Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน

No description
by

Apisak Yodphut

on 25 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน

ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน
๑.ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย
๒.สภาพปัญหาปัจจุบันในสังคมไทย
๓.ปัญหาสังคมไทยที่สำคัญในปัจจุบัน
๔. การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทย
การวิเคราะห์ปัญหาสังคม เป็นการ พิจารณาข้อมูลให้เห็นถึงสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู้การแก้
ไข ซึ่งต้องประกอบไปด้วยโครงสร้างที่เป็นคำนิยาม สาเหตุของปัญหาที่กล่าวถึงสภาพที่เป็นหลักการทั่วไปทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวกับปัญหาสังคมนั้น ๆและแนวทางแก้ไขซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์ ดังนั้น การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทย สามารถแยกวิเคราะห์ได้ ๒ แนวทางดังต่อไปนี้
- ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย
- สภาพปัญหาปัจจุบันในสังคมไทย
- ปัญหาสังคมไทยที่สำคัญในปัจจุบัน
- การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทย
- การวิเคราะฆ์ตามแนวสังคมวิทยา
- การวิเคราะตามแนวพุทธศาสตร์
สังคมไทยเป็นสังคมผสมผสานระหว่างสังคมเกษตรกรรมกับสังคมศาสนา
และวัฒนธรรม โดยยึดมั่นในสถาบันหลัก ๓ สถาบัน คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยทั่วไปแล้วสังคมไทย
จะแบ่งเป็น ๒ ลักษณะคือ

๑.๑ สังคมชนบท (Rural Society) หมายถึง สังคมที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร เลี้ยงสัตว์ และทำการประมง เป็นต้น มีบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัยนอกเขตเทศบาล มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และมีหลักศาสนาเป็นเครื่องดำเนินชีวิต โดยมีวัดคู่กับชุมชน
๑.๒ สังคมเมือง (Urban Society) หมายถึง
สังคมที่ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีถิ่นฐานอยู่ในเขตเทศบาลหรือเขตเมือง มีลักษณะประชากรที่หนาแน่นกว่าสังคมชนบท อาศัยหลักของสังคมเมืองคือการค้าขายหรือธุรกิจ ทำอุตสาหกรรมและรับราชการ ไม่มีการเลี้ยงปศุสัตว์ หรือทำอาชีพด้านเกษตรกรรม วิถีชีวิต ของคนในสังคมเมืองมีเวลาน้อยและค่อนข้างเครียด....และต้องมีรายได้เป็นปัจจัยหลักในการ
ดำรงชีวิต จึงมีปัญหาสังคมทุกรูปแบบ
ก่อนที่ประเทศไทยจะเปิดรับอารยะธรรมตะวันตกและเริ่มเปิดการพัฒนาประเทศ
สังคมไทยมีความสงบสุขมาช้านาน โดยมีศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยว
ทั้งนี้เพราะสังคมไทยในสมัยนั้น เป็นสังคมสถิต มีการเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวทาง
สังคมน้อยมาก
ครั้งมาถึงปัจจุบันผลจากกระบวนการรับเอาอารยะธรรมตะวันตก การเร่งรัด
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีตามมาตรฐานของโลกตะวันตก เช่น ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์และสาธารณสุข อุดมการณ์ประชาธิปไตยซึ่งสนับสนุนคุณค่าเสรีภาพในการดำเนินชีวิตและสนับสนุนความ
เสมอภาคในโอกาส และการแข่งขันเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางสังคมของแต่ละบุคคล ได้ก่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจากระบบเกษตรกรรมไปสู่แบบอุตสาหกรรม
ขณะเดียวกันประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆของไทยส่วนใหญ่ซึ่งเคย เหมาะสมและผูกพันกับวิถีชีวิตตามแบบเกษตรกรรมได้รับผลกระทบกระเทือนผู้คนหันไปสนใจวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวัตถุมากกว่าวัฒนธรรมทางด้านจิตใจ อันเป็นสาเหตุสำคัญ...ทำให้คนไทยหย่อนในเรื่องคุณธรรมระเบียบวินัยความ วิริยะอุตสาหะรับเอาอิทธิพลของต่างประเทศเข้ามาโดยไม่เลือกสรร ผู้คนมีนิสัยฟุ้งเฟ้อไม่รู้จักประหยัดมัธยัสถ์...ล้วนเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้คนทั้งหลายพยายามสร้างความสำเร็จในชีวิตให้แก่ตนเองในทุกวิถีทาง...โดยไม่คำนึงถึงว่าวิธีการจะเป็นไปในทางสุจริตหรือจะนำความเดือดร้อนแก่ สังคมแต่อย่างใด
สถาบันทางสังคมต่างๆ ซึ่งได้แก่ ครอบครัว การศึกษา การเมือง การปกครองการเศรษฐกิจและการศาสนา ในปัจจุบันไม่ได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ของ ตนตามบทบาทอันแท้จริง....ในสังคมไทยจึงมีลักษณะที่ผิดแปลกแตกต่างจากสมัยก่อน
กล่าวคือ มีจิตใจสับสนขาดคุณธรรมต่าง ๆ เช่น ขาดความเมตตากรุณา สังคมไทยในปัจจุบันไม่สนใจจะกระทำความดี..สังคมไทยจึงเต็มไปด้วยปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องเร่งรีบแก้ไข...โดยที่ปัจจัยต่างๆ...ในสถาบันทางสังคมมีส่วนสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมของคนในสังคมนั้นๆ
ข้อมูลข้าวสาร
การศึกษา
อินเตอร์เน็ต
โทรศัทพ์มือถือ
เงิน
ปัญหาสังคมไทย เป็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่ในสังคมไทย ที่มีผลกระทบโดยตรงกับการดำรงชีวิตของประชาชนไทย..สร้างความสูญเสียต่อสังคมไทยในหลายๆ....ด้าน...ทั้งที่เป็นปัญหาเดิมที่ยังแก้ไขไม่ได้และปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามกรอบกติกาหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมกำหนดไว้รวมทั้งมีหน้าที่จะต้องเร่งรีบหามาตรการมาคลี่คลายหรือแก้ไขให้เบาบางหรือให้หมดไป.......ปัญหาสังคมที่สำคัญในปัจจุบันมีมาก แต่ที่นี้ผู้นำเสนอจะนำมากล่าวเฉพาะปัญหาที่สำคัญๆ ดังต่อไปนี้
๑. ปัญหายาเสพติด
ปัญหายาเสพย์ติดมีความรุนแรงมาก จำนวนผู้เสพก็มีมาก การทำลายของยาเสพติดต่อคุณภาพของคนรุนแรงมาก จะต้องใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินจึงจะได้ผล กล่าวคือต้องให้คนทั้งชาติมาช่วยกัน ต้องให้ทุกคนรู้ว่าภัยของชาติในทุกด้านมีอยู่จริง ต้องปลุกเร้าให้เกิดความเป็นชาติ ความรักความสามัคคีตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๔๖๕ ให้ความหมายว่า ยาต่าง ๆ ที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศเป็นยาเสพย์ติดให้โทษตามบัญชีที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยเห็นว่า อาจทำให้ผู้เสพติดแล้วให้โทษแก่ผู้บริโภค
๒. ปัญหาความยากจน
ความยากจนเป็น เป็นปัญหาพื้นฐานของสังคมไทย รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยต่างมีนโยบายแก้ปัญหาความยากจนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นนโยบายอันดับต้นๆ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของสังคมไทยมีอาชีพเกษตรกรรม และมีฐานะยากจน แต่แล้วในสภาพของสังคมไทยในปัจจุบันคนยากจนก็ยังมีอยู่จำนวนมาก การแก้ไขปัญหาก็ยังไม่ได้อยู่ดี
สรุปแล้ว ความยากจน คือ สภาพของการดำรงชีวิตของบุคคล ซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย และไม่สามารถจะบ่าบัดความต้องการทั้งร่างกายและจิตใจ จนเป็นเหตุให้บุคคลนั้นมีสภาพความเป็นอยู่ต่างกว่ามาตรฐานที่สังคมวางไว้
๓. ปัญหาคอร์รัปชั่น
คอร์รัปชั่นเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตโดยใช้หรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่อิทธิพล และอำนาจที่ตนมีอยู่เพื่อผลประโยชน์ของตนเองรวมตลอดถึงการเลือกที่รักมักที่ชัง การสนิทสนมฉันญาติพี่น้อง กินสินบน ฉ้อราษฏร์บังหลวง การใช้ระบบอุปถัมภ์ และความอยุติธรรมอื่น ๆ ที่ข้าราชการหรือบุคคลอื่นใดใช้เป็นเครื่องมือในการลิดลอนความเป็นธรรม
และความถูกต้องตามกฎหมายของสังคม
(๑) การวิเคราะห์ตามแนวสังคมวิทยา
พูดถึงสาเหตุของปัญหาแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้จากสาเหตุ ๒ ประการ ได้แก่
๑) สาเหตุจากตัวบุคคล
ได้แก่ ความบกพร้องทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจของบุคคลในสังคม ซึ่งเกิดพอดีพอควร
๒) สาเหตุจากสังคม
ได้แก่ ความบกพร่องในระบบสังคมอันประกอบด้วยสถาบันสังคมต่างๆ คือ
๑) สถาบันครอบครัว
๒) สถาบันการศึกษา
๓) สถาบันการเมืองการปกครอง
๔) สถาบันทางศาสนา
๕) สถาบันทางเศรษฐกิจ
๖) สื่อมวลชน
(๒) การวิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์
พระพุทธเจ้าได้แสดงหลักอริยสัจ ๔ เป็นครั้งแรกในพระธรรมเทศนาที่ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แด่พระภิกษุ เบญจวคคีย์
อริยสัจ ๔ ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค หลักการของอริยสัจ ๔ ก็คือ
“สิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นได้จะต้องมีสาเหตุ” หมายความว่า “สิ่งทั้งปวง” เป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญและดำเนินไปอยู่ “สิ่งทั้งปวง” นี้มิได้เกิดขึ้นมาลอย ๆ โดยไม่มีสาเหตุให้เกิด มันต้องมีสาเหตุที่สมดุลกัน มันจึงจะเกิดขึ้นนั่นคือ หลักการของ “ทุกข์” และ “สมุทัย”

สรุป
กล่าวโดยสรุป ถ้าเรายอมรับและเชื่อมั่นในหลักการที่ว่าปัญหาในสังคมมิได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติปัญหาต้องมีสาเหตุให้เกิด และยอมรับและเชื่อในหลักการต่อไปว่าปัญหาสังคมเหล่านั้นต้องแก้ไขได้ เราก็ควรที่จะต้องยอมรับและเชื่อในหลักการที่ว่าพุทธธรรมของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการเน้นในเรื่องความสัมพันธ์แห่งเหตุผล ก็จะสามารถนำมาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาสังคมได้อย่าแน่นอน ข้อสำคัญ จะต้องไม่คิดว่าพุทธธรรมนั้นอยู่สูงเกินกว่าที่จะนำมาคลุกเคล้ากับชีวิตและสังคม ยาแก้ไข แก้ปวดหัวตัวร้อนโดยธรรมชาติมันมีคุณสมบัติในการแก้ปวดหัวตัวร้อน แต่ถ้าไม่ได้นำมารับประทานเวลาเป็นไข้และปวดหัวตัวร้อน ยาก็ยังเป็นเพียงตัวยาเท่านั้นฉันใด พุทธธรรมก็ทำนองเดียวกันถ้าไม่มีการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับโรค คือปัญหาสังคม พุทธธรรมก็ไม่มีประโยชน์อะไรฉันนั้น
Full transcript