Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TƯ DUY CỦA ĐẢNG VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

No description
by

hung phan huy

on 9 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TƯ DUY CỦA ĐẢNG VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

TƯ DUY CỦA ĐẢNG VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI.
design by Dóri Sirály for Prezi
Mở Đầu
Nhu cầu cấp thiết trước mắt là có 1 cơ chế quản lý kinh tế mới phù hợp:

II.Sự hình thành tư duy của Đảng
b/ Tư duy của Đảng từ Đại hội IX đến XI:
Những thay đổi về tư duy của Đảng
Trước đổi mới, chúng ta coi kinh tế xã hội chủ nghĩa và kinh tế tư bản chủ nghĩa (hay kinh tế thị trường) là hai phương thức kinh tế khác nhau về bản chất và đối lập với nhau cả về chế độ sở hữu, chế độ quản lý, chế độ phân phối và mục đích phát triển.


Những thành tựu của Đảng sau 25 năm đổi mới
Có phù hợp hay không?
KẾT LUẬN
1.Phan Huy Hùng
2.Võ Sỹ Nguyên
3.Doãn Văn Cảnh
4.Võ Đắc An
5.Phan Văn Phú Quý
6.Nguyễn Đình Nam

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN
Sự hình thành tư duy của Đảng gồm 2 giai đoạn
a/ Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến VII
(1986-1996)
b/ Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại Hội IX đến XI
(2001-2011)
Phương hướng và giải pháp của Đảng về tư duy kinh tế thị trường trong những năm tiếp theo
Thứ tư, phát triển nền kinh tế theo hướng hiện đại, có sức cạnh tranh cao.
Thứ năm, lấy con người làm trung tâm phát triển.

Thứ sáu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và năng lực quản lý của nhà nước trong kinh tế.
Thứ bảy, vừa thực hiện tốt mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vừa bảo đảm tránh tụt hậu nền kinh tế và bảo đảm các bước đi vững chắc trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Thứ hai,Đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển: đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế.
Thứ ba, phát huy tối ưu các lợi thế của đất nước trong phân công lao động và hợp tác quốc tế, Bên cạnh việc đưa ra các chính sách thu hút mạnh mẽ và sử dụng có hiệu quả từ nguồn lực bên ngoài để phát triển sản xuất
Thứ nhất, phát triển đồng bộ các loại thị trường.
Kinh tế thị trường là nền kinh tế mà trong đó người mua và người bán tác động với nhau theo quy luật cung cầu, giá trị để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ trên thị trường.
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
là tên gọi một cơ chế quản lý kinh tế được Đảng Cộng sản Việt Nam tạo ra và triển khai tại Việt Nam từ thập niên 1990 cho đến nay. Việc áp dụng cơ chế này cũng được ghi vào Hiến pháp Việt Nam mới nhất.

Đó là một nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.Nguyên nhân của tình trạng này là hệ thống kinh tế này là hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ trong lịch sử

Hoàn cảnh lịch sử
:
1/Nhà nước quản lý kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính.
2/Cơ quan hành chính can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất,kinh doanh nhưng không chịu trách nhiệm về quyết định của mình
3/Quan hệ hàng hóa - tiền tệ bị coi nhẹ
4/Bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều cấp trung gian.
Chế độ bao cấp được thực hiện dưới hình thức :
Bao cấp qua giá
Bao cấp qua chế độ tem phiếu
Bao cấp theo chế độ cấp phát vốn
kinh tế việt nam thời kỳ trước đổi mới
b/ Tư duy của Đảng từ Đại hội VI đến VIII:
II.Sự hình thành tư duy của Đảng
1/ Kinh tế thị trường không phải là cái riêng có của chủ nghĩa tư bản mà là thành tựu phát triển chung của nhân loại.
2/ Kinh tế thị trường còn tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
3/ Có thể và cần thiết sử dụng kinh tế thị trường để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
:Mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội
" Một hình thức tổ chức kinh tế vừa dựa trên quy luật thị trường vừa dựa trên các nguyên tắc và bản chất của CNXH,hai nhân tố đan xen tác động lẫn nhau, tồn tại trong nhau "
Từ quan niệm chủ nghĩa xã hội chỉ có một chế độ sở hữu duy nhất là
chế độ công hữu về tất cả các tư liệu sản xuất
(bao gồm sở hữu
toàn dân và sở hữu tập thể
) đã đi đến quan niệm nền kinh tế của ta hiện nay và sau này có
ba chế độ sở hữu cơ bản

toàn dân, tập thể, tư nhân
, trên cơ sở đó, hình thành nhiều hình thức sở hữu và nhiều thành phần kinh tế khác nhau như

kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân), kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
- Từ quan niệm cho rằng để xây dựng được quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa phải
nhanh chóng
hoàn thành việc
cải tạo kinh tế tư bản tư nhân và kinh tế cá thể tiểu chủ
là những
thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa
, đã đến quan niệm rằng trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải
ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất
, còn
cải tạo quan hệ sản xuất cũ,

xây dựng quan hệ sản xuất mới nhất thiết phải phù hợp
với từng bước phát triển của lực lượng sản xuất
- Từ quan niệm hai
thành phần kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể
, với việc
xóa bỏ
nhanh chóng các thành phần
kinh tế phi xã hội chủ nghĩa
, ngay từ đầu đã là nền tảng của nền kinh tế quốc dân, đã đi đến quan niệm rằng muốn cho hai thành phần kinh tế ấy ngày càng trở thành nền tảng vững chắc thì phải trải qua một quá trình dài xây dựng, đổi mới và phát triển với những bước thích hợp; trong khi đó, vẫn
khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế tư nhân
,
coi như thành phần này là động lực quan trọng của phát triển kinh tế và phát triển lực lượng sản xuất.
- Từ quan niệm nhà nước phải
chỉ huy toàn bộ nền kinh tế
theo một kế hoạch
tập trung, thống nhất
với những chỉ tiêu có tính
pháp lệnh áp đặt từ trên xuống
, đã đi đến
phân biệt rõ chức năng quản lý nhà nước về kinh tế
.Từ chỗ
tuyệt đối hóa
vai trò của kế hoạch,
phủ nhận vai trò của thị trường
đã đi đến
thừa nhận thị trường
vừa là căn cứ, vừa là đối tượng của kế hoạch; kế hoạch chủ yếu mang tính định hướng và đặc biệt trên bình diện vĩ mô, còn thị trường
giữ vai trò trực tiếp
hướng dẫn các đơn vị kinh tế lựa chọn
lĩnh vực hoạt động và phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh
.
- Từ chỗ
chỉ thừa nhận một hình thức phân phối
duy nhất chính đáng là phân phối theo lao động đã đi đến quan niệm thực hiện
nhiều hình thức phân phối
, lấy
phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu,
đồng thời
phân phối dựa trên mức đóng góp các nguồn lực khác
vào sản xuất kinh doanh và phân phối thông qua phúc lợi xã hội. C
ông bằng xã hội thể hiện không phải ở chủ nghĩa bình quân trong kinh tế
mà là ở chỗ
phân phối hợp lý tư liệu sản xuất và kết quả sản xuất, ở việc tạo điều kiện cho mọi người đến có cơ hội phát triển và sử dụng tốt năng lực
của mình.
Không ngăn cấm mọi sự làm giàu
mà trái lại
khuyến khích mọi người làm giàu chính đáng theo đúng pháp luật,
đồng thời thực hiện xóa đói giảm nghèo, hạn chế phân cực quá đáng hai đầu.
Xét về thời gian, dưới góc độ kinh tế thị trường, tư duy của chúng ta cũng được đổi mới qua nhiều bước
a. Các yếu tố cơ bản thay đổi tư duy kinh tế của Đảng ta:
Một là, Phát triển Kinh tế tri thức
Hai là, Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế
Ba là, năng lực cạnh tranh của quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm còn yếu.
b. Những khó khăn và phương hướng trong thời gian tới về đổi mới tư duy kinh tế của Đảng ta:
ĐẠI HỘI VI (12/1986)
Việc bố trí lại cơ cấu kinh tế phải đi đôi với đổi mới cơ chế quản lý
ĐẠI HỘI VII
1/1994
Xác định cơ chế vận hành của nền kinh tế là " cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà Nước
ĐẠI HỘI VIII
6/1996
Đề ra nhiêm vụ đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn điện, đồng bộ. Tiếp tục phát triển nền kinh tế nhiều thành phần
ĐẠI HỘI IX
4/2001
Xác định nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là mô hình kinh tế tổng quát suốt thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩ Xã Hội ở Việt Nam
ĐẠI HỘI X và XI
4/2006 và 1/2011
Tiếp tục khẳng định hướng đi đó, làm sáng tỏ bổ sung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực
Nhận thức về kinh tế thị trường của Đảng qua các kỳ Đại hội có sư thay đổi căn bản và sâu sắc
Không phải là nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung
Không phải là kinh tế thị trường TBCN
Vì chưa có đầy đủ các yếu tố của CNXH
Chưa hoàn toàn là kinh tế thị trường XHCN
Kinh tế thị trường định hướng XHCN=Quy luật của thị trường + bản chất CNXH
SỞ HỮU
TỔ CHỨC QUẢN LÝ PHÂN PHỐI
PHÂN PHỐI
ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT
THẾ MẠNH THỊ TRƯỜNG
KỸ THUẬT
VẬT CHẤT
Mục tiêu
Phương hướng phát triển
Định hướng xã hội và phân phối
Chủ yếu theo kết quả lao đông.

Tăng trưởng phải đi đôi với phát triển văn hóa giáo dục
Tổ chức quản lý
Tiêu chí 1
Tiêu chí 2
Tiêu chí 3
Tiêu chí 4
Vì Con người
Tồn tại các hình thức sở hữu khác nhau.
Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.
Có sự quản lý và điều tiết kinh tế vĩ mô của nhà nước XHCN
Yếu tố cần thiết cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội
Ý nghĩa: là 1 bước chuyển quan trọng trong Tư duy của Đảng
Coi kinh tế thị trường là cơ sở kinh tế cho việc phát triển xã hội theo định hướng XHCN
Coi thị trường là 1 công cụ, một cơ chế quản lý kinh tế
Từ không chấp nhận,không công nhận nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, không tôn trọng thị trường
Thành tựu đạt được:
Tạo ra một nền kinh tế thành phần đan xe hỗn hợp

Tạo động lực và điều kiện thuận lợi để giải phóng sức sản xuất toàn xã hội

Khai thác tiềm năng trong và ngoài nước để phát triển kinh tế
Nền kinh tế việt nam đạt thành tựu to lớn
Kinh tế ngày càng năng động có hiệu quả.
Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.
Ổn định chính trị.
Công nghiệp và Nông nghiệp phát triển.
Đối ngoại và hội nhập kinh tế thế giới được tăng cường
GVHD : Th.s Huỳnh Thị Kim Trúc
Sau đổi mới, tư duy của chúng ta về kinh tế có nhiều sự phát triển so với trước.
Chuyển biến
Chuyển biến
Thay đổi, phát triển như thế nào???
Những thành tựu Việt Nam đạt được sau 20- 25 năm đổi mới như thế nào?????
Cảm ơn các bạn và thầy cô đã lắng nghe.....
Trình Tự Nội Dung
I.Mở đầu:
a.
khái niệm
. b
.hoàn cảnh lịch sử
. c.
Cần có 1 cơ chế cho phù hợp
.
II.Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường qua các kỳ đại hội:
a.Từ đại hội VI đến đại hội VII.
b.Từ đại hội IX đến đại hội XI.
III.Sự thay đổi tư duy qua các kỳ đại hội của Đảng :
IV.Những thành tựu của Đảng sau 25 năm đổi mới:
V.Phương hướng và giải pháp của Đảng về tư duy kinh tế thị trường cho những năm tiếp theo:
a.Các yếu tố đã tác động thay đổi tư duy của Đảng ta.
b.Những khó khăn và phương hướng trong thời gian tới
Trình Tự Nội Dung
I.Mở đầu:
a.
khái niệm
. b
.hoàn cảnh lịch sử
. c.
Cần có 1 cơ chế cho phù hợp
.
II.Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường qua các kỳ đại hội:
a.Từ đại hội VI đến đại hội VII.
b.Từ đại hội IX đến đại hội XI.
III.Sự thay đổi tư duy qua các kỳ đại hội của Đảng :
IV.Những thành tựu của Đảng sau 25 năm đổi mới:
V.Phương hướng và giải pháp của Đảng về tư duy kinh tế thị trường cho những năm tiếp theo:
a.Các yếu tố đã tác động thay đổi tư duy của Đảng ta.
b.Những khó khăn và phương hướng trong thời gian tới
Trình Tự Nội Dung
I.Mở đầu:
a.
khái niệm
. b
.hoàn cảnh lịch sử
. c.
Cần có 1 cơ chế cho phù hợp
.
II.Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường qua các kỳ đại hội:
a.Từ đại hội VI đến đại hội VII.
b.Từ đại hội IX đến đại hội XI.
III.Sự thay đổi tư duy qua các kỳ đại hội của Đảng :
IV.Những thành tựu của Đảng sau 25 năm đổi mới:
a.Thành tựu.
b.Ý nghĩa:
V.Phương hướng và giải pháp của Đảng về tư duy kinh tế thị trường cho những năm tiếp theo:
a.Các yếu tố đã tác động thay đổi tư duy của Đảng ta.
b.Những khó khăn và phương hướng trong thời gian tới
Full transcript