Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

6 КН_Изпълнение на ОПРР 2014-2020

Информация относно актуалното състояние на ОПРР 2014-2020 г.
by

Ivan Popov

on 17 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 6 КН_Изпълнение на ОПРР 2014-2020

Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие"
Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийната ефективност в опорни центрове в периферните райони"
Приоритетна ос 3 "Регионална образователна инфраструктура" - професионални училища
Приоритетна ос 4 "Регионална здравна инфраструктура"
Бюджет на ПО 4 –83,6 млн. евро

Конкретен бенефициент– Министерство на здравеопазването

Модернизацията на системата за спешна медицинска помощ ще се извърши с един голям проект в съответствие с чл.100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

Допустими дейности: Подпомагане на спешните отделения в областните многопрофилни болници да развият капацитет за оказване на спешна медицинска помощ, строителство, реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на ЦСМП и техните филиали, закупуване на съвременни санитарни превозни средства, техническа помощ за изпълнение на големия проект

Напредък – на 17 август 2016 е сключен договор с консултант за техническа помощ. Продължителността на предпроектното проучване е 4 месеца (до 15 декември 2016). Проучването включва прединвестиционно проучване, техническа, икономическа и екологична оценка, подготовка на идейни (работни) проекти за ЦСМП и техните филиали. Изготвят се и технически спецификации и КСС към работните проекти.

Индикативна годишна работна програма за 2016 и 2017 г.
Предстоящи процедури през 2017 г.
Очаквани ефекти от инвестициите по ОП „Региони в растеж“ към 2023 г.
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020
Шесто заседание на Комитета за наблюдение - 27.10.2016 г.
гр. Плевен

Капацитет на подпомогнатите детски заведения или образователна инфраструктура - лица
Рехабилитирани жилища в градските райони - бр.
Население, ползващо подобрени социални услуги - лица
Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради - kwh/y
Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони - кв.м.
Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони - кв. м.
Напредък в подготовката на голям проект за Интегриран столичен градски транспорт - фаза II
Обща стойност на проекта: 124 млн. лв., от които БФП - 107,3 млн. лв. и собствен принос – 16,7 млн. лв.

Продължителност: 36 месеца

Статус:
ПП е подадено за оценка в ИСУН към МЗ на Столична община на 29.07.2016 г.
Пакетът с документи се разглежда от JASPERS, като окончателното становище ще бъде готово в края на м. октомври 2016 г.
Оценката от страна на МЗ следва да приключи около 29.10.2016 г.

Основни цели на проектното предложение:
Надграждане на постигнатите резултати в рамките на проект "Проект за интегриран столичен градски транспорт" ОПРР 2007 - 2013 г.;

Положително въздействие върху околната среда чрез намаляване на шума и замърсяването на въздуха и подобряване характеристиките на използваните транспортни средства;

Насърчаване използването на градски транспорт за сметка на личните автомобили чрез подобряване на транспортните услуги и повишаване стандартите за качество, подобряване на скоростта и пропускливостта;

Насърчаване на мултимодална устойчива градска мобилност чрез подобряване на връзките между отделните райони и разнообразните форми на транспорт;

Съкращаване на времето за пътуване на превозните средства и пътниците, без влошаване на условията на движение;

Подобряване на достъпността на хората с увреждания.

Компоненти, включени в обхвата на проектното предложение
Реконструкция на трамваен релсов път по ул. "Каменоделска" от кръстовището с бул. "К. Стоилов" до крайно трамвайно ухо "Орландовци";

Реконструкция на трамваен релсов път по бул. "Цар Борис III" от ухо "Княжево" до ухо "Съдебна палата", без участъците на пл. "Руски паметник" и кръстовището на бул. "Цар Борис III" и бул. "Г. Делчев";

Закупуване и доставка на 13 броя нови трамвайни мотриси;

Надграждане на Интелигентната система за управление на трафика и на съществуващата система за информация на пътниците в реално време.

Деница Николова
Заместник-министър и Ръководител на УО на ОПРР

Степен на изпълнение на стойностите на индикаторите за продукт
Сключени са
147 бр.
Договори за БФП на стойност на БФП -
137,4 млн. лв.
Актуален статус на изпълнението на програмата
Януари 2017
Май 2017
Юни 2017
Декември 2017
Регионална здравна инфраструктура /ПО 4/

Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца /ПО 5/

Развитие на туристически атракции /ПО 6/

Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни хора и хора с увреждания /ПО 5/

Енергийна ефективност
в периферните райони-2
/ПО 2/

2016 г.
Обявени са 3 процедури, с общ размер на предоставената БФП – 45 млн. лв

„Регионална социална инфраструктура“
„Развитие на туристическите атракции“
„Регионална здравна инфраструктура“
Ще бъдат обявени през 2017 г.

Предвидени за обявяване са 5 процедури за предоставяне на БФП.

Общ размер на БФП – 376 млн. лв.

Проект на ИГРП за 2017 г. е публикуван на интернет-сайта на ОПРР, със срок за представяне на коментари 20.10.2016 г.

2017 г.
Подадени
40 бр. проектни предложения
по процедурата за подкрепа на
професионалните училища

Покритие на полицентричната мрежа от градове

Информация за статуса на Проект „Интегриран Столичен Градски транспорт“ – фаза ІІ
Информация за статуса на Проект „Модернизация на системата за спешна медицинска помощ“ по ПО 4
Приоритетна ос 8 "Техническа помощ"
Благодаря за вниманието!
Дейности по информация и публичност през 2016 г.
Дискусионен форум за енергийната ефективност и работна среща с 39 общини, бенефициенти по ПО 1 - 308 участници;

6 информационни дни по процедури за БФП с над 200 участници и 21 работни срещи с Междинни звена с 688 участника.

Техническа среща по ОПРР 2007-2013 и ОПРР 2014-2020 - 30 участници.

Пето заседание на КН на ОПРР 2014 – 2020 в гр. Велико Търново на 12 май 2016 г.

2 семинара - един за журналисти и един за УО на ОПРР и 1 работна среща на ГД „ГРР“.
Приоритетна ос 3 "Регионална образователна инфраструктура" - висши училища, спортни училища и училища по култура
Приоритетна ос 8 "Техническа помощ" - подкрепа за общините
BG16RFOP001-8.001 „
Бюджетна линия за 39 общини
- бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”

BG16RFOP001-8.003 „
Бюджетна линия за 28 общини
на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“
Ниво на договаряне по процедурите:

BG16RFOP001-3.001 "Култура и спорт в училище" -
68%

BG16RFOP001-3.003 "Подкрепа за висшите училища в Република България" -
73%
Основни дейности на УО по "Техническа помощ"
Извършване на оценки на ОПРР 2014-2020
Обезпечаване работата на УО - наем на сграда и архив, възнаграждение на служителите, обучения, консултантска помощ
Дейности по информация и комуникация - рекламни и информационни материали, публични събития
Изпълнение на ПО 1,2 и 3
Прогноза към 31.12.2016
Изпълнение на ОПРР 2014-2020 в лв. (към 26.10.2016)
Full transcript