Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Középkori műfajok

No description
by

Rita Szabó

on 24 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Középkori műfajok

Időbeli határok
Középkori műfajok
A kolostor irodalma
"Vallás és líra között, mondják, titkos kapcsolat van: de egy vallásra sem igazabb ez, mint a kereszténységre. Az Egyház lelke lírába ömlött, az első pillanattól. A közös ima már ének és költészet, s bizonnyal a katakombák is himnuszoktól zengtek. " (Babits M.)
A királyi/főúri udvarok irodalma
Az egyetem
A vágánsköltészet - Carmina Burana
A reneszánsz felé
Dante: Isteni színjáték (Divina Comedia)
A kolostor, a főúri udvar és az egyetem
Fra Angelico: Utolsó ítélet (1431)
A középkor világképe
A középkor elnevezésében bizonyos leértékelés rejlik, hiszen a reneszánsz jelölte meg így a közte és a példaképnek tekintett antikvitás között eltelt, átmenetinek és meglehetősen barbárnak tartott időszakot. Ezt az egyoldalú minősítést a felvilágosodás is magáévá tette, s jórészt csak a középkor negatív jelenségeit volt hajlandó tudomásul venni. A reneszánsz és a felvilágosodás elfogultsága érthető, hiszen részben olyan új értékeket akartak megvalósítani, amelyek csak a hagyományos szemléletmód lerombolása révén jöhettek létre. A középkor még ma is gyakran felbukkanó, egyoldalú megítélését azonban felesleges volna mentegetni, hiszen már régen rendelkezünk azzal a történelmi távlattal, amely alapján a tárgyilagos megítélés joggal elvárható.
1. Történelem
Kezdete: Ny-Római Birod. bukása (Kr. u. 476.) vagy: Benedek-rend alapítása (Kr. u. 529)
Vége: Amerika felfedezése (1492)
vagy: angol polgári forradalom (1640)
2. Irodalom
Kezdete: IV-V. század (kései antikvitás, keresztény császárság)
Vége: reneszánsz (Itália, 1300-as évek)
A középkor ember- és világképe kettős: ég és föld metszéspontjában
Kulcsszavak:
transzcendens
és evilági, meditáció,
aszkézis, anonimitás,
misztikum, Biblia,
kompiláció

Buoninsegna: Maesta (1308-1311)
A strassburgi katedrális
A kolostor műfajai
1. LÍRA
1.1.
himnusz
(pl. Szent Ferenc: Naphimnusz, Jacopone da Todi: Stabat Mater, Tommaso da Celano: Ének az utolsó ítéletről, Pierre Abélard: Szombatesti himnusz)
1. LÍRA
1.2
planctus
(siralomének) pl.: Mária-siratók: Stabat Mater (és annak mintájára: Ómagyar Mária-siralom (13. század vége, Leuveni Kódex, 1910, szekvencia)
1. 3.
haláltánc
(danse macabre: epikus formában is) - a megszemélyesített halál társadalmi különbségre és korra való tekintet nélkül utolsó táncba viszi az elszólított embereket
Kodály: Stabat mater
M. S. mester: Mária és Erzsébet találkozása
A kolostori könyvtár Umberto Eco A rózsa neve c. regényében
vallomás (pl. Szent Ágoston: Confessiones)
A keresztény írónál a belső lesz egyszerre a fontos, és minden külső kép vagy történés csak eszköz és hasonlat, mint ebben is: "a szív iskolája". A keresztény író tekinti először a világot saját életének illusztrációjaként, s Szent Ágoston Vallomásai az első belülről látott lélekrajz a világirodalomban.
A test, az érzékek mindenesetre gátolnak. Senki sem érezhette ezt annyira, mint a féktelen temperamentumú Ágoston. Lelki élete örök küzdelem. A test a lélek ellen kíván, s a lélek a test ellen" - mondja a Szentírás. A test élete logika nélküli. Zavaros vágyaival elhomályosítja az értelmet, s útjában áll az Igazságnak. Ezért az Igazság birtokába csak a test mennél nagyobb megtagadásával juthatunk. Ágoston éppoly végletekig levonja ezt a konklúziót, mint Schopenhauer. De milyen lehetetlen ez a gyakorlatban: küzdeni, ahol mi magunk vagyunk az ellenség! "Úgy éreztem, igen boldogtalan leszek asszonyi ölelések híján" - nyög föl a szent. (Babits Mihály)
A kolostor irodalma 2.
2. Epika
2. 1.
vallomás
: Szent Ágoston: Confessiones
A keresztény írónál: a belső lesz egyszerre a fontos, és minden külső kép vagy történés csak eszköz és hasonlat, mint ebben is: "a szív iskolája". A keresztény író tekinti először a világot saját életének illusztrációjaként, s Szent Ágoston Vallomásai az első belülről látott lélekrajz a világirodalomban. (B. M.)
2. Epika
2. 2.
legenda
(dramatizált formában is)

pl. Margit-legenda (Ráskai Lea, 1510) - önmegtagadás, alázat
Jacopo da Voragine: Legenda Aurea 13. sz.
Fioretti (Szent Ferenc - 14. sz.)
http://enciklopedia.fazekas.hu/mufaj/Legenda.htm
Giotto di Bondone: Szent Ferenc beszél a madarakhoz
magyarországi mester, fametszet, 1500 körül
geszta
- a középkori udvari történetírás jelentős műfaja, hitelesség és fikció vegyítése, pl.: Anonymus: Gesta Hungarorum (1200-as évek), Kézai Simon: Hunnorum et Hungarorum (13. sz., IV (Kun) László
2. Epika
intelem (pl. István király intelmei Imre herceghez)
Kálti Márk: Képes Krónika
A Képes krónika (Chronicon pictum) egy latin nyelven írt krónika, illetve az azt tartalmazó kódex, amely 1360 körül készült Nagy Lajos budai udvarában, szerzője feltehetően Kálti Márk. A szöveg elejétől végig egy kéz írása, kalligrafikus könyvírás, minden valószínűség szerint magyar másoló munkája.
Kézai Simon portréja
kódex, scriptor, miniátor, illuminátor, iniciálé, miniatura
Az egyházi prózai szövegekhez tartozik még
2. 3
példázat
és a
2. 4
prédikáció
(pl. Halotti beszéd és könyörgés - Pray-kódex, XII. sz. vége (Sermo super sepulchrum)
3. Dráma
3. 1 misztérium
(bibliai üdvtörténet a teremtéstől a végítéletig)
3. 2 mirákulum
(szentek élete és csodatételei)
3. 3 moralitás
(Jedermann, Everyman - allegorikus szereplők)
A lovagi kultúra megjelenése: a XI. sz. utolsó harmadától
keresztény műveltség - de világiasabb színezetű
lovag: király vagy hűbérúr szolgálatába szegődő nemes
lovagi értékrend
világi epika és líra
keresztény hit védelme, hűbérúr szolgálata, gyengék oltalmazása
1. Lovagi líra
1. 1. trubadúrköltészet
1. 2. Minnesang (Németo., városok)
2. Lovagi epika
2. 1. lovageposz (pl. Roland-ének, XI. század vége, francia)
2. 1. Lovageposz
sok allegória (pl. fenyő, hegycsúcs)
kelta vagy germán eredetű mondákból (Artúr-mondakör, Nagy Károly, Nibelung-ének, Trisztán és Izolda)

szerzők és művek
(részben eposz, részben lovagregény)
Wolfram von Eschenbach: Parzival
Gottfried von Strassburg: Tristan und Isolde
Hartmann von Aue: Erec, Der arme Heinrich, Iwein
Heinrich von Veldeke: Aeneasroman

középfelnémet klasszika, 1200 körül

A Codex Manesse
Ulrich von Lichtenstein a Manesse Kódexből
Lovagregény
A lovagregények olvasásra szánt, népszerű alkotások, a kalandot helyezik előtérbe
pl. Chrétien de Troyes: Lancelot vagy a kordé lovagja
(12. sz. második fele, a műfaj megalapítója, a németek mintája, pl. Erec, Iwein, Le roman de Perceval, Trisztán-történet)
egy történet több feldolgozásban, pl. a Trisztán feldolgozta: Joseph Bédier (pl. Thomas Béroul: Le roman de Tristan, 1180 k.; Thomas de Angleterre 1175; Gottfried von Strassburg, 1210; Thomas Malory, 15. sz., Joseph Bédier (modern)
XII-XIII. sz.
provanszál - okszitán nyelvjárás
cortezia, fin' amor
XIV. sz. Németo. iparosok, kereskedők, városi polgárok - mesterdalnok-iskolák
IX. Vilmos (Guillaume de Poitiers)
A trubadúrlíra alműfajai
pl.
alba
- hajnali dal az elválásról (ld. Rómeó és Júlia)
vagy: vita a szerelemről (tenso)
A Codex Manesse (Zürich, 1305-1340), avagy a Große heidelberger Liederhandschrift (Nagy Heidelbergi Daloskönyv) a középkori címerművészet legszebb példái közé tartozik. Feltételezett megbízója után nevezik Manesse-kéziratnak is. A kézirat valószínűleg a 13. század végén vagy a 14. század elején jött létre. A mű a középkori német líra valamennyi szerzőjének teljes munkásságát kívánta összefoglalni. Készítője a művek elé egész oldalas fiktív portrékat állított. A mű 140 minnesänger költeményt és 137 színes képet tartalmaz. 120 lapon címerek és tíz sisakdísz látható. A minnesängerek címerei mellett megtalálhatók benne egyes dél-németországi és osztrák hercegek, grófok, bárók, és polgárok címerei is.
Vitézi ének
(chanson de geste): előadásra szánt szórakoztató énekvers, páros rímű, eltérő szótagszámú, jambikus lejtésű sorokból és szakaszokból áll (pl. Roland-ének). Hivatásos énekesek - jongleurök (joculator) - lantkísérettel adták elő a királyi, nemesúri udvarokban, várakban és híres búcsújáró helyeken.
XII-XIII. sz., világi líra
énekversek zenei kísérettel
verselés:
A
tercina
("terzina"): a középkori itáliai-olasz irodalomban kialakult háromsoros egység (ill. üres sorral elválasztva: szakasz).
Rímképlete 3-as periódusú: a b a b c b c d c ...
Eredetileg 11 szótagú ("hendekaszillabus"), és a sorritmusa hatodfeles jambus.
műfaja: a cím műfajra utal: színjáték (rosszul kezdődik, jól végződik)
műfajszintézis: epikus, mert fiktív és van elbeszélő, drámai, mert párbeszéd, drámai jelenetezés, lírai, mert szubjektivitás, belső történések, képiség, költői nyelvhasználat
Bosch: A gyönyörök kertje, 1500k

Versformák
Az oktáva (ottava rima, stanza): nyolcsoros versszak, az itáliai költészet produktuma.
Sorritmusa eredetileg jambikus 11-es, hendekaszillabus, de pl. a magyar irodalomban a 11-esek 10-esekkel, a 8-asok a 7-esekkel szoktak váltakozni.
A rím alapformája: 3 keresztrím után páros
rím zár: a b a b a b c c
A rondó: a XV. században kialakult refrénes versszerkezet, visszatérő sorral épített versforma két rím ismétlődésével, váltakozásával. Villon is alkalmazta. Két fő változata az egyszerű rondó és a kettős rondó.
Csavargó Dani,
Menj az uszodába,
Bőröd ronda, ni,
Csavargó Dani.
Szaladj mosdani,
Bujjál be a kádba,
Csavargó Dani,
Menj az uszodába.
Villon: Rondeau (Weöres Sándor fordítása)
A ballada (mint versforma): provanszál eredetű, sok változatú szerkezet. A felépítése: 3 hasonló formájú, refrénre végződő versszak után egy rövidebb ajánlás következik a refrén ismétlésével vagy variánsával, ennek megszólítottja egy herceg, hercegnő vagy más úr.
Formai változataiból:
3x8 sor, az ajánlás 4 soros. A strófa rímképlete: a b a b b c b c; a refréné: b c b c; 3x10 sor, az ajánlás 5-6-7 soros. A strófa rímei: a b a b b c c d c d; a refrénben az utolsó két rím variálódik.
planh
- siratóének
pastorela
- párbeszédes strófák
gap
- kérkedő dal
sirventes
- egyrészt olyan vers, amit egy szolga írt, másrészt egy meglévő szerelmi ének dallamát és formját követő műalkotás - aktuális, valós eseményre utal, nem szerelmi
Roland-ének

Roland-ének
Full transcript