Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Inflacia

intro into inflation
by

Dominik Burian

on 26 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Inflacia

Double click anywhere & add an idea Inflácia "Nenájdeme spoľahlivejší prostriedok na rozvrátenie
existujúcich základov spoločnosti, než je znehodnotenie
meny..." KEYNES: Friedman: "...inflácia je choroba, nebezpečná a osudná choroba, ktorá ak nie je zastavená včas, môže spoločnosť zničiť!" J.S. Mill "V obehu je príliš veľa peňazí, pre príliš málo tovarov." ...rast agregátnej cenovej hladiny, všeobcné zvyšovanie cien...znižovanie kúpnej sily peňažnej jednotky... Cenové Indexy: Producer price index Consumer price index deflátor HDP INFLÁCIA I = CPI 1 0 x 100 - CPI CPI 0 Meria sa ním cenová hladina na úrovni veľkoobchodu a výroby. Je veľmi podrobný, v spotrebnom koši obsahuje približne 3400 rôznych tovarov, od potravín cez priemyselné výrobky až po banské produkty. Je najkomplexnejší z cenových indexov pretože zachytáva všetky ceny a týka sa všetkých ekonomických subjektov. Považujeme ho za súhrnný index pretože porovnáva nominálny a reálny HDP. Používa sa najčastejšie zo všetkých indexov
okruh tovarov, ktoré sú z pohľadu domácností najpoužívanejšie
vplyv zmeny cenovej hladiny na životné náklady domácnosti
tovary, ktoré potrebujú spotrebitelia najnevyhnutnejšie MIERA INFLÁCIE Miera inflácie je percentuálna miera zmeny celkovej cenovej hladiny v dvoch porovnávaných rokoch Čo signalizuje infláciu???
rast miezd,
zdraženie domácich tovarov oproti zahraničným,
zvýšenie množstva peňazí v obehu,
rýchlejší obeh peňazí... SPOTREBNÝ KôŠ Obchodovateľné so zahraničím neObchodovateľné so zahraničím potraviny bez alkoholu
ostatné obchodovateľné položky položky s regulovanými cenami
trhové služby Jadrová inflácia = inflácia očistená o vplyv regulovaných cien, nepriamych daní a dotácií. V súčasnosti sa vypočítava približne z 82% položiek v spotrebnom koši. Keynes zlúčil dovtedy izolované teórie peňazí a ich rozdeľovania do jednej teórie, teórie inflácie. Jej zložitosť však vedie k tomu, že prešla mnohými etapami vývoja, je nejednoznačne vysvetľovaná nielen jeho súčasníkmi, ale i nasledovníkmi. Zároveň je úplne odmietaná monetaristami.
Základom Keynesovej teórie je tvrdenie, že zamestnanosť je nepriamo úmerná úrovni reálnych miezd. Tvrdí, že rastom efektívneho dopytu rastie zamestnanosť, pričom reálne mzdy sa nemenia, dokonca môžu klesať. Reálna mzda môže klesať len z dôvodu znižovania nominálnych miezd alebo požitím pružnej peňažnej politiky.
Keynes sa bál sociálnych protestov a odporu zo strany odborov, preto odmietal znižovania nominálnej mzdy. Na druhej strane nikto nebude namietať proti zvyšovaniu životných nákladov, čomu sa jednoducho nedá vyhnúť. Preto hovorí o uplatňovaní peňažnej politiky. Zavedením miernej inflácie, teda znižovaním kúpyschopnosti peňazí by reguloval - znižoval reálne mzdy. V stave plnej zamestnanosti však Keynes varuje, že zásahmi do peňažného obehu môže dôjsť enormnému nárastu cien. Tento jav pomenoval skutočná inflácia, t.j. stav kedy zvýšenie dopytu už nevedie k zvýšeniu produkcie, ale premieta sa to v náraste jednotky produkčných nákladov.
Keynes vysvetľuje infláciu na modeli špirály ceny - mzdy. Tento model zohľadňuje dopytovú aj nákladovú infláciu, zároveň obsahuje určitý bod zlomu, ktorý je hranicou medzi normálnym rastom množstva peňazí v obehu a infláciou. Kritickým bodom je dosiahnutie plnej zamestnanosti, vtedy nastáva prechod z pozitívne pôsobiacej dopytovej inflácie k nákladovej, podľa Keynesa, skutočnej inflácií, kedy sa každé zvýšenie dopytu premietne len do rastu nákladov producentov. V 70. - tych a 80. – tych rokoch minulého storočia dochádzalo aj napriek zvyšovaniu cenovej hladiny k zhoršeniu makroekonomických veličín ako HDP, nezamestnanosť a inflácia, čo postupne zavrhlo Keynesovu teóriu inflácie do tieňa ako neplatnú.
Keynesov pohľad Milton Friedman inflácia
je vyvolaná rýchlejším rastom množstva peňazí v obehu ako je rast produktu v ekonomike
Inflačné tlaky:
krytie vládnach výdavkov
politika plnej zamestnanosti
zlá regulácia množstva $$$ v obehu vedľajšie účinky: spomalenie tempa rastu ekonomiky,
rast nezamestnanosti... zvyšovanie daní, pôžičky od verejnosti... nekontrolovať úrokovú mieru, ale množstvo peňazí v obehu Teória nákladovej inflácie Hľadá príčinu inflácie na strane ponuky. Analyzuje vplyv zvyšovania výrobných nákladov na rast cenovej hladiny. V prípade zvyšovania mzdových alebo materiálových nákladov sú výrobcovia nútení zvyšovať aj konečnú cenu výrobkov Teória zmiešanej inflácie Inflácia je jav spôsobený vplyvom mnohých faktorov. Ekonomické, mimoekonomické vplyvy, prudko rastúce náklady, rýchli rast dopytu, rôzne politické vplyvy a v neposlednom rade vplyvy svetového trhu. Všetky pôsobia na mieru inflácie v konkrétnej krajine. Špeciálna pozornosť sa začala v dôsledku ropných šokov venovať práve vplyvu cien na svetových trhoch. Tu sa zjavil termín importovanej inflácie, inflácie „dovezenej“ spolu s tovarmi kúpenými v zahraničí. S otvorenou ekonomikou je spojená aj tzv. štandardná peňažná inflácia, ktorá súvisí so zrušením pevných menových kurzov. Pohyblivé menové kurzy zrýchlili tempo rastu cenovej hladiny. Phillipsova krivka vyjadrenie vzájomného vzťahu medzi rastom nominálnych miezd a mierou nezamestnanosti Phillipsova krivka teda vyjadruje nepriamo úmerný vzťah inflácie a nezamestnanosti, vyzerá takto: Inflácia a nezamestnanosť sú alternatívne javy, medzi ktorými je možnosť substitúcie, t.j. môžeme vyberať medzi vyššou nezamestnanosťou pri nízkej miere inflácie (alebo defláciou) alebo naopak volíme nízku nezamestnanosť na úkor vysokej inflácie. Samuelson a Solow nahradili zmenu nominálnych miezd infláciou SUROVINOVÉ ŠOKY!!! Pôvodná Phillipsova krivka platí v krátkom období a platí pre určitú očakávanú mieru inflácie Dlhodobá krivka ma vertikálny tvar a nachádza sa na úrovni dlhodobej prirodzenej miery nezamestnanosti Friedmanova interpretácia sa teda opiera o tézy skutočnej a očakávanej inflácie, a predovšetkým o prirodzenú mieru nezamestnanosti, ktorá znamená, že neexistuje nedobrovoľná nezamestnanosť. Podľa teórie racionálnych očakávaní však Phillipsova krivka je aj v krátkom období vertikálna, pretože subjekty poznajú vývoj a situáciu v ekonomike. K vychýleniu dôjde len pri neočakávaných zásahoch, tzv. peňažných šokoch. Vtedy nadobudne krivka tvar „javovej krátkodobej Phillipsovej krivky“. Podľa stúpencov tejto teórie každý zásah zo strany štátu vedie k zvýšeniu inflácie. Cielenie inflácie vyrovnávať rozdiely medzi prognózami
inflácie a inflačným cieľom
odvodenie ciela závisí od vývoja všetkých makroekonomických veličín ŠTÁTNY DLH! Ďakujem za pozornosť a
želám pekný deň! Pričom: Q1 - spotrebný kôš (tovary v ňom), P2 - ceny tovarov v roku t1 a P1 - ceny v roku t0 Pričom: Q1 - spotrebný kôš (tovary v ňom), P2 - ceny tovarov v roku t1 a P1 - ceny v roku t0 Pričom: Q1 – množstvo finálnej produkcie, P1 – bežné ceny, P0 - ceny východiskového roka Pričom: CPI1 – index spotrebiteľských cien v roku t1 a CPI0 – index za rok t0 zdroj: Eurostat EU SR
Full transcript