment znanje i formalna menadžment praksa malih preduzeća
mogućnosti sticanja preduzetničkog i menadžment znanja
preduzetnički proces vs. proces upravljanja malim preduzećem
upravljanje malim preduzećem i rast
upravljačke aktivnosti malih preduzeća
planiranje u malim preduzećima
eksterna menadžment podrška malim preduzećima

2 Teorijske osnove područja istraživanja
2.3 Preduzetničko okruženje
kauzalni odnos društveno - ekonomskog okruženja i preduzetništva
eksterno preduzetničko okruženje
preduzetničko i menadžment obrazovanje i obuka
Osnovni preduzetnički resurs je znanje
interno preduzetničko okruženje
specifičnosti tranzicionog okruženja

George Bernard Shaw
"svaka budala može započeti ljubavnu aferu,
dok za uspešan kraj treba biti genije"
Vladimir Ilič Lenjin
"iskoreniti kapitalizam ne znači proterati kapitaliste, jer ostaju preduzetnici. Oni se ne mogu uništiti i proterati jer je to narod, oni se jedino mogu prevaspitati"
profitabilnost
rast
opstanak
subjektivna ocena uspeha
Zaključak i poruke rada
identifikova konkretan problem istraživanja
metodološki okvir omogućio realizaciju postavljenih ciljeva i očekivanih rezultata
područje istraživanja precizno razgraničeno
odabrani kriterijumi uspeha/učinka omogučili pouzdanost istraživanja i relevantnost rezultata
RAZVOJ SISTEMA MENADŽMENTA
odluka V/P/M - transformacija mišljenja
PREDUZETNIČKO PONAŠANJA PREDUZETNIČKI MENADŽMENT
uspeh/učinak - menadžment praksa - menadžment preduzetničko znanje - menadžment preduzetničko obrazovanje
Znanje osnovni preduzetnički resurs
Razvoj efikasnog modela
preduzetničkog obrazovanja
3 Analiza i implementacija
rezultata istraživanja
Testiranje hipoteza i analiza rezultata
Testiranje pouzdanosti odabranih
kriterijuma uspeha/učinka

Pearson - ova korelacija
subjektivne procene uspeha i
finansijskih indikatora učinka
Testiranje hipoteza i analiza rezultata
Pearson - ova korelacija učinka/uspeha malih preduzeća i obima i strukture
menadžment aktivnosti
Testiranje hipoteza i analiza rezultata
HO
Generalna istraživačka hipotea HO:
Postoji statistički značajna razlika između malih preduzeća po učinku u odnosu na nivo primene formalne menadžment prakse
Subjektivne procene
Opstanka
Rasta zaposlenosti
Profit
Rast prihoda
Rast imovine
H1
H1: Postoji statistički značajna razlika između malih preduzeća po nivou primene menadžment prakse u odnosu na nivo znanja/obrazovanja VPM
H1a: Postoji statistički značajna razlika između malih preduzeća po nivou primene menadžment prakse u odnosu na nivo neformalnog obrazovanja iskustva VPM
nivo obrazovanja
područje obrazovanja
predhodno zaposlenje
radno iskustvo
neformalno obrazovanje
H2
A2: Ne postoji statistički značajna razlika između malih preduzeća po perodu egzistencije u odnosu na nivo potrebe za menadžment praksom
Dodatna analiza utvrđuje da veći nivo primene menadžment prakse je u pozitivnoj korelaciji sa identifikovanom potrebom
H3
H3: Ne postoji statistički značajna razlika u uspehu malih preduzeća u odnosu na analizirane faktore okruženja
Deskriptivni statistički pokazatelji grupe varijabli okruženja u okviru celine C4 istraživačkog prostora ocenjeni su kao nepovoljni u svim segmentima
Dizajn i implementacija strategijskog performans menadžment sistema
Pretpostavke:
napuštanje "ličnog sistema menadžmenta"
odluka o izgradnji formalnog sistema menadžmenta
definisane uloge V/P/M
definisane uloge zaposlenih
definisana uloga konsultanta/mentora
podrazumeva bužet - menadžment tehnologija
vremenski ograničen razvoj - projekat
ciljna grupa mala preduzeća (posle inkubacije formalne ili rane faze preduzetničke aktivnosti 36m)
Hvala na pažnji!
Full transcript