Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

POLITIKK OG DEMOKRATI

No description
by

Marit Westby

on 17 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of POLITIKK OG DEMOKRATI

Slik styres Norge
Demokrati
Hva kjennetegner et demokrati??
Stemmerett for alle. Makten springer ut fra folket. Ytringsfrihet. Rettstat: staten er forutsigbar og alle behandles likt. Menneskerettigheter respekteres.
Representativt/indirekte demokrati versus direkte demokrati.
Almenn stemmerett fra 1814(noen menn) til 1913 alle menn og kvinner

Styreformen i Norge
Demokrati
stemmerett for alle over 18 år
Informasjon fra ulike kilder
Flere parti
Frie og rettferdige valg
Folkevalgt innflytelse

Parlamentarisme 1884, Den utøvende makt skal utgå fra flertallet i den lovgivende makt.

Konstitusjonelt monarki
Slik styres Norge
Beskrive maktfordelingen mellom Stortinget og regjeringen, forklar hvordan Stortinget og regjeringen utpekes. beskrive ansvarsfordelingen mellom staten,fylkeskommune og kommune.
Forklar hvorfor sametinget fungerer,hvordan den velges og hvilke oppgaver det har
Sammenlign det norske demokratiet med andre styreformer
beskriv ulike kanaler for påvirkning
Diskuter ulikheter i makt og innflytelse og andre utfordringer for det norske demokratiet

Medie kanalen

Papiraviser,
SOSIALE MEDIER
nettaviser og TV er de sentrale informasjonskanalene?

Massemediene former vår oppfatning av virkeligheten.
Massemediene gjør et utvalg av det som skjer hjemme og ute, og de vinkler dette på sin egen måte.
•De gir rom for våre meninger.
Du kan sende inn leserinnlegg til lokalavisen, kommentere nyhetsartikler på nettet og delta i debatter i ulike medier. Internett har økt dine muligheter til å komme med dine meninger. Twitter eller facebook, er de et demokratisk problem
•De setter den politiske dagsorden.

•Media – den fjerde statsmakt

Maktfordelingsprinsippet
Lovgivende: Stortinget 169 representanter
Dømmende: domstolene
Utøvende: regjeringen
Makt og styring
Interpellasjoner: stortingsrepresentanter stiller spørsmål til Statsråden. Hver onsdag er det spørretime i Stortinget
Fagkomiteer
Eksempelvis: forsvars- og utenrikskomiteen
DIKTATUR
Diktatur kjennetegnes ved at maktene er samlet til en person: enevelde eller få personer: et oligarki. Et totalitært regime er et regime hvor innbyggerne ikke kan få mene eller tro det de vil: Eksempel Hitler.
Autoritært regime: kan mene det de vil men har ingen makt. Eksempel Spania i Franco tiden.

DEMOKRATI VERSUS DIKTATUR
DEMOKRATI OG RETTSSTAT
Menneske-rettigheter
FN`s menneskerettigheter
Bestemmelsene er gitt i form av rettigheter som den enkelte borger har krav på uansett kjønn, religion, språk og etnisk tilhørighet (rase)

Konvensjonene er lovtekster som bygger på FNs menneskerettighetserklæring fra 1948.

■diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar
Vurderingskriterier:
Karakter 6 og 5: Kjenner alle nødvendige fakta, bruker dem på en riktig måte og i en relevant sammenheng. Bruker relevante fakta i drøftingsdelen på slik måte at det støtter drøftingen.
Karater 4 og 3: Kjenner nødvendige fakta og bruker disse på en faglig bra måte. Mindre grad av drøfting.
Karater 2 og 1: Liten grad av faktakunnskap. Ingen drøfting.

Rettstat

Alle statens representanter må vise til lovlige fattede vedtak når de griper inn i borgernes liv

Styreform
Styreform kan være formelle begreper, andre begreper viser mer til det som skjer i praksis. Eksempler på formelle begreper er monarki, og republikk, mens navn som demokrati og diktatur er intimt knyttet til hvordan de politiske prosessene i et samfunn faktisk foregår.
* lovgivende
* bevilgende
* kontrollerende
Stortinget
Ulike kanaler for påvirkning
Det finnes fire viktige kanaler for innflytelse i vårt politiske system.
I et moderne samfunn er kanalene tett knyttet sammen:
■valgkanalen
■organisasjonskanalen
■mediekanalen
■aksjonskanalen
Kunnskap, penger og medlemmer er makt.
"Penger er makt"gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet, mellom anna representasjon frå urfolk og minoritetar

.Les denne artikkelen først:
http://ndla.no/nb/node/18059?fag=36
1.Drøft hvilke politiske konsekvenser som kan oppstå dersom en gruppe alltid kommer i mindretall og alltid «taper» i politiske avgjørelser. Finnes det slike tilfeller nasjonalt og internasjonalt?1. a) Er det en sammenheng mellom hvordan staten fungerer eller ikke fungerer i Somalia, og piratvirksomheten som foregår utenfor kysten?
b) Kunne slik virksomhet ha skjedd i Norge? Har det skjedd noen gang? Hvordan var samfunnet styrt da?

2. Kina er en ettpartistat, og mediene er underkastet sensur. Er det noen sammenheng her?
Oppgaver
Høyre
mot
venstre
idag
Fordeling av økonomiske goder:
blandingsøkonomi
kapitalistisk markedsøkonomi
marked
velferdsstaten
oljefondet
http://www.nbim.no/
Stortinget 2013-2017
(Stortingsvalget 2017)

Arbeiderpartiet 55(49)
Høyre 48(45)
Fremskrittspartiet 29(27)
Kristelig Folkeparti 10(8)
Senterpartiet 10 (19)
Venstre 9 (8)
Sosialistisk Venstreparti 7(11)
Miljøpartiet De Grønne 1(1)
Rødt (1)
Antall representanter 169
Finn ut hvor mange
representanter ditt fylke har ?

https://www.aftenposten.no/
norge/politikk/i/Kwgye/
Dette-er-det-nye-Stortinget-2017---2021
Sametinget
Samenes egne folkevalgte forsamling
Rådgivende organ
Ansvar for bevaring av samisk kultur
Du må stå i samemanntallet for å kunne stemme

Folkevalgt kommunestyre eller bystyre
Formannskapsmodellen
Parlamentarisk modell i Bergen, Oslo og Tromsø
Ordfører
Rådmann
Fylkesting
Fylkesmann

Regjeringen

Erna Solbergs regjering Den nye regjeringen ble onsdag 17. januar 2018 presentert på Slottsplassen.. Den er utgått av Høyre (H),Venster og Fremskrittspartiet (FrP). .
Hvilke type regjering er dette se s 35?
Oppgaver,endringa av lover,utenrikspolitikk, statsbudsjettet, drive statlig eiendom,sette i verk vedtak fra Storinget
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-fravarsgrense-i-videregaende-skole-fra-i-host/id2505770/
Bruk av folkeaksjoner /AKSJONSKANALEN
Denne oppgaven hører til klippene fra NRK-serien Riksforsamlinga med Are Kalvø. Du må se klippene for å kunne svare på spørsmålene.

1. Se Riksforsamlinga med Are Kalvø: om folkeaksjonar, del 1
https://ndla.no/nb/node/152722?fag=36

a Hvem er Kim Friele?

b Hvordan fikk hun oppmerksomhet om sin sak?

c Hva er hennes tips for å få oppmerksomhet om en sak?


2. Se Riksforsamlinga med Are Kalvø: Om folkeaksjonar, del 2

a Are Kalvø tar med forslaget til ny grunnlov til Stortinget og møter litt skepsis. Jobb sammen i grupper og finn ut hvordan dere ville løst de to punktene om henholdsvis monarki og religion. Skriv ned forslag til nye paragrafer og begrunn svarene deres.

b Avhold en debatt i klassen basert på gruppenes forslag til nye paragrafer. Var mange av dere enige, eller var det store forskjeller i forslagene?


Kilde: D. A. Christensen, S. Arnesen, G. Ødegård og J. Bergh (2012): Valgdeltakelsen ved kommunestyrevalget 2011. Oslo: Institutt for samfunnsforskning
Figurene viser at personer med høy inntekt og utdannelse er mer tilbøyelige til å delta i valg enn personer med lav inntekt og utdannelse. Det betyr at personer med høy sosioøkonomisk status har større innflytelse over hvordan landet styres enn personer med lav sosioøkonomisk status.
I Norge har staten overført en del makt til:

Fylket
Kommunen

De får inntekter fra skatt, egne avgifter ,tilskudd fra staten, noen av disse tilskuddene er øremerkede

ORGANISASJSONSKANALEN

Interesseorganisasjoner
eks LO, Norsk bondelag, Fotballforbundet

Ideelle organisasjoner

Eks : Leger uten grenser
Amnesty

Påvirker ved å delta i høringer og offentlige råd
VALGKANALEN
Regjeringen må ha flertall i Stortinget, for å få vedtatt saker i Stortinget. Når Regjeringen dannes kan det være en
Koallisjonsregjering( flere partier) eller ettparti regjering
Mindretalls( har ikke flertall på Stortinget) - eller flerpartiregjering ( har flertall på Stortinget)
Regjeringen
Full transcript